Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 19, 1917, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina kesäkuun 19 p 1917
SIVU SEITSEMÄN
nimsmmmmmmMmmmmmmimmnmmmmmmmmmmm
imintnmmnmmimmtitmimmimimnmmnnmmmmmmM
im!
Mm
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
No 25
~miiiHuinRnKB!!Niii!iaain
VVOODLAND WASH
Kipä ole tullut pistettyä nuorten
osastoon riviäkään taas ties milloin
Yhtenä seikkana tahtoo olla se ettei
tahdo tietää mitä kirjoittaisi mutta
tölierränpä nyt jotain
Onhan nuorten osastolle ilmaan
tunut uusia avustajia Tervetuloa
vaan ja riittäköön innostus!
Täällä alettiin osaston toimesta
lapsille sunnuntaikoulu tk 10 p:nä
Lapsia oli jo 25 ja ehkä lisää tulee
Opettajaksi valitsi osasto allekir
joittaneen Minulla olisi yksi toivo
jonka haluaisin toteutuvan Se on
että otettaisi kuva näistä oppilaista
ja lähetettäisi Lasten Jouluun Mitä
Selma-täti siitä ajattejee? (Se olisi
hyvä asia — Toini)
Kesä tekee tuloaan täälläkin ja
onhan se jo aikakin kun on kesä
kuu jo puolivälissä
Farmarit täällä ovat puuhassa pe
rustaa osuuskaupan Toivon tälle y
ritykselle parhainta- menestystä Al
ku ainakin näyttää hyvältä
Ehkäpä jo lopetankin ja kirjoitan
joskus toiste Hauskaa kesää kai
kille Toverittaren lukijoille etenkin
nuorille toivoo POIKA
f"
Elämisen
oi
keutto
Kirj ANNA
(Jatk)
JOHDANTO: — Kertomus Suomesta
Koivulahden rannalla on toisella puo
len muhkea kartano toisella puolen
köyhän vaimon mökki Kertomuksen
alkaessa tuopi köyhä vaimo vanhinta
tytärtään rikkaaseen kartanoon pai
mentytöksi Kartanossa valmistel
laan "häitä Odotetaan emännän si
saren tytärtä Ainaa tulevaksi aut
tamaan häävalmistuksissa Aina on
kaupungissa asuvan muurarin tytär
jonka äiti halveksii miestään sentäh
uen että hän on työmies On juuri
ollut muurarien lakko Aina ym
märtää isäänsä ja työväen asemaa
— Syntymäpäiväkemut rikkaassa per
heessä Rikkaan maatalon poika on
myöskin kutsuttujen joukossa nuitta
muu väki pitää hänet halpana Mat
ka kaupungista maalle
Aino saa tietää rikkaiden sukulais
tensa rikoksista
Xiin kului päivä iltaan mutta
Väinön sielu oli kuin hiilelle
mustunut mustasukkaisuuden
raivosta Einon ja Ainon pois
tuttua tuvasta yritti Yäimö seu
rata heitä vaan äitinsä esti sen
— Väinö sinun on tehtävä
seuraa vieraille On varsin epä
kohteliasta että sinä pysyttelet
täällä sivussa jättäen parhaat
vieraamme ylenkatsotuiksi
Samalla loi emäntä tulisen kat
seen Väinöön vieden hänet puo
liväkisin seurassaan vierasten
luo
Illalla myöhään istuivat sisa
rukset kamarissa joka oli eril
lään ersässä talon sivuosassa
Emäntä katseli sisartaan Ainon
äitiä tummilla katseilla
— Siitä ei tule mitään Ainon
täytyy poistua heti huomenna
meiltä — voit viedä mennessäsi
Jos olisin aavistanut että se on
turmioksi niin en olisi häntä
tänne kutsunut Sinä ymmärrät
— minä en kärsi että poikani
menisi naimisiin halpa-arvoisen
kakaran kanssa — hyy ! Vai vielä
sinäkin sitä kannattaisit!
Emäntä nosteli kohautellen ol
kapäitään Näytti että hänen
iSEUIiraiHlHIISiaisiEngHStlUHSlIESI
kunniantuntonsa oli saanut aika
täräyksen
— Enhän minä sitä tarkoitta
nut virkkoi Ainon äiti Huo
mautin vain sivumennen että
poikasi näkyy hänestä pitävän
sen huomaa vaikka kuka Ja eikä
Aino sillä pahin olisi luulenpa
että näkö on enemmän kiitettä
vä — Viitä ! tiuskasi emäntä
Xäönkö vuoksi? Xiin sitä sinä
kin hait — nyt olet kai saanut
maistaakin — oliko siitä särpi
meksi? Ei ! Kyllä minä katson
että poikani saa rikkautta ja kun
niaa se on maailmassa eduk
si Tähän tapaan riitelivät sisa
rukset Sisaren mieliala lisäsi
vielä harmia sillä emäntä oli tar
koin ottanut huomioon Väinön
suhteen Ainoon Koko päivän_ oli
hän perännyt poikansa omituista
käytöstä Ainon välinpitämättö
myys oli hänen ainoa lohdutuk
sensa Xyt purki hän mielen
kuohunsa sisarelleen tahtoen
raivata kaikki vastukset pois tiel
tä joita näytti kerääntyneen nii
tä tulevaisuuden suunnitelmia
häiritsemään mitä hän oli Väi
nön suhteen suunnitertit _ Väi
nön tulevaisuus oli jo kotipiiris
sä tarkoin suunniteltu Siiri oli
hänelle aijottu sillä se asema
jonka Siirin isä omisti kaupun
gin virkailijana olisi omiaan a
vaamaan loistavan tulevaisuuden
Väinölle
Kvsvi paljon ponnisteluja ja
uhniuksia että saada Väinö ja
Siiri johdetuksi yhteen ja nyt
juuri kun se tilaisuus oli saa
vutettu piti tulla este Pyöritcl
len lihavia käsiään poistui emän
tä kamarista ja riensi poikansa
makuukamariin Kaotettuaan o
vca huomasi hän että kamari
oli tyhjä Milä! Olisiko poika
taas Ainon kintereillä Kiivaasti
käveli hän Ainolle annettua huo
netta kohti tahtoen varmasti tie
tää oliko Aino kamarissaan
Röyhkeästi avasi hän sisään joh
tavan oven Aino joka istui ava
tun akkunan ääressä hypähti säi
kähtäen ylös katsellen hämmäs
tvnecnä emäntään jonka tutkat
silmät katselivat läpi koko hä
nen olemuksensa
XVitvään Ainon huoneessaan
tvvntvi emäntä hieman ja kehotti
Ainoa' valmistamaan matkatava
ransa kuntoon aamua vrten sa
noen sen olevan Ainon äidin läh
dön ja poistui Ainon Jäädessä
ihmettelemään äkkiarvaamatonta
poislähtöä
Oli kulunut useampia viikkoja
juhannuksesta: Vaaran talossa
oli hevonen kärryjen eteen val
jastettuna Eino juoksi juuri yli
pihan ja ylös rappusia astuen
vanhanaikaiseen porstuan etei
seen ja riensi sen päässä olevaan
vierashuoneeseen Kaikki huo
neessa osotti mitä vanhimman-c-ikuista
järkähtämätön ä muut
tumatonta vanhanaikaisille oma
tekoisille leveäkarmisine keinu
tuoleilleen käyränojaisine lavit-
lumnnmzziiinmmtmmmmimmimAiaim
soineen Korkea kattoon yletty
vä painoluotinen seinäkello van
hanaikuisine tauluineen naksutti
raskaasti viisarin osottaissa ajan
olevan jo sivu puolen päivänä
(Jatk)
VIRKAHERROJEN "ISÄN
MAALLISTA" HUOLENPITOA
Sosialistinen naispuhuja Flo
rence Vattles on taaskin saanut
tehdä tuttavuutta poliisien kans
sa Tällä kertaa hänet vangittiin
Patesvillessä Ark jossa hän oli
puhumassa Syytös häntä vas
taan oli että hän "taistelee pa
kollista sotilasnostolakia vastaan
vaatien sen peruuttamista" Kun
paikalliset "järjestyksenvalvojat"
saivat kuulla että kansallinen so
sialistiptiolue tulee neiti Vattles
ia puolustamaan laskivat he hä
net heti vapaaksi
Florence AVattles on se "puna
tukkainen tyttö Indianasta" joka
antoi vaaiipuhujana ollessaan
punaisen tukkansa hulmuta kun
poliisit ristivät häneltä punaisen
lipun puhujalavalla
Vapausviesti ilon tuoja
Menin tässä eräänä päivänä
ukkoni kanssa kaupungille Se
olikin ensikerta kun olen ollut
ulkona koko pitkänä talvena
Venimme erääseen juutalaiseen
kenkäkauppaan
Kuten tunnettua ovat juutalai
set tavallisesti enimmän innos
tuneita kaupantekoon vaan tällä
kerralla unhotti juutalainen kau
panteon kokonaan ja rupesi pu
humaan meille Venäjiin vallan
kumouksesta Hän sanoi:
— Suomi on vapaa ja juuta
lainen on vapaa! Tiedätkö sinä
Vtr P sitä?
3 Tänen ruskeissa silmissään ku
vastui sellainen riemu että mi
näkin tunsin sielussani -vapauden
tuulahduksen ja tunsin rakasta
vani niitä urhoja jotka uskalta
vat nousa 'vapaustaisteluun hir
muvaltaa vastaan Vi inä sain va
laliitotta uskooni että kerran
vielä koko maailman köyhälistö
herää ja se nousee vapaustaiste
luun ja vapauden itsellensä saa
vuttaa _ Työläinen ellet ole
vielä yhtynyt järjestöö
si niin yhdy viivyttele
mättä Joukkosi kutsuu
sinua järjestösi on si
nua vailla ja etusi eivät
tule ajetuksi muuten
kuin liittymällä järjes
töösi KIRJEENNE EIVÄT HUKU
kun tilaatte Toverista leimasimen
jolla painatte nimenne ja osotteenne
kirjekuoren kulmaan ennenkuin sen
panette postiin Leimasimet joissa
on kolme riviä rivin leveys ei yli
kahden tuuman maksavat 75c
EinBcc::aaaiinnnl
— Kerätessänne tilauksia
Toverille ja Toveritta
r e 1 le voitte toimia paremmin
kun pyydätte lähettämää paik
kakuntanne tilaajaluettelon joi
ta näette kenelle tulee lehti ja
kenelle ei ja kenen tilaus on uu
distettava OPETELKAA LAULAMAAN
Lasten Laulukirja!
nuottipainos
on hiljattain valmistunut Toverin kus
tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä
mä kirja on ensimiiiien nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma
laisessa kirjallisuudessa Hankki
kaa sq lapsellenne
— Työläinen älä jar
ruta vapausliikettä py
syttelemällä ulkona jär
jestöstäsi Älä estä työ
läistoveriesi pyrkimyk
siä pysyt telemäin syr
jässä tästä yhteisestä
liikkeestä
Toverittaren yksitytsnumerojen
hinta on viisisenttiä kappale pait
si niputtain ostain jolloin ne ovat
(viisi kappaletta ja siitä ylös
päin) kaksi senttiä kappale
TILATKAA TOVERITAR
Amerikan suomalaisten naisten
äänenkannattaja $100 vuosikerta
Milloin on Toverittaren
tilaa jamäärä 1 00 0 0 ?
Sosialistisia
IVA-POSTIKORTTEJA
Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan pos
tivapaasti 25 sentillä
tusinan osote:
TOVERI
Box 99 AstoriaOre
I
NIMI
LEIMASIMA (RUBBER STAMPS)
Sopivat moneen eri tarko-
tukseen esim kirjekuoriin
kirjoihin jne
L- TOVERI e
—Box 99 Astoria Ore'