Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 15, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
mintaa kehittämään ja ylläpitämään
Niille paikkakunnille joissa osasto
jen toiminta on lakannut olisi saa
tava osastoihin elonhenki saatava
ne uudelleen ripeään toimintaan
Niille paikkakunnille taas joissa ei
ole vielä ollut ollenkaan naisosastoa
mutta joissa on hyvät edellytykset
siihen pitäisi myös osastoja saada
syntymään Edessä oleva aika vel
vottaa työläisnaisia yhä suurempaan
valppauteen työväenluokan etujen
ajamisessa ja saavutettujen oikeuk
sien puolustamisessa Aikansa ta
salla olevat miespuoliset toverit kat
sonevat myös velvollisuudekseen
avustaa naisjärjestöjen toiminnan al
kuunpääsyä S L
JOS IHMISET SÄÄSTÄISIVÄT
Tiistaina toukokuun 15 p
(JatKoa ensimäiseitä sivulta)
näemme joka päivä tapahtuvan vä
henee ihmisten ostokyky samassa
määrässä Ihmiset tuottavat enem
män säästävät ja kuluttavat vä
hemmän Mihinkä luulette että se
tuotannon paljous joutuu kun eivät
sitä ihmiset saa nauttiakseen ettekä
tekään sitä saa?
— Minä sanon teille mihin se
joutuu sanoi kauppias hyvin viisaan
ja itsetietoisen näköisenä Se jou
tuu miljoneereille ja sen minä sa
non että eivät he rahoja laske liik
keelle hyvän ajan ylläpitämiseksi
— Olette oikeassa Se menee mil
joneereille Ja te tiedätte myöskin
että sikäli kun omaisuus keskittyy
alinomaisesti yhä harvempiin ja har
vempiin käsiin kun itsenäiset pikku
kauppiaat joutuvat vararikkoon yksi
toisensa jälkeen käyvät ajat yhä
ahtaammiksi sillä sikäli kun omai
suus keskitttyy kohoavat elinkustan
nukset ja sikäli kun elinkustannukset
kohoavat alenee ihmisten ostokyky
Jonkun alkaa kyllä voivat suur-liike-miehet
— trustit — täten liikettään
jatkaa ja kiristää ja kiristää ihmi
sistä kaikki tuottavaisuus ja säästä
väisyyskyky mikä heissä löytyy mut
ta ymmärrättehän eitä eivät asiat
voi siihen suuntaan loppumattomasti
kellittyä ennemmin tai myöhemmin
täytyy tulla luhistuminen
— Ja antakaas kun sanon mitä
silloin tapahtuu sfiioi taas kauppias
Innostuneena Silloin tulee vallan
kumous! — Niin silloin on alkava se ko
operatiivinen tasavalta toisin sanoen
sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä
— Ei ei sanoi kauppias hätään
tyneenä ja lensi punaiseksi korviaan
myöten Hän ei ollut ollenkaan hok
sannut että oli puheisilla sosialistin
kanssa
— Mrs M on melko kiivas so
sialisti joten lienee parasta että
lähdemme ennenkuin tulee riita sa
noi vararikko-kauppiaan rouva
— Keskustelemme tästä joskus
toiste sanoi kauppias vaikka ei rii
dellen sillä olen aina halukas vaih
tamaan mielipiteitä toisin ajattele
vien kanssa
Kauppias kai toivoi saavansa tuo
linkaupat tuolta sosialistilta
M-M 1 1 1 H-I II 111 11 I I-I-l-I- IIII lH- IIII ! I-M-H-M 11 M 1-I-M-H-M
KODIN OSASTO
VIU ANNFKSET
Vihanneksia on monenlaisia sekä
viljeltyjä että villinä kasvavia joita
käytetään ravintona ja hyviä kaikki
ovatkin Villinä kasvavista vihannek
sista mainittakoon nuori saviheinä
(pig-weed) ryssän-häkkärä (Russian
thistie) voikukka (dandilion) si
nappi (mustard green) y m Myös
kin keitetään punajuuren kaalit eli
lehdet vihanneksina
Useimmat vihannekset tulee keit
tää useammassa kuin yhdessä ve
dessä etä ne tulevat maukkaita E
rittäinkin ryssän häkkärän nuoret
taimet tarvitsee kiehuttaa vähintäin
kolmessa vedessä Samoin savihei
nä Pinaatti jos on hyvin nuori on
hyvä vaikka vaan yhdessä vedessä
kiehutettuna mutta jo se on van
hempi tarvitsee senkin kiehuttaa
parissa vedessä Kun vihannekset
ovat kypsäksi keitetty kaadetaan
niistä vesi visusti pois ja sitten
maustetaan suolalla voilla ja pip
purilla Jotkut tykkäävät syödessä
lisätä etikkaa
Paitsi näitä vihanneksia ovat ke
säruokana erittäin virkistäviä salaa
tinlehdet (lettuce) raddish ja sel
lery joita syödään keittämättä Sa
moin vihreät kurkut Sitten on vih
reät herneet ja vihreät pavut jälki
mäiset keitettynä paloissa Myöskin
kukkakaali ja parsa Nuori maissi
kävyissä ym jotka ovat hyvin so
pivaa ravintoa kesällä jolloin ei
ruumis kaipaa eikä ole terveellistä
käiin syödä liharuokia Ja jos niitä
syökin kuumalla aikaa niin tulee
siinä käyttää mitä huolellisinta kohtuutta
Elän)
isen oi
keutta
jH-M-MI 1111 M-H-H-M MM IIIIM-M 1111111111111 l-H-M-M-
Liha- eli luuliemeen keitetyt so
pat ja sopat ilman lihalientä Sopat
joisa ei käytetä lihalientä keitetään
tavallisesti maitoon joko kasviksista
tai kuorikaloista ja myöskin suolat
toman veden kaloista ja myöskin
rasvattomista suolaveden kaloista
Kun keitätte soppalientä luista ja
liliarippeistä niin tulee ne panna pa
taan kylmään veteen ja suolata vä
hän ja sitten antaa kuumua hitaas
ti kiehumapisteeseen mutta ei pidä
antaa kovasti kiehua kunhan pata
pidetään vaan kuumana tai hyvin
hitaasti kiehuvana
Sopat keitettynä ilman lihalientä
voivat tuntua hieman vaikeammille
laittaa mutta kun siihenkin harjaan
tuu käy se helpommin vaikka täl
laisesta sopasta onkin hieman enem
män työtä
NEPIGON ONT
Pyydän neuvoa Kodin-osastossa
miten tehdään "rulla-keekiä" —
Neuvoa haluavat
"Rullakeekin" voi tehdä mistä hy
vänsä sellaisesta kekki-taikinasta
jossa on mahdollisimman vähän
rasvaa joten se ei helposti murene
rullattaissa Se paistetaan laajassa
matalassa pannussa paistettua ote
taan kiimana pannusta puhtaan lii
nan päälle levitetään marjahyytelöä
päälle ja rullataan ennenkuin se
on jäähtynyt ja kääritään liina ym
pärille siksi kunnes se jäähtyy
Keekitaikina ei saa panna pan
nuun paksulti Ainoastaan sen ver
ran että se kohottua ja paistuttua
on noin tuuman tai puolentoista tuu
man paksuinen
SOPAT
Yksi tärkeimmistä ravintoaineista
on hyvä soppa Ja on se myöskin
yksi halvimmista ravintoaineista siis
jokaisen työläisenkin kodissa mah
dollinen Jokaisessa hyvin järjeste
tyssä kodissa olipa se sitten köyhä
tai varakas on soppaliemipata Tä
hän pataan kelpaavat sellaiset kuin
ostetun lihan mukana saadut luut
joista ei voi muuten ravintoa laittaa
lihamurut ja rippeet ja myöskin var
tavasten ostetut luut lihakaupoista
joita saa joskus hyvinkin halvalla
Myöskin lihapaistin luut
Soppaliemi pitää keittää erikseen
Ei koskaan pidä liemipataan panna
soppaluiden sekaan kiehumaan kas
viksia Silloin ette voi soppalientä
säilyttää käytettäväksi tarpeen mu
kaan Soppaluun voi keittää hiljai
sella tulella tai uunin vähemmän
lämpöisellä puolella silloin kun lei
poo tai muuten tarvitsee tulta uunis
sa pitemmän aikaa Liemi säilyy
hyvin viileässä paikassa varsinkin
ios keitettäessä panee siihen vähän
suolaa Luut voi keittää niin kauan
kunnes niistä on kaikki liemi-aines
eli mehu saatu jos ne säilytetään pi
laantumatta Ja kun keittää sopan sopii siihen
sellaiset kasvikset jotka muuten
laitettuna olisivat vähemmän miel
lyttävän näköisiä pöydässä Pieni
kokoiset keltajuuret nauriit ym
pieniksi palottuna
Soppaluiksi kelpaavat vaan naudan-
lampaan- ja linnunluut Sian
liha el ole sopiva sopaksi
Sopat jaetaan kahteen luokkaan
Tavallisesti käytetään tällaiseen
soppaan pöytälusikallinen voita pöy
tiilusikallinen jauhoja kupillinen
maitoa tai kermaa suolaa ja Val
kosta pippuria maun mukaan Tä'
iiän sitten kun se on kypsäksi kei
tetty lisätään kupillinen joko hie
nonnettua kasvista tai kalaa Kas
vikset keitetään erikseen vedessä
hienonnetaan hienoksi ja puserre
taan siivilän läpi Soppaa el ole enää
tarvis kiehuttaa sen jälkeen kun sii
lien on Psätty kasvikset muuta kuin
kuumentaa ja heti tarjota Tällaises
sa sopassa voi käyttää seuraavia
kasviksia: perunoita keltajuuria
(carrots) herneitä maissia papuja
tomaatteja ym
Tällainen svppa on erinomaisen
ravitsevaa Vläannettu mittamäärä
on yhdelle hengelle Jos useammalle
soppaa keitiaä tulee mitata ainekset
niin monikertaisesti kuinka monelle
hengelle keittää Tällainen soppa
siis tulee hieman kalliimmaksi kuin
lihaliemeen keitetty soppa mutta
voi sitäkin laittaa halvemmalla siten
että käyttää vähemmän voita ja mai
toa jos täytyy voi ja maito ostaa
Kesäkuumalla tosin kaipaa enemmän
kevyitä ruokia kuten vihanneksia
ym kasviksia ja hedelmiä Lännel
lä on hedelmiäkin ja marjoja saa
tavana kohtnhinnoista ja kasviksia
yllinkyllin Keskivaltioissa on pai
koin vaikea saada hedelmiä vaikka
kaliinkin hinnan maksaisi Mutta
siellä on jokaisella mahdollisuus kas
vattaa vihanneksia ja kasviksia o
man pöydän tarpeeksi
Kirj ANNA
(Jatk)
JOHDANTO:— Kertomus Suomesta
Koivulahden rannalla on toisella puo
len muhkea kartano toisella puolen
köyhän vaimon mökki Kertomuksen
alkaessa tuopi köyhä vaimo vanhinta
tytärtään rikkaaseen kartanoon pai
mentytöksi Kartanossa valmistel
laan häitä Odotetaan emännän si
saren tytärtä Ainaa tulevaksi aut
tamaan häävalmistuksissa Aina on
kaupungissa asuvan muurarin tytär
jonka äiti halveksii miestään sentäh
uen että hän on työmies On juuri
ollut muurarien lakko Aina ym
märtää isäänsä ja työväen asemaa
— Syntymäpäiväkemut rikkaassa per
heessä Rikkaan maatalon poika on
myöskin kutsuttujen joukossa mutta
muu väki pitää hänet halpana Mat
ka kaupungista maalle
Aino ei voinut välttää veren
nousua kasvoilleen uudestaan
Mikä minua oikein vaivaa? ajat
teli hän kun Väinö virkkoi :
— Ettekö tahtoisi nauttia kau
niista ilmasta tänään Äiti voisi
suoda teille varemmin vapautta
Minä tulen sitä pyytämään jos
sallitte?
Kysyessään nojasi Väinö pöy
dän läheiseen tuoliin katsellen
tmkivasti Ainoa jonka alas luo
dut silmät eivät kohonneet ja
posket olivat kuin kuumeisen
Aino oli juuri vastaamaisillaan
kieltävästi kun emäntä tuli sa
liin Väinö huomattuaan äitin
sä joka loi hämmästyneen kat
seen poikaansa kävi häntä koh
den :
— Äiti virkkoi hän Serkku
on liiaksi rasitettu Eikö joku
voisi täyttää hänen tilaansa teh
dä hänen tehtäviään?
Emäntä vielä enemmän häm
mästyi näin odottamattomasta
vaatimuksesta ja kohdisti tutki
van katseen poikaansa Väinö ei
ollut oppinut mitään säikky
mään vaan päinvastoin aina toi
minut vaatimuksiensa mukaan
ioten hän nvtkin katsoi vaate
liaana äitiään huomaamatta äi-'
din mielialaa Emäntä ei tien
nyt mitä sanoa ennenkuin vä
hän selviytyi :
— Ei lapseni ei kukaan voi
niin hyvin hänen tehtäviään toi
mittaa kuin hän siksi minun
täytyy häntä vaivata Enhän to
ki muutoin häntä 'tahtoisi rasit
taa Huomenna Aino saa koko
päivän lepoa — olla häävieraa
namme Tässä hän kääntyi Ainon puo
leen aivan kuin hyväntekijä kii
tosta vaatien Oi kuinka Aino
olikin kiitollinen siitä että tuli
pelastetuksi kiusauksesta Ei
hän vihannut sitä Väinön toi
vomaa vapautta vaan tuntui
kuin hänen oma tahtonsa olisi
alkanut horjua' ja siksi oli se
pelastus Väinön emäntä vei
tuota ylen laihaa Siiri-neitiä vas
taan ottamaan joka myöskin oli
saapunut häihin sillä hän oli ta
lon vakinaisia vieraita
Heti illallisen jälkeen oli Aino
hiipinyt pellon pientareelle mis
sä odotteli Mariaa ja Liinua
joiden kanssa aikoi kokolle Hän
karttoi Väinöä joka tavakseen
näytti hakevan häntä joka tilai
suudessa vaan aina Ainon valp
paan varovaisuuden vuoksi epä
onnistui Nytkin väistyi Aino
Väinön etsimää iltakävelyä kans
saan Kun Mari ja Liinu saa
puivat oli jo myöhä mutta ju
hannuksen aurinko suosii pohjo
lassa köyhiäkin Se kultaisilla sä
tellään vielä kaunisti niiden or
jatyttöjen polun heidän samo
tessaan peräkkäin metsästä pol
kua järveen pistävälle lehtoisal
le niemekkeelle jossa kokko pol
tettiin Kun he saapuivat perille oli
jo kylän nuorisoa saapunut koko
runsaasti kokon ympärille kat
sellakseen tuon risuläjän paloa
joka oli niin roihuavan kaunis
vaan sammui pian Se oli aivan
kuin kuva heisiä ja heidän va
paudestaan joka myöskin oli
vaan niin hetkellinen ja sammui
pian
Ainoa katselivat kaikki ikään
kuin he olisivat nähneet jonkin1
vähemmän miellyttävän olen
non Tämän huomasi Aino heti
ja siksi hän jäikin vaan syrjästä
katselijaksi istuutuen erään kan
non juureen Ei kukaan luonut
häneen ystävällistä silmäystä
Mariaa lukuunottamatta sillä
kaikki tiesivät että hän Aino
on rikkaan Koivulahden karta
non emännän sisaren tytär
"Miksi on hän täällä?" Miksi ei
hän menee rikkaiden kemuihin?"
kyselivät nuoret
''Ei 'hän kuulu meidän jouk
koon" arveli joku "Iiän on kai
utelias"
Mari koetti selittää että hän
ei ole samanlainen kuin tavalli
sesti muut varakkaat vaan hän
on aivan kuin mekin Mutta
sille selitykselle naurettiin pilkal
lisesti "Kyllä rikkaat omansa
tuntevat"
Aino ei kuullut koko keskus
telua mutta hän aavisti että
ci se kovinkaan suosiollista hä
nelle ole päättäen pilkallisista
nauruista Hiljaa hiipi hän pois
pitkin Koivulahden rannikko
polkua ja päästyään näkyvistä
istuutui alas ja itki sillä aikaa