Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 08, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina Toukokuun 8 p
No 19
valloissa silloin kun hänet vangit
tiin Piirioikenden apulaislakimies sanoi
Rena Mooneylle: "En ymmärrä min
kätähden te haluatte sekaantua rai
tiotieläisten asiaan Sellainen nai
nen kuin te joka voi ansaita $250
tunnissa"
Rena Mooneyn silmät iskivät tul
ta kun hän vastasi: "Miksikä en
minä auttaisi heitä joiden täytyy
tehdä koko päivä työtä ansaitakseen
niin paljon kuin minä saan yhden
tunnin työstä?"
"Te olette tuhma" vastasi apulais
lakimies Epäilemättä Pontius Pila
tus uskoi että Kristus oli tuhma
Kaikki yhteiskunnan vapahtajat ovat
tuhmia mammonan mittapuulla mi
tattuna Puhuessaan vainoojistaan sanoi
Rena Mooney: "Heillä täytyy olla
henkivartijansa heidän omatuntonsa
soimaa heitä lie pelkäävät Minä
voisin kävellä vaikka mestauslavalla
Minua ei tarvitse vartioida Minä
voin kuoliakin asiani puolesta Ilolla
kuolisin jos voisin siten saattaa ta
kaisin elämään sen hirveän pommi
räiähdyksen uhrit Kuolisin jos voi
sia siten pelastaa lapset tehtaista
'pienokaiset joiden elämä dollareiksi
jauhetaan Minä en pelkää Olen
elänyt työväen asialle voin sille
kuoliakin Jos todellakin ne hirtät
tävät ihmisiä työväen järjestämisen
tähden niin en halua elää sellaisessa
maailmassa niissä sellaisia hirttä
niisiä sallitaan En ollenkaan ikä
vöisi jättää sellaista maailmaa"
Sellainen luonne on Rena Mooneyl
la Luuletteko että hän oli osallise
na siinä pommisuuunittelussa ihmis
olentojen tappamiseksi ihmisolento
jen joita hän niin paljon rakastaa?
Ei Ehdottomasti — ei!
Mutta te ette voi tuntea Rena
Mooneya täydellisesti jollette tunne
häntä opettajana Hänellä on Mon
tessorin kyvybi Minulla on leikkaus
"San Francisco Bulletinista" päivät
ty elok 7 p 1915 jossa on kuva
ja sen alla kirjotun: "Hilbert Gounod
Roberts kaksitoista-vuotias pianon
soittaja ja hänen musiikinopettajansa
Rena Mooney" Kuvaa selostavassa
kirjot uksessa sanotaan: "Nuori san
franciscolainen soittaja jolle ennus
tetaan suurta tulevaisuutta tulee e
siintymään huomenna iltapäivällä
konsertissa maailmannäyttelyssä
taiteiden palatsissa Tämä nuori
taiteilija on Hilbert Gounod Roberts
ja hän on 12 vuoden vanha Hän
on paikkakunnalla hyvin tunnetun
Rena Hermann Mooneyn oppilas
Mrs Mooneyn opetus-systeemiin si
sältyy myöskin perinpohjainen liite
letualinen ja teoreettinen musiikin o
petus pelkän musiikkiopetuksen li
säksi ja nuoren Robertsin erinomai
nen edistys on tulos tästä opetus
tavasta Hän soittaa jo sujuvasti
kappaleita jotka kysyvät voimia jo
täysin kehittyneiltä soittotaiteilijoil
ta" Ta kirjot uksessa edelleen kerro
taan tämän nuoren taiteilijan erin
omaisista kyvyistä ja siitä erinomai
sesta opetustavasta jota hänen opet
tajansa on käyttänyt häntä opettais
snin Minä en ole soittaja mutta
olin kerran mukana äitien kokouk
sessa missä annettiin näytteitä tuos
ta uudesta musiikin opetustavasta
ja se oli todellakin erinomaista
Rena Mooney on erikoisesti on
nistunut lasten opettajana siitä syys
tä että hän rakastaa lapsia Char
les Dikens kertoo teoksessaan "Old
Curiosity Shop" kuinka pikku Neil
eksyi Lontoon kadulla ja hän pyysi
tuntemattomaa vanhaa miestä vie
mään hänet kotiin Vanha mies
tuli liikutetuksi ja sanoi: "Se ei olo
mikään vähäpätöinen asia kun sano
taan että he jotka ovat niin lähellä
jumalaa rakastavat meitä Kun en
sin tunsin mieltymystä sen johdosta
fitlä lapsi osotti luottamusta minuun
päätin minä ansaita sen luottamuk
sen "
Me vaistomaisesti luotamme niihin
ihmisiin joita lapset rakastavat Mrs
Mooneyn oppilaat jumaloivat häntä
ja usein he käyvät häntä tervehti
mässä vankilassa Ta hän ikävöi
päästä takaisin heidän seuraansa
hän haluaa nähdä heidän kehitty
vän ja edistyvän nuo ihanat kuk
Itaset musiikkitarhassa
Kun Mrs Mooney puheli kanssani
työstään ja oppilaistaan johtui mie
leeni Solness Ibsenin "Rakennusmes
tarissa" joka sanoo vaimostaan Ai
linesta: "Tiedättekö että Ailinella
on myöskin rakentajan lahjoja
Hän rakentaa ipenten lasten sieluja
Hän rakentaa lasten sieluja täydel
lisen muotoisiksi täydelliseen tasa
painoon jaloiksi ja ihaniksi Hän
auttaa niitä muodostumaan yleviksi
suoriksi ja täysikasvuisiksi Ihmis
sieluiksi" Minua hirvittää se kauhea tosiasia
että kapitalismi haluaa hävittää jo
kaisen ihanan sielun ja ajatuksen
ja niiden tilalle istuttaa jotain raa
kaa ja kauheaa Esimerkiksi he
(kapitalistit) haluavat murhata Rena
Mooneyn joka rakentaa lasten sie
luja ihaniksi ja panna hänen tilal
leen sotiias-opettajan joka opettaa
lapsia tappamaan veljiänsä
"Työ tuottaa siunausta
ja onnea
Monta vuotta sitten piti erääs
sä maalaiskansakoulussa opetta
ja meille koulusta pois pääseville
neljäsluokkalaisille jäähy väisptt
hetta Hyvän neuvon kultajyviä
liäu koetti meille jakaa vastaista
elämää varten ja me kuunte
limme vakavampina ja hartaam
pina kuin 'kenties koskaan en
nen koettaen muistiin säilytet
täviksi painaa niin paljon kuin
mahdollista noista tulevan elä
mämme tien viitoiksi tarkotetuis
ta neuvoista ja ohjeista
Mutta kuinka kummallista!
Ne viitat ja ohjeet eivät ole
'pitänetkään paikkaansa Elä
män karkea todellisuus on viitat
katkonut ja hajottanut ja ohjeet
kelpaamattomiksi tehnyt
Silli palaa niistä aina joku sil
loin tällöin mieleen Ei kuiten
kaan cnään minään elämän to
tuutena vaan sanoisinko elämän
ironiana
"Työ tuo siunausta ja onnea !"
Muistissa on säilynyt tuokin
opettajan lause ja eräänä iltana
se taas kirposi esiin yhtä ironi
sena kuin monet -kerrat ennen
Kävelin iltahämärässä pitkin I
täisä Viertotietä Leveänä vir
tana kulki ohitseni lähiseudun
tehtaista koliinsa palaavia työläi
siä miehiä ja naisia etukuma
rassa nopein kiirehtivin aske
lin Osa haaniantui linjoille mut
ta pääjoukko tummana vahvana
juovana kulki eteenpäin kohti
Kallion perukoita ja Vallilaa
Joku sanoi:
— Iltaa
Vilkasin sivulleni
— Et taida tunteakaan?
'Se oli vanhoja tuttuja nuo
renlainen leskeksi iäänvt rouva
lunmc olleet tavanneet
aikoihin
Tervehdin
— Tunnelipa vaikka
kietonut itsesi huiviin
voit? Mitä kuuluu?
— Meneehän se Tulen työstä
— Vanhassa paikassako vielä
käyt?
— Niin Saa nyt nähdä kuin
ka kauan jaksan Yötyö on
niin raskasta Ajaiteles: seisoa
12 tuntia koneen ääressä puolen
tunnin ruokaloina vaan välillä
Ja se nukkuminenkin kotona päi
vällä on niin huonoa
— Kyllä sen arvaa Kohnivuo
rojärjestelmä pitäisi olla kun
kerran yötkin pitää työtä tehdä
— Niin olisikin niin
pitkiin
oletkin
Miten
" Tl I r I ä I [1 1 Tl IIIIIIIIIIIIIUIHinMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIiMIIMIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllll
Linjalaivat alkaneet säännöllisen
kulun Skandinavian mailiin
Useitten kyselyjen vuoksi ilmoitamme että nyt taasen
voimme myydä pilettejä Suomeen kuten ennenkin En
simäiset Scandinavian-Amerikan Linjan laivat lähtevät
New Yorkista: "UNITED STATES" Toukok 12 p ja
"OSCAR II" Toukok 26 p Merimatkapiletti New Yorkis
ta maksaa Suomeen $6525 johon tulee lisäksi rautatie
pilet hinta Halukkaat matkustajat voivat tilata pilettinsä
TOVERIN KONTTORISTA Box 99 Astoria Ore
AMERIKASTA SUOMEEN matkustavilla tulee olla passi
tahi konsulin todistus varustettuna matkustajan muotokuvalla
Kuljimme eteenpäin ja hän
puheli :
— Siellä vaihtuu niin naiset
Minä olen kauvemmin olleita ja
ne panevat aina vaativampiin töi
hin Se rasittaa kovin Ei tahdo
ruokakaan maittaa
Vilkasin hänen syvään painu
neisiin silmiinsä ja melkein vä
risytti — Oletko edes terve?
— Olenhan vielä ollut mutta
kuka tietää kuinka kauan Mie
henihäu kuoli keuhkotautiin ja
minä olen usein ajatellut Mut
ta ei mihinkäs lapset sitte jou
tuisivat Kun tästä taas tulee
kevätkin niin ehkä sitä rupeaa
paremmin voimaan
Yht'äkkiä hän muutta uuheen
ainetta — En ole joutanut yhtään o-
saston kokouksiinkaan kun nc
kokoukset ovat aina silloin kun
minä olen työssä Tuli sitä sil
loin käydyksi kun Heikki eli
Oikein kaipaa joskus Mitenkäs
siellä nyt toimitte?
Kerroin yhtä ja toista osaston
puuhista ja riennoista
Olimme tulleet jo hänen ko
tinsa lähelle Jätin hyvästi ja e
rosimme Selvittelen murheellisten aja
tusteni kaaosta
"Työ tuo siunausta ja onnea"
Tuoko se?
Tuo se kenelle se tuo mutta
ei kapitalismin palveluksessa a
hertavalle työntekijälle
tuntia vaativassa työssä
koneen ääressä ja kotona vielä
lapset joita lepoaikana on hoi-
(Tatkoa seitsemännellä sivulla)
H KIVIHHLENKAIVAJAT
Kirj EMILE ZOLA Suom MARIA PALM
Hinta 50 senttiä
Tämä kirja-uutuus joka on juuri ilmestynyt kirja markkinoi lem
me TOVERIN kustantamana otettanee ilolla vastaau kaikissa h''„
piireissä joissa kirjallisuutta viljellään Mutta eipä Ihmekään sillä
onhan kirja Zolan parhaita sanokaamme: maailmankirjallisuudep
huomattavimpia aikaansaannoksia Siinä saa lukija tutustua joiau
järkkymättömään totuuden ja oikeuden rakkauteen joka ei sali
hänen säikkyä inhoittavankaan kuvaamista Ja hänen luomansa ku
vat: ne ovat ehjiä Ei mikään vältä hänen terävää siimaansa
Selvästi näkee hän ihmissydämen salaisimmat sopukat hän tiiBte
tarkoin ihmisluonnon kätketyimmätkin toimintavaikuttimet
Kirjassa on yli 400 sivua ja voidaan se myydä näin halvalla hin
nalla ainoastaan siksi että siitä on otettu nk "helppohinttjneii
painos"
Alempana on tilauslippu niitä varten jotka eivät ole tilttsuo
dessa asiamiehiämnie tapaamaan
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Ore
TILAUSLIPPU:
Toverin Kirjakauppa Box 99 Astoria Ore —
Olkaa hyvä ja lähettäkää allekirjottaneelle heti ensi postisi
kpl kirjaa KIVIHHLENKAIVAJAT
Maksuksi mukaan liitän dollaria stnttta
NIMI
OSOTE