Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 07, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LASTEN KILPAILU TOVE
RITTAREN LEVIT
TÄMISEKSI '
Kilpailu aika kestää syyskuun
3 p:n iltaan!
Useat kilpailijoista ovat lähet
täneet tilauksia oikein suurissa
tukuissa ! On joitakin vielä jot
ka eivät oikein ole päässeet al
kuun Vaan nyt kun kilpailu
aikaa jatkettiin syyskuun 3 päi
vän loppuun asti voivat kaikki
ilmottautuneet hankkia ainakin
5 vuoden tilausta ja saada pal
kinnon Kaikille kilpailijoille an
netaan jonkinlainen palkinto jot
ka lähettävät vähintäin 5 vuo
den tilausta enne kilpailun lop
pua Älkää siis jättäkö kilpailua
pelosta ettette- saisi palkintoa
Käykää vaan ahkerasti naapu
reissa joille ei tule vielä Tove
ritarta ja ottakaa heiltä tilaus
Käykää myöskin niitten luona
' joille jo tulee Toveritar ja pyy
täkää heitä uudistamaan tilauk
sensa Kaikki Toverittaren ystä
vät haluavat auttaa lapsia ti
lausten saannissa sillä eihän ne
halua jättää teitä ilman palkin
toa Palkinto taasen on varma
kun vaan lähetätte vähintään 5
koko vuoden tilausta Niille luon
nollisesti tulee arvokkaammat
palkinnot jotka lähettävät ti
lauksia enempi
Kuten lupasin selostan nyt
missä järjestyksessä kilpailijat
ovat tähän päivään mennessä
Ensimäisinä ovat:
Signe Jalonen Red Lodge
Motit ja
Mary Laukkanen Aberdeen
"lYash
Näyttää kuin he kilpailisivat
ensimäisestä palkinnosta Kum
mallakin on yhtä monta tilausta
On ainoastaan eroa puoli vuosi
kertaa Toisena seuraavat:
Toini Mattson Frontier Wyo
Lyyli Simonson No Adams
Mass
Paavo Nylander PasadenaCal
Aune Jämsä Astoria Ore
NäPä kilpailijoilla on eroa
kaksi vuosikertaa kullakin sa
massa järjestyksessä kuin ovat
tässä lueteltuna On vaikea sa
noa kuitenkin missä järjestyk
sessä he ovat seuraavalla kerral
la kun kilpailusta tehdään tällai
nen katsaus sillä silloin voivat
ne olla ensimäisinä jotka nyt o
vat jälkipäässä
Kolmantena järjestyksessä o
vat :
Tyyne Pelkonen TorontoOnt
Can
Tyyne Koski Markham Minn
Nämä kilpailijat ovat aivan
tasaväkisiä
Neljäntenä ovat:
Hilja Sunell Cobalt Ont Can
Saima Koskinen Finland Ont
Can
Theodore Korsman Kellosi
Idaho
Näille viimemainituille lausun
kehotuksen että koettavat yrit
tää hieman reippaammin Palkin
to tulee varmasti teillekin kun
han vaan täytätte edellä mainit
semani ehdot lähettämällä vä
hintään 5 vuosikerran tilausta
tahi sitä vastaavan määrän puo
len vuoden tilauksia
Kilpailuaikaa jatkettiin etu
päässä siitä syystä kun jotkut
kilpailijoista sitä halusivat ja
myöskin siksi että kaikilla olisi
tilaisuus saada palkinto
Palkintoja en nimitä vaan sa
non että ne tulevat olemaan teil
le mieluisia Toimikaa siis vaan
reippaasti ja hyvillä toiveilla
Liikkeenhoitaja
NIITÄ NÄITÄ
MAMTCCTM D A _ CROM WELL MINN
niin v„„„ ' „ v™ IIaI]0° Selma-täti! Nyt minä klr-I
i " " i Vh i i 7 „ ' lotan kolmannen kerran Toveritta-
el ensinkään uettu A kuleh tet" ja reeri kogka Selraatati on laRkemt
sain kuul a etta ei sita edellisessa toisetkin klrjceni eht Tä&m
ohjelmakokouksessa o lut myöskään ovat farmnrit jo aIkaneet heinätöi-
ja eipa taula olla siten seuraava llin Mimmldn isä ja äiti tekev6t
sakaan Onpa se kummallista kun heinää Tämie on Jo tu„
nyrkkileht pitäisi olla olemassa ja gistakin tytturia ieinaihl He m"eni
sitten yhtäkkiä lyodaan laimin Onpa vat keväailä (aupunkiin Mei(lan
'l?""?!'1'01 akin nyrkkilehti nimeltä koulu an a]kaa ja
"Tyolaislasten esa ja vaikka ei saapl kulkea nu m Na &
kirjoituksiakaan ole muuta kun pari SYLVIA MTSOV
niin toimittaja ainakin on saapuvilla 1 ' '
ja lukee sen ja muistutuksien avulla T%CVWT T 7~T
sekin on koettanut pystyssä pysyä J ifo 1 1 j 3 j hj
(Jatk)
Sain juuri käteeni Toveritta
ren n :o 29 Silmäiltyäni taka
sivua huomasin kuusi nimeä jot
ka olivat niitä uskaliaimpia niitä
jotka ovat uskaltaneet astua kil
pailukentälle On hauska nähdä
ja vielä hauskempi tavata teitä
pikutoverit täydentämässä Tove
rittaren tilaajain luetteloa kym
meneen tuhanteen Jospa minä
olisin sellaisella paikkakunnalla
jossa on suurempi suomalainen
asutus niin olen varma että ensi
palkinto tulisi tänne itään ja
minä tulisin olemaan sen omis
taja Nyt kuitenkin on asiat niin
että täällä ei ole meitä suoma
laisia kuin neljä perhettä niin
ollen on minun luovuttava pal
kinnosta Olen kuitenkin vaikka
ei palkinnon saamisen toivossa
niin toivossa saada Toverittaren
tilaajamäärä kohoamaan Olen ti
kuin sitä sanotaan lahjaksi nel
lannut omalla rahallani eli min
iälle henkilölle vuodeksi kulle
kin kahdelle Suomeen Jos te jo
kainen kilpailuun osanottaja uh
raatte omastanne saman verran
niin Toverittaren ystävät voivat
ylpeillen sanoa että sieltähän tu
leekin se pelastaja joka takaa
Toverittarelle kahvirähat
Minua kummastuttaa se että
kun viime talvena Mökin Maijan
Lyyli teki ehdotuksen että tytöt
ja pojat kilpailisivat kirjotuksilla
ilman palkintoa niin ei ilmesty
nyt kilpakirjotuksia lukuunotta
matta erästä yhtä ja ehdotuksen
tekijää LAPSET meidän ei sai
si olla niin porvarillisia että uh
raudumme vaan silloin kun tie
dämme siitä itse hyötyvämme
Pojat olivat kai pelkureita pel
käsivät tyttöjen vievän voiton ja
tytöt liian laiskoja Innostautu
kaa uudestaan
Mökin Maijan Lyyli
TILATKAA TOVERI!
No en voi muuta kun toivoa vain
että parempi huoli vain pidettäisi
hommistansa
Samnnn knknlis oli 21 näivä hpiiVä-
kuuta ja kyllä siellä sai taas palve- Ja niin sitä alettiin leikkimään
luskunta kuulla vaikka mitä kun kvlmästä ilmasta huolimatta
Ä tfenminfaläana a pian pisti poikien ystävä
sikaan Turhaa ne on semmoiset "nel1 'dxx ]aansa ulos verrannan
laahatukset — eihän niitä voi täyttää ovesta ja kutsui meitä kahville
joka suhteessa Kilvan juoksimme keittiöön ja
Erää työkokous oli kerran jossa sen ]ap rlKlkasaiin Sidlä
saivat joukot vahan nokalleen rahi- i
semisestä ja oikein se olikin saada tlottl me'ta valmis kahvipöytä ja
— eihän se ole ihmistapoja että käy salmme k'""mal!a kahvilla läm
ensin juomassa itsensä aika huma- mi t tää itseämme
laan ja sitten haalille tulla ennen- Toisenlaiset olivat tilat täällä
kuin väkijuoma on kerinnyt paljon i„„ i„ T
haittaa tekemään Huomautettiin 11111 k0on- s o ruokasali m li
että ei pitäisi tikettiä myydä sellai- Kovuuksilleen jossa vaan syötiin
sille — mutta mistä sen tietää ti- ja sen lisäksi monet muut tar
kettiä myydessä onko se pölinässä kohustaan vastaavat huoneet ko
% ei"" e! ?erä™a itS! ristettu suurilla mahtavilla hnn-
Oli selostuksia monenlaisia vaan
mielestäni oli se paras että — jär-
nekasveilla
jestysmies jos huomaa henkilön ole- Kahvin juotuamme riensimme
van päissään menee ja sanoo tike- lasten kamariin Voitteko arvata
Un myyjälle että sille henkilölle ei mitä ciVli rll) „i:
saa myydä tikettiä - Tästä kai " [ J°tanl
pitäisi juopuneenkin ymmärtää että 10Ksta kl1ln Sllna ahtaassa nur-
tulee seuraavalla kerralla paremmal- kassa missä asuimme SielJä oli
la tuulella iltamatilaisuuksiin Sama kaikenmoisia leikkivälineitä lap-
juttu mistä tämäkin asia sai alkunsa sille ehkäpä kaikki mitä siihen
oli sinä lauantai-iltana kun veirtoni- -i ' V 1 lnlca s !len
laiset käyvät kappaleen näyttelemäs- alkaal °" luomessa mahdollista
sä osaston näyttämöllä kun ihmisten lapsille laittaa Meidän leikkinsä
aikalailla rähisten kappaleen aikana kuvasi aikuisten elämää Sinne
huusi eräs juopunut että "hiljaa akat oli talviitelikoilleen vedettv o-
ja lapset" Tämä kyllä ei ollut k o- „„„ „ u
vinkaan pahasti sanottu sillä ei sillä nill vPm' kulkevat leikki purret
hetkellä rähissyt vaan juopot mutta -'a J alvat jotka odottivat ensike-
koko yleisö tietysti kuumuuten täh sää y m v m Monta hauskaa
den Mutta niinkuin ehdotettiin että hetkeä olimme viettäneet tässn
kaupungin virkailijoita pitäisi tuoda lllm1(p„„ „ cl
järjestystä pitämään mutta minun n0!leessa' h'"a emme osanneet
mielestäni on se häpeä osastolle niin- f1"5'111 vieroa kun olimme
kuin muka me emme osaisi itse jär- lapsia Hanska oli ollut viime
jestyksestä huolehtia Hyvä vaan kesäkin ja siksi sitä usein muis-
ohsi kun se jarjestysvaliokunta ke telin Oli cmrmt 1-
rääntyy että laatisi hyvät säännöt IJ %-U1" saanl f lvan "ra-
järjestyspuuhissa ta tata perlictta heidän kesähu-
Vielä joku sana niille juoruämmille vilalleen Siellä näin paljon sel-
jotka viitsivät lapsia häväistä ruo- laista jota en ennen ollut ivih
kottomilla juoruilla Hyvä vaan että nvt
saavat turhaan odottaa niiden toteu- 'vnH i 1
tumista! -Utitta nämä kaikki tekivät mi-
Lopetan nyt ja toivon että yhteis- ""He kummallisen arvotuksen
kuntamme järjestyisi ja liittyisi vh- kun ajattelin ja vertailin niitä
teen ja vaatisi oikeutta itselleen eikä pitkähameisia ja paljasjalkaisia
antaisi poikainsa isäinsä ja puolison- -tfmn U l l'tU:ldMalKat''a
sa joutua kanuunan ruuaksi Näitä yJI0Ja Ja10fJu otisuisia poikia
piirsi toveruudella A S -'c'lta nain siellä marjatuohinen
Kauessa ujoina seisoskelevan pit-
_Jatkoa kolmannelta pivulta)
CROMVVELL MINN
TTflllnn Rnlmntäti 'V
tan ensikerran Toverittareen Täällä OPETELKAA LAULAMAAN
on jo alettu tekemään heinää Mi
näkin olen ollut heinässä ja koonnut p cf on I oi iii
heiniä aikalailla Olin kuusi viikkoa -b l tJn LaUIUKlPja
Cloquetissa vaan minulle tuli jkävä nuottipainos
kotiili ja niin tulin ja rupesin isän
kanssa heinätöihin Minulla on nel- on hiljattain valmistunut Toverin kus
jä siskoa ja -yksi veli Minä olen tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
vanhin Ensi syyskuussa täytän koi- Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
metoista Koulukin taas alkaa kuu- ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä
kauden päästä ja se on hauskaa mä kirja on ensinviinen nuoteilla
Meillä on vaan kahdeksan kuuta varustettu lasten laulukirja suoma
koulua vuodessa Ei se ole paljon laisessa kirjallisuudessa Hankki
TYYXE KEISKI kaa se lapsellenne
H-
+
H