Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 12, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina kesäk 12 p 1917
No 24
joka kamppailee heidän etujensa kööt tietämättömyydessä Sel
vuoksi laista se oli vaalitouhu kotipitä-
Siis sota on sitä mitä sinä jässäni kymmenen vuotta sitten
vstäväm et sen soisi olevan sma
jokautukuvien maailmasta sitä
katselet Vaikka totuus astuu
varpaillesi niin silloin tiedät mi
tä on sota ja mistä se syntyy ja
miksi se kukoistaa vaikka se ci
kukoista aina AXXA
KYMMENVUOTISMUISTEL
MA SUOMEN VAALEISTA
Venäjän vallankumouksen ai
kana ajattelin että eiköhän siel
lä kotipitäjässä ole taaskin se
"herran tulemus" hyvin lähellä
Sitä ne höpsivät siellä Suomen
suurlakonkin aikana että oikein
se pakkasi ihermostuttamaan
Toivon kuitenkin että ihmiset
siellä Etelä-Pohjanmaallakin o-
vat kymmenen vuoden kuluessa
edes hiukan verran viisastuneet
(Jalkoa cnslmliiseTtä sivultal
kea "Vapaa Sanasta'' (Vaasassa
ilmestyvät sosialistilcliti)
Tuo tieto minua niin harmitti
että en saattanut lähettää Työ
miestä heille Ajattelin että elä-
Kl RJ EENVAI HTAJI LLE !
Älkää missään tapauksessa lähet
täkö lehteen aijottuja kirjotuksia
Toverittaren konttoriin Astoriassa
vaan toimitukselle joka sijaitsee
Portlanclissa osotteella: 1669 E 16th
St Portland Ore
tietää että on tullut oltua joksikin
pirullinen niin silloin ei vaimo saisi
puhutella ketään ei ainakaan par
haita tuttaviaan
Miksi eivät naiset ja miehet pyri
enempi ymmärtämään toistensa ase
maa? — Millä oikeudella miehen
pitäisi saada käydä missä haluttaa
ja milloin haluttaa sanomatta tul
lessakaan missä on käynyt ja nai
sen pitäisi pyytää lupa jos saa käy
dä pienellä asialla naapurissa jos
töiltänsä saa lomaa
Naisilla on kieltämättä puutteensa
ja heikkoutensa mutta he eivät niitä
pyydä salata ja tehdä tyhjäksi he
pyytävät vain että heidänkin työl
leen annettaisi arvo ja että heitäkin
kohdeltaisi muunakin kuin orjana ja
lakeijana tai jonain välttämättömänä
pahana — A M
"KODIN OSASTO
KAKKUJA (BISCUITS)
1 quartti jauhoja 1 tasa-teelusi-kallinen
suolaa Il tasa-teelusikallinen
sokeria kaksi kukkura-teelusikallista
nostate-puuteria (baking powder) 2
kukkura-ruokalusikallista rasvaa IV2
kupillista tuoretta maitoa tai maitoa
ja vettä
Sihtaa jauhot suola sokeri ja nos
tatepuuteri sekaisin ja sekota sitten
käsin sekaan rasva Sitten lisää mai
to ja sekota hyvin suurella lusikalla
Pane sitten taikina jauhotetulle pöy
dälle ja sotke hyvin siksi kunnes se
011 valmis rullattavaksi Rullaa noin
% tuuman paksuiseksi ja leikkaa
kakuksi Lado matalaan Ieipäpan
nuun siten etteivät kakut koske toi
siinsa Paista hyvin kuumassa uu
nissa kahdestatoista viiteentoista
uuniin
ja sekota sekaan maidon ja sulatan
voin kanssa Paista kuumennetuissa
rasvatuissa gemmipannuissa keskin
kertaisen kuumassa uunissa 20 minuuttia
V
Kärsimyksiä on kummallakin su
kupuolella eikä se siitä parane että
toinen toistaan niistä syyttää Köy
hän miehen vaimolla pakkaa olemaan
enempi kuin hän kantaa jaksaa jo
ten moni ukko voisi niitä huojentaa
olemalla jotitohetkensä kodin helmas
sa käyttäytymällä siististi ja arvok
kaasti siten tehden vaimonsa elämän
huokeammaksi
En suinkaan tarkota että sitä pi
tää miehen olla tuvan penkkiin kiin
ni naulattuna mutta ainakin sen ajan
mikä kuluu kapakoissa viettäissä
Mutta luulen kumminkin että tämän
asian syyt täytyy löytyä yhteiskun
nan juurissa jotka kvllä ovat meitä
PAISTETTU LOHI TOMAATTI
SOOSISSA Lohi pannaan pannuun yhdessä pa
lassa päälle kaadetaan tomaatti
soosia niin paljon että kala peittyy
Perunat ja sipulit voi paistaa myös
samassa Pannaan vähän voita suo
laa ja pippuria paistetaan kannen
alia vksi tunti hvvässä lämmössä
— E H
työläisiä alas painamassa joten mie
lestäni on joutavaa syyttää kärsimys- johtajaa enempi harhaan Niinkuin sa-
sia että on aamutiskit pöydällä mie
hen saapuessa kotia illalla Tällaiset
ja monet muut samanlaiset ovat o
miaan ajamaan miehen vaikkapa ka
pakkaan viinan höyryyn tukahdut
taakseen sen vastenmielisen tunteen
jonka hän sai kotia tultuaan On
myös miehiä jotka eivät viihdy ko
tona huolimatta siisteydestä ja hy
västä kohtelusta Molempain täy
tyisi olla selvillä siitä että avio
liitto tuo velvollisuuksia joissa täy
tyy vallita selväjärkinen yhteisym
märrys Muuten luulen että suurin syy
eripuraisuuteen on tietämättömyys
jos miehet ja naiset olisivat selvillä
siitä niitä yhteis-elämä vaatii niin
voisivat he välttää taitavasti ne vaa
rat jotka uhkaavat niin montaa nuor
ta paria jo ennen kuin on päästy
alkuun kunnolleen "Ukko" puhuu
seurustelusta ja näyttää olevan vas
taan sitä Minä puollan seurustelu
ja sillä edellytyksellä että siellä
keskustellaan asioista jotka kehittä
vät meitä eikä haukuta tai juoruta
kuten akkain usein on tapana tehdä
Seurustelussa jos siellä puhutaan oi
keista asioista tuovat jos mitkään
asian esiin monelta eri katsantokan
nalta ja lopputulos on hyödyllinen
jos keskustelu erimielisyydestä 011
järkevä ja maltillinen Saman voim
me sanoa sanomalehtikirjoitusten
suhteen Toivon niiden olevan täs
täpuoleen maltillisempia ja opetta
vampia johon suuntaan onkin leh
temme kulkemassa aika kyytiä Suo
ranainen hyökkäys miehiä vastaan
tai päinvastoin tuo mieliharmia ia
tovereitansa yhteiskunnan nurinkuri-
suuclesta SENU
mi-
PEANUTVOI-K AKKUJA
(Peanut Butter Biscuits)
1 quartti jauhoja 1 tasa-teelusikallinen
suolaa 2 kukkura-teelusikallista
nostatepuuteria 2 kukkura-ruokalusikallista
rasvaa 1 1-3 kupillista mai
toa tai maitoa ja vettä 1 muna V4
kupillista sokeria
Sekota taikina samoin kuin edelli
nen rullaa hyvin ohkaseksi levitä
päälle peamitvoita (peanut butter)
liitä aina kaksi yhteen siten että
voi tulee väliin ja paista
YHDEN MUNAN SUKLAA-KEEKI
1 muna 1 kuppi sokeria % leipu
rin suklaa-tankoa (Bakers Chocolate)
1 pöytälusikallinen suolattua voita
1 kuppi maitoa Vz kuppia jauhoja
V2 teelusikallista soodaa 1 teelusi
kallinen leivin-pulveria (Baking Pov
der) Paistetaan hitaassa lämmössä
— E H
MUNA-KAKKUJA (EGG BISCUITS)
1 quartti jauhoja 1 tasa-teelusikallinen
suolaa 2 kukkura-teelusikallista
nostate-puuteria 2 ruokalusikal
lista sokeria 2 kukkura ruokalusikal
lista rasvaa 1 muna 1 1-3 kupillista
maitoa tai maitoa ja vettä
Sihtaa kuivat ainekset sekasin se
kota sekaan rasva Vatkaa miina
kuohkeaksi sekota maitoon ja sitten
sekota maito kuivien ainesten kans
sa yhteen Huilaa 'äiko kakkuihin
ja paista kuumassa ik-iissa
FISKU PUDINGI
Fiskut (Prunes) keitetään vähässä
vedessä siksi kunnes ne irtaantuvat
kivistä helposti sitten kun on ero
tettu kivet pois hakataan fiskut
hienoksi kahvelilla Sokeria sekote
taan puoli kupillista puoleen pau
naan fiskuja Otetaan kaksi munan
keltuaista ja vispataan hyvin ja val
kuaiset munasta myös vispataan
vahdoksi Kaikki sekotetaan yhteen
maustaa voi vanillalla joka niin tyk
kää Sitte paistetaan kuumassa uu
nissa 15 — 20 minuuttiin Tarjotaan
kerman maidon tai vanilla-soosin
kanssa — E II
KERMA-KAKKUJA
(Cream Muffins)
V2 kupillista jauhoja 1-3 teelusi
kallista suolaa 1 kukkura teelusikal
linen nostate-puuteria 2 munaa 1-4
kupillista sulattua voita 2-3 kupillis
ta ohutta kermaa
Sihtaa sekasin jauhot suola ja
nostate-puuteri Sitten lisää munan
keltuaiset sulattu voi ja kerma ja
sakota hyvin Viimeksi sekota se
kaan kuohkeaksi vatkatut munan
valkuaiset ja paista muffin pannuis
sa keskinkertaisen kuumassa uunissa
20 minuuttia
GRAHAM GEMS
3 kupillista graham eli kokovehnäi
siä jauhoja % teelusikallista suolaa
2 kukkura teelusikallista nostatepuu
teria 2 munaa 3 kupillista maitoa
2 ruokalusikallieta sulattua voita
Sihtaa sekasin jauhot suola ja
nostatepuuteri vatkaa munat hyvin
onni ei aina
viihdy työläisten
kodeissa
(Jatk)
IV
Kun työläiskodissa ei ole juuri
muuta kuin epämiellyttävää huoneet
ovat epämiellyttävät ruoka on pakos
takin epämiellyttävää vaatteet ovat
epämiellyttävät koko elintaso on
epämiellyttävä johtuen ne kaikki
yhdestä suuresta epämiellyttävästä
yhteiskunnasta niin jo toden totta
pitää olla hyvä näyttelijä joka voi
kaikki salata elämäntoveriltaan siltä
vahvemmalta puoliskolta jolla on e
des näennäinen valta yhteiskunta
olojen muodostamiseen
Jos mies käyttäytyy vaimoaan koh
taan mallikelpoisesti omankin käsi
tyksensä mukaan niin hän ei pelkää
että vaimonsa häntä panettelee mut
ta silloin kun hänen oma minänsä
VI
Lukiessani Toverittaresta kirjo
tuksia minkälaisen pitäisi olla on
nellisen avioliiton olen havainnut
että ylipäänsä kaikki kirjoittajat ai
na näkevät syyn onnettomuuteen
miehissä jos ei juuri oma mies ollut
aviomieheksi kelpaamaton niin aina
kin naapurin akan mies oli (ja ku
kapas meistä omaansa moittisikaan)
Sanotaan että tie miehen sydämeen
käy vatsan kautta Kokemuksesta
voi" sanoa' ett asiassa on paljon
perää Sillä jos emme tosiaankaan
perusta minkälaisen ruuan pistämme
pöytään kun mies tulee illalla ko
tiin työstä väsyneenä niin ei meidän
silloin myöskään sovi odottaa että
mies olisi hyvällä päällä (Jos ei
ruoka ja asunto-olot ole aina spllai
seL_ että ne miellyttäisivät häntä
kotiin tullessaan niin siihen on syy
nä joko nykypäiväinen köyhyys ' —
tai sitten se kurjuus missä puolisot
tai jompikumpi heistä on lapsuudes
saan elänyt ja kasvanut tai muut
yhtä murtavat köyhyyden luomat elä
män kokemukset — Toini)
Ukko ja akka yhdessä muodostavat
kodin ja työläisnainen ja -mies muo
dostaessaan kodin ei heidän tarvitse
odottaa liikoja toisiltaan Sellaiset
naiset joideu täytyy käydä ansio
työssä kodin ulkopuolella ja kun
hänen vielä täytyy hoitaa oman ta
loutensa ja kaiken tämän lisäksi antaa
miehensä itseään huonosti knhrioiin
noin on lehtemme tullut päivä päi
vältä enempi tarkotustaan vastaa
vaksi ja toivomme sen jakavan hyö
dyllistä oppiaan eteenkinpäin ja vii
tottavan tiedon tietä ei ainoastaan
meijle naisille mutta myös miehille
ja näin voimme odottaa parempia
ja onnellisempia koteja voittamaan
ne vastukset joita nykyinen yhteis
kunta riistojärjestelmä luo särke
mään kotejamme "Pahin este edis
tyksen tiellä on tietämättömyys!"
ELVIIRA
(Jatk)
PORTLANDIN S S Osaston Ompelu"
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla joka toinen torstai-ilta kello 8
Osote: 719 Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S O-
saston (Box 454) ompeluseura ko
koontuu joka kuukauden ensimäisenä
ja kolmantena torstai-iltana klo 7:30
Kansanhaalissa jossa s s osaston
kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
ASTORIAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään osaston
talolla joka torstai-ilta kello S Oso
te: 202 Taylor Ave
MULLAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-Haalilla kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita
Cloquetln s s osaston ompelu-
puuttuu häneltä myöskin itseään koh- seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi
vän osaston talolla C s s ompelu
seura 815 Ave F Cloquet Minn
'"" Miiinionusta ja oman arvonsa
tuntemusta Sillä miehet sen kvllä
hyvin pian huomaavat minkä verran
me naiset tunnemme itseämme sen
mukaan he arvostelevat meitä Tätä
en tahdo sanoa siksi että moittisin
nnta siskoja jotka antavat "kuka
kaskia" ukolle He ovat ainoastaan
puoltaneet sellaisia heikkoja sorron
alaisessa asemassa olevia siskojaan
ja emme kukaan ole täydellisiä sillä
vikoja löytyy niin meissä naisissa
kuin miehissäkin Mutta vhdessä
kun koettaa tehdä ja täyttää sitä
minkä perusteella ovat alkaneet olla
toisilleen toveri ja ystävä niin sil
loin ei ole heidän kodissaan herraa
ena orjaa — vaan
arvoisia molemmat
Toveruudella
MIEHEN KYLKILUU
SAND COULEEN MONT S S O
OMPELUSEURA pitää kokouksensa
jok toinen torstai-ilta kello 7 Terve
tuloa kaikin!
Jos olette
kiipeä
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA Nai g
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tatitta
on selitetty Rekit täydellinen luettelo sucm
laisista liiiikkeistaLiLhottiikiiii taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikä
liiiike niisi tilattava litiikkeen hinnan y rn
(Lääkkeet eivilt ole pateuttilääkkoitil vaan
— um suomalaisia luauKoltaj
Ar (Tiimiin kirjan saatto vapaasti ja pitäisi olla
Aleissa Vaimo-ihmisissä on paljon jokasen suomalisen kodissa sillit ette tiedii
£Ä ta°de!?i'? vaikka ei
siot Uä m'f'?en(S ™lna!a an- LieirinApteoki on suurin
hiomossa niin silti paivan pitkään suom ApteokiYhdysvalloissa
ei saada mitään aikaan On tapauk- P A UUNELL CO Superior Wl
vapaita ja tasa-