Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 14, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LASTEN KILPAILU TOVE
RITTAREN LEVIT
TÄMISEKSI Useammat kilpailijat kai ovat
olleet siinä käsityksessä että tä
mä kilpailu olisi loppunut ja sii
nä on syy miksi tilauksia ei ole
tullut muilta kuin Aune Jämsäl
tä Astoriasta joka on tässä lä
hinnä ja huomannut ilmotuksen
ensimäiseksi kilpailuajan jatka
miseSLd Nyt kuitenkin kun kilpailijat
ovat luullakseni jo kaikki huo
manneet että aikaa on jatkettu
ovat kaikki kiireellisessä touhus
sa tilausten keräämiseksi ja
seuraavalla kerralla kun julkai
semme tilauskatsauksen ovat
asiat kerrassaan toisella 'tolalla
kuin ne nyt juuri ovat Kuiten
kin on Aune Jämsä siirtynyt
kolmannelle tilalle kilpailussa ja
toivomme että kaikki toiset ot
tavat taman nuomioonsa ja yrit
tävät parilaansa puolestaan
Liikkeenhoitaja
CUMBERLAND WASH
Toverittaren pienet lukijat: —
Kirjotan nyt jonkun rivin täältä
päin koskapa muutkin pienet lukijat
"kirjottelevat niin paljon On hupaista
lukea teidän kirjeitä Odotan uskosti
aina että Toveritar joutuisi
Koulu on jo loppunut joku aika
sitten On se niin mieluisaa kun
ei tarvitse kouluhuoneessa istua ko-
ko päivää Minulla on se matkakin
niin pitkä kun on toista mailia
Pääsin kymmenenteen luokkaan
joka on sama kuin toinen luokka kor
keassa koulussa
Loma-aika menee hupaisestl minul
ta vaikka olenkin meikein aina yk
sinäni täällä metsässä Olen ollut
marjassa kalastamassa ja vieraile
massa Ilma on ollut niin kuiva ja kuuma
joka on niin harvinaista täällä
vVashingtonissa että ei paljon viitsi
olla muualla kuin puitten varjossa
Meillä on täällä kaksi muulia lai
tumella maksua vastaan Yksi nimel
tään "Pete" on iso vankka valkoi
nen muuli ja toinen nimeltään 'Jack'
on pieni ruskea muuli Olen kuullut
ihmisten sanovan että muulit ovat
niin pahoja ja että ei ne tiedä mi
tään mutta Hilua ninakin eroan siinä
mielipiteessä sillä minä luulen että
ne ovat hyviä ystäviä kun vain on
hyvä niille Nämäkin muulit kulke
vat minun perässäni ja minä saan
ne kiinni vaikka missä ja joka ilta
ne tulevat minulta syömään leivän
kuoria ja perunan kuoria
Olen nähnyt että lapset ottavat
osaa Toverittaren levityskilpailuun
mutta minä en voi ottaa osaa siihen
syystä että täällä ei monta suoma
laista olekaan ja nekin ovat niin
paljon tietoisia että kun Toveritarta
kauppaa niin sanovat vain että "me
tilaamme parempia lehtiä kuin To
veritar" Tietääkö kukaan Toveritta
ren lukijoista parempaa lehteä kuin
Toveritar? En minä ainakaan
Ei minun tullut vastattua niihin
Selma-tädin viimeisiin kysymyksiin
mutta yritän nyt näihin viimeisiin
1) Mitä on työ?
Työ on kun ihminen tekee valmis
taa taikka ajattelee jotakin joka on
ihmisille hyödyksi
2) Mitä on omaisuus?
Omaisuus on kaikki se jota ih
minen tarvitsee toimeentullakseen
3) Mikä on omistusoikeus?
Omistusoikeus on yleinen ymmär
rys että joku esine taikka tavara
on jonkun ihmisen yksityisomaisuut
ta 4) Mitä on palkka
Palkka on se jota saa vastaan
siitä työstä jota jollekin muulle te
kee Toivotan nyt hauskaa kesää Tove
rittaren pienille ja isoille lukijoille
Toveruudella TYYNE ENQUIST
TORONTO ONT CANADA
Nyt vasta on minulla täydellinen
kesäloma Vasta eilen sain soitannon
opettajaltani kuukauden loman Me
olemme olleet paljon ulkona tänä ke
sänä ja on ollut paljon hauskaa O
lemme olleet tätien luona kylillä ui
massa kävelyretkillä ja huvimatkoil
la Minä kirjotin kaksi kuukautta sit
ten yhden kirjeen jossa kerroin mei
dän Vahdin kuolemasta ja joka kirje
jäi lähettämättä Vahti puri yhtä
poikaa ja meidän täytyi antaa se
poliisikamariin lopetettavaksi Saim
me sitten lahjaksi suuren (Buldog)
Imatsh nimisen koiran vaan siinä
oli niin paljon hoitamista äidillä että
se täytyi antaa pois
Minä olen muutellut peltoani pai
kasta toiseen niin se ei ole kaunis
tänä kesänä Imatskin talon tähden
muuttelin kasvia paikasta toiseen
Niin kovin minä pidän koirasta vaan
täytyy olla liman Vahti aina veti
meitä kelkalla ja kärryllä Meillä s
s osaston lapsilla oli huvimatka High
Parkkiin 11 p elok Toivon että
kaikilla lapsilal on hauska kesä
Minä voitin juoksulla lompakon
Crimsby Beachissa
VILJO PARKKONEN
TORONTO ONT CANADA
Haloo tytöt ja pojat ja Selma-täti!
Meillä oli joku aika sitten piknek
ki High Parkissa Oli kilpajuoksuja
ja minä voitin piirustuskalu settin
ja pallon Autoin äitiä juhlamerkkien
myynnissä Nyt 11 p elok oli agi
tatsionikomitean toimesta huvimatka
samaan parkkiin sos lapsille Osaa
saivat ottaa nekin lapset joiden vin
hemmat eivät kuulu vielä sosialisti
osastoon Siellä tarjottiin lapsille vir
vokkeita ja hedelmiä ja vapaa kyyti
katuvaunussa
Olen ollut kahdella huvimatkalla
ja on ollut niin kovin hauskaa Me
ongimme pieniä kappaleita Crimsby
Beachin huvittelupaikoilla Viime py
hänä (28 p heinäk) tulimme toiselta
huvimatkalta vaikka piti tulla edel
lisenä päivänä jo Huomenna menem
me tuttaviemme luo ulos kaupungis
ta Vimun soitto on ainut joka mi
nulle huolia tuottaa nyt kesäaikana
Tahdon vastata nyt Selma-tädin ky
symyksiin: Mitä on äidinkieli? Äidin
kieli on sen kansan kili josta äiti
polveutuu Mitä on synnyinmaa? Syn
nyinmaa on se maa jossa olemme
syntyneet Mikä on kotimaa? Koti
maata vaikkei työläisellä sitä ole
kaan kutsutaan kuitenkin siksi sitä
maata jossa kulloinkin asuu Mikä
on isänmaa? Isänmaata ei työläisillä
ole Jos joku omistaa muutaman ja
lan suuruisen maatilkun (vaikkei se
olisi maksettukaan vielä) saa siitä
maksaa veroa kaupungille niin hir
veän paljon Minunkin isäni maksaa
$60 vuodessa kaupunginveroa vaikkei
maata ole kuin sata jalkaa Sortaja
luokka nimittää meille isänmaaksi
sen maan jonka hallituksen alamai
siksi vanhempamme kuuluvat nimel
lisesti Että sodan syttyessä voisivat
vedota meihin isänmaallisuuden ni
messä suojelemaan ei omaa vaan
heidän omaisuuttaan
Me näemme niin paljon vaivaisia
ja raajarikkoja sotilaita ja mieleni
tulee aina ikäväksi kun ajattelen
että heitä on narrattu ja ettei he
huomaa sitä Minä uskon että meistä
lapsista kun kasvamme isoiksi on
vaikea löytää niin tyhmää ihmistä
joka kantaa jäsenensä murhakonei
den eteen ja mikä julmempaa kun
'se että mennään tappamaan toisia
ihmisiä ja uskotaan että on tehty
oikein Olen iloinen että meille
vanhempamme opettavat ymmärtä
mään näitä asioita Toveruudella
HAROLD PARKKONEN
TORONTO ONT CANADA
Rakas Selma-täti!
Minä olen seitsemän vuoden van
ha kolmen kuukauden perästä Olen
käynyt koulua yhden talven Niin
kovin tykkään käydä koulussa Meillä
ei ole enää koiraa vaan Mirri on
Hällä oli pieni Nelli hän hoiti niin
kauniisti sitä Annoimme sitten Nel
lin tädille ja nyt taas Mirri on aina
äidin perässä joka paikassa Hän ai
na puhelee kissan kielellä meille ja
pitää itsensä niin puhtaana Hän ei
varasta mitään ruokia niinkuin en
tinen Mirri teki joka oli vielä kau
niimpi kuin tämä Mirri kun pyytää
kalaa niin hän hankaa korvaansa ka
lan päähän ja taas juoksee naukuen
äidin luo Erään kerran kun hän el
saanut koko aamuna maitoa huusi
hän äidille kovasti Kun äiti tuli
kyökkiin nousi Mirri pöydälle ja pa
ni käpälänsä kerma-astiaan ja sitten
nuoli sitä Nosti selkänsä koukkuun
ja hyrräsi niin kovin että minä en
voinut herjetä nauramasta pitkään
aikaan Minä tahtoisin että meillä
olisi kuusi kissaa mutta äiti ei lupaa
KAARIN PARKKONEN
Ei ole terveellistä pitää monta kis
saa sillä ner juoksevat ulkona joka
likaloukossa ja sitten tuovat taudin
siemeniä kotiin — Selma-täti
TORONTO ONT CAN
Hyvä -Selma-täti ja tytöt sekä po
jat! Jos te näkisitte kuinka mustia
me olemme Ja Haarald poltti aurin
gossa niin pahoin itsensä että oli
sairas aivan Nyt nahka lähtee niin
suurissa paloissa että olkapäästä
kyynärpäähän Olemme olleet aina
vaan yhden vaateverhon peittämät
Täällä on ollut niin hirveän kuuma
jonkun ajan
Kun olimme huvimatkalla Crimby
Beaoh'issa niin näimme käärmeen
aivan sellaisessa paikassa jossa aina
kulki ihmisiä Se oli hyvin hieno
ja valkoinen vatsan puoli Näytti ma
dolta mutta se oli noin puoli jaardia
pitkä Eräs poika hyppäsi sen päälle
ja se kuoli Mikä sellaisen käär
meen nimi on? Onko se yhtä vaa
rallinen kuin suuret käärmeet? Jos
Selma-täti olisi hyvä ja vastaisi)
äiti kun ei tiedä Aikaisemmin met
sässä kun kävelimme täällä Toron
tossa niin isompi ja paksumpi käär
me säikähdytti meidät Se meinasi
nousta Haaraldin jalalle vaan hän
juoksi pois Sillä oli tummat viirut
selässä Me autamme äitiä silloin kun
äidin täytyy paljon kirjotella Erää
nä aamuna nousimme keittämään
aamiaista salaa äidiltä kun tiesimme
että äiti kirjottaa aamupuoleen yötä
Meillä oli jo ruuat kiehumassa ja
) En todellakaan tiedä kaikkien
käärmeiden nimiä ja niiden ominai
suuksia Ehkäpä löydät vastauksen
kysymykseesi jostain eläinkirjasta ja
Sitten sanot sen minullekin — Selma-täti
olimme hyvin hiljaa veljeni Viljon
kanssa kattaneet pöydän Ja äiti
tulikin alakertaan aivan kalpeana
peljästyksestä Sammutti kaikki tu
let ja käski mennä nukkumaan jäl
leen Kello oli vasta 3 Ja 2:n aikana
äiti oli mennyt nukkumaan vasta
Me emme tienneet mitään kellosta
se oli silloin kun päivä valkeni hyvin
myöhään Niin nauratti ottemme voi
neet nukkua pitkääii aikaan
Minä voitin juoksulla pallokepin
huvimatkalla Tervehdykseni
EDMOND PARKKONEN
NORVVOOD MASS
Halloo Selma-täti! Siitä on kulu
nut jo kokonainen kuukausi kun kir
jotin Ensiksi meillä oli kenttäjuhla 15
p heinäkuuta Me lapset esitimme
muutamia ohjelma numeroita Ilma
oli vähän sateista aamulla joten
siellä ei ollut paljon yleisöä
19 p heinäkuuta meillä oli vuosi
neljännes kokous jossa valittiin uu
det virkailijat Ihanneliitolle
Jäsen kirjuri on entinen Rahas
tonkirjuriksi tuli Tyyne Mäki Pu
heenjohtajaksi Helmi Karjalainen
pöytäkirjuriksi Helvi Lehtonen To
verittaren kirjeenvaihtajaksi tuli e
delleen allekirjottanut
Siinä samassa kokouksessa päätim
me myöskin että pidämme suuren
iltaman monipuolisella ohjelmalla 25
p tätä kuuta
Tulee ennen kuulumattomia ohjel
manumeroita että varmaankin kaikki
Norwoodin suomalaiset tulevat haa
lille jotka pois jäävät niin katuvat
Täällä on ollut hirveän kuumat
päivät että monta ihmistä on pyör
tynyt ja kuollut kuumuuteen
N ALTONEN
BOVIE B C CAN
Halloo Selma-täti! Tämä on ensi
kerta kun kirjotan Toverittareen
Minulla on kolme siskoa ja yksi veli
Meillä oli hyvä opettaja Hänen ni
mensä on Miss Gwen Stubbs Täällä
on oikein kaunis kesä Veljeni on
täyttänyt 10 vuotta viime heinäkuus
sa ja minä olen täyttänyt 13 vuotta
kesäkuussa Minä olen käyny joka
päivä koulussa ja minun veljeni on
myöskin käynyt koulussa Minä o
saan lukea englanninkieltä Meille
taitaa tulla uusi opettaja syksyllä
Nyt lopetan ja kirjotan toisen kerran
KATRI JOHNSON
STOCKETT MONT
Tervehdän Selma-tätiä ja kaikkia
Toveritaren lukijoita Koulu alkaa
jonkun viikon päästä joten meille
koululaisille alkaa pitkä talvi istua
koulun penkillä Stocketissa ovat
kaikki yhteispyrinnöt nukuksissa lu
kuunottamatta joitakin salakapakoita
joita ovat runnanneet jotkut misikset
Eikö jaloa pyrintöä vai kuinka Selma-täti?)
S M A
) Tyhmyys ja kurjuuteen tottu
mus sellaista ihmisillä teettää —
Selma-täti
LAPSUUS AJAN MUISTOJA
Kirj Saima
Olen syntynyt Suomessa Paa
volan kylässä Oulun läänissä ja
sieltä siirtynyt pois vanhempai
ni kanssa kuudennella ikävuodel
la joten muistoni sieltä eivät
ole suuret mutta kerron sen
kuin muistan
Vanhempani olivat kovasti toi-
(Jatkoa kolmannella sivulla)