Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 24, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T nrcof UlmilfVlf tili- keuteen Minä itse koitin toimittaa ajat uhkaamassa Lakon aikainen
ijUp&Cl iVliptUlCVcll ma asioitlni) mutta turhaan sillä tie- "Citizen's Allianoe" on herännyt kuol-
USteil OtOSStl Tove- simme että olimme joutuneet armot- leista ja levittänyt ympäriä kaupun-
tornien vallassa olevien kynsiin Kun geita ja kyliä surullisen kuuluisaa
rittarelle me olimme siellä jonkun tunnin niin "Truth" lehteänsä joka nimestään
me karkasimme kotia mutta sitten huolimatta joka suomennettuna on
! -Sv mpn ensimäisenä aamuna olimme vielä "Totuus" on täynnä mitä likaisinta
Kilpailuun on tallan palvaan men- vuoteella nukkUmassa kun tuli taas valhetta Porvarilliset kaupungin
nessä Umottautunut seuraavat lapseu raagtol meidan mukaansa hallitukset tekevät kaikenlaisia ki
Toini Mattson Frmitier wy°- Ja vel smlie mlnnain kammioon jos- listyssaädöksiä muka I W W:n agi
Hilja Sunell Cobalt uni "f" salmme olla joitakin vuorokausia van- taattoreita vastaan mutta itse asias
Mary Laukkonen Aberdeen vvjsu J(jka flamu kell0 viisl täytyi sa tukahduttaakseen kaikenlaisen pu
Theodore Korsman Kellogg ioano nous(a rukoiiemaan eikä annettu kyl- ]ie -ja kokoontumisvapauden ' työläi
Signe Jalonen Red Lodge moiu ruokaa eikä muutakaan hoitoa sutä Saamme kai taas odottaa jo
Aune Jämsä Hoqulam wasn nyi mutta sltten kun isa päasl linnasta tajn Caiumetin joulun tapaisia mur
Astoriassa Ore nlin lsäni pitl antaa meidät otto- herävtelmiä On ihmeellistä että
Kilpailuun entisien Iisaksi ovat n- apgjksl Me emme o]isi muutoin herrat pelkäävät lakkoa vaikka työ
mottautuneet seuraavat lapset ja o- paasgeet pois sieltä nunnain kam- iäiset ovat varmoja ettei mitään
vatkin lähteneet alkuun oikealla ta- miosta taikka koulusta Nyt niinä ia]:0n pelkoa eikä toivoa eikä mah-vnii-
lähettämällä llmottautuessaan olen ottotyttönä E Seppäsen per- doilisuutta ole Herrat ehkä aiko
vana u"Bl1 veessä ja käyn s s osaston perusta- vat ryhtyä joihinkin sellaisiin kiris
tukun tilauksia loverittarene mQgsa pyliakoulussa Nyt lopetan tystoimenpiteisiin jotka pakottavat
Saima Koskinen Finland Ont Lan & kirj0jtan toistekin Hyvästi työläiset lakkoutumaan
Tyyne Pelkonen Toronto Ont Can kajkki Toverittaren lukijat ' AUNE L
Paavo Nylander Pasadena Cal LYYLI JOHNSON
Nnyt on kilpailussa jo yhdeksän NORTH ADAMS MASS
lasta Joista kaksi k-HANCOCK MICH Enskerta on aina ensikerta jota
viikon lisääntyi kilpailijoitten mu tehdnän silloin mitä ei ole ennen teh-
kana myöskin Toverittaren tilaaja- Nyt minäkin pitkästä ajasta kirjo- t gul ganoa giis minäkin
määrä tan Toverittareen Taalla 01 tapat- englkertBaIgenB matkustan Toverit-
Vieläkin sopii nmoittautua kilpai- änÄ Ä Z-
luun- Antakaamme kaikille lapsine Taii:a Hancockissa oli meillä ihan- depttyi kouhi niin minäkin
tilaisuus kilpailla Toverittaren levit- neliittolaisilla onni saada keskipiir in in neljännen luokan osaan lu-
tämisessä He eivät ole läheskään ihanneliittoneuvojaa Hilja Frilundia kiriottaa suomenkieltä
kaikki ehtineet vielä ilmottautua ta opettamassa kokonai sta yksi" k mlmllta kos
Kaiuni euLiiict-i vitv toista paivaä Keskipiirm komitea a =-„„ Tnvorittarppn Nvt
Sitte jonkun ajan kuluttua kun el ]ähetti £anet ensin kolmeksi paivak a nto kirjotan Toveuttaree Mt
enää uusia kilpailijoita ilmaannu si mutta me pyysimme ja saimme mPnkle!lentaidosta että ei vastaa
aletaan katsomaan kuka innokkaam- hänet vielä toisen kerran kahdeksak- kirjeitäni jos ne eivät ole
min toimii si paivaksl' t ™ja nHr' kirjotettu suomeksi
min luiiun sopiva toimeensa Han ymmar- i „„ T vv) nvnt mjnua
Lapsilta emme voi vaaliakaan pai- hyvm ]apsia ja ]apset Mnta kuef1ne1etEtaJam1i
joa vaan uskonpa että monikin heis- ia hän omaa l!ynilsi idirsivällisyyt- ej laskettai'si painokoneen läpi Mut
ta sivuuttaa aikuiset kilpailijat jotka tä jota lasten opettaja tarvitseekin f& ToverUtaren painokone on niin
T„oniaron nikpin Porvoon mitalla lian omaa „„ — „„„ „aii
ottivat osaa vuuieioeu — — „„„Tf „ifs liönon lsu 11111 iv'" v aaJ" "
kilnailuun ellei kaikkia niin kuiten- 'iLll ™ Ä n't) niin kirjotukseni murskaantuu
1 ' _ I l 11 tai VlLUUUi ii „ J „ 1 1 1! — „ ++ n irl ~ in
hyvin useita Lasten vanhukset y& lau]aj j()Sta on paljon haUB ' HpniAn
olen Kaksitoista vuotta vanha Tässä
kuussa minä tulen kolmentoista
Täällä on ollut niin kuivia ja kyl
miä ilmoja koko kovään että nyt
vasta hiljakkoin on ruvennut hei
näkin kasvamaan Ei täällä sovi
alkaa tekemään heinää ennenkuin
heinäkuun lopulla
Minulla on kaksi siskoa Vanhin
on neljäntoista vuoden vanha ja
nuorin on kymnenyn vuode vanha
Minä olen koskimainen
Ensi viikolla minun kaksi sisarta
menevät kesälomalle tädin luo Sitte
minä olen yksin isäni kanssa kotona
Toivon hauskaa kesää kaikille To
verittaren lukijoille Toveruudella
AILI NIEMI
EMBARRASS MINN
Halloo Selma-täti Nyt minä taa
sen kirjotan Toverittareen Minä
olen minun enoni farmilla Täällä
on hauska olla Minun enolla on
kolme tyttöä Me kaikin kirjoitam
me Toverittareen Minä vissiin me
nen kotia lauantaina ja kaksi minun
serkkua tulee minun kanssa Minä
kin asun farmilla Minun enolla on
piano ja minä tykkään soittaa jäillä
En minä saata kirjoittaa enää Minä
lopetan Hauskaa kesää kaikille
Toivoo
ESTERI PÄIVÄRINTA
rullain välissä
kin hyvm useita vasten v& lau]aja josta on paljon hau Tohon kuitendll että Uimä nlenee
voivat antaa neuvoja ja ohjata heitä kuutta ja oppimista hänen oppilail- y& isompien joukossa Hauskaa
kilpailussa Mpldii11 ihanneliitossa on nyt kesaa vafm nyt kaikille toiVOo
utp kilnailun loDUSsa kun nah- a J'l!pl" T„ „ Mokm Maijan Kerttu
Sitte kilpailin i°PUBSa Mj harjottelimme Hilja rrilundin „ Tnvprittnrpn nflinoknnfi ole vie
daan kuka paasee tohum j iolul(!la myöskin kaksi- naytoskappa- k Raiyaajan mutta
Iflöll IllllUivnuuiiiiii" icua Vtiiuui uinu
konttorin puolesta lisäpalkintoja
Liikkeenhoitaja
"Nouseva kosto" jotka näytetltiin
kyllä se vielä saadaan tänne Län-
heinäk 8 pna Meillä oli silloin oi- sil]ej jotka elltii pamaa satoja tuhan
kea juhlapäivä Oli naiden naytos- sia kap„aeita ]ehtla iyhyessä ajassa
kappaleiden Iisaksi paljon niuuiai n _ Ainakin se sitten sandaan kun
ohjelmaa Oli puhe Hi ja Frilundilta Toverittarella on pari sataa tuhatta
~ " ' Ja lapsilta on soittoa lauma runoja tilaajaa — Selma-täti
„„ 0 !„„ )v myosifin pune Kymmenvuotiaana
Halloo Selma-tati: En ole kos- pnistoltiL iota näky tarkkuu-
kaan ennen kirjoitan ut r seuranneet sellaisetkin jotka
reen mutta nyt hitin kehott minua smlrDUhuiienkaan puheita viitsi
STOCKETT MONT
OSCAR MICH
Rakas Selma-täti ja lasten osaston
lukijat! Tämä on ensi kerta kun
kirjoitan Toverittareen Minä olen 11
vuoden vanha ja pääsin kuudenteen
luokkaan minulla on yksi veli ja yk
si sisko minun sisko on 2 vuotta
vanhempi kun minä ja minun veli on
kahta vuotta vanhempi kun minun
sisko Me olemme viettämässä kesä
lomaa täällä farmilla Viime pyhän
aikana minä olin kaupungissa kat
somassa Ihanneliiton lasten juhlaa
Siinä juhlassa oli kaksi näytöskap
paletta Niitten nimet oli Colunihian
kukkatarha ja Nouseva kosto Minun
sisko soitti siellä Minä en vielä
soittanut mutta minä ensi talvena
koetan soittaa Nyt minä lopetan tä
män kirjeen ja kirjotan sitten toiste
Lopuksi tervehtän suuria ja pieniä
Toverittaren lukijoita
ETHEL KOSKI
EMBARRASS MINN
kirjottamaan Minulla e o kuulemaan silloin harvoin kun Haloo Selma-täti:- Tämä on ensi
Isa kuoli kesäkuun 4 Puivana tapa- se]]aMa ku„ee iltamassani- kerta kun kirjotan Toverittareen
turmaisesti kaivannossa No b btocK- äke„ 20Q henkeä ja Mna o]en kvmmenen vuo(le!1 vanha
ettissa Montanassa o]isi varmaan tmlut pai]on enemmän ja minä kävn koulua Mi' i olen
Mina olen 13 vuotta vanha ja olen rankkasade ja vHdennessa iuokassa Viime vuonna
kuudennessa luokassa ukkosenilma juuri siihen aikaan kun meillä oli oikein hyvät opettajat Ne
Minulla on kaksi veljeä vasta kuu o]s nyt hmisteil lähteä kot0aan olivat kaksi vuotta Niitten nimet
den vuoden nuorin Se nayttaa a- Tu]ot jltamata menivät keskipiirille on Miss Clara Routheau ja Miss
kakin ikavaUa'""Ja'mX 'S™- ihanneliittotyön tekemistä varten Bertha Seberger Ei minulla ole
Kuolema on raatajan palkka Toi- mllUa Ma m oJn
voisin etta voiimmG kes taa i kohta } mn menoja näytelmätarpei- vin pieni Siitä on ainakin kahdek
lomme joka el liene lUka onnellinen lmotuksiin Toivottavaa olisi san duotta aikaa
orvon osa i ovenniueim etta muutkin keskipiirin isommat o- Meillä on kolme tyttöä Minä
" aastot panisivat toimeen tuollaisia 0len nuorin Meidän serkku Esteri
ljiyiuiii viKia pai ciimittJit mciicDV"- un intJiuau luiiiiinn iiiiuiio ja
beim iia KfbKipniiii nuuuica wioi leriiiti uu iiauönaa itjnvivid jnucooa
pitää Hilja Frilundin mahdollisimman Nyt minä lopetan ja toivon hauskaa
Irnir- 4 ii n rH linnnn nirlviOOCOQ 11 UH 1 „„ U 1T„'1J11 Tnirnmitirlallq
veljeni um
MULLAN IDAHO
puaa Milja jrnunuin inaiiuuiiisniuuuu jyt mina lopetan ja toivon
Halloo Selma-täti! Tämä on ensi kauan tässä hänen nykyisessä hyö- kesää kaikille Toveruudella
irm m i n ii liii-ifitnn TnvpHttn rtvllippRsä tehtävässään kasvatta- ILMI
ILMI NIEMI
kerta kun minä kirjotan Toveritta- dyllisessä tehtävässään kasvatta
vaan Minulta nn Vllnllu t iHH viime massa nuoria innokkaita voimia so-
joulukuussa 8 p Minulla on 3 vei- Sialistien taistelurintamaan Useat
jeä ja 2 siskoa Nuorin oli vuoden sellaisetkin toverit jotka ennen ovat
vanha ja minä vanhin olen 13 van- epäilleet ettei meistä "kiteistä" mi-
i ii l i__n i l xtn nln nuut +ämän lltnmon
na Mina oien noitanut koi m papui- liiu iivuijf m lu - — ~ -— i
le kun äiti kuoli mutta minun isä jälkeen sanoneet että se oli aatteel- simainen kerta kun mina Kirjotan
alkoi juomaan ja hän pantiin Iin- liscsti Innostavin tilaisuus mitä o- Toverittareen
naan niin sitten kauntin virkanyr- ssstoUamme on ollut pitkiin aikoihin Täällä on koulu loppunut ja saa
kit otti meidät ja veivät nunnain Muuten näyttää täälläkin kuten olla aivan vapaa Minä olen seitse-
_ HIJl !!:_ 1 1 „J nnnllnliin nlmian Tllmoiit Tl n 11 Tl P Cä Jlinkmfl PUSI VllOnna ia
EMBARRASS MINN
Halloo Selma-täti Tämä on en-
Yhdcn toistavuotias veljeni
Fredrick kvsvi äidiltä eräänä päi
vänä jos äidillä olisi antaa jotain _
punaista vaatetta 'Äidin tiedus-'
teluun "mitä hän sillä tekisi"
näytti veljeni lipputankoa jonka
oli laahannut metsästä ja pys
tyttänyt pihamaan laitaan
— "Olen pystyttänyt tämän
tangon ja nyt haluaisin saada pu
naisen lipun Asetan sen
tangon huippuun liehumaan"
sanoi veljeni
— "No miksikä et aseta sinne
Amerikan lippua liehumaan?"
kysyi äiti
— "Eihän Amerikan lippu ole
mikään sosialistien lippu ja mi
nä tahdon että minun oma lip
puni on siinä liehumassa" vasta
si veljeni
kit otti meidät ja veivät nunnain Muuten naynaa laanaKin kuihi una aivan p =" -v™ —
kouluun Meidät vietiin kauntin oi- kai muuallakin olevan taas pimeät männessä luokassa ensi vuonna ja (Jatkoa seitsemännellä sn-uiia)