Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 05, 1917, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ Tiistaina kesäk 5 päivä 191 7-
m-vf7"ciTTrr A 1? töissä niin tiedätte minkälaisen lie- mään pois julkaistavaksi kelpaavia
1U V JClVlIill hityksen siinä saapi Meillä piikaty- kirjotuksia Mutta kokous tahtoi teh-
Amerlkn uomlaisten työliiintitten 11- öjl]a e( ollut a[[taa edes omia vaat- dä tiettäväksi että tämänkin lehden
ÄÄÄÄTlSC-fiS teitämme korjata muulloin kuin yöl- toimituksella 'i"
kuunumana lä ja ne meidän yömme ne talviset tien toimituksilla on valta korjata
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN yötkin olivat niin hävyttömän lyhyet kirjotuksia ja myöskin jattaa jitlka-
1 vuoaikerta Jloo puoli vuotu 0c Kuusi tuntia talvella viisi ja neljä sematta kokonaan mahdottomat ja
clNAtDAAN „ kesällä Ja se piti riittää meille sellaiset joissa ei kirjoittajan taholta
1 ruolkert oh vuot 75 Kesaua vaatteittemme korjauksia s„Vaita - Toini
1 vuoaikerta 150 puoli vuotta iOc korjaus-ajaksi Ei se nuoruus-ikä-
ADDRESS: kään ole kaikille kovin herttainen SAND COULEE M O NT
TOVERITAR Me kyllä kokemuksen kautta opim-
BOX 99 ASTORIA ORE me tulltemaan asemamme ja ne vei- Kuolema on käynyt vierailulla ky-
TYYUTPPTT A "P vollisuudet mitkä meille työläisinä lässämme Tällä kertaa Se vei jou-
1KJ V J__il___ kuuluu jos meillä muuten on tilai- kostamme toveritar Fanni Kärjen
(THE VVOMAN COMRADE) suus yntya käsikädessä toimimaan Hän oli sairastanut jo kymmenen
Organ of the Finnish Working Womn i In ikka emme kaikki työskentelekään kuukautta vuoteen omana ankaraa
America Published every Tuesday by The vaiiviia eiiiine n amni i inivnitniHsi Vninaia oli svntvnvt
Wtern Workmen'a Publishing Co samoilla työaloilla lialvaustautia amaja ou bwuwi l
Advertiaing raes 50c per incli per inaertion Hauskaa kesää toivoisin kaikille taalla Sand Couleessa ollen lian kiioi-
Huoneusto sijaitsee I0:nen ja Duane ka- [ämau lehden lukijoille ja erittäin- lessaan 23 vuotias Lähinnä häntä jäi
t= 50™— kerran kin toimittajalle BERGIN MUIJA suremaan puoliso ja kaksi pientä
Naimailmoituksista $100 enaimäiaeltl tuu- s lasta
hi ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta HiH rn M a UACM S- S" osaston ompeluseuralla Oli
SUBSCRIPTION RATES TACOM A VVASH pienet ohjelma- ja myyjäisiltamat tou-
IN THE UNITED STATES: Onhan siitä viikkoja vierähtänyt knk 20 p josta puhdas tulo oli $24
One year l oo 6 month 60c kun olen tacomalaisleti hommista Kesän tulo ei näytä pitävän kiiret-
One yer $1 25 6 month 75c maininnut Olen ollut vähän niin- tä tänä vuonna kun vielä touko-
IN FOREIGN COUNTRIES: kuin odottavalla kannalla mitä kan- kuun lopullakin sataa lunta taivaan
One year $1 50 6 montM 80c sankäräjillä päätetään siellä kun oli täydeltä En tiedä mitä sitä tästä
£ntered as second-class mner July uth kunnia olla kahdella naisellakin edus- edes syödään kun maanviljelijät ei-
at the Post Office at Astoria Oregon t„ian Mutta saakos sitä vaan niin vät voi tehdä kylvöjään
Jnder the Actof March 3rd 7i _ mukaan juonitella? ANNA HILL
TOIMITUS: Nämä Tacoman naiset ovat kovin (virallinen)
Selma Jokela-McCone vaativaisia ja antavat muistutuksia
1669 E 16th St Portland Ore kun e 0ie Tacoman 'kirjeitä Sik- LEHIGH M O NT
sipä päatm nvt limouaa lacomauus-
ten toimista Muuten näin virka- Pitipä taasen lähestyä Toveritarta
tontoni lnniiosn haluan Inusua toi- tältäkin kylältä uutisten kanssa Ke-
_ X vomukseni että tulevaksi kirjeen- väistä tai kesäistä tervehdystä ei voi
Toverittaren Maajaluettelo osottaa vaihtaWtsl valittaisiin oikein parhain täältä lähettää koskapa uunin kylki
euraavaa joukosta minä kun en ole mikään vielä huvittaa paremmin kuin au-
„'a ~ kynäniekka ja toiseksi en voi tule- ringon paiste Me kun ei olla vielä
Uudistuksia !4 vaisuurjessa paljon mukana toimia auringon hymyilyä tänä kesänä näh-
Katkennut juhlia niitä täällä hommataan koti- tykään sanottavasti — aina vain kyl-
ja naapurikyläläisiä varten Ensin mää sadetta ja tuulta joten näyttää
IIS IL? ET Ulf AII4TA IÄT iu"lltaan kotona 30 p kesäk jolloin luontokin nousseen sotajalalle
l_ll-J£_-9- Alli I AJA I näytellään "Kantopään lukutupa" ja Osastomme on kai jähmetyksissä
sitten 2 p heinäk on ompeluseuran kun ei tahdota enään saada kokouk-
myyjäiset joihin ovat Tacoman nai- sjl pidettyä Toivottavasti kesän tul-
KIRJOTTAKAA UUDELLA set valmistaneet myymistä kuusi kuu- ien jäiset jäsenemme taas virkoa-
OOTTEFT T A I kautta täydellä höyryllä ja nyt jo Vat toimintaan
uouiicrft kuuluu tehtävän töitä kahdella vuo- oli sentään ompeluseuralla myy-Tnvpi-i
Haron fnimitnlrell löhp ro!la Ja valmistuksia myyjäistemme jäiset viime kuun 2S p jotka onnis
l?Vei aren t0lmttUicsell el ane- varale slis ahkeruus Homme! Ja tulvat tyydyttävästi oloihin verraten
tettavat kirjeet tulee tast edes la- sitten tämän päälle huilataan ja kokouksessaan ompeluseura päätti
hettää osotteella : 1669 E 16th ja 8itten Seattlessa pidetään ne elää vielä kesänkin yli ettei mitään
St„ Portland Oregon koko valtiota käsittävät kesäjuhlat lepoasentoa neuloille eikä puikoille
c „- i„„„„ 4 ja 5 p heinäkuuta Silloin nämä Kolmihenkinen komitea valittiin aa
Syy talun osottecn muutoksen tJomaUlet klullemma tekevät oi- tamaan tarpeita joista saadaan ai
on e etta Oregonin sosialisti- !ein joukkorynnäkön sinne Viime kaa syksy-myyjäisiä varten varlmiste
puolueeu valtiotoimisto on siir- kokouksessa valittiin mies seattle- lemaan uusia käsitöitä
relty laisten juhlakomiteaan että ei vaan Sanna Kannasto kävi' myöskin mei
'' tacomalaiset loistaisi poissaolollaan tä herättelemässä v k 29 p ja piti
yy vatiotoimtson surfailu- jjj juhlitaan nyt vaan oman mie- hän kaksi luentoa sanottuna päivä
seen oli nykyisin vallitsevat le- lemme mukaan sillä eihän sitä tiedä nä ajan vähyyden takia Kunpa sai
vottomat ajat joten oli viisaani- näin sotaisena aikana milloin kapita- simme vain useamminkin kuulla
pi iirtää puolueen valtiovirasto i''"™1 ):lariilskulneeii tei- niinkin selvätajuisia puhujia niin
1 dän maallisten lom menne kanssa olisi se meille tällaisilla pienillä ky-
!kfit:::i minne ci vat kaikenlaiset AGLO Iillä suureksi hyödyksi ja opiksi
ikätyrit voi tulla juoniaan puno- — — — Ikävältä tuntuu kun ennestään
maan Fikä myöskään voida VVOODLAND VVASH pieni suomalainen väestö vähenee
saattaa puolueemme virastoa Pikku Kalama näin keväällä mikä minnekin lähtien
Toivottavasti taas pian alkaa tulla
vaaraan jonkun ajattelemat o- pitäjsi taas p(tää jf)u sana uu(ta voimaa takaisinkin
man ja edesvasluuLoman henki- reitten lomassa vaikka ei tahdo etles Paljon lapsia on sairastellut tuh
lön tekojen takia joutaa nenäänsä niistämään kun pi- kuria ja muita pienempiä sairauksia
tää kylvää ja kyntää kun vihdoin- Ei kuitenkaan ole ketään uhrinaan
El II Länsipiirin käräjät ne meni koko Vapun päivänä kävi Mrs Matti Avo
isU" sievästi Ei tainnut kukaan edes sei- onnellisesti Saksassa tuoden terveen
käänsä saada? Naistenlehti piti kui- pojan palleron kotinsa iloksi
tenkin saada kuivempi sisältöiseksi Kevät-töitä on jokainen yrittänyt
peräkaneetteja saa pistää ja jättää minkä on ilmoilta pystynyt tekemään
pois sellaiset kirjoitukset joista e- — peruna- ja muita kasvismaita on
air la k F wisH liemmistö tykkää Romaaneja ei saa jokaisen asunnon pihamaille ilmesty-
olla monta paikkakuntakirjeet pitää nvt kunpa vaan ilmat olisi suotui-
plemme jo tehneet pienet kylvöm- 0ua hyvin valittuja sia että saisimme niittää edes seu-
me joita ei meillä "singelpultU" työ- 0n tässä lehdessämme ollut kaikki kään verran kun kylvimme! !
miestcii vaimoilla olekaan niin pai- koko j1Vvää lukemista ja samalla Toivon hauskaa kesää kaikille raa-
jou kuin suurfarmareilla vaan moi- hauskaa vaan siitä huolimatta tar- tajasiskoille ja jatkuvaa innostusta
dän on tyydyttävä vähempään kuu vitsee toimittaja nuhteita ja onetta- lehtemme toimittajalle ja avustajille
ei meillä ole enemmän omistusoikeut- mista muuten kai ei hiin olisikaan OLGA
ta metsatyolaisiä kuin ollaan Ku- najllen eikä hän muuten ymmärtäisi
lemme vaan kämpältä kämpälle Pe- m i t ii naiset enimmän haluavat lukea VANCOUVER B C
runamatumue sait niine "kliiiiata" rap- Ja niiKtii me parhaiten opimme Sel-
pusten viereen missä kulloinkin ma- ma-tiiti on saanut liian suuren tutta- Vancouverin suomalaiset ovat nyt
iala niajamiue sijaitsee vapiirin En tiedä millä voimalla hiin oikein juhlatuulella koska pistivät
Clen vähän ihmetellyt sitä kun meitä puoleensa vetää mutta niin "piknekin" pystyyn 27 p toukokuuta
viilsivät kirjeitäni arvostella Kuluin se vaan on aamulla klo 9 lähtivät Englisbayhin
ole mitään koulusivistystä saanut NÄITÄ AJATTELEVA ja saman päivän iltana näytettiin
Ei muuta kuin seitsemän päivää kier- kappale "lunnia ja Tanula" uudel-
tokoultia ja viisi vuotta olin lasten- No pistetäänpäs taas peräkaneetti leen joka esiteltiin jo pari viikkoa
lioit jana kylällä pikku "f likkana" oi- Onko todellakin Toverittaren sisältö ennenkin vaan silloin oli väliänpuo
lessani Kun täytin yhdeksän vuot- sitten eri piirien ja yhtiökokousten leisesti katsojia mutta nyt sattui
ta -jouduin pois köyhästä äitini ma- ollut "kuivempi" kuin sitä ennen? että Comoxen kämpältä tuli iso
jasta ja siitä asti olen tallustellut Ja onko siellä teidän kylällänne jä- "ponisi" suomalaisia kaupunkiin ja
iäiä maailman kolkkoa polkua Kyni- tetty lehden tilauksia uudistamatta lie halusivat nähdä yllänimitetyn
raetikunta vuotta olen ollut palvelija- tämän "kuivuuden" takia? Haluaisin kappaleen ja siksi se esitettiin im
ua työskennellen talvet lehminnve- tähän saada vastauksen teiltä ja delleen
tassa ja kesät miesten rinnalla uiko- muiltakin Ja kukka-iltamatkin huvitoimikun-
töissä siellä Suomenmaassa Jos o- Ei länsipiiri- eikä yhtiökokous suin- ta pani toimeksi 29 p v k ja kun
lette siellä raataneet samanlaisissa kaan velvoittanut toimittajaa jättä- ottaa huomioon että tanssiakin on
No 23
"Toimiini
i k-
ollut kerran wo_ onpa kahdes
tikin viikossa niin eikö olekin muis
tettu juhlia?
Ja "fortiulain" aikana on ne om
peluseuran suuret myyjäiset ja mui
takin juhlia koitetaan kovalla kii
reellä valmistaa "fortsulain" ajaksi
Aijotaan näytellä useampia kappalei
ta siilien aikaan ja silloin juhlitaan
useampia päiviä Toivotaan että kau
punkiin tulee silloin käymään enem
pi suomalaisia Ja jokainen ohjaa
matkansa n:o 2: sen naalille Ja ra
hapussia ei saa silloin kotiin un
hottaa vaan pitää uhrata roponsa
yhteisen asian eteenpäin viemiseksi
Se on nieiuäu lukaisen vel
vollisuus ilmoitus pannaan
veriin" sitä seuraamalla saatt"
dä miten on juhlat järjestetty
sikin päiväksi
Nyt ken saapui emäntiäkin useam
pia Comoxesta tänne niin toivon
että saavutte ompeluseuran koko
uksiin suurilukuisena joukkona Ko
koukset ovat joka keskiviikko klo 2
j P-''- X
Toveri A Koski Salmon Arm ista
on kaupungissamme Hän on maan
nut kaupungin sairaalassa kaksi viik
koa Häneltä on oteltu vasen silmä
pois jonka hän oli loukannut työ
maalla Silvertonissa Kyllä se on
ikävätä kun työläistä kohtaa sel
lainen onnettomuus että silmiin me
nettää Silmiä työläinen tarvitsee
useammankin kuin kaksi sillä hänen
on tehtävä työtä niin vaarallisissa
paikoissa että tarvitsee nähdä eteen
ja taakse yhtä aikaa
Toveri Matti Saasta on myös kau
pungin sairaalassa vaan olen kuul
lut että hän pääsee pian pois sieltä
ja tulee joukkoomme toimintaan
Eläminen on hyvin kallista leivän
liitoa kohoaa huimaavasti Jauhot
(50 lb) ovat maksaneet yli neljän
dollarin On toivottavaa että työläi
set tulevat aina vaan paremmin ym
märtämään asemansa ja joukolla nou
sevat taistelemaan tämän kurjan jär
jestelmän poistamiseksi että kerran
vielä meille työUlisrievullle koittaisi
onnen aika uus' Tulkaa ja ruvetkaa
osastoon kaikki jotka ette vielä ole
nimeänne sinne antaneet niin miehet
kuin naisetkin sillä yksilöinä me
emme voi mitään aikaansaada mutta
yhteenliittymisellä on niin suuri voi
ma että se voi ihmeitä aikaansaada
Toivon että naiset ovat hyvässä toi
vossa myyjäisten suhleen sillä niis
tä tulee varmaan rahaa osastollemme
joka onkin ahtaissa oloissa rahalli
sesti — KIRJEENVAIHTAJA
Täyttäkää las
tenne pyyntö
ELI I H AN N ELI iTTO-TYÖ JA
LASTEN OPETUS
(Tatk)
Ihanneliittokokous
Opetuksen antamista varten jaet
takoon lapset ijän ia kehityskannan
mukaan eri osastoihin joille kulle
kin annetaan opetusta erikseen Jos
opettajia on kylliksi että kullekin
osastolle riittää oma opettajansa se
kä huoneita on saatavissa jokaiselle
yhtä aikaa on paras antaa opetus
kaikille samaan aikaan Siitä on se
etu että opetustunnit voi alottaa ja
lopettaa yhteislaululla Ja muutenkin
on hauskaa jos kaikki ihanneliitto
laiset pääsevät kokoontumaan yh
teen Kuu opettajia on riittävästi
voivat nämä vuorotella keskenään
eri osastoilla Jos taas on huoneis
ta tai opettajista puute niin täytyy
tyytyä opettamaan kutakin osastoa
eri aikoina
Liiton jako on ehkä paras toimit
taa kolmeen osastoon Silloin voi
saada ajetuksi samaan osastoon jo
tenkin samalla kehitystasolla olevat
oppilaat Niinpä sopivat 10 ja 11
vuotiaat ensimaiseen 12 ja 13 vuo
tiaat toiseen ja 14 ja 15 vuotiaat
kolmanteen osastoon Ikäjako ei
tietysti ole yksin pätevä vaan sopii
siinä ottaa lukuun oppilaan kehitys
kantakin Missä voimia on vähem
män tai liiton jäsenluku pieni siellä