Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 24, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina heinäk 24 p:nä
No 30
töissä missä se o ti ehdottomasti
välttämätöntä
Lapsityön poistamista etta al
le kuudentoista vuoden vanhojen'
lasten ei sallittaisi tehdä tyota
ja kaikkien 16—18 vuotiaiden
työn rajoittamista kuuteen tun
tiin päivässä
Että naisten työ kielletään kai
kissa sellaisissa töissä mitkä o
vat naisen terveydelle vaaralli
sia- naisten työn kielto neljä
viikkoa ennen lapsen synnytystä
ja kuusi viikkoa jälkeen synny
tyksen jolta koko ajalta makset
takoon hänelle normaali tyopalk
Hei Että jokaiseen teollisuuslaitok
seen niissä naiset tekevät työtä
perustettakoon lasten hoitolat
rintalapsia ja muita pieniä lapsia
varten imettäville naisille annet
takoon joka kolmen 'tunnin tai
vähemmän ajan kuluttua imetta
misaikaa puoli tuntia
Valtion vanhuuden eläke joko
osittainen tai täydellinen _ joka
hankitaan verottamalla kapitalis
teja Palkan sisällä pitämisen lak
kauttaminen joka kerran on an
in l-ntL-ptiliinen nalkan pi-
JulllLU l 1
dättäminen sakkojen ym teko
syiden muodossa
Riittävä määrä tehdasolojen
tarkastajia ja naistarkastajia niil
le työaloille missä naisia työs
kentelee Hyvin järjestetty terveydelli
nen 'olojen tarkastus ja lääkärit
kokonaan vapaat työnantajain
kontrollivallasta vapaat lääk
keet ja lääkärinhoito työläisille
työnantajan kustannuksella ja sa
moin työläisen ylöspito hänen
sairautensa aikana
Työnantajan täydellinen vas
tuunalaisuus työväenlakien rikkomisesta
Annetaan jo arvoa
naisillekin
New York Central rautatieyh
tiön herrat jotka ottavat yha
' enemmän ja enemmän naisia
rautatien palvelukseen miesten
tilalle jotka ovat värväytyneet
armeijaan kiittelevät kovasti
naisten kykvjä Yhtiön presi
dentti A Tracy Ilardin sanoo
että naiset 'toimittavat nämä
"miesten työt" aivan yhtä hy
vin kuin miehetkin
"Ensimäinen sääntömme pal
katcssamme naisia miesten tilal
le sota-aikana on että maksam
me työstä saman palkan naisille
kuin ' miehillekin Naiset jotka
lajittelevat rihkamaa saavat kes
kimäärin $250 päivältä juu ri sa
man kuin miehet ennen saivat
tästä työstä Olemme lisäneet
naistyöläislcu lukumäärää t il ien
t a rk a s lus-departemcnttiimme
Meillä on naisia vaunudeparte
mcutissamme jotka pitävät sil
mällä 210000 valimin liikenteen
Ile pitävät Ituun siitä mihin mi
kin vaunu menee ja mitä sillä
tehdään kunakin päivänä Olem
me panneet naisia työhön myös
kin sisääinsUvL'partementi ii ui
nu? Me opetamme naisia myy
mään matkapiietlejä ja toimi
maan vahteina ruitatieristcyk
fcissä Vaunu pajoissani mc opet
televat naiset käyttämään konei
ta ja pieniä työkaluja ja me ai
jomme opettaa naisia apulaisiksi
asemille
"Nykyinen työmme on kohdis
tettu pääasiallisesti naisten jär
jestämiseen ja opettamiseen rau
tatien palvelukseen Emme tiedä
miten kauan sota voi kestää em
mekä sitä kuinka paljon miehiä
menetämme sen takia Siis me
Kilirlninme olla valmiina siltä va
ralta"
Ja tähän voimme lisätä että
rautatieyhtiöt tämän sodan si
vulla varustautuvat erästä tois
takin tarkoitusta varten Ne va
rustautuvat hankkimaan itsellen
sä järjestymättömän työläisjou
kon joka — niin he toivovat —
eivät kykene tekemään sitä mitä
tekivät' järjestyneet raittatietyö
läiset viime syksynä
Mitäs nutitta varten näin kii
reesti hankitaan naistyöläisiä jos
ci ole aije saada pois tieltä ne
järjestyneet työläiset jotka käyt
täisivät sotatilannetta hyväksen
sä vaatimalla itsellensä parem
pia elämän mahdollisuuksia He
toivovat että naiset eivät osaa
järjestyä ja vaatia Ja toiseksi
kun työläisistä on osa miehiä ja
osa naisia niin he toivovat tuon
ainaisen kiistan miesten ja nais
ten välillä s o miesten kateu
den ylemmyydestään parem
muudessaan ja vallastaan olevan
niin suurena tekijänä että se
auttaa heitä pitämään naiset jär
jestymättöminä ja jonkun aikaa nämä heidän
toiveensa voivat toteutuakin
vaan ei kauan kuten tosiasiat
eli entiset tapahtumat ovat meil
le osottaneet Mutta tapahtu
mat ovat myöskin osottaneet et
tä naisetkin jonkun aikaa oltu
aan teollisuuden palveluksessa
heräävät ja järjestyvät Myöskin
on viime vuosina ollut havaitta
vissa se seikka että järjestyneet
miehet rupeavat' jo pääsemään
siitä vanhasta "penikan taudis
ta" halusta olla paremmin pal
kattuja ja parempana pidettyjä
ja olosuhteitten pakoittamina he
jo ovat ryhtyneet vaatimaan nai
sille samaa palkkaa kuin mie
hillekin ja ryhtyneet valista
maan ja järjestämään naisia eli
auttamaan naisten järjestymis
homniia Mutta se herätys- ja järjestys
työ ei vielä näihin asti ole ollut
niin yleistä ja voimakasta kuin
olisi ollut suotavaa ja ehkäpä se
ci siksi tule ennenkuin olosuh
teitten pakosta ja kukaticsi suu
rimmaksi osaksi täytyy naistyö
Iäisten itse ensin käydä kurjuu
den koulu palkkatyössä ja siellä
oppia vähitellen taistelemaan
kuten miehet ennen heitä ovat
tehneet Työvänliikkccn 'täyty
nee ottaa taka-askel että toinen
kin puoli työläisistä ehtisi tais
telurintamaan se puoli jolle ai
van viime aikoihin asti on luotu
niin kovin vähän huomiota lyö
läistensä itsensä taholta mutta
kylläkin sitä enempi huomiota
hallitsevan luokan taholta Hal
litseva luokka aina katsoo eteen
sä valtansa lujittamiseksi ja säi
lyttämiseksi ja sitä seikkaa sil
mällä pitäen on se pitänyt huolta
naisten henkisestä kasvatuksesta
Nvt on aika työväenluokan
katsoa eteensä vakansa lujitta
miseksi ja ruveta jo ennenkuin
vältlämätöin pakko siihen pa
koittaa pitämään huolta naisten
henkisestä kasvatuksesta ettei
se taka-askel 'työväenliikkeen e
distykscssä täytyisi olla kovin
pitkä
- Ei siinä kylliksi että naiset
häärivät vaan sellaisina raama
tun määrääminä "apuina" työ
väenliikkeessä Heitä tulee ke
hoittaa ja heidän tulee itse ryh
tyä ottamaan osaa varsinaiseen
työväen taloudelliseen ja poliit
tiseen toimintaan Yksinomaan
"apuina" olo ei riitä Jos naiset
eivät ota varsinaisesti osaa työ
väentaisteluun niin silloin on se
toinenkin työ 'turhaan tehtyä
työväen edelliset taistelut tur
haan taisteltuja
Mutta tiedämme että kerran
olosuhteet pakoittavat ja kas
vattavat naisetkin taistelemaan
vaikka se on pitkän ajan takana
jos ei ennen pakkoa toimenpi
teisiin ryhdytä
Ystäväni armeijasta
Tapasin ystäväni joka on juu
ri palannut Mexicon rajalta Hän
on ollut siellä viime elokuusta
saakka
— Kyllä totisesti täytyy nos
taa lakkiaan niille rauhan aatteen
kannattajille Tämä sotilaselä
mä on totta tosiaan helvetillistä
elämää
Hän hymyili
— Sanoinhan minä sinulle vas
tasin minä
Hän ei suuttunut huolimatta
tuosta katkerasta huomautukses
ta että "sanoinha minä"
— Raskain syytökseni armeija
elämää vastaan on pavut ja riisi
hän sanoi äkäisesti (Nähtäväs
ti ei heillä ole siellä paljon muu
ta syötävää) En voi enää kos
kaan katsella papua kasvoista
kasvoihin
— No todellakin sanopas nyt
oikeen suoraan oliko se todella
kin niin kurjaa siellä?
Hän selitti että hän ei voi ker
toa oloista siellä yksityiskohtai
sesti näin julkisella paikalla
syystä että hänet vangittaisiin
Mutta minä halusin yksityiskoh
taisempia tietoja ja niin minä
aloin johdattaa häntä siihen :
— Kai ne siellä juopottelevat
hyvänlaisesi? kysyin
' — Juopottelevat! Sanos
muuta! En todellakaan tiennyt
mitä se sana todella tarkoittaa
ennenkuin menin rajalle Niiden
pitkien marssien jälkeen mei
dän rykmcnttimme saapui illalla
johonkin pieneen kauppalaan
missä enintään oli kaksi kapak
kaa Kuvaileppas nyt mielessä
si sitä enemmän kuin tuhan
nen miestä äärimmäisen vä
syneitä hikisiä vaatteet
tarttuneena ihoon kuin kärpäs
paperi kasvot pöhöttyneinä
kuumuudesta Nämä miehet
rvntäävät kapakkaan joukossa
täyttävät huoneen ahdinkoon
ja juovat juovat juovat jol
la aikaa satoja miehiä odottaa
ulkopuolella tunkevat ja tyrkki
vät jä pukkivat toisiansa pa hta
van auringon alla yrittäen pääs
tä sisälle kuin villiintyneet
pedot joilla on vaan yksi mie
liteko saada juoda ! He
pörräsivät kapakan ympärillä
kuin kärpäset kuolleen raadon
ympärillä Se oli eläimillisin
näky mitä olen koskaan nähnyt
Vähässä ajassa koko 'hoito oli ri
kottu pirstaleiksi rikkinäisiä
pulloja ja laseja ylt'ympäri joka
pisara väkijuomia juotuna ei
kä puoletkaan siitä maksettuna
kapakoitsija huusi rukoi
li jopa vuodatti kyyneleitä
kin mutta hänen oli mahdo
ton saada mitään tolkkua juopu
neiden sotilaiden kanssa Jos
kus joudun ajattelemaan että
sotamiestä on vaikea saada mi
tään ymmärtämään missään ta
pauksessa He eivät kelpaa mi
hinkään muuhun kuin ottamaan
käskyjä vastaan siltä jolla olka
laput on ja siinä ei tarvita
Teki mieleni hymyillä
— Tulitko lukeneeksi sitä pas
siivista kirjallisuutta jota lähe
tin sinulle
— 'En Minä tapasin polttaa
kaikki heti kun sain Elämäin ei
olisi ollut elämisen arvosta jos
toiset sotilaat olisivat nähneet
minun lukevan sellaista Ja si
täpaitsi ei kukaan lue mitään
armeijassa Se on kokonaan
vierasta
Hän kertoi minulle kuinka hän
ja kolme muuta sotilasta pyysi
vät muuttaa A osastoon He
luulivat että siellä olisi elämä
hieman parempi ja puhtaampi
siinä osastossa kun oli oppineita
ja parempaan elämään tottuneita
miehiä Mutta tämä osasto oli
kuukauden päivät ollut aivan hei
dän osastonsa viereisessä leiris-
sä joten hänellä oli tilaisuus
nähdä heidän elämäänsä Hän
huomasi että he eivät käyttäy
tyneet varsin niin rajusti eivätkä
käyttäneet yhtä karkeata kieltä
mutta yleensä oli heidän elä
mänsä samanlaista "Ulkonai
sesti sivistyneitä vaan pohjalta
samallaisia rähmästelijöitä" Hän
ei siis välittänyt muuttaa A o
sastoon "Halusimme ennen maistaa
alkuperäisestä elämästä hän jut
teli Kerran olisin antanut tule
van kolmen kuukauden palkkani
jos olisin saanut syödä oikealta
pöydältä ja nojata kyynäspääni
siihen (Söimme telttojen lat
tioilta leirillä) Joskus olin niin
kyllääntynyt siilien ruokaan mi
tä siellä sai että kun pääsimme
kaupunkiin vaikka olin nälkäi
nen kuin susi istuin ravintolaan
ja tilasin kupillisen huljonkia ja
palan keekiä vain sitävarten et
tä saisin nähdä maistaa ja hais
taa jotain hienoa puhdasta ja
hyvää
' Sotamiesten raaka ja epäsi
veellinen puhe on jotain sel
laista jota on mahdoton kuva
ta Sain sifä kuulla niin paljon
että vihdoin aloin ajattelemaan
sellaisella kielellä Mutta kai
kista pahinta oli se toimetto
muus ja yksitoikkoisuus joka oli
jokapäiväinen elämämme ohjel
ma (Kävelyretkiä tehtiin har
voin) Jumala! Melkein mene
timme järkemme tai muistimme
siitä että istuimme siellä paah-
LEIMASIMIA (Ruhb&r Siampa)
kaikesta laadusta saa tilata Toverin
Kirjakaupasta
TOVERITAR Box 9!) Asteria Oregon