Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 24, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 30
Tiistaina heinäk 24 p:nä
SIVU SEITSEMÄN
tavassa kuumuudessa päivä päi
vän perään joka tuntuu pyyh
käisevän järjen menemään jät
täen aivot tyhjäksi ontoksi
Siellä ihminen tulee vihdoin
siihen tilaan että istuu tunti
kausia ja tuijottaa suoraan eteen
sä ei ajattele mitään ei puhu
mitään katselee vaan kuumia
ilmaväreitä jotka kohoavat maas
ta
Eräänä päivänä istuin kirjot
tamaan sinulle kirjettä jatkoi
hän hetken vaitiolon jälkeen Is
tuin pienessä teltassa joidenkin
toisten miesten kanssa (En us
kaltanut istua ulkona paahta
vassa auringossa) Toverini ki
roilivat kuumuutta ja jouti
laisuutta kaikkea Xo mi
nä kirjotin kaksi tai kolme kir
jearkki sivua käsittämätöntä hö
lynpölyä suurimmalla vaivalla ja
sitten kun olin saanut kirjeen
valmiiksi huomasin että en voi
nut muistaa sinun jälkinimeäsi !
Ja sinä tiedät että minulla on
hyvä muisti Olen jokseenkin
normaalimies mutta se kuu
muus ja toimettomuus se vei
muistini kerrassaan
En koskaan voi unhottaa eräs
tä vastenmielistä pikkutapahtu
maa Ale ajoimme erään vai
nion poikki Raskasta tykkiä
kiireesti kuletcttijn eteenpäin
kolmen hevosen vetämänä Kes
kimäinen hevonen kompastui
kaatui ja toiset hevoset olivat
niin kiivaassa menossa että ei
vät voineet pysähtyä ja niin
ne vetivät keskimäistä hevosta
koko pitkän matkan ja potkivat
sitä ja polkivat päälle kunnes
se 'iiii rattaan alle ja silloin rat
taat kaatui Sotilas joka oli aja
massa jäi tykin alle sen kaatu
essa ja toinen käsivarsi murs
kaantui kokonaan
Ja me saamme viisitoista dol
laria kuukaudessa siitä että an
taudumme tällaisiin vaaroihin
ja siitä että syömme ruokaa jo
ta sinä et edes kerjäläiselle heit
täisi siitä että elämme sielua
jäytävässä yksitoikkoisuudessa
ja joutilaisuudessa juopotellen
ja vajoten paheisiin ja moraali
seen kurjuuteen
Gee! hän huudahti Kyllä niil
le rauhan aatteen ajajille täytyy
antaa tunnustus! Minä olen
saanut tarpeeni jo armeijasta
en halua olla missään tekemi
sessä sen kanssa se on —
hänen kasvonsa venähti pitkäksi
ja katkeraksi — kolmen vuoden
kuluttua olen vapaa"
Ja hän hypisteli pientä ympy
5 riästä metalli laattaa taskus
saan — värväyslippuaan joka
kiinnitti hänet armeijaan
"Ei ole toista sellaista narria
kuin se joka haluaa itse kaikki
nähdä ja kokea" hän sanoi filo
soofisesti kun me kättelimme
hyvästiksi erotessa
— E 0'Neil
Il f Srvif&6 IdOffää ¥kS'S!- tcnta'''jat- c 011 kirjoitettuna uskaltavat protesteerata tekoa
™ koti pressin növriikirioien iokai- vastaan ia me sosialistit me ilinn
Cl I " J J - J J J ~ -3
selle sivulle se on kirjoitettuna vielä lapset tunnelinne kapina-
läpi Valkosen Talon neuvottelu- hengen rinnassamme ja pienet
ien historian ia neuvot taloudel-
omaan siihen mitä
sosialistit sanovat
Jälkihuomautus — Edelläker
rottu armeijamies on entinen lii
kemies tavallinen kansalainen
tavallisilla keskinkertaisilla tie
doilla ja taidolla varustettu ih
minen jolla ei ole minkäänlai
sia radikaalisia taipumuksia eikä
kuulu mihinkään radikaaliseen
järjestöön
On varsin sopivaa tänä aikana
katsella mitä presidenttimme
ennen presidentiksi tuloaan on
ajatellut tämän maan hallituk
sesta ja ei hänen tietonsa siitä
liene vähentyneet sittenkään
kun hän itse tuli sen hallituksen
tärkeäksi jäseneksi iassa seu
raa otteita hänen kirjottamastaan
kirjasta: "Uusi vapaus"
On olemassa kaksi hallitusteo
riaa jotka ovat olleet riidassa
keskenään siitä saakka kun hal
lituksia on perustettu Toinen
niistä on se teoria joka Ameri
kassa on yhdistetty tuon suur
miehen Alexander Hamiltonin
nimen kanssa Suurmies hän oli
vaan ei suur-amerikalainen mi
nun mielipiteeni mukaan Hän
ei ajatellut amerikalaisen elämän
käsityksen mukaan Hamilton
oli sitä mieltä että ainoastaan
ne jotka ymmärtävät hallinnol
lisia asioita ja niinollen ovat ai
noat kykenevät hallitsemaan o
vat miehiä joille on suurimmat
finanssiasiat maamme kauppa' ja
teollisuusyrityksissä
Tämä teoria vaikkakin harvat
uskaltavat sitä julkisesti tunnus
taa on ollut se käytäntöteoria
jonka mukaan hallitustamme on
viime aikoina hoidettu Se on
hämmästyttävän itsepintaista
On hämmästyttävää miten pian
se poliittinen puolue jonka ensi
mäisenä johtajana oli Lincoln —
Lincoln joka ei ainoastaan kiel
tänyt mutta omassa persoonas
saan täydellisesti hylkäsi tuon
aristokraattisen teorian — on
hämmästyttävää kuinka pian tä
mä puolue joka oli kansan luot
tamukselle perustettu unhotti
Lincolnin johdon ja omaksui sen
harhaluulon että "massa'' tar
vitsee "maailman miesten'' hol
houksen Sillä todellakin jos pysähdyt
te sitä ajattelemaan niin ei mi
kään ole edempänä alkuperäises
tä amerikalaisuudesta luotta
muksesta varman kekseliään it
senäisen kansan kykyyn kuin
se masentava oppi että jonkun
täytvy varustaa hyvinvointia
meille toisille
Ja kuitenkin se on juuri se
oppi jonka mukaan Yhdysval
tain hallitusta on hoidettu viime
aikoina Kenen neuvoa on ky
sytty silloin kuin tärkeät hallin
nolliset säädökset kuten tulli
lait setelirahalait rautatielait
olivat harkinnan alaisena? Sen-1
kö kansan jota tullilaki pääasias
sa koskee senkö kansan jota
varten setelirahojen otaksutaan
olevan voimassa siltäkö kansal
ta joka veron maksaa ja joka
matkustaa rautateillä Oh ei
ollenkaan ! Mitä tämä kansa
ymmärtää sellaisista asioista!
Ne miehet joiden mielipiteitä
pyydetään ovat suuret tehtaili
jat pankkiirit ja suurten rauta
tieyhtiöitten päät Yhdysvaltain
hallituksen herrat ovat Yhdys
valtain yhdistyneet kapitalistit ja
listen asioiden hoidosta tassa
maassa ovat tulleet yhdestä läh
teestä eikä monesta lähteestä
Hyväntahtoiset holhoojamme ja
helläsydämiset trustiisimme jot
ka ovat ottaneet maan hallin
nolliset huolet käsistämme ovat
tulleet niin huomatuiksi että
melkein kuka hyvänsä voi kir
jottaa listan heidän nimiään He
ovat tulleet niin suuren huo
mion esineeksi että melkein jo
kaisessa poliittisessa ohjelmassa
heidän nimensä mainitaan Mie
het jotka ovat toimekseen otta
neet pitää huolta meistä eivät
pakoita meitä korvaamaan sitä
nimettömästi osoitetuilla kiitok
silla Ale tunnemme heidät ni
mellisesti Otaksukaamme että te menet
te "YVashingtoniin ja yritätte
päästä hallitukseenne käsiksi Te
saatte aina tehdä sen huomion
että teitä kyllä kohteliaasti
kuunnellaan vaan ne joilta to
della neuvoa kysytään ovat nii
tä miehiä joilla on suurimmat
omaisuudet — suurpankkiini
suur tehtailijat suurkauppiaat
rautatiekorporatsioonit ja höyry-laivakorporatsiooni-t
(Jatk)
sormet lujasti nyrkkiin puristet
tuina uskallamme uhmata kapitalisti-järjestelmää
vastaan
Kerran me vielä nostamme pu
nalipun merkiksi ei vaan sen
tähden että sen on miehet ja nai
set hengellään ostaneet vaan va
roitusmerkkinä liehumaan että
sen varjossa ei ole 'kellään oikeut
ta harjottaa vääryyttä kansain
niistä kohtaan
Taisipa tulla liian pitkältä
Terve taas
Mökin Maijan Lyyli
(Te jotka luette Mökin Maijan
Lyylin kirjotuksia Toverittares
ta ettekö halua avustaa- palkin
non saamisessa Osotteeni on:
381 Main st No Adams Mass
Prosentin voi pitää jokainen ti
laaja itse) Sama
VELJENI LIPPU
(Jatkua kahdeksannelta sivulta)
— "Mutta tiedätkö että tä
män maan virkavalta vihaa pu
ntista lippua nvkvään enemmän
ennen? Heistä
ja riistää sinun
LOMALLA
"Nythän sitä on päästy naut
timaan kesälomasta" lausuvat
lapset iloiten Minuun nähden
se ei oikein siltä näytä Käyn
koulussa joka päivä Otan kesä
läksyjä englannin -kieltä josta
vanhempani maksavat $500
Kylläkin pääsin muuttamaan
vaan kun on ajatukseni että
kolmessa vuodessa kipasen läpi
korkean koulun (nähkääs re
korttia tavottelen) ja kun ei an
neta ottaa muuta kuin viittä eri
ainetta määrätyllä kouluajalla
niin lomansakin täytyy uhrata
opintoihin
Sitten trio äiti joka alituiseen
puhuu siitä kuinka työläisten
tulisi olla mahdollisimman laaja
tietoisia ja että tietoja on hankit
tava nuorena niin keksiihän aina
yhtä ja toista uutta myöskin
käytännölliseltä kannalta katsot
tuna On hän hankkinut kirjo
tuskoneen jota meidän lasten
täytyy opetella sormin käyttä
mään ja käyttämään jokaista
sormea ei vaan yhtä Ja vielä
silmät ummessa Vanhempi si
sareni Effie antaa läksyn ja her
ra varjele jos et osaa sitä ulkoa
ei hän nyt sentään lyö mutta vi
hanen hän on
"Hurraa! hurraa! Venäjä ei
menekään sotimaan tämän maan
puolesta syystä kuu Bostonissa
repivät Venäjän lipun Katso
tuossa niin seisoo" sanoi veljeni
ia nävtti Boston Postia
Ja aivan oikein" siinähän se
seisoo Bostonin kapitalistit ei
vät olleet kyllin kaukonäköisiä
tehdessään sen erehdyksen nim
kun palkkasivat ne tietämättö
mät pojan nulikat hävittämään
punalipun Eivät aavistaneet
että yhden valtakunnan työläiset
kuin koskaan
voisi joku tulla
lippusi altis ja pakoittati sinun
nostamaan t äh ti li pn n punasen
tikille mutta on parempi niin
ettäs asetat tähtilipun vaikka
pienenkin tangon huippuun ja
punasen lipun vähän alemmas
sitte voit sanoa jos joku kysyy
punalipun merkityksestä ettäs
olet asettanut sen Venäjän val
lankumouksen muistoksi"
Näin selitti äiti veljelleni ja
nyt veljeni pystyttämässä lan
gossa liehuu tähti- ja puna-lippu
Mökin Maijan Lyyli
KIRJOTTAKAA UUDELLA
OSOTTEELLA!
Toverittaren toimitukselle lähe
tettävät kirjeet tulee täsfedes lä
hettää osorteella: 1669 E 16th
St„ Portland Oregon
Syy tähän osotteen muutokseen
on se että Oregonin sosialisti
puolueen valtiptoimisto on siir
retty Syy valtiotoimiston siirtämi
seen oli nykyisin vallitsevat le
vottomat ajat joten oli viisaani
pi siirtää puolueen valtiovirasto
kotiin minne eivät' kaikenlaiset
kätyrit voi tulla juoniaan puno
maan Eikä myöskään voida
saattaa puolueemme virastoa
vaaraan jonkun ajattelematto
man ja edesvastuuttoman henki
lön tekojen takia
KIRJEENVAIHTAJILLE!
Älkää missään tapauksessa lähet
täkö lehteen aijottuja kirjotuksia
Toverittaren konttoriin Astoriassa
vaan toimitukselle joka sijaitsee
Portlandissa osotteella: 1669 E 16th
St Portland Ore
Milioin on Toverittaren
tilaajamäärä 1 00 0 0 ?