Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 26, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -"tr
j
:?
sMd M tr
Organ
Amerikan suomalaistan työläisnaisien aaoenkannanafa
of tfi j fionisb Working Womcn in America
No 26
TIISTAINA KESÄK 26 P — TUESDAY TUNE 26th 1917
1917 — Seitsemäs vuosik
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMij:
SU
ora
uksen suurtekijäin vaikutusta tää määräykset riittävästä jatko
uskoimme ihanaan todellisuuteen opetuksesta ja lasten ravitsemi-Pietari-Paavalin
ja muitten vaiti- sesta 'Erikoisina naisten valmis-
jitllllliiilliiiiiliiiMitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiifillllliliilllliiniiiiiiiiitiiiiiiittiiiiiiiiMiiu
I I t M S
iiiiiiiii!!iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiini iiimiinr
Niin valtava on vallankumouk
sen vaikutus ollut Suonien oloi
hin että ei sitä lyhyessä kiihotuk
sessa voi kuvata Kun ajattelee
mitä merkitsee siirtyminen val
tiollisesta sortotilasta vapauteen
voitte aavistaa miten paljon ih
meellistä meillä on tapahtunut
(Monarkistisen tsarismin tukipyl
väät ovat suistuneet ja sijalla
on demokraatinen hallitus Puna
liput liehuvat jälleen vapaina ja
kansa kokoontuu tuhatlukuisiin
kokouksiin Työväen yhdistysten
taloilla on elämää Jäseniä tulvii
yhdistyksiin niin että pitkät jo
not seisovat vartoen jäsenkortte
ja Jvrkkiä vaatimuksia kuten 8
tunnin työpäivää ajetaan monilla
ammattialoilla käytäntöön Sano
malehtien painokset suurenevat
niin ettei 'paperi riitä tarvetta
täyttämään ja kevätjulkaisujen
uudistetut painokset loppuvat
kesken
Vielä muutama viikko sitten
oli meidän toimittava ankaran
poliisikuristuksen kahleissa Alut
ta Suomen järjestynyt työväes
tö uskoi sitkeästi uuden ajan
'koittoon Työläisnaisetkin ylläpi
tivät ja lisäsivät sekä lujittivat
järjestöjään Luento- ja valistus
työtä harjotettiin väsymättä
Niinpä 4 p maaliskuuta vie
timme rohkeasti kautta maan
"Työläisnaisten Päivää" Sos
dem Naisliittotoimikunta antoi
sen nitämiseksi kehoituksen ja
erikoinen lehti julkaistiin päivän
johdosta Sankoin ionkoin ko
koontuivat työläisnaiset mainit
tuna päivänä kaupunsreissa 'a ln~
kekeskustoissa Pohdittiin kysy
myksiä lasten yhteiskunnallisesta
huolenpidosta elintä rvepulasta
ja naisten palkoista Kaikki nuo
asiat ovat päivänpolttavia viime
mainittu sen johdosta että nais
ten ansiotyö lisääntyy nyt erit
täin Naisia on astunut metallite
ollisuuteen raitiotieliikenteen ja
poliisilaitoksen palvelukseen11
Puoluelehdistö myös puolestaan i
„„:i™- 1™:™ „:::„ %
imisit ti iimjil ii n liwii i lui i ivuum
naisten päivälle -iten tuli päi
västä valtavan innostava
Ta pian sen iäikeen alkoi seu
—„„11 :i„n„ n:„4„_:„ 1 f
J ettrl et! icl VUlMilld I ICldl ISStl IVclH"
san nousu Olin silloin sattumal
ta Pietarin lähellä eräällä raja-
asemalla seuraten vallankumous-
liikkeen sähköniskuja Se oli u-
nohtumatonta aikaa Riemumme
oli rajaton Pelkäsimme näke-:
vämme unta mutta kun suoma-!
Inlcpn prlncfnin+rnrprif taruni 1-nnc
sa 19 p maaliskuuta liikuimme'
Pietarissa katsellen vallankumo-
olhsten vankilain lnrmupaikat
olivat luovuttaneet uhrinsa Spa
lemajan Piiri-oikeuden ja van
kilan kivimuurit törröttivät tuli
palon tuhoamana savu vain nou
si sen alastomain muurien juu
relta Duuman istuntosalissa oli
elämää ja Taurian palatsin) si
vuhuoneissa sijaitsi lukematto
mia vallankumouksellisten toi
mistoja sekä työväen ja sotilas
ten neuvosto
Suomeen levisi vallankumous
heti kun se Venäjällä oli voitta
nut Helsingissä otti työväestö
järjestysvallan samoin useissa
kohdin maata Alkoi sisäisen val
tiollisten olojemme uusiminen
Eduskunta kutsuttiin koolle 4
p huhtik Siinä on 200 jäsentä
joista 103 sosialidcmokraatia
niistä 17 naista Porvarisnaisia
on eduskunnassa 7
Sos dem eduskuntaryhmän
naisia on valittu kaikkiin val
tiopäiväin valiokuntiin Aiotteita
teemme ryhmämme kanssa yh
dessä Tärkeimmät esille tulevat
asiat ovat Suomen uusien perus
tuslakien laatiminen elintarveky
symys kunnallislain uudistus op
pivelvollisuus jonka tulee sisäl-
II
iiiänneiiiiiyo
-illlllllMIIIIIIIIIMItllllllltllllllllllllllMDIIIIItlllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllilf
Kirj 'Selma 15 — L
tamma alotteina tulevat tällä
kertaa esille kysymys rautatiellä
palvelevani naisten työ- ja palk
kaoloista sokeain ja' aistiviallis
ten turvaaminen yhteiskunnan
avulla sekä kauppa-apulaisten
suojelus
Entisistä alottcistamme tärkeä
kysymys turvattomani lasten yh
teiskunnallisesta huolenpidosta
ratkaistiin viime valtiopäivillä
joten siitä säätänee kun asia
hallituksessa on valmistettu myö
hemmiu hallituksen esitys Käti
lölaki esitystämme joka viime
valtiopäivillä jäi käsittelemättä
emme i aiua valtiopäivillä uudis- toimi edellytyksi omaavia henki-
ta Koska odotamme vounak- jöhä Pienimmissä osastoissa
kaampaa toimintaa itse kätilö- j0jssa ou lapsiakin vähempi on
ammattikunnan nuolesta asian nnnictiiiht iv-!- t „„„
osastoissa joissa on paljon lap
sia näyttää olevan hajanaisintn
Siihen cnl luonnolliset syynsä -2
ja 3 opettajan on helpompi saa
da yhteisymmärrystä keskinäi
seen toimintaansa kuin 9 ja 10
opettajan
Siihen aikaan kuin meillä tääl-
ALKUiLAUSE
Monilla paikkakunnilla joissa
Ihanneliitto-lyön alalla aluksi a
lettiin kokeilemaan ou onnistut
tu huonosti Mahdollisesti toi
silla paikkakunnilla hyvinkin
riippuen tietysti asian tunte
muksesta Kaikilla paikkakun
nilla ei ole onnistuttu opettajain
valinnassa Ei ole ollut kyllik
si asiaan innostuneita ja opetus-
Se on Duuman kokoustalon
edelleen ajamiseksi
Sosialidemokratein enemmistö
asema eduskunnassa aiheutti ku
ten tunnettu sen että senaatissa
on sosialidemokrateja Senaatti
valmistelee nyt tärkeitä lakiesi
tyksiä valtiopäiville (Niiden teko
on useilla eri komiteoilla joihin
myös on kutsuttu useita s d
puolueen naisia Me olemme nyt
kovassa työssä "uutta Suomea
rakentamassa" — Mutta sa
malla on vanhaa revittävä Pai
nu
fhitlioa kolmntim-lti sivnltu)
if'V lQr & " l i 7 A '' 1
Hifi ' il " '
? n Mmm
i 'r- c? -Tue £w
NYKYINEN "BOY SCOUT"
To-Moiteour
r°°K Of CAPirMll
TULEVA PYSSYHURTTA
lä Eitchburgissakiu oli vain 2 ja
3 opettajaa sunnuntaikoulussa
oli toiminta helpommin järjestet
tävissä kuin nykyisin jolloin yk
sin sunnuntaikoulussakin on 8 —
9 opettajaa Sen lisäksi vielä
seitsenhenkinen valvojakunta ia
—)'))l Thanneliitoii opettajat Nykyisin
)J m on toiminta joukkotoimintaa e-
delliscen verrattuna Vaikka
ii toiminta nykyisin onkin edellis-'
rj 1
tii että nuo edelliset opettajat
olisivat olleet parempia kuin ny-
viset Vaan johtuu se siitä et
tä joukkotoiininiian menestyäk
seen täytyy nojautua yhtenäiseen
toimintasuunnitelmaan Sen puut-
' teessä on Tlinnnpinttntvnt nimiin
paikoin hajanaista Melkein ai
na kuin keskustelee tavalla tai
toisella mainitulla alalla työsken
nelleitten toverien kanssa valit
tavat he poikkeuksetta tuon toi
mintasuunnitelman puutetta
Koska ei vielä tähän mennessä
ole ainakaan näin julkisuudessa
näkynyt mitään ohjeita siihen
suuntaan niin koitan minä kir
joitella siitä kykyni mukaisesti
Älköön käsitettäkö että tarjoai
sin täten täydellistä toimintaoh
jelmaa Länsiinhän vain julki
ehkäpä vain hajanaisia havainto
jani Toivoisin onnistuvani tä
ten herättämään tovereissa e
pi innostusta lasten kasvatus
työlle sosialistisen mailmankat
snmukseu mukaisesti
Koska näin kesän tullen ei ta
vallisesti jiidetä sunnuntaikoulu
ja niin jätän sunnuntaikoulutoi
minnasta kerääntyneitten koke
musteni kertoilemisen loppupuo
lelle kirjoitus-sarjaani Alan
i