Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 19, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7410
Amerikan suoma-aistön iyölätsimlsten äänenkannattaja
Organ oi rbs Finnish HMIng Womcn In America
No 25
TIISTAINA KESÄK 19 P — TUESDAY JUNE 19 1917
1917 — Seitsemäs vuosik
SALALIITTO
Valtakuntien hallitsevat johta
jat näkivät kaikkialla salaliittoja
Eipä ollut niin mitätöntä asiaa
jota ci olisi leimattu salaliitoksi
kun se vaan vähänkin poikkesi
valtaherrojen suunnitelmista Se
johtui hermostuneisuudesta Ile
tiesivät että on olemassa syvälle
juurtunut ja laajalle levinyt sa
laliitto Se tieto kiusaa heitä
siihen määrään että salaliittoja
kummittelee kaikkialla Myöskin
koettavat he-hätärumpua soittaa
käyttää noita keksimiään kum
mitelevia salaliittoja hyväkseen
kääntämällä kansan huomion
pois siitä suuresta uhkaavasta
liitosta Xe ovat kaikki viekkaan
vihollisen yllyttämiä niin sano
taan Kaikki yritykset tuon uhkaa
van suuren liikkeen tukahutta
miseksi ovat turhia Sen alkuun
panijoita ei voida löytää sillä
taitavimmatkaan salapoliisit ja
ovelimmat nuuskijat eivät pääse
jäljille he etsivät sen alkua ai
van toisaalta kuin se todellisuu
dessa on
Liiton asiamies liikkuu näky
mättömästi Ei yhtään ilmoitus
lappua liimata näkyviin ei ainoa
takaan lentolehtistä tuoda oville
Varmasti ja järjestelmällisesti
levittää se sanomansa joka työ
läisperheeseen joka asumukseen
se kulkee kylästä toiseen Se
liikkuu kuin surman enkeli suur
kaupunkien läpi joka paikassa
missä vierailee ja se vierailee
kaikkialla tekee se varmaa työ
tä Se ei jätä epäilijöitä Jokai
nen luottaa siihen Se on niin
todellista Kun hetki tulee re
peää salaisuutta peittävä verho
se astuu esiin kuin nousisi se
maan alta Eikä se enää olekaan
salattu koko maailma tuntee
sen kouristuksen Kun se nousee
maailmanvallat murskaantuvat
sen edessä Järjestelmä joka sen
synnytti kaatuu kuin kuloutu
nut korsi Kansan tuomio jyri
see vii maailmansodan pauhun
Satojen miljoonien nälkäisten
suiden vaatimus vai'entaa sur
maa syöksevien kanuunien sie
luttomat mustat kidat
NÄLKÄ on se salaliittolainen
Sanansaattajana kulkee se ''kuo
leman miehen" maan yli sitä ei
estä piikkilanka ei kietoukset
eikä juoksuhaudat Nopeimmas
ti ampuvat kuularuiskut eivät sa
tuta siihen eikä voimakkaimmat
kaan räjähdysponimit silvo sen
lähettäjiä Ilman kielenkääntäjiä
ymmärtävät eri kansat sen pu
heen Se on jyrkästi puolueeton
Peittääkseen sen olemassaolon
uskottelevat valtakuntien johta
jat omaan kansaansa sanomalla
sille että vihollisilla on jo nälkä
"kestäkää"!
On -totta että vihollisilla on
nälkä kaikki sotivat ovat vihol
lisia keskenään
Vallanpitäjät ovat voimatto
mia Viekkaimmatkaan salapo
liisit eivät kykene punomaan
juonia ''ylös rakentamaan'' vää
rin vannottuja todistuksia Tuomio-istuimet
vankilat hirttola
vat sotaoikeudet ei edes mahta
van sanomalehdistön "yleinen
mielipide'' voi masentaa nälän
tuomaa uhkaavaa nousua
Xälkä tuntee vaan kaksi asiaa:
tyhjän vatsan ja aukinaisen
suun Xiitä ei tyydytä "vapaus
lainat" ei sule tuhnisiinmatkaau
kuularuiskut
Vallanpitäjät te olette muut
taneet vuosisatoina raivatut vil
japellot haaskakemiksi Kodit
joita järjestelmänne kieroutti
peittäin kutsuitte onnellisiksi
te hävitätte nekin Te vedätte
kansojen miehuuden miljoona
murhaukseen Rauhanhyödykkei
tä valmistaneet tehtaat nyt vala
vat yötä ja päivää ihmisiä silpo
via helvetinkoneita Te julistatte
että pikainen luoti kansan tervet
tä voimaa vastaan on kohdistet
tava sodan hyväksi Murha
armeijanne syövät kuluttavat
hävittävät ja mereen upottavat
kaiken mikä on hyödyllistä tai
olisi voitu tehdä hyödylliseksi
Siksi teillä on nyt vastassanne
voima' pelättävämpi kuin vihaa
manne vanha internationale jon
ka jälleen yhtymistä te pelkäät
te pahemmin kuin ruttoa
Armeijat niitten ruokkiminen
vaatettaminen ja varustaminen
on kaikki kaikessa Tuskin jou
datte huomaamaan sitäkään että
vedätte sotilaanne nälkäliittolai
sen suunnattomista joukoista
Xämä joukot säilyttävät sisim
mässään uskollisuuden nälkäisil
le miljoonille Ei sotilasvalanne
eikä kuoleman uhka saa sitä
heistä pois Farhaimmassakaan
tapauksessa ei teillä ole muuta
taattua sotilaillenne kuin kuole
man uhka varma kuolema
Vallanpitäjät puhuvat ulkonai
sista ja sisäisistä vihollisista
Xälkä on todellinen sisäinen vi
hollinen Te vaan yhä ärsytätte
sitä hävittämällä ruokatarpeita ja
korottamalla hintoja Se alkaa
kiihotuksen sisälmyksissä vai
kuttaa aivostoon saattaa tekoi
hin joukkotekoihin Ei hävittä
viin ja raateleviin vaan elämää
takaaviin
Vallanpitäjät te olette syypäät
tähän tilanteeseen ja te tulette
n äk e m ä ä n seuraukset
A VILJA
Mitä äidit ja vaimot nykyään
tärkeimmin haluavat tietää
Asevelvollisuuslaki joka hv
väksvuiin kongressissa ja presi
dentti hyväksyi toukok 18
l°d7 miljoonan sotilaan nostami
seksi pakollisen värväyksen
kautta sisiiltää pääasiassa seu
raavaa: luisiksi hiki määrää heti nos
tettavaksi 5(X)000 miestä soiavä
keen 21 ja 30 ikävuosien viililtä
ja myöhemmin toiset 500000 sa
masta ikärajasta
Toiseksi: kaikki miehet jotka
ovat täyttäneet 21 vuotta ennen
kesäk 5 p eivätkä ole vielä täyt
tiineet 31 vuotta vaaditaan re
gisleeraamaan sanottuna kesäk
5 p (Kuten tiedämme on regis
teeraus jo ohi ja sitä koskevat
seikat ovat kaikille tunnetut 1
Kolmanneksi : se myöntää kol
menlaisen vapautuksen asevel
vollisuudesta :
1 Xe jotka ovat- täydellisesti
vapautetut eli joita ei laki ol
lenkaan koske ovat Yhdysval
tain virkailijat kaikkialla lailli
sesti papeiksi vihityt henkilö1:
1 ) a p p i sk oulujen o p p Ha at k ajjki
Kirj Helmi Mattson
Orjien loukkoihin rääsyisiin
Toi lämpöä kosii kirkas
Ja raatajien suruisiin sydämiin
Taas toiveiden oraita virkos
Uusi päivä taimet kasvattaa
Oraat versovi kukiksi aikanaan
Tuli idästä se lämmin tuulahdus
li raatajien sydämiin koski
Yli voimien kohonnut mipflmus
Ylös sorretun kansan siellä nosti —
Sai paljon toisetkin toiveita
Xe jotka vielä kantavat kahleita
Kun koittaisi päivä jo kirkkaana
Että orjat tuon tajuaisi
On veljeyden aate se ainoa
Ikirauhan mi maahan saisi
Yli maailman orjat jos liittyisi
Pois sortajat pakosta väistyisi
Työläiset te orjat te raatajat
Kaikki jotka kuulutte kansaan
Miksi harvat vain uhmata uskaltavat
Vaan joukot rientävät ansaan
Niin yhä vain orjuutta jatkuvi
Ja yiiä vain kurjuus kasvavi
Eikö kansa jo nyt voi vaatia
Että sen tali to vain laki oisi
Ei vain muutamat harvat laatia
Joukkomurha-lakeja voisi —
Vaan kun kansa yhä nukkuvl
Ile valtansa pitävät helposti
Saa nukkujat valveille hitaasti
Siksi kansan ääntä ei kuulla —
He hitaasti nousevat mutt' varmasti
Se päivä voi kirkkaana tulla
Aatteen oraat kun kasvavat kukiksi
Niin toivehet täyttyvät tosiksi
henkilöt jotka nyt ovat Yhdys
valtain maa- tai meriväessä
(3) Xe jotka presidentti voi
kokonaan vapauttaa asevelvolli
suudesta tai siirtää "osittaiseen
asevelvollisuuteen''- f määritelmä
jota sotadepartementti ei vielä
ole valmis selittämään) hänen
määräämiensä rajoitusten mu
kaan ovat: (a) kauntin ja kun
nan virkailijat (h) tullivirkaili
jat postitoimiston palveluksessa
olevat henkilöt sotilaskasar
mien asevarastojen ja laivasto
jaardien työläiset ja muut hai -litukscn
työläiset jotka presi
dentti katsoo hyväksi nimittää
(c) Luotsit merimiehet jotka
ovat varsinaisessa palveluksessa
jollain yhdysvaltalaisella kaup
piaalla tai kansalaisella (d)
Teollisuuden palveluksessa ole
vat henkilöt siihen sisältyen
maanviljelys jonka katsotaan o
levan tarpeellinen armeijan yllä
pitämiseksi ja armeijan tehoisal
le toiminnalle tarpeelliseksi tai
kansallisen tarpeen täyttämisek
si sota-aikana (e) Ne joilla on
perhe elätettävänä ja joiden va
pauttaminen asevelvollisuudesta
katsotaan tarpeelliseksi (5) 'Nc
jotka ovat ruumiillisesti tai mo
raalisesti ky ken emä t tömiit
Kaikki ne jotka ovat edellä
kerrotussa ikärajassa eivätkä ole
registeeranneet tk 5 p mahdol
lisesti vangitaan ja joutuvat Yh
dysvaltain piirioikeuden tutkit
tavaksi ja vankiMtteen enintään
vuoden ajaksi ja mahdollisesti
sotapalvelukseen
Ne jotka vaativat vapauttisti
registeeratessaan saavat kutsun
saapua paikallisen tai piirilanta
kunnan eteen Paikalliset lanta
kunnat jotka katsovat ketä va
pautetaan ketä ei tulevat ole
maan yksi kussakin kauniissa
ja yksi jokaista 30000 henkilöi
kohti kaupungeissa :Nämä lau
takunnat tulevat olemaan kolme
tai useampi kansalaista siitä pii
ristä jotka eivät ole millään ta
valla sotilaslaitoksen kanssa yh
teydessä ja tulevat ne olemaan
'Yhdysvaltain presidentin nimit
tämät Nämä lautakunnat tule
vat kuulustelemaan jokaisen va
pautusvaatiniuksen paitsi sitä jo
ka on luokitettu sarjaan (d)
(niin henkilöt jotka kuuluvat
teollisuuden palvelukseen maan
viljelys siihen luettuna)
Viimeksi mainittuun sarjaan
kuuluvat henkilöt tulevat piiri
lautakunnan edessä kuulustelta
viksi Nämä lautakunnat myös
kin kuulustelevat ne henkilöt