Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 21, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7307
m
tA
OA
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of (ne FInnlsb Itorklng Wonco in America
No 34
TIISTAINA ELOK 21 P — TUESDAY AUG 21st 1917
1917 — Seitsemäs vuosiko
Rena Mooneyn
- kirje
Suom Alfred Ruis
Toverittaressa ei ole mainittu
juuri mitään Mrs Mooneystä
eikä häntä vastaan käydystä jul
keasta oikeus-sorrosta) esitettä
köön tässä hänen kirjeensä työ
läistovereille Kirje julaistiin
Oakland World lehdessä suo
mennettuna on se seuraava:
"Hyvät toverit ja toverittaret:
'Minä olen yhä vielä vankilas
sa San Franciscossa
Oikeuden valitsema lautakun
ta järjestyneen työväen lauta
kunta naisten klupien komitea
ja suuri yleisö on vakuuttanut
minun syyttömyyteni mutta siitä
huolimatta kielletään minulla
vapaus
Kokonaisen vuoden olen minä
ja onnettomuustovcrini kärsineet
rangaistusta uskollisuudestam
me työväen asialle
United Railroads tahtoi saada
meidät kaikki Me vastustimme
heidän sortotoimiaan Me yri
timme järjestää heidän työmiehi
ään unioon '
Oletko koskaan ajatellut oi
keuskuulustelun tulikoetta? Sy
dämmettömät lakimiehet solvaa
vat yhdeksän viikkoa ja vaativat
lautakunnan hirttämään sinut?
Oletko koskaan otaksunut mitä
se merkitsee istua päivä päivän
perästä täällä ja ohitse kuletetään
julmaa mustaa rikosta kuvattu
na kakessa kauheudessaan että
lautakunnan mieliin jäisi pysyvä
vaikutus? Ruumiit' kuvataan sa
noin ja loukkaantuneet tuodaan
yksi toisensa' perästä todistajik
si eikä heillä kellään ole mitään
sanottavana joka yhdistäisi mei
tä tuohon heinäk 22 p 1916 ta
pahtuneeseen rikokseen Market
ja Stuart katujen kulmassa San
Franciscossa Ne tuodaan aino
astaan tekemään vaikutusta ja
kertomaan haavoistaan
— Minä en kyllä tunne vas
tenmielisyyttä noita ihmisiä vas
taan he ovat tosissaan eikä 'ku
kaan loukkaantuneista valehdel
lut syyttäjäin puolelle kuten hei
dän palkkaamansa prostitueera
tut väärinvannojat jotka tahtoi
vat vannoa meiltä elämämme
Voitko kuvitella viattoman
vangin mieliakfa nähdessään
John McDonaldin todistajapai
kalla? Sinä kun tiedät koko ajan
) On ollut kaksi kirjotusta
toinen viime numerossa ensi
mainen jo viikkoja sitten Toi
vomme että paikalla olevat to
verit lähettävät tietoja hänestä
usein — Toim
että hän kyhää juttuaan syyttä
jien antamien määräysten mu
kaan Oleta olevasi minun tilal
lani tietäen niinkuin minä tie
dän että samalla aikaa kun hän
todistaa mieheni Tom Mooneyn
olleen räjähdyspaikalla olemme
me mailia kaukana sieltä korke
an rakennuksen katolla seiso
massa ja katselemassa paraatin
ohi menoa Jumalani miten vas
tustamatonta halua tunsin hypä
täkseni jaloilleni ja huutaa "va
lehtelija" tuolle velhosuulle va
lapatolle kun hän vannoi mei
dän viiden uhrin henkeä pois
Sitte oli Estelle Smith jonka
laisille en koskaan ole sanonut
moittivaa sanaa- — Sydämessä
ni olen aina osaa ottava katunai
sille jotka saavat osakseen kaik
kein katkerimman kohtalon
Nähdä tuo nainen istuvan siinä
ja häpäisevän totuutta oi itove
rit! se näyttää mahdottomalta
että semmoista voi nainen tehdä
toiselle naisei'e
Entä äiti ja tytär Edeaut mi
tä julmaa on tapahtunut että
heidät on voitu raj ottaa niin alas
valheeseen ja häpeään?
Mutta niiksi jatkaa tätä pitem
mälle Tehän ymmärrätte sen !
Mitä minä tahdon tietää on
kuinka kauan minun pitää olla
täällä? Kuinka kauan täytyy
Tom Mooneyn Billings'in ja
Weinbergin virua vankilassa
Kuinka kauan saa Nolan olla
lain "pidättämänä" vaikka hän
tä vastaan ei ole edes syytettä
kään Te olitte tehneet jalosti näinä
koettelemuksien kuukausina jol
loin me olemme olleet teollisuus
sodan vankeina
Te olette astuneet esiin koval
la ansaittujen dollareiden kanssa
pekstamaan meitä hirsipuusta
Paljon on voitettu työväelle
mutta suoraan sanoen toverit
ettekö luule meidän olleen tääl
lä linnassa jo kyllin kauan Vaik
ka meidät vapautettaisi takuulla
luuletteko että on annettava vä
hääkään perään ennenkuin tämä
"oikeus"-kidutus on lopetettu
Ennenkuin me olemme kokonaan
vapautetut ja syyte meitä vas
taan kumottu
Minä tahdon päästä jälleen
työhöni musiikin alalla Pienet
oppilaani odottavat minua Tah
dotteko tehdä jotain osaltanne
että pääsemme ulos meillä ei
ole mitään asiaa täällä Te tiedät
te mitä siinä tarvitaan että pää-
(Jatkoa kolmannella sivulla
en sano
malehdet
POIS KYYNELEET
Pois kyyneleet' äidit ja vaimot
Ne auttaa teitä ei voi
Ei niillä voi loppua raivot
Missä kanuunat kuolemaa soi!
Puis kyyneleet siskot ja veikot
Nyt aika on toimintaan
Käymme yhtenä vahvat ja hei
kot Maaliman rauhaa vaatimaan
Pois kyyneleet! Sillä niissä '
rauta
Isän puolison teurastaa
Ei itku ci kyyneleet auta
Siinä tarvitaan toimintaa!
Pois kyyneleet ! Sijalle tarmo
Joka sortajat uskomaan saa
Että siinä missä auta ei armo
Käy sorretut vaatimaan
"Alas sota teurastus hirmuinen
Ja rauha maailman kansoilla] !"
— On tahto kansan kärsineen
Alas kuolo sota verinen!
''Rauhaa! Rauhaa me vaadimme
Se olkoon pyhin tahtomme!
Rauhaa vii maailman
Käy lesket orvot vaatimaan
E R — nen
Kena Mooney oppilaineen
Kirj E S
Nykyiset vuodet ovat ihmis
kunnalle suuria muutosten vuo
sia Kansojen hallituslaitoksia o
dottaa perinpohjaiset muutokset
Kansakuntien elämänjärjestys
täytyy rakentua uudeksi Odot
tamattomien mullistusten tapah
tuminen tekee laajan kansan
tieteiseksi jostakin Tietoiseksi
jonkin välttämättömän niuutok- '
sen tapahtumisesta joka vaiku
tuksellaan luo uusia mahdolli
suuksia ja muuttaa aatteelliset
näkökannat Pakko herättää kan
san ajattelemaan yhteiskunnalli
sia asioita Yksilöjen vnahdolli
Ismidet ja ennen harrastetut aat
teet pengotaan tuuletettavaksi ja
niiden todenperäisyys tulee koe
telluksi Todellisuus tekee yksi
löille tajuttavaksi sen seikan että
kunkin yksilön hyvinvointi ja
rasitukset täydellisesti riippuvat
yhteiskunnallisista 'euhteistn '"
Ihmisten kehityksen ehtona on
ollut yhtenäinen toiminta nilan
ne missä yksilöt liittävjit järjen
järkeen ja työn työhön luoden
uusia tuloksia Nykyajan kehitty
nyt tuotanto sitoo yksilöt yhä
täydellisemmin toisistaan riippu-
vaiseksi Niinpä vastoinkäymisiä
on selvitettävä yhteiskunnalli
sessa valossa
Vanhoillisiin pain porvarienkin
jo tisein täytyy myöntää halli
tuksemme epäkelpoisuuden
Maassa tuotetaan ruokatarpeita
yltäkylläisesti vaan työläisillä
ei ole rahaa ostaa tarpeellista
kaan määrää Teollisuus tuottaa
suuria rikkauksia Työläisille' sii
tä liikenee vaan vaivainen palk
ka parempaa vaatiessaan vaino
taan heitä kuin koiria Va'paa ja
onnellinen maa on unelma johon
tuskin kukaan uskoo Asevelvol
lisinispakko ja Sodankäynti tuot
itäa miljoonille kansalaisille puu
tetta tuskaa ja elämän pimeätä
surua Raha vallitsee harvat val
litsevat kansaa sorretaan ja vai
notaan Kansa ei ole luonut se
kasortoisia oloja vaan sekasor
toiset ja nurjat olot pitävät kan
saa sorrettuna Omistusoikeus
pakottaa miljoonat taloudelliseen
pakkopaitaan pakottaa palkka
orjaksi ja muita mahdollisuuksia
ei anna
Kansa ei tiedä eikä tunne yh
teiskunnallisten asioiden alas
tonta todellisuutta Porvarillinen
sanomalehdistö ei valaise kansaa
oikeilla tiedoilla se peittää to
tuuksia omaksi hyväkseen Työ
väen lehdet ovat syntyneet työ-
(Jatkoa toisella sivulla)