Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 19, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
SIVU KAKSI
Tiistaina kesäkuun 19 p 1917
No 25
jotka vetoavat asiansa paikalli
sista kuulustelulautakunnista _
Piirilautakunnan päätös on j'o-ka-asiassa
sitova paitsi siinä ta
pauksessa jos henkilö vetoaa a
siansa Yhdysvaltain presidentille
sellaisten määräysten ja rajoi
tusten alaisina mitä myöhem
min voidaan laatia (Kaikki e
dellisetkin määräykset voivat
vielä olla muutosten alaiset)
Mikäli nyt voidaan asiaa ym
märtää voi laki käytäntöön pan
tuna toimia seuraavaan tapaan :
Ne jotka eivät ole registeeran- varalle Ne
nect voivat tulla vangituiksi ja menemästä
saada määräyksen mukaisen ran
gaistuksen vankeutta korkein
taan vuoden tulla pakollisesti
rcjjisteeratuksi ja mahdollisesti
sotapalvelukseen On mahdollis
ta että mies tulisi tuomituksi
jotka ovat vaatineet vapautusta mistä sekota sekaan yksi muna
omantunnoillani perusteella ja Mrs w- M-
jotka eivät kuulu nuhinkaan tun
nettuun uskontoryhmään mutta
kuitenkin vastustavat osanottoa
sotaan ovat myöskin oikeutetut
esittämään asiansa lautakunnan
edessä
Ne jotka syystä tai toisesta
eivät saa vapautusta lautakun
nalta joko paikalliselta tai piiri
lautakunnalta sinne asiansa ve
dottuaan saavat kutsun saapua
tarkastettavaksi sotapalveluksen
jotka kieltäytyvät
sotilasvirkailija!'!
tutkittavaksi mahdollisesti joutu
vat sotaoikeuden eteen ja van
keuteen Ne jotka menevät tut
kittaviksi ja havaitaan ruumiilli
sesti terveiksi merkitään sotilas
listalle joista sitten lopullisesti
KAHVI PUDINKIA
Sekota puoli pakettia gelatiinijau
hoja kupilliseen kylmää vettä sitten
sekota sekaan kupillinen väkevää
kahvia kupillinen sokeria ja keitä
kiehumapisteeseen Sekota koko aika
Sitten anna jäähtyä Ja jäähdyttyä se
kota sekaan yksi paintti vispattua
kermaa Kaada kasteltuun formuun
että sen voi hyydyttyä kääntää eheä
nä lautaselle Tarjotaan vispatun ker
man kanssa — Mrs F L F
KYSYMYS
vaan tuomio siirettaisim ja sit- arvalla valitaan ne jotka tulevat
ten mies pakollisesti rcgisteera- sotaväkeen Mahdollisesti yksi
taan siten saattaen hänet sotilas- jokaisesta viidestätoista tulee va
hallinnon alaiseksi ennenkuin littavaksi Millä tavalla valinta
hän _ on joutunut suorittamaan tehdään ei vielä ole tarkoin
sivilirangaistusta Tai voi hän määritelty
ona vanKeuaessa lynyen anaa
Onka "käseliini" (kaasu-öljy) si
litysrauta käytännöllinen ja vaara
ton käyttää? — Tietoa hajuava
Olisiko joku jolla on kokemusta
sanottujen silitysrautojen käyttämi
sessä hyvä ja vastaisi ylläolevaan
kysymykseen
Sähkö-silitysraudat ovat sekä käy
tännölliset että vaarattomat kaikin
puolin :f'
ja sitten pakollisesti registeera
taan ja annetaan sotilashallinnon
alle
Ne jotka ovat registeeranncet
ja vaatineet vapautusta jonkun
edellämainitun syyn perusteella
kutsutaan paikallisen lautakun
nan eteen kuulusteltaviksi Ne
Ne jotka kieltäytyvät sotapal
veluksesta sen jälkeen kun arpa
on langennut joutuvat sotaoikeu
den rangaistavaksi ja rangaistus
tulee olemaan sellainen minkä
laisen sotaoikeus hyväksi näkee
en onnieiama
viihdy työläisten
kodeissa
(Jatk
Mitä tulee
edell n:roon)
VIII
siilien "ukkomiehen"
(Tatkoa seuraavassa numerossa) huoneentaulun pykälään että pitäisi
_ olla puhdas siisti ja raitis-ilmainen
H-K-H-M-H-H-H-fr-H-
KODIN OSASTO
PATAPAISTI
Kaksi tai kolme paunaa naudan li
haa 2 ruokalusikallista voita tai ras
vaa 10 maustepippuria 2 laakerin
lähteä puoli sipulia ja 1 — 2 porka
naa 'Liha nuijitaan hyvin ja sidotaan
kokoon Voita tai rasvaa käristetään
padassa siilien pannaan kuorittu ja
hienoksi leikelty sipuli ja porkkana
sekä viimeksi lilla Annetaan paistua
kauniin ruskeaksi joka puolalta ja
ripotellaan suolaa tarpeen mukaan
Sitten lisätään pippurit ja laakerin
lehdet kaadetaan hiukkasen kiehu
vaa vettä ja annetaan paistua tar
kan kannen alla noin 2 tuntia eli
siksi kunnes se on mureata Velillä
käännellään paistia ja lisälään tar
peen tullen vetlä Kastikkeeseen li
sätään yksi ruokalusikallinen jauho
ja ja valkopippuria hiukan sekä vis
pilöidiiän hyvästi Syödään potaattien
ja vihannesten kanssa — A It
set lehdet pois Kantaan kaivetaan
kolo johon pannaan 1 teelusikalli
nen sokeria Voita ruskeutetaan pa
dassa Kupu sidotaan hyvin puhtaal
la langalla että ei se hajoa pais
tettaessa Kupu paistetaan ruskeaksi
joka puolelta varoen hyvin ettei se
pala Kun se on ruskea ripotellaan
siilien vähän suolaa ja sitten kaade
taan vähän kuumaa vettä liemeksi
Annetaan hiljalleen paistua liemessä
kannen alla Käännetään usein ja li
sätään lientä Tarvitsee kiehua vä
hintäin 2 eli 3 tuntia ennenkuin se
on pehmeä Tarjotaan oman liemen
kanssa joko yksinään tai jonkun li
haruuan lisänä — A H
NAURIITA KEITETTYJÄ
Nauriit kuoritaan huuhdotaan ja
keitetään pehmeiksi hiukan suola
sessa Vedessä Kun ne ovat kypsiä
kaadetaan vesi pannusta pois ja nau
riiden päälle kylvetään vähän voita
sekä voissa ruskeutettua jeipäjauhel
maa Pata pidetään vielä hetkinen
lähellä tulta ja silä pudistellaan vä
liin että voi ja leipäjauhot hyvästi
imeytyy nauriisiin 'Tähän tapaan lai
tetut nauriit tarjotaan joko liharuo
kien lisänä tai erityisenä vihannes
ruokana — A R
PANNUKAKKUA
2 munaa 2 — 3 kuppia vehnäjauho
ja 1 litra maitoa puoli teelusik suo
laa vähän sokerin Munat vispataan
ensin mailotilkkaan johon silte vis
pilöillään jauljot maitojäännös vähi
ten een kaadetaan joukkoon Pannu
rasvataan vähiin voilla ja pannaan
niiniin Kun pannu on kuuma kaade
taan seos siilien Paistetaan jokseen
kin kuumassa uunissa — A H
NAURIS-SOSETTA
Kaksi paunaa nauriita puolitoista
kuppia maitoa yksi ruokalusikallinen
voita yksi ruokalusikallinen vehnä
jauhoja puoli teelusikallista suolaa
ja vähän pippuria
Kuori nauriit ja keitä ne pehmeäksi
vedessä Kaada vesi pois survo nau
riit hienoksi ja pane sekaan voi
suola ja pippuri Sekota maito ja jau
liot kaada se nauriiden sekaan anna
kiehua väliä i ja tarjoa jonkun liha
ruuan kanssa — A R
RAPARPERI-KIISSELIÄ
Kuori raparherin varret ja leikkele
ne noin tuuman pituisiksi kappaleik
si ja pane ne tulelle kiehuvaan ve
teen Anna sitten kiehua pehmeiksi
ja siivilöi kuorot pois ja pane sekaan
kuppi hienoa sokeria ja vähän ka
neelia Hämmennä 3 ruokalusikallista
perunajauhoja vähässä vedessä liu
otettuna joukkoon Anna sen vähän
kiehahtaa ja pane jäähtymään syö
dään kylmänä maidon tai kerman
kanssa — A R
KAALIKUPU RUSKEUTETTU
Pienestä kuvusta otetaan päällimäi-
PERUNAKE1TTOA
Hakkaa hienoksi quarttl kylmiä
keitetyltä perunoita Sulata kolme
ruokalusikallista voita paistinpan
nuun sekota sekaan kaksi ruokalusi
kallista jauhoja yksi kupillinen mai
toa tai kermaa ja sitten perunat
puoli teelusikallista suolaa ja yksi
neljännes teelusikallista pippuria
Pane kansi päällo ja keitä kymme
nen minuuttia Juuri ennen tarjoa-
makuuhuone niin oli ajatukseni val
lan pyörällä asiasta Olen nähnyt
asuntoja joiden sänkykamareihin ei
ole koskaan saanut edes päivänvaloa
ja se ilma mitä niihin sna oi ole
iähimainkaan raitista Jostain raken
nusten kujista sitä ilmaa saadaan
Ja toinen seikka joka pani minut
pyörälle oli se että huoneet pitäisi
oila siistit ja vaimo puhdas ja miel
lyttävä miehen kotiin tullessa sillä
tiedän olevan suuren joukon sellaisia
perheen-äitejä joiden täytyy jättää
pienokaisensa toisten hoitoon päiväk
si ja itse raataa kymmenen tuntia
päivässä jossain tehtaan komerossa
tai jossain muualla kapitalismin or
jana voimiansa kuluttamassa miehen
tehdessä kahdeksan tunnin työpäiviä
Olen itsekin kokenut saman Lap
seni ei ollut täyteen kolmen kuu
kauden vanha kun täytyi jättää tois
ten hoitoon päiväksi ja itse mennä
työhön Mieheni jäi ' kotiin aamulla
kun lähdin ja illalla taas oli kotona
työstään jo kauan ennen kuin minä
olin työstä vapaa Haluaisin kysyä
millä ajalla minun olisi pitänyt siis
tiä huoneet pukea miellyttävästi ja
oila iloinen ja lempeä miehelle hä
nen kotiin tullessaan sillä olinhan
vielä tehtaassa raatamassa silloin
kun mieheni saapui kotiin Ja kotiin
päästyä laittelin illallista lapsi käsi
varrella väsyneenä Ja eihän se her
mostokaan ollut normaalikunnossa
sen jokainen voi arvata Kun olin
yksinkertaisen illallishommani saa
nut toimitettua oli sitte pestävä pyy
kit ja silitettävä Joka ilta niitä oli
lapsen pyykkiä sen jälkeen kun olin
saanut perheeni nukkumaan Ja taas
aamulla oli noustava ennen kello
viittä aamu-askareille Uskonpa ettei
siinä olisi toinenkaan ollut hermos
tumatta ja voinut olla aina herttai
nen ja hyvä ja siisti vai mitä ar
velette? En sano että minulla oli niin häjy
ukko että hän tätä minulta aivan
suotta vaati vaan nykyinen järjestel
mä on niin nurinkurinen että se
vaatii sekä mielien että vaimon ylen
määrin ponnistelemaan
Ja sitten vielä jos mies sattuu
olemaan väkijuomia nauttiva niin
silloin saa vaimo kärsiä ylenmääräi
siä henkisiä ja ruumiillisia tuskia
Mutta meidän täytyy saada yhteis-'
kunnallinen olotila järjestetyksi sel
laiseksi kuin sen sosialistit vaativat
sillä uskon että on hyvin vähän nai
sia jotka eivät pitäisi kodistaan hy
vää huolta jos heillä vaan olisi sii
lien tilaisuus ja jos on niin uskon
että sellaiset naiset ovat joko ruu
miillisesti tai henkisesti sairaita jot
ka eivät kodistansa huolta pidä sil
loin kun siilien on heillä kaikki mah
dollisuudet Uskon että jokainen perheen-äiti
tarkoin laskee- tulot ja menot ja har
kitsee miten niillä tuloilla voisi lait
taa mahdollisimman hyvän ruuan ja
parhaalla huolellisuudella hän sen
koittaa laittaa sillä naisen sisim
mässä on aina ajatus siitä miten
voisi parhaiten säilyttää elinvoiman
sa kestämään niitä ponnisteluja mi
tä häneltä äitinä ja puolisona vaadi-
taan että voitaisiin ylläpitää mah
dollisimman onnellinen koti
Ja samalla tietoinen nainen haluaa
säilyttää voimiaan uuden yhteiskun
nan luomistyöhön missä voitaisiin
saavuttaa se todellinen ja onnellinen
koti Käykäämme siis yhteistyöhön
sosialismin hyväksi että edes nou
seva polvi saisi joskus nauttia siis
tistä puhtaasta ja herttaisesta ko
dista missä rauha ja yksimielisyys
säilyisi jota ei kapitalismin rauta
koura enäiin voi kukistaa niinkuin
se tekee nykyaikana särkien monen
monta työläiskotia
Toivoisin että nekin jotka eivät
vielä ole sosialisteja tulisivat ym
märtämään miksi ja minkätähden
naiset eivät nykypäivänä voi täyttää
tehtäviään kodissa Nykyinen yhteis
kunnallinen järjestys pakottaa häne
kodista pois raatamaan palkkatyössä
kun miehen ansioilla on mahdoton
tulla toimeen Myöskin nykyinen jär
jestelmä koittaa pimittää työläisten
silmiä etteivät he näkisi onnetto
muutensa todellista syytä Se uskot
taa heille että onnettomuuden syy
on joko toisessa tai toisessa vaan
syyt ovatkin syvemmällä
Vähän kokenut
-ii
IX
"Ukon" kirjoitus oli paikallaan
Puhtaus huoneissa ja raitis ilma on
ensimäinen ehto sairaalleTdn Ja puh
das huolellisesti valmistettu ruoka
on myöskin yksi hyvä asia
En tässä rupea sentään köyhyyttä
poraamaan siliä sen jokainen itse
kohdaltaan kyllä tietää Mutta kyllä
me akat tarvitsemme neuvojakin Mi
näkin luettuani "Ukon" kirjoituksen
lähdin "petiruumaani" tarkastamaan
PORTLANDIN S S Osaston Ompelu-
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla joka toinen torstai-llta kello 8
Osote: 719 Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S 0-
saston (Box 454) ompeluseura ko
koontuu joka kuukauden ensimäisenä
ja kolmantena torstai-iltana klo 7:30
Kansanhaalissa jossa s s osaston
kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
ASTORIAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään osaston
talolla joka torstai-ilta kello 8 Oso
te: 262 Taylor Ave
MULLAN S S O
RAN KOKOUKSET
torstai Suomi-Haalilla
Kaikki tervetulleita
OMPELUSEU-
pidetään joka
kello 8 jpp
Cloquetln s s osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi
vän osaston talolla C s s ompelu
seura 815 Ave F Cloquet Minn
SAND COULEEN MONT S S O
OMPELUSEURA pitää kokouksensa
jok toinen torstai-ilta kello 7 Terve
tuloa kaikin!
Jos olette
Aipea
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA Nei 9
Josaa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantti
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoni
laisista lääkkeistä- 1j Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikä
liiäke ulisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeitä vaan
tosi suomalaisia lääkkeitä)
(Tiiman kirjan saatte vapaasti ja pitäisi olla
jokaseu suonialisen kodissa sillä ette tiedä
koska tarvitsette sitä Varokaa humbuuki
luäkkeitä ja humbuuki tohtoria
"LigneU'in Aptanki on suurin
— — suom Apteoki Yhdysvalloissa—-—
P A LI G MI LL CO Superior Wltt