Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 12, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7410
I
I
14
Amerikan suomalaistan työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of tne Finnisn Working Wameo In America
No 24
TIISTAINA KESÄK 12 P — TUESDAY JUNE 12 1917
KY M M E N V U OTI S-M U ISTO
SUOMEN VAALEISTA
1917 — Seitsemäs vuosik
mivaara on todellakin suometta
relainen Minua rupesi naurat
tainaan Mieheni kuuli sen toi
seen huoneeseen tuli ja kysyi:
Kirj Mari 1 laapala
(Jatk edelliseen nmn)
Tuo sana ''kakarat" pisteli mi
nua sillä olin jo päässyt rippi
koulusta ja samalla minua har
mitti se että en päässyt äänes
tämään Suomessa piti naisen
olla 25 vuotta täyttänyt ennen
kuin pääsi äänestämään
Minä jätin akat heti ja pis
täysin naapuriin Siellä olivat
emäntä ja tytär juuri pukemassa
lähteäksensä äänestämään Pu
kiessaan kysäsi emäntä:
— Ketä äitipuolesi aikoo ää
nestää ?
— Kn tiedä Vissiin kai Mal
mivaaraa -— Minä ainakin äänestän sitä
puoluetta joka vaatii nälkäisille
leipää ja sorretuille oikeutta sa
noi emäntä päättäväisesti
— Minä myöskin sillä papit
edustavat vain pappeja ja papit
ovat jo kyllin lihavia lisäsi ty
tär Ja he lähtivät
Xiitä akkoja lähtikin meidän
pihasta monta hevoskuormaa en
sikerran eläissänsä äänestämään
Kaliden päivän kuluttua oli vaa
lit ohi Xyt odotettiin sanoma
lehtiä sellaisella jännityksellä
jollaista en koskaan ennen ollut
"nähnyt Pian ne uutiset saapui
vatkin tuoden viestejä ympäri
Suomen Niinkin iloisia uutisia
ne toivat että useista vaalipii
reistä oli valittu sosialideniokra
teja Suomen eduskuntaan
San alla saatiin lukea nauret
tavia juttuja akkain ensimäisestä
äänestyksestä Kotipitäjässäni o
li yksikin akka äänestänyt että
"Malmivaara tai Jesus Kristus"
ym samantapaisia äänestyksiä
Näiden vaalien tulokset eivät
miellyttäneet kaikkia Ne samat
akat 'tulla laputtivat kotiini ja
yhdessä he äitipuolen kanssa hö
pöttivät että "voi nyt on her
ran tulemus lähellä!"
Pian vaalien jälkeen menin
kirkkoon kuulemaan onko siel
läkin herran tulemus lähellä Oli
pastorin saarnavuoro ja muistii
ni jäi hänen puheestaan seuraa
vaa :
"Rakkaat veljet ja sisaret ka
vahtakaa teitänne! Herran tule
mus on lähellä sillä antikristuk
sia ja kansanvillitsijöitä on nous
sut sekaamme Tarkoitan noita
jumala nkieltäjiii sosialisteja Vii
meiset sanomalchti-uutiset ker
tovat että heitä on valittu Suo
men eduskuntaan useita Pian
siis saamme nähdä mitä he te
kevät Ile tulevat ja anastavat
teidän talonne ja tavaranne Ile
vievät teidän tuolinne ja pöytän
ne ja tulevat ja raiskaavat tei
dän vaimonne ja tyttärenne
Tällaista pötyä ja paljon muu
ta puhui pastori sellaisella har
taudella että kuulijakunta joka
oli tietämätön ja harhaan johdet
tu kuunteli hartaasti ja itki kat
kerasti Minä myös itkin muit
ten mukana (Sanon tässä sivu
mennen että en usko että Suo
men sosialistit eli kukaan heis
tä on voinut mennä tästä pasto
rista edelle naisten raiskaamises
sa Kun näiden pastorin uhrien
suusta pääsi salaisuus maailmal
le pyysi äitipuoleni että jokai
nen pitäisi asian salassa kun
pastori on niin hurskas mies ja
hänellä on niin herttainen ja
hyvä puoliso)
Sitten kun keväällä v 1°10
luin täällä Amerikassa Työmie
hestä Suomen eduskunta-asioita
sanottiin siinä m m seuraavaa:
Vaasan läänin pohjoisesta vaali
piiristä Lapuan rovasti Wilhelm
Malmivaara suomettarelaisten e
dustajana Mitä? Tuossa on vannaan tul
lut erehdys Minä luin sen uu
delleen nähdäkseni oliko se to
dellakin niin Siinä sanottiin et
tä kristillismielisillä ei ole tänä
vuonna kuin yksi edustaja Se
edustaja myöskin oli pappi jos
tain Oulun läänistä Siis Mal-
— Mikäs sinulla on
niisi naurat?
kuu
vi-
51-
— No kuulehan kun Malmi
vaara olikin vain suomettare
laisten edustaja ha-ha-haa !
— Multa minä en käsitä miksi
se sinua niin makeasti naurattaa?
Kerroin hänelle sen silloisen
vaalitouhun kuinka ne akat piti
vät Malmivaaraa itse jumalan
itä on sota?
(Kilpakirjoitus)
Sota on anastusta Anastus
synnyttää soihin Sota synnyt
tää puolestaan taas anastusmali
dollisuuksia Sodan laajuus kan
sakuntina pituus raakuus laa
tuna riippuu anastusetujen mah
dollisuuksista ja tukemisesta ja
anastajien suhtautumisesta toi
siinsa voimana Sota on tilapäis
ten ja vakituisten anastusnmh
dollisuuksicn tuoja riistäjille —
edustajana ja me nauroimme yh- Riiston suuruus riippuu riistot tä-
dcssa isai Malmivaara on jo su
loinkin vain suomettarelaisten c
dusiaja Voi niitä akkoja kuinka
he tulivat sen hurskaan pastorin
katitta lietetyiksi Ile luottivat
häivien niin että olisivat juos
seet hänen jälessään vaikka hel
vettiin Ja he kaikin äänestivät
"kristillisinä"
hiin tuntea syvää inhoa tuo
ta rovastiakohtaan jota olin
ennen kunnioittanut Mutta niitä
akkoja minun tuli sääli Aijoin
lähettää heille tuon Työmiehen
numeron luettavaksi mutta sa
malla sain siskoltani kirjeen
Suomesta jossa hiin m m sanoi
että naapuritalossa oli taas sosia
iistfpuhuja ja kun hän oli par
haillaan puhumassa hyökkäsi
kokoukseen äitipuoleni ja sieppa
si kolmentoista vuotiaan tyttä
rensä käsipuolesta kiinni ja raa
hasi hänet pois kokouksesta Piis
tä oli puhuja sanonut että: tä
män tapauksen saatte pian lu-
(Jatkoa toisella sivulla)
Mielivikaisuus ja sairaus
lisääntyy Yhdysvalloissa
Tohtori Frankvvood E Wil
liams apulais-johtava lääkäri
kansallisessa terveyslautakun
nassa lausuu että Canada on
saanut takaisin 15 prosenttia ko
ko armeijastaan mielenvikaisina
kuuden viikon sisällä siitä ajasta
kun armeija lähti rintamaan
Taistelu vallihaudoissa räjäh
dyspommit ja niiden tuottama
hirveä järistys alumiiniini kuu
lat jotka tuottavat kuoleman
näkvmättöminä ja äänettöminä
ja miinaräjähdykset jotka hau
taavat miehiä elävinä sanoo lää
käri olevan syynä mieli vikaisuu
den leviämiseen sotilaitten keskuudessa
tilana jotka ovat palanneet Aus
traaliaan ja Canadaan on johta
nut hikien laadintaan näissä
maissa jotka ovat 50 vuotta e
dellä tämän maan laeista tässii
suhteessa
"Nämä muutokset tulevat ta
pahtumaan täälläkin sillä syphi-iis-tatiti
ei ole aivan vähäpätöi
nen asia meille Jos meidän so
tilaamme menevät ulkomaille ja
saastuvat' syphilistaudilla ja tu
levat tänne sairaina yhtä suuri
lukuisesti kuin muitten maitten
armeijoista tarkoittaa se että
heikkomielisten lukuisuus tulee
lisääntymään ja hullujen luku tu- kaa
lee tavallisuudesta kohoamaan
van laadusta kuin myös riistä
jien suhteesta toisiinsa
Mutta epäilemättä kaikki riis
täjät hyötyvät sodasta
Sota on kansakuntien vapau
den riistäjä Se taannuttaa ha
jottaa ja heikontaa riistettäviin
luokan voimia
Sota on vihan katkeruuden ja
kostonhimon synnyttäjä riisto
etujeu hyväksi
Sota on kuolemaa kurjuutta
ja kärsimyksiä etupäässä nälkää
ja tautia se on tyhjiä koteja
isä on poissa veli on poissa
sulhanen on poissa nuoret ja
vanhat ovat poissa Se on kuo
leman sanomia kyyneleitä vili
tuksia ja tuskan huutoja
Sola on kotien hävittäjä rau
nioissa itkevät orvot ja lesket
huokaa vanhukset valittaa raaja
rikot Sota synnyttää raakuutta vc
renhimoa ja irstaisuutta Se vie
ihmistunleei hyveet ja jalouden
Sota on hullujenhuoneiden
täyttäjä ja järjellisten taannutta
ja Sota hävittää kulttuurin tie
teen ja taiteen myös työvoiman
ja työnfuloksen — toisin sanoen
sota on häviö ja kuolema kaik
kialla Sota ei ole syntynyt jostain
satunnaisesta syystä vaan se on
harkitun riistoetu jen synnyttä
mä seuraus sen juuret ovat sy
vällä ja sen runko on kehitty
nyt ja kasvanut Teknillinen ke
hitys ja sota ite riiston kukka
nen on tämän rungon tukemana
kehittynyt maailman mahtavini
maksi verikukak-i jonka var
jossa päivänvalon 'puutteeseen
ja verikasteeseen vaipuu miljoo
nat' uhrit Sen juuret imevät ih
miskunnan elinvoiman tyyten
Kalpeana ja veren punaaniaim
kuihtuu kansakunnat kyynel
virtani vuolaana huuhtoessa ve
ren tahraamaa ja mätänevää lo-
suuresti: se tarkoittaa herraties
Veneerisistä taudeista puhues- kuinka paljon perinnäistä syp-
saan sanoo lääkäri Williams et- hilistautta sekä henkistä että ruu-
tä se tavattoman suuri määrä miillista perintönä tuleville su-
venecrisiä tauteja sairastavia so- kupolville"
Sodan synti vttä jäin ia pönkit
täjäin hieroessa voitonhimoisesti
käsiään liikevoiton muurien ta
kana tukkien korvansa kidutus
ja valitushundoilta jotka syn
nyttää heidän elävä pääomansa