Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 05, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 23
Tiistaina kesäk 5 päivä 1917
SIVU VIISI
voi jakaa oppilaat ainoastaan kah
teen osastoon Toisaalla taas saattaa
olla tarpeellista jakaa liitto useam
paankin osastoon Suurilukuisissa
liitoissa joita voi syntyä kaupun
geissa ja suurissa tehdaskylissä on
se suorastaan välttämätöntäkin Val
lan suurta määrää on näet mahdo
ton yhdellä kertaa opettaa jos mieli
saada kaikki seuraamaan opetusta
Keskimääräinen luku oppilaita yhdel
lä osastolla voi olla 30 Enempää
kuin 40 oppilasta ei pitäisi missään
tapauksessa ottaa yhteen osastoon
Opetuskurssi on käytävä läpi si
ten että ensimäisellä osastolla ale
taan kurssi alusta ja mennään siten
eteenpäin niin pitkälle kuin ehditään
Toiselle osastolle siirtyneinä saavat
oppilaat jatkaa siitä mihin edelli
sellä on lopetettu ja samoin taas
kolmannella osastolla siitä mihin
toisella on lopetettu
Ryhtykäämme sitten 'Varsinaisen
opetuskokouksen toimiin Kokoon
nuttua lauletaan aluksi joku laulu
esim "Työväen marssi" Sen jäl
keen toimittaa sihteeri jos hän on
saapuvilla tai opettaja oppilaiden ni
mihuudon Läsnäolevat merkitään
luetteloon jollakin sopivalla merkillä
poissaolevien suhteen ryhdytään myö
hemmin asian aiheuttamiin toimiin
Opetustunti alkaa Opettaja ryh
tyy selittämään ainettaan tehden sii
hen aluksi lyhyen johdannon Esityk
sen tulee olin puolittain selittävää
ja puoliksi kyselevää Kysymyksillä
on tarkotuksena pitää lapset tarkkaa
vina ja ottaa selvää josko lapset
täysin tajuavat opetuksen Edelläkäy
necn valmistuksen kautta on opettaja
täysin tutustunut aineeseensa jotta
hän 'Voi kompastelematta esittää
kuulijoilleen Iiian pitkiä yhtämittai
sia selityksiä on vältettävä sillä sitä
eivät lapset jaksa kovin pitkälti seu
rata Kyseleminen antaa vaihtelua
ja samalla johtaa lapset ajattelemaan
asiaa Tärkeimpiäajatuksia on niiden
paremmin mieleen painumista varten
annettava oppilaiden toistaa yhtä
aikaa Niinikään on koetettava lap
set johtaa havaintojensa ja koke-
mustensa pohjalla toivottuun tulok
seen Kertomusten ja vertausten muodos
sa voi myös selvittää monta asiaa
jotka muuten voisivat jäädä hämä
riksi Sattuvalla vertauksella johon
kin lapsille tunnettuun seikkaan saa
lapset asian käsittämään pation pa
remmin kuin suoranaisella selityk
sellä Sentälulen onkin tärkeätä o
pettajain jo edeltäpäin miettiä val
miiksi kaikki ne apukeinot joista
sitto ainetta käsitellessä voi olla
hyötyä Oppilaiden vastausten kaut
ta voi kyllä asia useinkin mennä
toiselle suunnalle kuin on odottanut
mutta siinäkin tapauksessa on esi
valmistus hyvä Aina löytvy välitys
teitä joita myöten voi päästä takai
sin entiselle uralle — Kaiken varal
ta on hyvä että opettajalla on eri
tyinen vihko aineiden jäsennyksiä
varten johon hiin edeltäpäin tehköön
jäsennyksen Opetusvälineitä on käy
tettävä myös apuna jos niitä on so
pivia saatavissa Ainakin voi hank
kia kuvia joita on työväen julkai
suissa ja niilä käyttämällä saattaa
tehdä opetuksen jossain maarin Ha
vainnolliseksi Opetusaian pituudesta voi olla hie
man erimielisyyttä mutta kun ottaa
lukuun että Ihanneliiton oppilaat ovat
kouluijässä ja siis heillä on 'vötä
siellä kylliksi niin ei opetusaikaa
voi asettaa oitkäksi
Riittää kun asettaa yhdessäololle
aikaa noin IV tuntia Sen ajan voi
jakaa kolmeen oppituntiin siten että
kukin tulee kestämään noin 25—30
minuuttia Pieni välitunti on hyvä
lasten liikajännitystä vastaan Ope
tusaian ja työn voi jakaa esimerkik
si näin :
Ensimäisenä tuntina suoritetaan a
lustavat toimet sekä toimitetaan e
dellisen opetustunnin aineen kertaus
ia kuulustelu
Toisena tuntina pidetään uudesta
aineesta luento- ja opetustunti
Kolmas tunti käytetään yhteislau
lun harjoitteluun leikkiin ja muuhun
sellaiseen Jos on tapana antaa las
ten harjotella runonlausumisla ja
kaunolukua niin suoritetaan se tällä
tunnilla Lauluja opettaessa on lap
sille myös selitettävä laulun sanain
sisällys
Vuoropuhelu- ym sellaisia liarjo
tuksia ei ole pyrittävä erikoisesti
toimeenpanemaan muuta kuin poik
keustapauksissa silloinkin ainoastaan
yhteistä juhlaa varten
Kun opetuskokouksen tehtävät o
vat suoritetut muistutetaan seuraa
van kokouksen ajasta sekä sen jäl
keen lauletaan lopettajaisiksi pari
värsyä Erotessa on opettajan hyvä
muistuttaa että oppilaat viivyttele
mättä menevät kotiinsa eivätkä jää
pitkin teitä aikaansa kuluttamaan ja
siten tuota vanhemmilleen huolta
Opetuskokoukset ovat tehtävät
mahdollisimman rattoisiksi ja miel
lyttäviksi silloin niissä lapset viihty
vät Taloudellisten asiain selitys on
kyllä kuivaa työtä mutta opettajan
on koetettava tehdä se syrjäseikoilla
hauskaksi Lisäksi vaaditaan että
niissä säilyy hyvä järjestys ja että
oppilaat ovat tarkkaavaisia esityk
sien aikana Järjestyksestä voi opet
taja pitää huolta esiintymällä var
masti mutta samalla sävyisästi Kun
oppilaat näkevät opettajansa esiinty
vän päättäväisesti niin vallattomiin
matkin oppilaat kunnioituksesta rau
hottuvat Ankara ja jokaisesta pik
kuseikastakin melua pitävä ei opet
taian silti tarvitse olla Kun opet
taja puhuttelee oppilaitaan niinkuin
pikku ystäviään niin on se omansa
synnyttämään luottamuksellisen suh
teen oppilaiden ja opettajan välillä
Ja sellaista suhdetta menestykselli
nen opetustyö vaatii
Juhlat ja huvit
Toiminta Ihanneliitossa ei voi ra-
jottua yksinomaan opetuskokouksnn
Lasten vilkas luonne vaatii väliin
myös kevyempää Sellaisiksi kostei
koiksi liittojen toiminnassa muodos
tetaan yhteiset juhlat ja huvit Täl
laisia toimeenpannaan kerran tai
korkeintaan kahdesti lukukaudessa
Niitä varten valmistetaan eri ohjel
mat Ohjelman suoritukseen käyte
tään etupäässä liiton omia jäseniä
Ohjelmat tällaisiin tilaisuuksiin koe
tetaan saada mahdollisimman haus
koiksi ja samalla opettavaisiksi että
niistä on jäsenille sekä hyötyä että
huvia Bushilaiseksi sijoitetaan oh
jelmaan lyhyt puhe Sen jälkeen
kertomuksia runoja laulua vuoro
keskusteluja ja kuvaelmia Leikkejä
ei myöskään saa unhottaa Sitä voi
sirotella sinne tänne muun ohjelman
väliin vähemmässä määrässä sekä
loppupuolella juhlaa enemmän Haus
kuutta siellä olla pitää silloin lap
set sinne kotiutuvat ja uutta sa
manlaista tilaisuutta odotellen liäyvät
vät mielellään opetuskokouksissakin
Juhlien valmistuksissa on tilaisuu
den mukaan käytettävä lasten apua
Ohjelman suoritukseen valitut lap
set liarjotetaan hyvin tehtävänsä
täyttämään Epäselväksi ei saa jät
tää mitään sillä hyväkin ohjelma
numero voi mennä pilalle jos esit
täjä ei muista tehtäväänsä ja siten
tuottaa hämminkiä muuhunkin Ei
ole annettava lapsen alussa omin
päin harjotella ettei hän ehkä saisi
väärää suuntaa jota sittemmin on
vaikeampi oikaista Alussa on oh
jaus annettava ja myöhemmin vasta
sallittava hänen yksin harjotella Ei
ole myöskään kohtuullista antaa sa
malle lapselle useampia ohjelma
osia juhlassa ettei lapsi liiaksi vä
sy ja että niin moni oppilas kuin
suinkin voi ottaa osna juhlan oh
jelman suoritukseen Opettajat pitä
kööt velvollisuutenaan katsoa että
kaikki ovat aikanaan "reilassa" Mi
tään sellaista ohjelmanumeroa älköön
sallittako minkä sisällöstä ei opet
tajalla ole ennakolta tietoa
Juhliin kutsutaan vieraiksi lasten
vanhempia joille oppilaat tietysti
mielellään näyttävät mitä kaikkea
he ovat liitossa oppineet
Niiniä yhteisten juhlien ohjelman
suoritukset ovat omansa antamaan
alkuohjansta suurempien juhlien oh
jelmatehtäviin heidän astuessaan tu
levaisuudessa julkiseen yhdistyselä
mään Yhteisiä lastenjuhlia järjes
täessä on kuitenkin opettajien kat
sottava ettei ohjelma tule liian pit
kä ja etteivät lapset joudu siellä ole
maan ainakaan klo 8 jälkeen illalla
Paitsi tuollaisia juhlia voidaan
jäsenille toimeenpanna muitakin hu
vitilaisuuksia kuten urheiluleikkejä
mäenlaskuretkiä venematkoja keväin
ja syksyin huviretkeilyjä ja muita
sellaisia Erittäinkin tahdotaan kiin
nittää huomiota urheiluleikkeihin ja
huvimatkoihin jotka ovat sekä ter
veellisiä että hauskoja ajanvietteitä
Johtajat aina voivat lisäksi keksiä
uutta joka saa oppilaat yhä enem
män kiintymään liittoon ja sen työ
luin Mvöskin voi liiton Jäsenten
kesken järjestää kaikenmoisia pikku
kisoja ja kilpailuja joissa jäsenet
voivat kehittää itseään niin
VIINIKYFALEEN
MUSTA TERTTU
Kirj Klaudie Parkkonen
(Jatk)
Hän ei halunnut ajatella enempää
Hän toivoi että huomisaamun koit
taessa vihollisen luoti tai miekka te
kisi lopun kaikesta "Antaa äidin saa
in aitii mitä hän toivoi Oh äiti äiti!
hvvin Miksi maailma ylistelee äitejä kuva-
ruumiillisesti kuin sielulliscstikin
Palkintona näissä on sopiva jakaa
lastenkirjallisuutta lasten lehtiä y
m s Kilpailuja voi järjestää lausu
misessa kertomuksen luKemisessa
ten heidän rakkauttaan niin suureksi
ja kauniiksi e! ainakaan minun äi
tini ole sellainen josta voisin sanoa
jotain hyvää Päinvastoin miksi hän
ei antanut minun itseni valita elämän
— " _„ i„:i uraa että volsvu ona syyiuminn
satun Kerronnassa viuiu a uracuu™ -- -„„„„„ „„tni oi anna
ja voimistelussakin Palkinnot ovat k™£
omansa k Ihottumaan niiden saajia vlltal„ 1iUle(m r„0hikol
aina Innokkaampaan pomi sieluun taa tuen h päätänsä Hänestä
Huveja valitessa ja järjestäessä ™Vttä "se voi pian haljeta Sit
oa kuitenkin katsottava etteivät ne " r'"' uuli sairaan valitusta nou
muodostu pääasiaksi liiton toimmnas- nolvinePll "Tuolla makaa taa
sa ja vierota oppilaita liiton varsi- na P ovat yU&
naisesta tarkotusperasta Kohtuul- t J" „ tlo tuossa jolla
IIBUUB L'll II u i itjninii
tHvä noitain voi itse parhaiten ar
vostella mikä on kylliksi ja samalla
ei ole liikaa Lapsilla on huvin tar
ve ja siksi ei ole estettävä heitä sitä
kohtuullisessa määrässä saamasta
Ihanneliittoharrastuksen vireillä
pitäminen
Asianomaisesta toimikunnasta o
pettajista ja avustajista riippuu mi
ten hyvin harrastus Ihannelnttoon
on lievä haava ohimossa ampui kaksi
miestä kuoliaaksi ja ampui sitten
haavoittavastl sitä jonka mina mie
kallani tapoin ettei hän päässyt pa
kenemaan" Hän irroittaa kunnia
merkin rinnastaan ja menee hiipien
haavoittuneen luo ja kiinnittää mer
kin sen rintaan höpisten: "Miksi mi
nun pitää kantaa sitä Minähän vaan
lopetin sen lyön jonka hän oli 'ijt"
tanut Hänen on se häpea-merkki
i„n„uitnv"i eikä minun tiun paiaa
LUU Iiyvm nanaoLuo inainnuiMi kuu iin 1 1 _ -
sen ympäristössä säilyy Toimilien- takaisin ruohikolle anti knrentn
kllöiden velvollisuutena on pidettävä
että he eivät laske asianharrastusta
kuoleutumaan vanhemmissa enempää
kuin tapsissakaan Siksi on toimi
henkilöiden valvottava että asiasta
muistutetaan silloin tällöin aikuis
ten kokouksissakin Varsinkin luku
kausien alkaessa on siitä vanhempia
muistutettava Sen voi toimikunta
tehdä m m lähettämällä kiertokir
jeitä yhdistyksille Samoissa kirjeis
sä voi kehottaa myös Liiton aineel
liseen avustukseen
Lasten innostuksen vireillä pitä
miseen ovat aikaisemmin mainitut
kotona kävijät hyvänä apuna Har
rastusta voi kasvattaa myös levittä
mällä lehtisiä ja voidaan myös vas
taisuudessa valmistaa pikkukirjasia
niinen luo
"Herra te olette kovin levoton lä
hetänkö välskärin luoksenne?"
"E—ei' Minun pitää kuolla äi
tini tahtoo mainetta mutta kuule
veli eikö noilla kaikilla muillakin
ole äiti?"
Vahti katsoo häneen namun heikos
sa valossa eikä voi vastata mitään
"On aivan varmaan heilläkin äiti
ja sittenhän minun äitini ei ole
kaan yksin julma noiden toisten
äiti on myös"
Vahti sanoo juhlallisen vakavasti
"Meiltä on julmempi määräys tart
tua aseisiin kun se mikä voi lähtea
äidin tahdosta herra Paneutukaa
alas-"
Vahti poistuu VVlattimir lasitee inu-
ioita lantaan lukukauden lopettajin- uiimlle ia itkee hermostunutta UKua
sissa niille Liiton oppilaille jotka n(fie njjnkuiu lapsi
ope- "Äiti sinä et ole pahempi kuin ne
„i„ti„n iiiii " Hvmvllevien huu-
t nniui
liian )ien ympärille kehittyy piirre mikä
ovat ahkerasti käyneet Liiton
tuskokouksissa
nnriiiotrlpn lrvlliistvinisen ia
i !- väntiimiiälrsi iii riosl ot ta- i in i i-oni nl l !i iiilleeii tulee KOI
köön Liiton työsuunnitelma sellaisek- me nljestä kaksi kantaen paaria ja
cii nitoi an tuin vaikeuttamaan lapsia v„inmo tunkee tutkimaan häntä Tut-
m i! i'irnmuo _ iijin iiiiirln inntnvna
Kittilään amaa i""""" j
muiden velvollisuuksiensa täyttämises
sä Lukukausia ei tule asettaa val
lan pitkiksi pikemmin tehtäköön ne
lyhemmiksi tavallisia koululukukau
sia Siitä on se etu ettei Liiton
työhön ehditä kyllästyä ja uusin
tuessaan riittävien loma-aikojen jäl
keen saa Liitto oppilaat sitä tar
mokkaammin käymään asiaan käsik
si Kun Liitto liiton melkein aina
pysyttää uutuuden viehätyksensä
kiinnittää se oppilaat paremmin it
seensä Ja sitä kiinnitystä tässä
työssä tarvitaan jos sen mieli tulla
siksi hedelmiä tuottavaksi köyhälis
tön ihanteiden kylväjäksi lasten
keskuuteen joksi sitii on suunniteltu
Paljon puuhaa ja huolta asian vi
reilläpitäniinen ja toiminnan järjes
täminen kyllä kysyy toimihenkilöillä
mutta onlian tarkotus niin jalo ja
paljon lupaava että sen puolesta
kannattaa yrittää Kansan laajojen
kerrosten lapset ovat jo nuoruudes
saan luhistettavat siihen ylevään
tarkotusperään johon sosialidemo
kratia pyrkii Sitä tietä saadaan
sen ympärille ryhmittymään aina
suuremmat kansalaisjoukot ja siten
kuljetaan lähemmäksi lopullista pää
määrää kohden Rakkautta asiaan
ja innostusta työhön kun on niin
toiminnan täytyy pakostakin johtaa
hyviin tuloksiin
KIRJEENVAIHTAJILLE!
Älkää missään tapauksessa lähet
täkö lehteen aijotluja kirjotuksia
Toverittaren konttoriin Astoriassa
vaan toimitukselle joka sijaitsee
Portlandissa osotteella: 1669 E 16th
St Portland Ore
ja käskee toisien poisiuu juu
minuutin jälkeen nostaa hän olkapäis
tä istumaan ja taputieiee
"Reippautta herra upseeri Emme
hän me ole naisia Luulin teitä sai
raaksi mutta elte onneksi olekaan
Olette hermostunut hiukan eilisestä
eikä ihmekään Teillä oli pieni joukko
vaan jolla ajoille pakosalle vihollis
joukkoja takaa Me olimme juuri
tuossa kallion rinteellä kun näin tei
dän miekan välkkyvän ja heidän puo
lella kaatui yksi toisensa perään ja
ratsut vimmoissaan juoksennellen
potkivat isäntiinsä kuoliaaksi "
AVladimir koliani ti itseään
"Jaa jotain sellaista se oli mutta
niissä minun vuode?"
"Siihen kannettiin eräs heikko sai
ras kun to kieltäydyitte nukkumas
ta siinä sanoitte että se kuristaa
teitä kurkusta
Välskäri päästi varovaisen naurun
"Meillä on kaikki sekaisin täällä
Se oli hirveä päivä so eilispäivä Sai
raala on kuulemma täynnä sairaita
ja vcdenpuute alkaa jälleen On hyvä
että edes yösydännä on hiukan vii
leämpi multa päivällä miehet tahto
vat juodakseen yhtä mittaa
Wladimir nousi seisoalle Hän tunsi
itsensä reippaammaksi vaan katke
ruuden ilme ei hävinnyt tarkalleen
hänen nuorista kasvoistaan Aamu oli
jo valkenemassa He olivat ison kal
lion juurella Hän näki harvakseen
kasvavia petäjiä ja koivuja sekaisin
joiden oksat hiljalleen liikkuivat hei
kon tuulen tahdosta Vaalea santa
oli hänen allaan Hän katseli kaik
kea kuin unesta herännyt Ehkä ha-