Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 08, 1917, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 19
Tiistaina Toukokuun 8 p
SIVU KOLME
Ostavanne16 laSnn enem il!!" '" kBUT k6Stäne Um °" tolnen- tuollti tuee mahdolliseksi' V 1903
„s Ianne ilapJslrt"ne enemp kum puheenjohtaja: Uin jos järjestyminen edistvy siten tehty tutkimus leiDurinammatists osnt
eämaanne te jotka olette niin kes- 1 Joskin suureksi osaksi työmie- kuin viime vuoden lopulla aa s l oin olleen tutlZuk en alai
tavan kars va hsest työssä jaksa- iissä on ollut välinpitämättömyyttä Kokemus siis osottaa että puku- tota työntekijmstä naispuolisia 34
neet näyttäkää kuntoisuutenne muu- järjestymiseen on tuo välinpitämät- teollisuusnaiset alkavat huomata et- pros lITimmJmtoui oli
a lakin Näyttäkää osaavanne yaa- tomyys ollut sitä suurempi tehdas- tei ilman yhteistoimintaa mitään saa- leipureista 46 pros iX™ Kehitys
tia myosk n oikeutenne! Liittymällä työläisnaisten keskuudessa Yleensä da ja alkavat järjestyä Tehkää tvö- on viime sinä vuosi a tatkunut iE
uniohin ja sosialis ipuolueeseen te teollisuusaloilla on ollut vakeata läisnaiset samoin kalkilla ammatti- maa Zto jota Sitoi
sen VO ttfi tetu a Ä kii i unta m mioo aaartn nnioin iSriootn vlumliön „i„„ „i„n„ Tjiaiuu - uaa" uuuiaail juieu uiuuittimen
— „ „ Iuu jijnjillmau iincoLGu (uunia i-NiiyiiuKau porvareille muun
ten syyttää naisia siitä ettei saada rinnalla te kykenette! A Kokkola
Kiuomoiyoiaisia järjestetyksi Näyt- Naiset siirtyvät teollisuus-aloille e-
täkää naiset miehille hyvää esimerk- nimmäkseen kehittymättömistä maa
kiä liittymällä niyllytyöläisten jär- lals-oloista juuri sieltä missä yhteis
jestöön Knnen kaikkea opettakaa kunnallinen valistus on alhaislmmal-
olijatkaa lapsenne järjestyneiden ri- la tasolla Siinä mielestäni huomat-
Suomen Ammattijärjestön
puheenjohtaja:
1 Erittäin huonoja Naiset yleen-
veihin! — Siis koska meitä naisia tavin syy että tehdastyöläisnaisten fä turvatutuvat kaikkeen muuhun
paljon viisaampina itseään pitävät järjestyminen cn ollut hidasta
kuten pelastusarmeijaan ja rukous-
vuosien kuluttua tulevat naiset ole
maan määräävänä enemmistönä lei
purinammatissa Missä määrin he
samaan aikaan pystyvät luomaan
itsellensä siedettävät palkka- ja työ
suhteet riippuu kokonansa järjesty
misestä mutta ellei siinä tapahdu
ripeää edistymistä niin tulevaisuus
ei lupaa suuria leipurintyöntekijöille
„1~ I-u: iz -: i_„ o m' t j ' huoneisiin milftfl pi iärioatöihincä
r' V™"' "™"eu A'- leuuasiyumisnaisuie pitäisi saa- 2 Ä m Ja suurimman syyn kantavat silloin
selittävien kirjotusten ja puheitten da enemmän ammattiyhdistysvalistus- ' Ami"attlndistysliikkeessa ei voi ' Sainio
jälestäkään ymmärtäneet kovinkaan ta Saada heihin juurtumaan entistään ola mitaan erikoista mies- ja nais
Ivkuisasti järjestyä niin on meidän vakavampi käsitys ammattiyhdistys- llketta vaan ovat he kaikki palkka
naisten näytettävä esimerkkiä Huo- liikkeen tarjoomista taloudellisista e- ty"'8181 Ja sellaisena velvolliset Hu
mauttakaamme miehille jokaisessa duista että he sen nojalla miesten lymaan ammattiaan vastaaviin osas-
Sattuvassa tiI:liRllll(lpsjn oHn fHei rtlllknna tinimatHvhliDtrlrui l-iu! toillill
patjon järkevämpää rivouksien ase- sivät Mielestäni tämä taloudellinen
masta puhua työpalkkojen kohotta- etu-kysymys on näihin asti aatteelli-
misesta järjestöjen avulla Silloin sen naisliikkeen rinnalla liiaksi si-
kun miehemme puhuvat äitien työhön vuutettu
menosta vaikka lapset hyvin kipeäs- 3 On hyvin luultavaa että sodan
ti tarvitsisivat äitiä kotona lyökää jälkeen tulee teollisuusaloilla työ-
3 Nykyään on naistyövoiman käyt
tö teollisuudessa suuresti lisääntynyt
enkä luule suunnan tässä suhteessa
muuttuvan sodan jälkeenkään Nai
set siis tulevat jäämään teollisuus-
"Kovan onnen mies"
Valistunut lukija joka kerran
viikossa velvollisuudentunnosta
käv "iltamissa vaihtelevalla oh-
työväen joukkoon ja sellaisena en jelmalla'1 tuntee näytelmäkappa-
silloinkin naulan päälle huomautta- voiman kysyntä hyvin huomattavak- näe muuta mahdollisuutta kun sen leen jolla on tämän kirjoituksen
ciia uainLcu un puiLno vttsiuiuuueHu otsakkeena oleva nimi
kiinnittää suurempaa huomiota am- ' „ „„„„„ " „„i„cf3
maila järjestymisen tarpeellisuudesta si Miestyövoiman hinta siis tuntu-
Samoin tehkaa illoinkin kuin min vasti knhnnn TonlliEnncV-mlui iofif
henne "mötköttelevät" (sillä sitäkin kun he näihin asti ovat työvoimaä matiuiseen järjestymiseen
ajattelemattomat tekevät) kun ette halvalla ostaneet tulevat tuonlaisen
enää halunneet käydä työssä tun- tilanteen vallitessa entistään enem-
tiessanne itsenne heikoksi Kun isät män käyttämään naistyövoimaa sen
hommailevat puolikasvuisille pojil- halpuuden takia Mahdollisesti tuo
leen työpaikkoja sopisi huomauttaa seikka myös tulee osaltaan edistä-
että järjestyminen unioon liittymi- mään -tehdastyöläisnaisten järjestäy-
nen ja siitä järjestymättömille agi- tyrnistä vastaisuudessa
teeraaminen olisi pitänyt jo aikoja
sitten olla sydämen asiana
Meillä on aivan viime aikojen mer
killisten tapahtumien joukossa yksi
Joka opettaa työläisille että työläis
ten joukkotahto on voimaa Sillä
knitor r„iiui„sisi„tn„ V„-t„„ aikaisemmilta vuosilta
Rautatletvöläiaet' ovat iM„tVnZ ™aamme miten pieni määrä puku-
la nivat vatimanca s „! teollisuudessa työskentelevistä
trux inui ui CJ luunanil UCI lal LUU III Cl" QmmaHllicnn) fn( „ " m-
O Tokoi
josta kertomuksemme on keitet
ty ei ole tehty vielä yntaan nay-
Leipurityöntekijäin liiton sihteeri: telmäkappaletta mutta kun hä-
1 Leipuriammatin alalla jatkuu „ä a„akin yhtä kova onni
melkoisen voimakkaasti miespuolisen
työvoiman vaihtuminen naispuolisek- kum sillakin jonka kunniaksi on
si työvoimaksi ja selitetään työnanta- navtqlmakappale sepitetty mm
jäin puolelta että naisten pienten tulkoon meidän miehemmekin
palkkojen vuoksi tulee edullisemmat seikkailut ikuistetuksi ainakin
si käyttää työssä naisia Suurena vnatjmfrnni-i1h tavalh
tekijänä edellisen syyn lisäksi voi- na''V ™timattomana tavalla
daan mvös nitää sitä että naiset Han oh vanha poika et alun-
Kun katselemme S Vaatetustyön- vallan yleisesti suostuvat työskente- perin sillä nuori ja riuska hän
tekijäin liiton toimintakertomuksia lemään paljon pitempiä työpäiviä kin oli ollut aikoinaan
min nuo- uum mita laKi tyosta leipomoissa Mutta hänelle kävi niinkuin
sallisi On jotenkin tavallista etta n
nikkie!nnmnin naictm tv™!v3 n" monelle muulle taalla ajas-
työläisistä on kunakin vuonna ollut muodostuu 10—12 jopa 13 tuntiseksi- sa: ei löytänyt kylkiluutaan
Mutta niinkuin jokainen o-
Antti Räsänen
Vaatetustyöntekijäin liiton luottamusmies:
rit inlistnneet Artamsnnln lakia ™ " jujesiyneisiu lassa Km vaiK
rustuslailliseksl siksi että olivat niin !Un _9sa tllftsto nayaa nleilI° seu" la keskimäärin 8 tuntia Löytyy pai- mlansa etsii niin haki hänkin
oikeudenmukaisia mutta heitä pa
koitti siilien rautatieläisten yhteen
koottu voima Kuinka helppo työ
läisten olisikin saada oikeutensa kun
vain olisivat järjestyneet ja yksi
mielisesti vaatisivat Muistakaa
naiset järjestymisen olevan yhtä hy
raavaa:
V 1912 kuului liittoon 240 naista
V 1913 kuului liittoon 285 naista
V 1914 kuului liittoon 341 naista
V 1915 kuului liittoon 410 naista
V 1916 kuului liittoon 925 naista
Nämä vaatimattomat numerot kui
kin vaikka se lain mukaan saisi oi
la keskimäärin 8 tuntia Löytyy pal
jon senaisia uiKKeita joita ammatti- t:„ii„ i„„i tToI n Hä
laisten keskuudessa kutsutaan "nurk-
kapakareiksi" joissa työskentelevät tuli harmaapaaksi ja laitaan kuu
liaiset eivät itsekään tiedä mitä he sikymmen vuotiaaksi mutta aina
ovat Työnantaja sanoo heitä pai- se etsittävä vain edestä pakeni
velijoiksi joihin ei muka leipurilain c-mqn1-ic]-ii "inki etsii hän
to„ii n„„i(„nt „„„„mi- „ j!„i" uniaa osoiiaiuiu perui liuu mi
vin naisten kuin miestenkin asia la4„„t„m„„„ „-„(™i„tK „ 1 " „„„„ iMU-nnn nit-Tm-ittnmäkei
Onnntnnn Unnukan ia tano äckoftnin ''"J"''""™ cujoijimoui punuieui- vai yRSinoiliaau leipuinoioissa laua
usuustyolaisten keskuudessa
-rtitUllUIIn V riJIrtjilil VillJUIIhUlllOUK-
sen naisten alottamaksi Miksi em
me
vaatimuksia Kun naiset ensin oi- nC 4 m_u_ " t ' ""jv (en srnrnava nsnittnn
saanut aikaan vallitsevat epävarmat tön valistuneemman osan kanssa ja 60-vuotias sulhasmies jolla oli
taloudelliset olot ja niihin liiton ta- itsekin he pitävät työpaikkaansa nuorena säilynyt sielu loi tavan
holta ainainen koskettelu ikäänkuin hätäsatamana josta aiko- i-il-m L-nknrasn liiennliplmoipn
suustyöläisnaisten alhaiset nälkäpal- tilaisuuden sattuessa
kat Vaatetustyöntekijäin liiton Iiii- Virallisen tilaston mukaan työs-
Edis- asteella olevat naiset ovatkin leipu- Kerran yritti onnistua mutta
tyminen on ollut aika nopeata viime rinammatin alalla järjestäytymiselle sielunvihollisen väliintulon takia
sitten voisi aloittaa pienempiäkin B " „ Zi ™„r 'T If1"""- V' slvc meni sekin yritys pommiin fr il-
_ P(1P SPP!1 Viini PP n VPrra ron on ni on 1 — x nnikaccann aivnf no liinri J - 1 '
timuksia Kun naiset ensin oi- r„n)„„lt K1B SsneI111 TSmHn " „„„ to "miofi„ '„„„„ „„„ ten seuraava osoitta
Kein joukolla järjestyvät mm mie
het seuraavat heitä He eivät kehtaa
tftädä ulkopuolelle "skääpäämään"
Mc naiset saamme suuriakin aikaan
)os vain tahdomme Meidän velvol
lisuutemme on vaatia oikeutta itsem
me ja lastemmi vuoksi Minä toi
von että meidän heikkojen lastem
me yskän korahdukset kalpeat kas
vot ja väsyneet katseet alituisesti
muistuttaisivat meille velvollisuudes
ta muistuttaisivat kunnes me sen
velvollisuuden täytämme
Se oli eräs heikkorakenteinen kal
pea kumarassa asteleva ja yskivä
työstä palaava poikanen joka sai
minun ajattelemaan näiden rivien
kirjoittamista Hänen ja kaikkien
työläislasten puolesta olen erikoi
sesti teille työläisisät ja -äidit tahto-
totoimikunnan on täytynyt ihmisyy- kenteli v 1913 leipurinammatissa naurtintirskettä
nuorempaan polveen Sieltä hän
sai kuitenkin vastalahjaksi vain
den nimessä vaatia että naisten kur- 1363 naista Saman vuoden lopulla
jia palkkoja on korotettava Näistä kuului liittoon 67 naisleipuria Jär-
vaatimuksista ei ole aina ollut toi- jestyminen on seuraavina vuosina e-
vottua rahallista tulosta mutta ovat distynyt niin että v 1916 lopulla
ne kuitenkin sitä suuremmassa mää- kuului liittoon 233 naista V 1907
rässä kiinnittäneet työläisten huo- Helsingissä ja v 1912 Vaasassa oi-
mion järjestömme puoleen Näin on leet leipurilakot epäonnistuivat suu- t j[n haavoittui
vaatetustyontemjain uitto varsinkin reksi osaitsi naispuolisen rikkunlau- ifutta hän ei hnnistunut
Willie ruuucii lujujia nummi uiiuuirtl- uliin luuuuil oen Jttmeeil til Ole III-
tavan määrän naistyöntekijöitä jär- lut huomattavampaa tilaisuutta jos- lnJa 'kln f""lcn onkimies joka
jestymään sa heidän kuntonsa tai heikkoutensa huonon kalansaaliin johdosta
Naistyöntekijöistä ovat parhaiten olisi voinut päästä näkyviin työläis- lohdutteli itseään lausumalla
— Kun tuota mokomatakm
räkäänsä kaatuvata llyhpä
tok !
Se koski katkerasti kysymyk
sessä olevan mieleen Ihan sy-
Oli
nut edellä olevan' sanoa — Selma a'iestynept kappnleompelijat Sitten teinissä Järjestötoiminnassa yleensä _ KU11 cj kalat syö niin lila-
ociuaa igluuni- 11 11111 v titiiuiiiptM jai Jd iivat iiaioL inipui lämim VICItt puljun c'iäcf?-
lakki- ja turkistyöntekijät Parhai- jälellä miespuolisia ammatttovereitan-
ten palkattuja ovat työläiset myös- sa M "a kuinka ollakaan sn n a
kin vaatetusteollisuudessa sen mu- 2 ja 3 Naisten ammatillisen toi- silmäillessään maailmaa äkkäsi
kaan miten ovat järjestyneet Viime minnan suhteen leipurialalla on luon- vanha poika tanakkatekoiseil ei
vuonna naisten ammatillisen järjes- nollisesti järjestyminen ensimäinen rn" l-mspnlniinnn Viiernian
-tM-nioi-n nilalla ia eitä mnlraa bni ia totain niinknin Voijilla aTilla ' '
järjestyminen edistyi saavutettiin Sitä lähinnä olisi tärkeätä saada
pienempiä palkankorotuksia naistyöntekijöille tajuttavaksi leipuri-
Allekirjoittanut on tullut viime ai- lain pyhyys että he oppisivat sitä
koina naisten ammatillisesta järjes- käyttämään turvaksensa Sillä olisi un lääkäri
mauimuojen luottamusnenKUojen tymisesta parempaan käsitykseen paljon voitettu Työehtosopimuksilla
puoleen seuraavilla kysymyksillä: kuin ennen ja taloudelliset olot tule- olisi koetettava kohottaa heidän alim-
B — L„ Raivaajassa
TYÖLÄISNAISET JA AMMATTILIIKE
(Suomen "Työläis-naisten päivä"-julkaisusta)
Olemme kääntyneet erinäisten am-
joka vastasi silmäykseen in-
umilliscllä ja ymmärtävällä ta
valla kum konsaan taundintunte-
Vanhan pojan elämän punai-
1 Millaisia kokemuksia olette saa- vat vastaisuudessakin velvoittamaan Pia palkkojansa siitä olisi välillisesti seksi langaksi tilli Silta -pai vasta
vuttanut työläisnaisten jarjestymises- pukuteollisuus-työläisnaisia
entistä hyötyä myöskin miehille Tämän on- hieroja ja hänen tämän pojan
ta liittonne punin kuuluvilla am- enemmän ammatillisiin järjestöihin nistuminen edellyttää kuitenkin pitkä- askeleet johtivat harva se paiva
mattialoilla? jonka kautta naisten asema teollisuu- aikaista ja voimakasta valistustyötä jUan tullen hierojan asuntoon
2 Mitä näkökohtia pidätle tär- clessa paranee Kokemus osottaa et- naisten keskuudessa joka suoritus ' t ((: il„a„ iati„„'
ke-illä naiolon anmolillionr „1 1 aiof ri fi„öt 1 V„„r„ma„ „™„„n l!„ lni„il„K„t„liiS!„ 1i-„11„ „l„i_ JOSSl IStllltllll KaiKlCn 'KtSkeil
jwjii uiiiiuuniiiauu j iii-niji fi~ i eri tiv unioni 11 u uaa liuu a LLf n f-j iciuui ii viiui:iiJiiiii iii luurj y noi
minnan alalla? yhdistysväkeä kuin miehetkään kun- nään ylivoimaiseksi räiskyvän ja Kotoista tunnelmaa
3 Mitä ajattelatte työläisnaisten han saamme ne järjestymään ja tie- Leipurialalla tulee naisten työ li- lietsovan takkavalkean ääressä
ansiotyöstä ja järjestäytymisestä ny- toisiksi tehtävistään ammattiyhdistys- sääntymään sodan jälkeen entistä Taidettiinpa vähän hieroakin
kytilanteen jälkeen? liikkeessä voimakkaammin sillä koneet tulevat Xopein askelin lähestyi kih-
Kyselyymme on saapunut seuraavia Bnsimainen tuhat pukuteollisuus- yha useammassa liikkeessä otetta- i
vastauksia: työläisnaisista alkaa olla järjestössä vaksi käytäntöön heti kun niiden (jatkoa kahJcksannella sivulla)