Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 05, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina kesäk S päivä 1917
No 23
rettävä asia että jos lehteä ei tilaisi
kutkaan muut kuin ne jotka eivät
vielä ole tietoisia sosialisteja niin
lehden kustantaminen olisi mahdo
tonta Minä uskallan kyllä epäillä tokko
pa meissä naisissa enempi kuin mie
hissäkään on montaa niin valistunut
ta ettemme vuoden mittaan saisi
Toverittaresta ainakin tuon dolla
rimme arvosta uusia tietoja ja huvia
kin Minä en tahdo väittää etta lehti
olisi ollut aina sisällöltään ihan so
sialistisesti täysipainoinen Kuitenkin
uskallan sanoa että se on tehnyt
kokoonsa nähden enempi valistus
työtä naisten keskuudessa kun toiset
puoluelehdet Toveritar on lukuisis
sa tapauksissa kulkenut naisten kes
kuudessa uran aukaisijana sosialisti
selle tietoisuudelle Toisten tietoisuu
den levittäjien on ollut sitten hel
pompi mennä jälestä
Eiköhän tuo ole jo liikaa kehumis
ta voitanee joltain taholta ajatella
mutta minä haluan vielä hieman se
littää miten se on ollut mahdollista
Ensinnäkin on se mahdollista lehden
halpuuden vuoksi On joukko ihmisiä
jotka eivät välitä Initä lei" aä he
lukevat Sellaiset eivät tavallisesti
tilaa kallista lehteä Ajatellaan silti
että joutaisihan se yksi lehti tulla
Satsihan sitten rauhan asiamiehiltä
Mn kuin voisi sanoa tulevan lehden
itselleenkin Tilataan Toveritar koska
se on halpa ja naisten lehti Sen
ehtii lukeakin kun se tulee vaan
kerran viikossa ' Sellaiset tilaajat
jotka eivät ole paljon lukeneet sano
malehtiä vielä vähemmän muuta kir
jallisuutta lukevat ja ymmärtävät
Toveritarta aluksi parhaiten hclppo
tajuisuutensa vuoksi Niinpä luetaan
kin Toveritarta paljon sellaisten ta
holta jotka eivät jaksa sulattaa vai
keatajuisempaa Kun lehti on sosia
listinen on siitä seurauksena että
siemenet tulevat kylvetyksi Tiedon
halu lukijoissa kasvaa Ensin lue
taan lehti ahmimalla moneenkin ker
tnan Sitten aletaan tuntea tarvetta
tilata isompi lehtikin Ajatuskyky ke
hittyy Aletaan ajattelemaan ja tun
temaan halua kirjoittamaankin
Täten näyttää Toverittarelle tul
leen paikkakuntakirjeitten muodossa
monenlaista ala-arvoistakin Niitä on
vallankin nykyisen toimittajan aika
na julaistu ymmärtääkseni hyvässä
tarkoituksessa Ellen väärin ymmärrä
on toimittaja tahtonut täten innostaa
ja antaa alottelcvilie tilaisuuden ke
hittää itseään Siitä on toimittajaa
moitittukin Ei tietenkään paluissa
tarkoituksessa päin vastoin Eihän
ole sanottu että paikkakmitakirjeitä
pois tarvitsisi jättää tulisi vain jou
tavinta karsia ja korjata Siten jäisi
tilaa toimitusartikkeleille joista on
ollut puute lehdessä ehkä tilanpuut
teen tähden Minä olen usein lukenut
paikkakuntakirjeistä että "ensimäi
seksi kun lehti tulee niin tapaan
lukea Selma-tädin kahvijuttuja" jne
Tuohan on selvä osoitus että toi
mittajan kirjoituksia luetaan mielel
lään Näin ollen ei toimittajan pitäisi
arkailla kirjoitusten karsimisessa
Tarvitsee vain huomauttaa lukijoille
ettei muuten ole tilaa toimituksen
kirjoituksille Näissä kirjoituksissa
toimittaja voisi antaa ohjeita alotte
leville kynäilijöille Selittää miten
lehtiin tulisi kirjoittaa enempi yleis
luontoisia asioita Ettei mitenkään
ole tilaa lehdessä julaista kaikenlai
sia persoonajuttuja Jos opitaan sel
laista lukemaan yhden paikkakunnan
kirjeestä niin esimerkkiä seuraten
kirjoitetaan sellaisia toisiltakin paik
kakunnilta ja niin loppumat toiniin
kunnes ei lehteen muuta mahdukaan
Tässä muistuu mieleeni kun eräs
mies oli suuttunut eräälle uutisten
kirjoittajalle ja lakannut tilaamasta
lehteä kun ei oltu mainittu lehdessä
mitään miehen sairaudesta (ei ollut
kysymyksessä loukkaantuminen eikä
vaarallinen tautikaan) Ei suinkaan
me naiset olla niin pikkumaisia että
ajattelemme olevan loukkauksen ellei
meidän persoonastamme mainita leh
dessä Ajatelkaamme minkälainen
lehti se olisi jossa jokainen 7000
tilaajaa vaatisi kerrottavan pienet
sairautensa ja vielä lastenkin sai
raudet nimipäivät syntymäpäivät y
m Minä en ainakaan viitsisi sellaista
lehteä tilata enkä lukea Tällä en
ole tahtonut sanoa sitä etteikö olisi
hyvä jalasta alottelevien kirjotuksia
Päinvastoin ymmärrän olevan edis
tyksen merkin sen että alottelevia
Virimftaiin ilmaantuu Mutta alottaa-
pa ihminen yrittämään mille uudelle
alalle tahansa tarvitsee siihen ensin
tottuneempien ohjausta menestyäk
seen Nyt näyttää siltä että Toverit
taren joillekin lukijoille on herännyt
halu kirjoittelemiseen Se on hyvä
merkki Täytyy nyt vaan pitää varal
la ettei tuo halu häviä Julaista hei
dän kirjoituksiaan korjattuina jos
tarpeellista Antaa silloin tällöin mui
takin ohjeita kirjoittamistavassa ja
aineiden valinnassa Kirjoittajat kyllä
sitten vähän kerrallaan kehittyvät ja
alkavat jättämään pois turhat per
soonajaarittelut y m roskan Mies
tenkin pitäisi käsittää ja tietää ettei
sosialistinen valistuskaan ole vielä
tehnyt kovinkaan suuria työväenluo
kan naisten keskuudessa Me emme
ole violä hyvinkään pitkällä sosialis
tisessa tietoisuudessa Siksi ei tulisi
vaatia että me voisimme vielä o
masta puolestamme täyttää lehteäm
me niin täysipainoisella lukemisella
kuin osa miehistä jotka työskentele
vät kirjallisella alalla Teidän tulee
aina muistaa että tämä järjestelmä
puristaa työväenluokan naisia niin
monella tavalla että henkinen kehi
tvksemme on hidasta Me tarvitsem
me siinä kehityspyrkimyksessämme
oppineimpien ohjausta ja apua Jos
eivät oppineet miehet ymmärrä että
naisilla täytyy olla myöskin tilaisuus
kehittyä kirjallisellekin alalle niin
sitä hitaampaa on työväenliikkeen
eteenpäin meno Naistenkin täytyy
oppia lausumaan uios ajatuksensa ja
vaatimuksensa Miehet eivät muuten
meitä ymmärrä
Yhteisymmärrys taas miesten ja
naisten kesken on sosialistisen liik
keen menestymiselle välttämätöntä
Sitä varten on tarpeellista että mie
hissä ja naisissa tuemme naisten leh
teä Toveritarta kaikella voimallam
me Miehiset lehtien asioitsijat voisi
vat enempi puhua lehden puolesta
ja tehdä siten voitavansa sen levittä
misessä Parhaita tuloksia luulisi saatavan
Toverittaren levittämisessä jos om
peluseurat ottaisivat sen asiakseen
Siksipä minä kehoitan ompeluseuroja
kokouksissaan ottamaan tämän asian
keskustelun alaiseksi Olen kuullut
joittenkin oppineidenkin miesten sa
novan ettei ompeluseurojen kokouk
sissa puhuta eikä keskustella mitään
hyödyllistä Sanovatpa jotkut niinkin
loukkaavasti että niissä ei muuta
kuin juorutaan Sehän on kyllä ta
vallista että miehet leimaavat nais
ten puheet juoruiksi ilman aihetta
kin Ei siis maksa välittää Sen sijaan
sopisi ompeluseuran naisten nyt ot
taa ja näyttää mihin sitä pystytään
Ovathan he tosin jo monasti sen
näyttäneet mahtavia myyjäisiä pitä
mällä mutta sopisi yrittää muutakin
välillä Jos esimerkiksi Fitchburgin
ompeluseuran naiset alkaisivat niin
luulen muuallakin heihin yhdyttävän
Fitehburgissn pitäisi olla lähes kym
menen tuhatta ' suomalaista asukasta
ellei jo ylikin Ei siis luulisi olevan
ollenkaan vaikeata saada yksin tääl
tä tuhansia tilaajia Toverittarelle
Kun otettaisiin käytäntöön samallai-
nen tapa kuin on ollut Raivaajaa
erikoisesti levittäessä niin ihmeitä
saataisiin aikaan Toverittaren levit
tämisessä Ompeluseuran kokoukses
sa valittaisiin Toverittarelle joukko
ylimääräisiä tilausten kerääjiä Ile
pitäisivät kokouksen jossa määrät
täisiin oma alansa kullekin lehden
levittämiseksi Asioitsijoita voisi kul
kea aina kaksi yhdessä sillä tavalla
kulkivat Raivaajan ylimääräiset asia
miehet Täten tulisi käytyä kaikki
suomalaisten asunnot
Eikä luulisi olevan vaikea puhua
lehden puolestakaan sillä voihan sitä
pitää tarpeellisena lasten nuorison
ja aikuistenkin tähden Kallis hinta
kaan ei ole esteenä tilaukselle Jo
kaisen työläisen joka käsittää ase
mansa luulisi huomaavan velvolli
suutensa lehteä kohtaan Pitäisi nyt
tehdä joukkoryntäys ja näyttää että
kyllä me naiset ymmärrämme käyt-
tää niitä aseita joita meidän käy
tettävänämme on Toveritar tarvit
see aineellista ja henkistä avustusta
ja niitä tulee etupäässä naisten sille
[KODIN OSASTOI
MAISSIKÄPYJÄ
Kupillinen karkeita maissi- (koor-ni-)
jauhoja yksi kupillinen vehnä
jauhoja puoli teelusikallista suolaa
kukkura teelusikallinen nostatepuu
teria Sihtaa nämä sekasin Sekota
sitten sekaan ruokalusikallinen sa
lattua voita ja maitoa niin paljon
että tulee hyvin sakea taikina Kaa
da taikina jauhotetulle pöydälle
leikkaa palasiin ja muodosta maissi
kävyn muotoisiin paloihin Pane hy
vin ' rasvattuun pannuun siksi kauas
toisistaan etteivät ne kohotessa tar
tu yhteen Paista ruskeaksi Nämä
ovat erinomaisia syödä sekä kuuma
na että jäähtyneenä
MUUTAMIA PIKKUNEUVOJA
TALOUDESSA
Kun ostatte uuden öljyvaate-pöytä-tuukin
niin voitte tehdä sen kestä
vämmäksi liimaamalla kappaleen lu
jaa valkoista kangasta sisäpuol niille
kohdin missä se tulee pöydänkulmia
vastaan Siten kulmat jotka tavalli
sesti kuluvat läpi ensimäiseksi kes
tävät tuukissa kauemmin
Jos pyykinvääntökoneenne rulla
katkeaa voi sen korjata käyttökelpoi
seksi kiertämällä kappaleen vahvaa
valkoista kangasta lujaan ja sileästi
rullan ympärille Kun yksi kangas
pala kuluu rikki voi panna uuden
tilalle Kangas on kasteltava en
nenkuin rullaa sen ympäri
Käyrä välskärin neula on käytän
nöllinen sellaisessa neulomisessa jo
ka käy vaikeaksi tavallisella suoralla
neulalla
Panama- ja Java hattuja voi puh
distaa karkeilla maissijauhoilla ja
peroxidella Sekota ainekset sekasin
ja kasta harjaa seokseen ja harjaa
sillä hattu Sitten anna kuivata ja
kuivattua harjaa pois maissijauhot
Vanhan mustan hatun voi uusia oliivi-öljy-
ja kirjoitusmusteseoksella Se
kota öljy ja muste hyvin ja sitten
harjaa hattu ensin hyvin puhtaaksi
ja iiiero sitten seoksesi hyvästi hat
tuun Etikka ja keittosooda poistaa mus
tetäplät pumpuli- ja percalekankaista
päästämättä värejä Hedelmätahrat
tavallisesti saa pois pitämällä tah
raantunutta paikkaa hetken aikaa
tultklvikatkussa tulen yläpuolella Ve
ritahrat Valkosista kankaista lähte
vät parhaiten jos ne ensin liottaa
hankkia Se on meidän velvollisuu
temme Eikä sitä avustamista pitäisi
sitte hellittää sen jotikkorynläyksen
kään jälkeen Pitäisi valita oikein
vakituisia asioitsijoita lehdelle Ho
pitäisivät huolenaan ettei yhtään ti
lausta pääsisi katkeamaan Uusiakin
tilauksia voisivat hommata aina hil
jalleen Sillä tavalla jos vain kaikki om
peluseurat ottaisivat Toveritarta tu
keakseen niin pian olisi tilaaja
määrä yli kymmenestä tuhannesta
Näyttäkäämme naiset mitä me saam
me aikaan! Toverittarelle yli kymme
nen tuhatta tilaajaa! Tuo kaikkien
ompeluseuroj taistelun päämääräksi
kunnes se on saavutettu muitten saa
vutusten ohessa Kun lehti saadaan
varmalle taloudelliselle pohjalle voi
daan siltä alkaa vaatia entistä parem
paa sisältöäkin Siis toimeen naiset
esitetvn asian hyväksi!
SOTILAS-NAINEN
Jotkut Toverittaren kirjeenvaihta
jat jotka sanovat seuranneensa
paikkakuntakirjeitä toisissa puolue
lehdissämme ja myös Toverittaressa
sanovat Toverittaressa olleen vähem
män riitakirjotuksia kuin muissa leh
dissä Mitä mulliin "joutavuuksiin"
tulee niin kyllä niistä ilmoista sai
rauksista syntymistä ja kuolemista
kerrotaan kaikissa lehdissä sentäh
den että niiden julkaseminen on e
dullista lehden leviämiselle varsin
kin vanhoillisemmissa piireissä
Toverittaren toimitus
lamppuöljyssä ja sitten pesee kylmäs
sä vedessä
Jatkaessa hameita on aina vaikea
saada vanha palle pestyksi niin ettei
se näy Parhain pesutapa on se et
tä pesee palteen ensiksi kaasuöljyssä
ja sitte saippuavedessä
Mitä on sota?
(Jatkoa enstiniiiseltii sivulta)
kamme palvelukseen? Ei Kun mei
dän lapsemme joutuvat kouluikään
niin silloin meillä ei ole valtaa enää
lastemme yli mitä sille olisi edullinen
opettaa Kapitalistiluokka ou niin hy
vin järjestynyt että se on laatinut
lakinsa mitä se opettaa meidän lap
sillemme että se tulevaisuudessa
saa niistä kuuliaisia orjin On ker
rassaan säälittävää katsella että val
lassa oleva luokka ryöstää jo meidän
kouluijässä olevat lapsemme oman
mielipiteensä täyttäjiksi Heidät huu
mataan kaikilla "isänmaan" loruilla
Tuo kauhea sota heille kuvataan mi
tä ihanammaksi aatteeksi niin onko
ihme jos heidät lampaiden tavoin
teuraaksi talutetaan Ja sitte on myö
häistä takaisin kääntyminen Kapita
listit vuodattavat krokodiilin kyyne
leitä Laulavat jonkun "isänmaalli
sen" laulun kääntävät selkänsä ja
mielihyvällä hykertelevät kultaka
sainsa ääressä ja kaikki vaan kuin
tanssi
Työläisäidit niin kauan kuin te
annatte kaiken tämän tapahtua niin
kauan hallitseva luokka kokoo kultaa
teidän kärsimyksiä tänne
Meidän on toimittava lastemme
hyväksi saatava lapsillemme puhdas
ta opetusta ja totuutta silloin meillä
on toivoa lastemme tulevaisuulesta
ja silloin heistä kasvaa nuorisoa jo
ka uskaltaa ajatella omilla aivoil
laan Silloin meillä ei ole sotia eikä toi
nen toisen omaa ryöstä — GA
MITÄ ON SOTA
Niin! Mitä on sota? Se on kysy
mys josta nykyhetkenä puhutaan ja
kirjotetaan niin paljon että on vai
kea kirjoittaa aivan omintakeista
kirjotusta niin ettei tulisi tahtomat
taan lainanneeksi jonkun toisen kir
jottamaa lausetta
Multa kysykäämme ensin: Kuka
tietää mitä on sota? Sitten koetta
kaamme vastata
Puoliso poika veli isä joka sy
dämestään inhoaa sotaa mutta joka
väkivallalla riistetään omaistensa
luota ia pakotetaan siihen hän tietää
m iiä on sota
Nuoret reippaat miehet jotka sota
rumpujen päristessä pakoitetaan toi
seen kansallisuuteen kuuluvia tove
reitaan raatelemaan ja murhaamaan
joiden täytyy nähdä toveriensa kau
heasti silvotut ruumiinosat petolin
tujen juhlamokana tietäen saman
kohtalon odottavan itseään he tie
fävät mitä on sota Lapset pienet
hennot ihmistaimet joilta sota on
riistänyt isän naiset joiden täytyy
astua miestensä tilalle kapitalismin
palvelukseen ruokkimaan sotaa itse
lastensa kanssa kärsien nälkää Äi-
Jos olette
Af
Aipca
Pyytäkää VAPA LA A KE KIRJA Stn 9
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tautf
on selitetty sekä täydellinen luettelo Euoma
laisilta laukkeistaLähotttkää taudin nimi
eii taudin oireet ja me esitiimme teille mikä
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y rn
(Lääkkeet oivat olo pateuttilaäkkeitu vaan
io?i suomalaisia luiikkoitä)
(Tiimiin kirjan saatto vapaasti ja pitäiei olla
jukaseu suomnlisen kodissa sillä ette tiedii
Loska tarvitsette sitä Varokaa humbuukj
liiäkkeitä ja humbuuki tohtoria
Lifrneirin Apteeki on sunrin— —
— — sutiin Apteeki Yhdysvalloissa— —
P A LIONELL CO Superlor WU
I
1
-
ia