Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 07, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N:o 32
Tiistaina elokuun 7 p:nä
SIVU VIISI
vanhemman sanoi hän voin helpom
min jättää kv'" iv c jo viiden
neliä vaan sylilastaan ei hän voi
jättää ei mistään hinnasta — Sano
koon maailma mitä tahansa — ja niin
hymyilevänä hän makasikin arkus
saan pieni poikansa rinnallaan ikään
kuin sanoen heille te ette uskoneet
minun kärsivän vaikka minä tuskissa
ni kiemurtelin teidän edessänne oli
liian ontto tuo lohdutus että kyllä
sinä paranet kuin koitat tehdä työtä
että ajatuksesi vaihtuvat vaan nyt
näette tuo ontto lohdutus ei voinut
antaa minulle parantumisen toivoani
takaisin vaikka koetinkin tehdä työ
ni niin se oli turhaa sen minkä olin
menettänyt sitä en voinut saada
takaisin ja siksi annoin pois elämäni
ja äidin rakkauden oikeudella otin
minä sylilapsen! mukaani nyt saatte
sääliä minua jos tahdotte nyt saatte
tuomita minua jos tahdotte minä
olen nyt sen rajan toisella puolen
johon teidän saalinne lai arvostelun
ne ei enään ylety Niin juhlalliselta
näytti tuo suuri suru saatto ja myös
Juhlalliselta näyttivät nuo lukuisat
kukkaseppeleet jalka lask&ttiin vai
najien arkulle vaan miten tyhjältä
tuntui tuo osanotto kaikki kuin tiesi
että tuo kaikki on liian myöhäistä
heidän siitä tunteakseen Niin myö
häistä nyt on sääliä ja ajatella jos
minäkin olisin niin tai niin tehnyt
tai niin eli niin puhunut ehkä se
olisi voinut luoda häneen uutta toi
voa tai ainakin ehkä se tai se olisi
huojentanut hänen raskasta taak
kaansa Niin siitä kaikesta on nyt
liian myöhäistä puhua tai kirjoittaa
uhri on nyt jo mennyt ainoa mikä
enään olisi toivottavaa on se että
tämä tapaus olisi kuin varoitukseksi
jälkeen jääneille On niin surullista
tietää että tämä on jo toinen sa
manlainen tapaus samalla paikkakun
nalla ja niin lyhyen ajan sisällä
Edellisellä kerralla vietiin hermotau
tia sairastava nainen hullujen huo
neeseen vaikka hänellä olisi ollut
kylliksi rahaa että viedä hänet mak
sulliseen hermotautislen parantolaan
jossa ehdottomasti on parempi mah
dollisuus parantumiseen mitä valtion
vapaassa hullujen huoneessa on jo
tieto siitä että on vaan ollutkin
hullujen huoneen asukas murtaa ylös
nousemisen toivon sillä ensimmäisen
tilaisuuden sattuessa ollaan valmiit
sanomaan "oli miiä hänen puhees
taan on taikaa hän on ollut hullu
jen huoneessa ja on kai vieläkin vä
hän vialla" Ja ei kukaan voi ku
vailla miten tuo voi karvastella ja
miten se voi lamauttaa elämän ha
lun tuo vaikuttaa äärettömän louk
kaavasti silloin kuin ei henkilö to
dellakaan vielä ole aivoistaan vialla
yhtämittaisesti joskin hermosto on
niin tyyni loppuun kulunut ettei voi
täydellisesti joka aika määrätä ja
hallita tunteensa purkauksia Tämä
katkera tieto mursi tämänkin tove
rittaren elämän toivon joka kävi sel
ville hänen 2 kuukautta ennen kuo
lemaansa kirjoittamastaan testamen
tistaan hän kuin silloin jo aikoi an
taa elämänsä pois ottamalla myrk
kyä kuin hän taiusi minne hänen
tautinsa hänet hiljalleen johtaa ja
hän tahtoi paeta kärsimystä ja tus
kaa vaan kuii se toimen henkilön
avulla tuli estettyä sillä kertaa niin
muutti hän paikkakuntaa ja yritti
uudelleen tehdä työtä vaan on tur
haa luulla että työ yksin voi paran
taa hermoston silloin varsinkaan
kuin alituinen yhtämittainen työ juu
ri on kuluttanut hermoston niin
tyystin ettei enään voi mitenkään
hallita tunteensa purkauksia tauti
voitti hänet taas hetkeksi ja niin
lähetettiin tieto omaisille jotka ko
valla työllä ansaittuja rahoja sääs
täen veivät hänet valtion vapaaseen
hullujen huoneeseen siellä 6 viikkoa
kärsittyään onnistui hänen antaa elä
mänsä pois omaistensa suureksi su
ruksi Niin turhalta kuin tämä kirjoitus
tuntuneekin joidenkin mielestä olen
kuitenkin tämän kirjoittanut en tar
koituksella tehdä itseäni paremmaksi
muita tai ajatuksella että ah te
tomppelit ja hitaat sydämissänne
uskomaan toisen kärsimyksiä vaan
olen sen rehellisesti ja tarkoin pun
niten koittanut kirjoittaa etten louk
kaisi ketään sillä todellakaan en tiineille Sodan alussa tein ponsieh- häntä kurkusta Suureksi ilokseni sai
tahdo tällä kirjoituksellani ketään clotuksen Penn lainlaatijakunnassa sotamies sen minkä hän ansaitsi ja
loukata ainoa mikä on tarkoitukseni että Yhdysvallat kieltäisivät sotatar- sairasvaunut kulottivat hänet pois"
ja toivoni on se että jos tämä to- peiden viennin Europaan Sanottiin: "Kun olin puhumassa näin että tuli
della voisi olla ohjaukseksi vastai- "Maurer annamme hyvän sodan jat- on irti Park Squarella (missä sos-
sissa ja jos tämä tapaus voisi antaa kua vaan sillä nyt meillä on tilai- puolueen virasto sijaitsi) Siellä oli-
neuvoa vastaisuuden varalle että mi- suus tehdä rahaa" Ponsiehdotusta vat sotilaat tunkeutuneet puolueen
ten hermotautia sairastavaa henki- el hyväksytty Näin jo silloin mihin virastoon lyömällä ovet rikki rikko-
löä olisi hoidettava sillä jos mikään suuntaan ollaan kulkemassa jos so- neet huonekalut ja kaikki syytäneet
niin hermotautia sairastava aikaili- tatarpeiden vienti liittoutuneille sai- kadulle ja sytyttäneet tuleen Kun
mistä on vaikea hoitaa sitä kuin pi- Iitaan jatkua Sitten alkoi tässä jälkeenpäin menin katsomaan viras-
tää hoitaa kuin pientä lasta vaikka maassa se varustuneisuus agitatsioni toa niin kaikki mitä 'oli kuvista jä-
hän todellisuudessa ymmärtää kaikki Vastustin sitä kaikella voimallani lellä seinissä oli toisessa päässä huo-
niinkuin aikuinen ihminen ainakin Kävin kuusi kertaa Washingtonissa netta sijaitseva Abraham Lincolnin
Ja yleensä muutenkin jos voitaisiin D C viemässä vastalauseita sitä kuva ja toisessa päässä Karl Marxin
enemmän ymmärtää miten paljon vastaan Kahdesti kävin senaatin Eivät tietäneet kulta Karl Marx oli
ihminen menettää silloin kuin hän komitean puheilla kaksi kertaa pre- luulivat kai Aappon isäksi"
menettää toivonsa ihan tyystin ja jos sidentti "VVilsonin puheilla Kävin
vastaisissa tapauksissa voitaisiin pa- sotilashallinnon jäsenten puheilla puhuja kertfj kotikaupunglstaan
remmalla menestyksella lohduttaa ja Kaikki vakuuttivat silloin etta he Readlnglsta Penn Kertoi kuinka se
luoda uutta toivoa toivottomiin ihmi- tahtovat varustautua rauhan säily t-
ELSA' MANNER
on saksalainen kaupunki ollen seas-
PORTLAND ORE
lamiseKsi eua jos ei ui sa muutakln kansallisuutta Kertoi
duta min varmasti joudumme so- vlem enemmistön oIevan mennelden
taan! Ja varustuneisuus paraatit vuosisatojen taikauskoissa riippuvia
pian seurasivat jolloin jarjestymat- eUä jos hal]taussaattuessa kärryn-
tömat tyoaiset saivat ensikerran firät kit!seviu on saatt0väki kovin
surullinen sillä kitisemistä pidetään
merkkinä että samasta perheestä
pian kuolee useampia Tässä kau-
jolla on poika Eräänä päivänä sa
nomalehdet julkaisivat 'kuvan pojas
ta ja kiitosvirren kuinka tämä poika
Toisella viikolla lakkoutuivat tvö- maistaa pakollista värväämistä Hei-
läiset Crown jauhomyllyssä sen joh- dät pakoitettiin työnsä menettämisen
Anota että hoiiio orniottn n tunnin uhalla marssimaan paraateissa Jär-
työpäivä otettiin pois Asia oli sillä jestyneet tyo aiset eivät menneet pungissa on eräs hyvin rlka9 mieg
tavaiia eua mienet vaativat ja saivat massu en ueu mu mnc
päivänsä lyhennetyksi kymmenestä Varustuneisuutta agiteerasivat kai
vhrteksänn tuntiin Mutta kun neliä kenmoiset yhdistykset ja myös us-
päivää oli tehty 9 tunnin työpäiviä konnollisetkin järjestöt — Jeesuksen ei 0(joUanut sotaväen nostoa vaan
tuli määräys "supilta" että on teh- nimessä Sitten ostettiin liikkuvat mfinl vapaaehtoisena maatansa palve
tävä työtä kymmenen tuntia päiväs- kuvat varustuneisuusagitatsionm pai- lenlaall Heti gen ja]keen tehtiin po
sä Miehet tekivät lakon He olivat velukseen jasta kapteeni vaikka hän ei tien
järjestymättömiä Joukossa oli enti- i-lra vaati nvt sotilas-ammatista enempää kuin
nen Oregonin valtion sotilas ja myös- yt ollaan s°""Sn„ j n sika tähtitieteestä Ja hänet lähetet
kin "foormanni" Myllyn "supi" ti- ?J a niennann sotaan Lu In ket- rmtamllan Banskaan
lasi kohta kasarmilta joukon sota- 'm e'aan ktPi Inntti n Lnä ko? Ei vaan asetehtaalle kuulia tar-
poikia lakkopaikalle ja muutaman kirjoituksen _ jossa sanotuin e a kastamnan_ Kai hsnelle pian anne
minuutin kuluttua niitä tulikin kivää- Presidentti ci tahtonut sotaa teon- kunniamerkki urhoollisuudesta
reillä asestettuina ja ilman päällik- f°fsi f tahtonu B°to tJffJl "Toiset rikkaiden pojat ovat ryhty-
köä joten he olivat kokonaan myllyn tahtonut sotaa Kuka tahto ? Kansa haiitlksen palvelukseen yhden
"supin" komennon alla Lakkolai- etta Jennaan sotaan! Hyvin vuosipalkalla ja he ovat va-
sille annettiin ukaasi että on men- ™amn e eiut t gotapaiveluksesta Mutta köy-
tavä joko työhön tai pois
Kun lakkolaiset eivät totellee
räsi "supi" sotapojat ampuma-asen
toon ja antoi taas poistumiskäskyn
Miehet eivät liikkuneet Silloin mää
räsi "supi" ampumaan ja tappamaan
sanoen että miehet ovat kaikki i w
on men- " " !„„ „„„„„! t™ paat sotapalveluksesta Mutta köy-
paikalta nut' Bin? m J00" tta "Xi? I s? ' hien Pojat eivät saa näitä hallituksen
£t mää- fressln klr¥l- pol ° h eHä ' töitä vaikkeivat tahtoisi yhtään palk-
m o=on kosanomia joissa pyydettiin etla pi-
ma-asen- „„ijKt „„„ irnirn aa
täkää meidät pois sodasta Kuka
siis on todellinen syypää siihen että Tulivat ne Pennsylvanian lainlaati
sotaan jouduimme? Tämän maan jakuntaankin ja tahtoivat kumota
johtavat sanomalehdet Edusmies 1a iaDsitvölait ia kaikki muut-
ll ivaitvni i n ™ _ „iir _
TOiuiois niini „„i„„!„ taiioway un miiiija jjumacu nuu- ( n tvövfteji n t l e sanoivat m nul-
vielä ole yhtään i w w -Iäistä iou- Pressissa' etta brittiläisellä rahalla lfJi e{VA nyt Maurer on sinun suu
kossa mutta tämän opetuksen jäi- on °f ettu suorastaan 27 tämänkään rulItesi hetw koittanut Jos asetut
keen niitä kvllä runeqa olemaan ?o slurlnta sanomalehteä ja etta sa- hallituksen taakse ja sanot etta
timleTpSltio Xi M malta tahoIta kontrolleerataan sadan k!mnatat sotaa valkkapa slnun pitäisi
Sl2Twtaita laukatta viidenkymmenen muun johtavimman „„ aikaa slllkea PennsyiVanin työ
vaks joten miehe katso vat par- sanomalehden toimitustaktiikka Ta- väenjärjestöjen liiton ovet Ei ole
haaksi poistua Tila Ile tuotHn iouk miUl toteaa 86 selkka' etta yli maan' soveliasta yleisön kuullen kerrata
ÄStaTÄ j0htavlSSa sa"rae1diSsä fa tlT vasta"sta' Jonka home annoin -
kureita mutta kahden päivän kulut- "u " " tt " ' se on siksi sopiva neiue Kysyin eua
tua lakkoutuivat hekin kun työ oli """°""J"-"-"""-
liian rasltasfa pivätlfä Bnnnnot niin n i 11 nnnr p?Ci
nalioa nilkkaa viin nUvnt nAr tt T ' Duuiiooa ' miehet menevät sotaan täytyy ottaa
paijoa paiKKaa Kuin olivat odotta- varten etta voisimme perustaa an- „
neet Sntiliiden Tviilln nHmätin inv Bu"' 'V'"'"" t ' „ naisia miesten tilalle ja naisten tilat
itu sotuaiaen avuna nämäkin iak- sanvallan Europaan Kenelle? Mihin a„t„„ (1i„ff:!!! i„„„iii„ 7 „iia „ita
kolaiset ajettiin pois ja nyt kuuluu maahan? Jos Englanti haluaa kan- ay yy teyttaa la a' 1 L™ ' f
myllyssä olevan uusi kängi orjia sanvaltaa niin olisi kai se voinut
minkätähden pitäisi nämä lait pan
na syrjään? Selitettiin että kun
vastasin No aijotlto sitten asettua
Jotka tvvtvvät tekemään bvmmonon I" i „itt„„ hallitusta vastaan jsn Aijon aut-
- -„„_ „„llJ1l1i aeii uci uaiaa u nuuau ouiuii muni
„ Toi r-ln LtU
taa hallitusta Miten? Kun Tnioliiä
tunnin tvnnm via mnVitjPinnf f n fin „ o Roizo
tilaat nitäväl- valitin Pftnivnf „Hot "iömrt11 p "f ' otetaan pois teollisimdosta niin otet
völäise tute or ain' rt ha? hlir p 'Saksaan Ja Itävaltaan? Jaa jos me- takoon kPaikkI rikkaat laiskottelijat ja
lyoiai&et tuie oijam rauiiaa häiritse- nemme tanoamaan heille kansanval- 1
lään Tlmnaa pikaa u-Uaiioiii l ~ „i„„ ia!„ pantaKoon ne tyonon pois menneiden
"""-" l mloBtpn tilnllp Minun AH vatiini el
ja nayttaa ensiksi etta meillä on 0„enkaftn otet(u vakavalta kannalta
kansanvalta kotona Kun kansamme- vaan pkieUiin eikkJni Sen slJaan
hia pakotetaan sotapalvelukseen vas- HWin ne itiviu aivan sopivana
tom tahtoa silloin on hau samassa Hb haluavat vhdelm pyynkägylIii mu
tämä sota-aika
James H Maurer Pennsylvanian
lainlaatijakunnan jäsen ja saman
valtion työväenjärjestöjen liiton pre
sidentti nykyään sosialistipuolueen
asemassa kuin mustat orjat olivat
ka sota-ajan välttämättömyytenä
puhujana puhui Arion haalilla viime „ T iltulT 1 Pyyhkäistä pois ne lait jotka me
aulaa oi oua itu utrn [n i ii i(t oun
sunnuntai-ilialla Hän alkoi puheen
sa satiirilla tästä "vapaiden maasta"
ja "urhojen kodista" ja jatkaen hän
sanoi että viisi vuotta -sitten kävivät
maan Kongressin pitäisi tutkia Itsen
sä nähdäksensä kuinka moni sen
jäsenistä omistaa terästrustin osak
keita Se kukaties! selittäisi minkä-
™K ' 7 w! 6 r Se" U°" tähden useat heistä äänestivät sotaa
jalla etta jos Wilson valitaan niin
elinkustannukset alenevat Elinkus
tannukset olivat koko korkeat sil-
Nyt ovat ne sanomalehdet jotka
puhuvat tottuutta sensuroitu Kansan-
monien vuosien katkerilla taisteluilla
olemme saavuttaneet Ja minkälai
nen on so kansanvalta joka täytyy
lasten verellä voittaa? Lapsiuhreil
la ostaa? Voi jos te naiset valtanne
tietäisitte! Jos minulla olisi voima
järjestää teidät niin ensiinäiseksi
sanoisin minä teille: älkää ainoata-
loin mutta nyt ne ovat paljon kor- kokouksia on sensuroitu Luulisi et- kaan lasta maailmaan synnyttäkö en-
keammat Vuosi takaperin kävivät tä jos kerran ollaan sodassa kansan- nenkiun miehet ovat tehneet maail-
demokraatit vaalitaistelua sen nojal- yalian puolustamiseksi niin siitä ha- lla" ™th™ mahdolliseksi
la„ etta "WlIson Pi meidät sodasta luttaisiin avointa keskustelua kaik- Te union mip]wt nainakna nip
enl amme" ja Wilson taas' valittiin kiaiia Mutta matkallani San Francis- jo™ ™ Thtomiehen
sima tovossa että pysyisimme edel- cossa näin yleisillä paikoilla varo- nP "ovat tämän sodan kannTttaii"
leenkm sodasta erillämme mutta nyt t uksia joissa sanotaan: älkää kes- nfm Teidän paikkana olisi vank '
"mrCl mme novat' että knstelko sodasta Ei enää sallita lÄeÄ Zenp teensä on
t " SonSn j f Jl a PUOer ed6S kesku8tela 8iila- KaikkI SenfS("-" rikollista Sillä tämän sodan ja mi-
„- °nn1 tl takm- UUS1 Vf'" roimistoimenpiteet todistavat etta itarlstlsen agitlltsioni„ pSgtarkoit8
he? sano pulu ja taa en usko 80dan kannattajilla on jotam salat- tässä maaasa on 8e et'ta perustaa
"kunnot Sa' k mtammun tavaa jota he eivät halua saattaa maahan sotiasvalta Ja silloin kun
X ZwTom Z% nmSIt "Sk°a: kansan tiet°°n- se valta on kyllin vahva murska-
nn pelkään etta se lopulta tappaisi a taan teidän taloudelliset järjestönne
Silloin kun sota alkoi Europassa hanparaadista' ja lippujen repimises- rÄlÄÄ
varoitti presidentti tämän maan kan- tä Commonilla josta olemme jo en- J XukMenne
saa pysymään puolueettomina ja koe- nen lukeneet Mainitsen tassa vaan A™ ° tlTs ette nvt Ä
lettiinhän sitä olla puolueettomia pari tapausta hänen kertomukses- f'™ a n[l nS
Mtta Morgan ja kumppanit eivät taan: "muutaman jalan päässä mi- ' ta sUa Mutia taÄ
olleet puolueettomia He kulettivat nusta marssi nainen kantaen lasta ™ 8 (a"a ta!s e"a' v talse kaa
ruokatarpeita ja sotatarpeita liittoa- sylissään Tuli sotamies ja kuristi "'"ti kuten kunnon kansalaiset