Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 17, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 16
saada ruokaa lämmintä ja niin mo
nenlaisia menoja maksetuksi Elähän
ole ihmettä että mies ja nainen yh
dessä tuumin niin usein keskustele
vat miten järjestäisi taloutensa että
se pieni palkka riittää kaikkeen
Sairauttakin tahtoo aina olla vielä
rasittamassa kyllä kireällä olevata
työläisriepua
Niistä ompeluseuran iltamista so
pii sanoa että no eivät onnistuneet
niinkuin me naiset toivoimme En
sinnäkin sattui siksi päiväksi oikein
"akkain ilma" niin että ei suurella
kaan nautintohalulla tehnyt mieli u
los huoneesta Oli kovin viiluin ylei
söä tulotkin oli $920 Ei ollut suu
ret tulot Toinen syy oli meidän
huonosti onnistumisellemme siinä et
tä osa meidän miestovereistamme
oli ottanut naisten homman niin ar
vottomaksi että kehuivat menneensä
unioon että eivät antaneet kannatus
taan meidän työllemme eivät tul
leet katsomaan ji kuulemaan mitä
naiset olivat aikaan saaneet Mutta
eivät myös malttaneet olla pois naa
lilta vaan oli sinne tullut hyvinkin
lukuisasti kiusaa tekemään Oven
raosta vaan kurkittiin ja tehtiin kiu
saa Kunnes vihdoin nainen joka
oli ovella tikettiä vastaan ottamassa
kiukustui ja huusi että tulkaa si
sälle tai menkää ulos niin silloin
katsoivat parhaaksi lähteä mene
mään alas rappusia Eikös teitä
miehet hävetä käyttäytyä sillä ta
voin kun luette itsenne kuitenkin
järjestyneitten joukkoon ja olette
jäsenenä sosialistipuolueessa useakin
Toveri Kopilakin on taasen kau
pungissa antamassa sanarieskaa ja
kyllä hänellä kuuluu olevankin pal
jon sanomista Toivon että ensiker
ran kun meille tulee puhuja niin
oltaisiin suurilukuisempana joukkona
sekä myöskin esiinnyttäisiin arvok
kaammin kuin tällä kertaa Erääs
säkin puhetilaisuudessa rupesivat
jotkut nuoret tekemään kiusaa pu
hujalle ja myös estivät elämällään
huja sanoi ja kun Kopila pyysi että
lähellä istuvien kuulemasta mitä pu
hän nyt saisi puhua niin siitä ne
vasta innostuivat kiusaa tekemään
Toivottavaa olisi että me Vancou
verin "pieni lauma" viljelisimme e
nempi kirjallisuutta ja lukisimme
mitä meilä 0:1 täällä lainastossa saa
tavana Tosin täällä on pieni laina
kirjasto mutta ei kaikki vielä tiedä
mitä se sisältää
Omepluseuralla on kokous joka kes
kiviikko kello 2 jpp Saapukaa nai
set suurella joukolla Ottakaa itsel
lenne perheen-äidit ja myös tytöt
vapaa iltapäivä keskiviikkona
KIRJEENVAIHTAJA
10000:teen nyt kun el kylmät ilmat
kaan ole sitä estämässä Toivotan
hauskaa kevättä Selma-tädille sekä
kaikille Toverittaren lukijoille
Toveruudella HELMI MARTIN
COBALT ONT CAN
Tervehdys täältäkin hopeakylästä
kaikille Toverittaren lukijoille Hä
peän sanoa että oi täältä Oobaltista
ole ainoatakaan kirjotusta näkynyt
vaikka muka kirjeenvaihtajakin pi
täisi olla On hauska nähdä paikka
kuntain uutisia mutta hauskempi vie
lä ou nähdä oman paikkakuntansa
uutisia Linilisihnn täältäkin kiihot
tamista riittävän kun on satoihin
nouseva suomalainen väestö ja osas
ton toimintakin on hyvin vilkasta
Pyydän hyväntahtoisesti kirjeenvaih
tajaa tämän kirjotuksen nähtyään
täyttämään lästälähtien tehlävänsä
Minä puolestani en voi muuta kun
antaa sydämellisen kannatukseni To
verittarelle Siinä on usein kirjo
tuksia lasien kasvatuksesta lasten
ruokajärjestelmästä ym lasten hoi
toon kuuluvaa Minä kun olen itse
vasta alkava äiti niin ovat sellaiset
neuvot kiitollisuudella vastaan otettu
ja joten pyydän että kokeneet äi
dit vastaisuudessakin kirjottavat To
verittareen kokemuksiaan lasten kas
vatuksessa Huhtikuun 3 päivänä joutui kansa
laisemme Mrs "VVäisänen synnyttä
mään lapsensa junassa Hän oli tu
lossa Round Lakelta synnytykselle
tänne Cobaltiin mutta ei ehtinyt sil
lä lapsi teki tuloaan Onneksi sattui
eräs tohtori olemaan junassa antaen
apuaan ensi hätään Mrs VVäisäinen
011 nyt Haileyhuryn sairaalassa ja
kuulemani mukaan voi hyvin Lapsi
ei jäänyt eloon
Ihana kesä on taas tulossa ollen
se tervetullut työläisenkin perhee
seen Asioitsijat ruvetkaapa nyt oikein
innolla korottamaan Toverittaren ti
laajamäärää että saataisiin se siilien
ABERDEEN WASH
Ajattelin juuri tätä kaikenlaista
maailman hyörinää jossa vaivuin hy
vinkin syvällisiin aatoksiin jotka
hetkeksi toivat levottomuutta mielee
ni ja rauhattomuutta sydämeeni A
jattelin tuota kiihottavaa hetkellistä
intohimoista "isänmaallisuutta" jon
ka riemu tulee pian hukkumaan kar
vaaseen sydänsuruun ja ilo sammuu
tulvehtivaan kyynelvirtaan
Kovimmin suru sattuu poismen
neitten ystävien ja sukulaisten äi
tien ja isien sydämiin
Tämä kaikki on hirveätä murros
aikaa—hirvein mitä lie konsanaan
mailman historiassa ollut vaikka ih
miset lienevät sivistyneempiä kuin
mitä ovat olleet edesmenneinä ai
koina Mutta sen sijaan on murha
välineitten kehitys ollut monin ker
roin kauheampi niin että raakuus
siltä taholta menee kaiken sivistyk
sen edelle
noa julki saa pilkkaa ja häväistystä
sekä panettelua osakseen ja heidän
pienimmätkin virheensä otetaan tar
kasti huomioon että niitä voitaisiin
käyttää aseina totuuden puoltajia
vastaan V FRANZEN
VVOODLAND WASH
No oikein hävettää kun te viisaat
miehet menette niin pitkälle että
alatte Toveritarta arvostella liian
tyhmästi Sanotaan että se on "por
varillinen" Siinä te olette erehty
neet Minä olen sydämestäni ihan
punanen ja rinnastani keltanen enkä
voi sittenkään olla olematta käytän
nössä "porvari" Minun täytyy sääs
tää vaikka ei olisi mistä säästää
kään Ja siitä ovat miehetkin hyvin
iloisia kun heillä on säästäväinen
akka vaikka ei sitä viitsisi aina mie
hinä tunnustaa että säästää tarvit
see Me emme voi nuolasta ennen
kuin tipahtaa ja sosialistinen yhteis
kunta ei ole vielä käsissä Se on
vasta kasvamassa ja Toveritar tekee
työtä sen kasvattamistyön eteenpäin
viemisessä vointinsa mukaan Eihän
niin pieneltä lehdeltä voi paljoa vaa
tiakaan Enempi tämä antaa ulos
opettavaista lukemista kerran viikos
sa kuin toiset kuusi lehteä viikossa
Ei ainoatakaan toista lehteä ole vie
lä kaivattu niin kovasti tulevaksi
kuin tätä pientä Toveritarta Kuulee
usein sanottavan että "kun saisi pos
tia että saisi Toverittaren Olen sitä
jo odottanut"
Nyt kun te näette että sen tilaaja
määrä kohoaa niin nyt aletaan huu
taa että "pois olisi saatava nykyi
nen toimittaja ei hänestä ole mihin
kään" Mutta minä sanon että niin
kärsivällistä saatte hakea kauan ai
kaa kuin Selma-täti on eikä lehti ole
minkään arvoinen silloin jos siihen
aina pienen ajan perästä täytyy toi
mittajaa vaihtaa Silloin aina sat
tuu sellaisiakin toimitukseen jotka
eivät tunne tehtäväänsä ja silloin
tekee lehti taka-askeleita koko hy
västi Mitä te miehet pidätte niin
suurta mölyä naisten lehdestä? Kyllä
meilläkin on vielä makuaisti ja tie
dämme mitä vaadimme Paikkakunta
kirjeet me vaadimme lehdessä ja nii
tä tykkää jokainen lukea Joka on
yhden kerran lukenut Toverittaren
niin ei hän saata olla sitä lukematta
toistakin kertaa Ja kenen syy se
on? Se on Selma-tädin syy sillä
Toverittaressa on hyvin vähän riita
kirjotuksia ja se miellyttää lukijoita
NÄITÄ AJATTELEVA
TIMMINS ONT CAN
Toveritaren n:o 12 kirjoittaa Mary
Brandt s s osaston markkina-iltamista
vk 7 päivällä muun muassa
lausuen paheksumisensa muka siitä
että poikamiesten puolella oli eläväin
vaimojen leskiä Sellainen paheksu
minen on kerrassaan typerää sillä
meillä oli vaan tarkotus kartuttaa
rahaa osaston velkain maksamiseen
eikä yksityisten kunnian pyyteisiin
Onhan meillä nimiluettelo kummalta
kin puolen että näkee kuinka pal
jon kukin on rahaa uhrannut maini
tun korin hyväksi poikamiesten huu
to ollen $70 ukkomiesten vaan $45
Sitäpaitsi poikamiehillä oli vielä
määräämätön sumina vararahastoa
jos ukkomieliet olisivat ylentäneet
huolimatta siitä jos kolme "skääp
piä" kuten akat huutavat oli poi
kain puolella niiden raha ollen yh
teensä 6 — 7 dollaria
Tästä markkinakorista ovat akat
jo kyllin huutaneet ja sepittäneet
lauluja perhe-iltamiin joka saa riit
tää jos ottaa huomioon sen tosi
asian että sillä vaan lamaannute
taan yhteistoimintaa jota pitäisi vil
kastuttaa On vielä hyvä lausua se
tosiasia saman korin tulosta jos se
olisi myyty kuten kahvikukat enim
män tarjoavalle yksityiselle niin ei
siitä olisi tullut $10 enempää vaan
juuri sen takia se laitettiin näin
kilpailulle ukko- ja poikamiesten vä
lille Mutta itserakkaus ei saa nousta
yli äyräitten että pysytään innostuk
sessa uutta markkinakuria valtaa
maan sillä poikamiesten rahat kyllä
joutaa jos vaan ukot vähän alkuun
kiihottavat
TODISTETTU POIKAMIES
KIITOS!
Lausun sulimmat kiitokset Creigh
tonin s s osaston ompeluseuran jä
senille jotka toimeenpanivat markkina-iltamat
hyväkseni maaliskuun
19 p 1917 ja myöskin niille henki
löille lausun kiitokset jotka aineel
lisesti avustivat iltamatilaisuudessa
josta oli puhdas tulo 40 dollaria
Toverillisesti
Olga Kautto
Box 302 Copper Cliff Ont Can
EUREKA CAL
Ompeluseuralla oli kokous tk 15
p jossa evästyksiä lausuttiin länsi
piirin edustajakokoukselle että Tove
ritar on hyvä nykyään paitsi että
säästäväisyys kysymykselle ei uh
rattaisi niin paljon Toverittaren pals
toja mitä nykyään kun työläinen
saapi $200 — $250 päivältä ja elin
kustannusten näin korkealla ollen on
selvä mitä silloin säästää
Martha Hellmanin hyväksi oli tääl
lä keräyslistat ja saatiin niillä ke
rätyksi $2060 listat palautettiin ta
kaisin ynnä kerätyt rahat määrä
paikkaan Siis kiitos avustajille!
Yllämainituilla listoilla keräsivät
Anna Veijola Sanni Matson Maria
Lassila
Toveritar Anna Veijola on sairaa
na Käykää toverit katsomassa hän
tä Anna Veijola on innokas toimi
henkilö vaikka onkin heikko ter
veydestään niin aina on aulis uh
raamaan voimansa sosialismin hyväk
si Kansalainen Kalle Ranta työsken
nellen tukkien kaatajana Scotia käni
piköllä joutui puiden väliin viime
kuun 27 p:nä josta seurasi kuole
ma Siis yksi uhri lisää kapitaalin
uhrialttarille
Lisää tovereita on saapunut paik
kakunnallemme kuten Mr ja Mrs
Nelson Mr ja Mrs Reinberg Siis
tervetuloa!
MARIA LASSILA
MULLAN IDAHO
Taas pitkästä aikaa tervehdän To
veritarta ja sen lukijoita ja samalla
kerron toimistamme täällä Mullanis
sa Ompeluseuran kokouksessa maalis
kuun 29 p oli esillä useitakin asioi
ta joista yhtenä oli virkailijain va
linta Seuran virkailijoiksi valittiin
tälle vuosineljännekselle seuraavat
henkilöt: puheenjohtajaksi Hilda
Porkka pöytäkirjuriksi Hilja Cape
rahastonkirjuriksi Helmi Mäki työn
johtajaksi Rosa Koski tilientarkasta
jiksi Hilda Apponen Hilda Porkka
ja Maria Luoma Toverittaren asi
oitsijaksi Hilda Porkka ja Rosa Kos
ki ja Toverittaren kirjeenvaihtajaksi
allekirjoittanut
Jo edellisessä ompeluseuran koko
uksessa oli meillä keskustelu Tove
rittaren sisällön suhteen ja olimme
kaikin yksimielisesti tyytyväiset sii
hen Mielestämme on toveritar ny
kyisen toimittajan aikana ollut pa
raiten toimitettu mitä se on ollut
koskaan ennen Ja sitähän jo todis
taa sekin että sen tilaajamääräkin
on kasvanut niinkin suureksi kuin
se nykyään on että 7400 Usealta
taholta on kyllä syytetty Toveritarta
että siinä olisi jotain "porvarillisuut
ta" ja liian paljon säästäväisyyspoli
tiikkaa vaan mielestäni on Be tyh
jää saivartelua Se mitä toimittaja
Kodin osastossa antaa neuvoja ja
ohjeita kotitalouden hoidossa ei luu
lisi ketään johtavan porvarillisuuteen
Voimisteluseuran täällä ovat mies
toverit perustaneet s s osaston ala
seuraksi ja näyttävät olevan kovasti
innostuneita voimisteluun Ovat pi
täneet jo useita harjotuksia että
kohta saamme nähdä täälläkin voi
mistelutaidotta Naiset ovat myöskin paljon puhu
neet naisvoimisteluseuran perustami
sesta vaan emme ole vielä pääs
seet niin pitkälle että olisimme ko
koontuneet tuumailemaan olisiko
meillä mitään mahdollisuutta siihen
Ensiksikin se että suostuisiko osas
to ottamaan vielä yhden alaseuran
lisää sillä niitä kun on jo puolisen
kymmentä että ei tahdo joutaa haali
kaikkien käytettäväksi Kehotan kui
tenkin kaikkia voimisteluun innostu
neita naisia että kokoontukaa päät-
LÄÄKETIETEELLISIÄ
NEUVOJA NAISILLE
on kirja joka pitäisi olla kaikilla
Tilatkaa se heti kun asiamies tulee
sitä kauppaamaan
E MALINEN
1 16 — 4th Ave So Seattle VVash
TOVERITAR 12-SIVUISENA
Kuten on ennen' ilmoitettu ilmestyy Toveritar 12-sivuise-11a
jokaisen kuukauden vimcinen tiistai jos sille 'tulee tukku
tilauksia niin paljon että ne korvaavat laajennetun lehden
lisäkustannukset lEiisimäinen 12-sivuinen numero ilmestyi
viime kuussa Ainoastaan yksi osasto oli siilien mennessä
lähettänyt tukkutilatiksen Nyt taaskin ilmestyy Toveritar
12-sivuisena tiiman kuun viimeinen tiistai ja toivomuksemme
on että isommilla paikkakunnilla käytetään tätä tilaisuutta
Toverittaren livittämiseksi siten että tilataan tätä kuukausi
numeroa vissi määrä jaettavaksi — joka kuukausi Tilausten
kerääjien on sen jälkeen helpompi saada tilauksia aina sieltä
mihin ensin on jaettu muutama numero näytteeksi Toivom
me siis että näitä tukkutilauksia saapuu Toverittarelle en-
laittaa
olevaa
nen tk 24 päivää siksi paljon että
vaatimusta vastaavan sisällönkin
tilauslippua tchdessänne tilauksenne
Toverin konttori llox 99
Astoria Oregon :
siinen kannattaa
Käyttäkää alla
S S Osasto (Ompeluseura) tilaa
ql Toverittaren 12-sivuista numeroa
kk
i i
' V
' i
IUII llltiui
ä