Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 14, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7456
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of the Flanlsn Work!ng Women tn America
No 33
TIISTAINA ELOK 14 P — TUESDAY AUG 14 1917
1917 — Seitsemäs vuosik
Työn sankaritar
Tämän maan työväen histori
assa on ollut useita tapauksia
missä viattomia henkilöitä on
joutunut työväen järjestymistoi
menpiteitä vastaan tähdyttyjen
salaisten toimenpiteitten uhriksi
Vuonna 1877 kesäk 21 p hir
tettiin Pennsylvanian valtiossa
yksitoista kaivostyömiestä vää
rien syytösten perusteella To
dellinen syy miksi he joutuivat
luokkavihan uhriksi oli se että
he yrittivät järjestää kaivanto
työmiehiä Nämä miehet Boyle
McGeghan Munley Roarity
Carroll Duffy Campbell Doyle
Kelly Donahue ja Lanahan me
nivät kuolemaan työväen vapau
tustaistelun marttyyreinä
Kymmenen vuotta myöhem
min (1887) marraskuun 11 p
hirtettiin Chicagossa neljä via
tonta miestä syytettynä Hay
marketin pommiräjähdyksestä
joka tapahtui 4 p toukok edelli
senä vuonna (1886) Todelli
suudessa kuolivat he kapitalisti
luokan salaliiton uhrina jonka
salaliiton tarkoitus oli murtaa
työläisten kahdeksantunnin työ
päiväagitatsioni joka oli siihen
aikaan voimakkaassa käynnissä
ja työläiset järjestyivät yli maan
sen saavuttamiseksi Nämä mur-
hatut miehet olivat Parson
Spies Ficher ja Engel
Samanlaisen salaliiton uhriksi
olivat joutua Lännen Kaivos
mies liiton virkailijat Moyer
Haywood ja Pettybone mutta
työväenliike oli jo siksi paljon
saanut jalansijaa että salaliitto'
paljastui ja uhrit vapautettiin
v 1908 -
Ensikerran tämänlaisessa työ
taistelussa on huomattavaan ase
maan joutunut nainen Rena
Mooney Rena Mooney ja hä
nen miehensä Tom Mooney toi
mivat raitiotietyöläisten järjestä
jinä Siksi he joutuivat tuon
kamalan salaliiton uhriksi Vii
me kesänä San Franciscossa rä
jäytettiin pommi varustuneisuus
paraatin aikana ja sen toimeen
panijoiksi syytettiin Rena Moo
ney hänen miehensä ja useita
muita järjestyneitä työläisiä
Mutta salaliitto taaskin _ pal
jastui ja äskettäin julisti oikeus
lautakunta Rena Mooneyn syyt
tömäksi vaikka hänen miehen
sä Tom ennemmin tuomittiin
hirtettäväksi väärien ja vääräksi
todistettujen todistusten perus
feella Tom Mooney tulee kui
tenkin saamaan uuden tutkin
non vaikkakin Lännen kapita
listit vannovat että he vielä
tuomituttavat Tom ja Rena Moo
neynkin syylliseksi joidenkin uu
sien syytösten perusteella
Toverittaressa oli hiljattain
lyhyt elämäkerrallinen kertomus
Rena Mooneysta joten lukijam
me jo hänet tuntevat Julka
semme tässä Työväen lautakun
nan sekä naisten komitean lau
sunnat jotka seurasivat tark
kaan oikeuden käyntiä
Työväen lautakunnan lausun
to: Työväenlautakunta on havain
nut Rena Mooneyn viattomaksi
Myrtle Irene Van Loon mur
haan heinäk 22 p 1916
Me olemme havainneet että
tämä ei ole murhajuttu vaan
työväenjuttu että tlnited Rail
roads yhtiö ja kauppakamari
(Chamber of Commerce) ovat
päällekantajina jonka todistaa se
seikka että Rena Mooneyn ris
tikuulustelussa suurimmaksi o
saksi tiedusteltiin hänen toimen
piteistään United Railroads yh
tiön työläisten järjestämisyrityk
sessä ja kauppakamari palkkasi
lakimiehen Charles W Cobbm
avustamaan syytösten punomi
sessa Rena Mooneyta vastaan
Että United Railroads yhtiön
ja toisten korporatsionien sala
poliisi Martin Svanson tarjosi
Yeinbergille $5000 jos hän veh
kei Iisi Mooneyta vastaan ja kun
eivät he muuten saaneet syytös
tä Mooneyta vastaan käytettiin
siihen tarkotukseen pommiräjäh
dystä ja syytettiin heitä rikok
sesta että siten päästäisiin e-
roon neljästä miehestä ja yhdes
tä naisesta jotka ovat toimi
henkilöitä työväenjärjestöissä
Että Vade Hamiltonilla on
valokuvia jotka osottavat että
Mr ja Mrs Mooney olivat Ei
lers rakennuksen katolla klo 158
201 ja 204 heinäk 22 p ja että
nämä valokuvat annettiin piiri
lakimiehelle vaan hän kieltäytyi
antamasta ne puolustukseksi
Että vaikka piirilakimiehcllä
oli nämä kuvat hallussaan ei
han" ainoastaan ollut esittämättä
näitä kuvia oikeudessa mutta
vielä esitti todistajia Billingsin
jutussa jotka vannoivat että
Mr ja Mrs Mooney olivat
Stuart ja Market kadulla ku
lettamassa sinne sitä pommia
kello kahden aikana ja jälkeen
kahden
Että salaliitto todistusten huo
mioonottaminen on vaarallinen
työväestölle Koska oli mah
doton tuoda mitään todistuksia
Rena Mooneyta vastaan tehtiin
häntä vastaan salaliittosyytök
siä lautakunnan saattamiseksi
ennakkoluuloiseksi häntä vas
taan Että' tuomari Scawellm jar
jestötoimenpitect olivat aina syy
tetvitä vastaan
Että kidutustoimenpiteitä
(Third Degree) käytettiin Rena
Mooneyta "ja Israel YVeiubergiä'
kohtaan joka menettely on jään
nös keskiajalta kidutuskammioi
den kertaus joka täytyy jo pois
taa Että piirilakimics teki tarjouk-
Herää raatajajoukko
Kirj Maiju H nen
Herää jo ylös raatajajoukko!
Ällös sä uiiissas kulje kuin houkko
nostaos kerrankin pystyyn pääsi
mietippä — kuka sun kohtalos noin kurjaksi saan?
Kenenkä edestä elät -ja raadat
kylvät kynnät ja puita kaadat?
Itsekkö töistäsi tulokset nautit
vai toistenko taskuun miljoonan autit?
Etkö sä tunne kuinka kahleet painaa
ne tuhansia orjia kytkee ja vaivaa?
Yhä tiukempaan kapitaali kahleitaan kiertää
yhä syvempään kuiluun sun tahtoisi viertää!
Vaan nouse jo ylös veli ja sisko
orjan kahleet pois päältäsi visko!
Et kädet ristissä saa varttoa ja vuottaa
yhteisonnemme sinuunkin vetoaa ja luottaa
Siis kutsua kuuntele ihanaa suurta
mi katso ei sukua ei kansojen juurta
missä raatajat kaikki ovat keskenään veljet
-0i nnnpnsa pestä Dois tel jet
sen Mrs Belle Hammerbergille
että tämä vaihtaisi sisarensa elä
män Tom Mooneyn elämästä
Että Mr ja Mrs Mooney
Billings Weinberg ja Ed Nolan
ovat viattomiksi todistettu vala
kuvilla ja kymmenien todistajien
kautta
Että työväen lautakunnan jä
senet ovat valmiit keskustele
maa!' kauppakamarin kanssa
srjin hyvänsä että ei ole ol-'jk-aqit-
tarpeellista murtautua
"jieulän asuntoihinsa tietojen saa-"
luiseksi joita kauppakamari näyt
tää haluavan
Että todistukset osottavat et
tä Rena Mooney ei ole anar
kisti eikä ole missään yhteydes
sä anarkismin kanssa
Geo Svveet esimies
Luella Tvvining kirjuri
Naisten komitean lausunto:
Olemme seuranneet Rena
Mooneyn oikeusjutun läpi kol
mas järjestyksessä pommijutuis
ta ja olemme vakuutetut siitä
että jos oikeutta tahdotaan yk
silöille saada ja tasavaltamme
turvallisuus taata niin täytyy ta
pahtua stittff muutos" maamme
oikeusjärjestyksessä ja sen toi
menpiteissä Tässä oikeusjutussa tuli esiin
väärä päällekan taminen vankien
kiduttaminen tunnustusten saa
miseksi tärkeiden todistusten
syrjään sysääminen ja kaikkien
lain voimien käyttäminen syy
tetyitä vastaan sen sijaan että
syytetyille annettaisiin minkään
laista mahdollisuutta minkä lain
otaksutaan antavan
Lukuisat luotettavat todistajat
valokuvat jotka osoittivat ajan
ja paikan teki syytettyjen poissa
olon niin selväksi että koko oi
keuden käynti osottautui pinta
puoliseksi julkeaksi vääryydeksi
syytetyitä vastaan ja tarpeetto
maksi taakaksi veronmaksajille
räällekantajain päätodistajat
asetettiin syytteeseen ja heidän
todistuksensa kumottiin
Lakimiehen virasto joka on
pääasiallisesti oikeuden jakoa
varten perustettu ja yhteiskun
nan suojelemista varten on
muuttunut vainon aseeksi nähtä
västi korporatsionien tarkoitus
perien ajamiseksi — todellakaan
ei pienintäkään halua osoitettu
lain edustajain taholta totuuden
julkisaamiscksi joka on oikeus
laitosten perustamisen pohjana
Tämä oikeusjuttu on mitä suu
rin vääryys oikeutta kohtalan
nykyaikana sillä yksin Dreyfus
jutussakin kun päällekantajain
juonet havaittiin nousi Ranskan
kansa suuttumuksessaan ja an
toi syytetylle mitä myöhästy-