Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 17, 1917, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 16
Tiistaina huhtik 17 p:nä
SIVU KOLME
tanut manalan majoille useampia o
saston vanhempia ja toimintakykyi
sempiä jäseniä Viimeinen niiden
joukosta oli tov Jaska Lindala Hä
nen elonsa katkesi vk 24 p Lin
dala on ollut osaston jäsenenä sen
perustamisesta saakka ja tehnyt työ
tä innolla ja tarmolla sen eteenpäin
viemiseksi ollen osaston monissa
luottotoimissa kuin myöskin toiskie
listen toverien lu-sken laajalti tun
nettu ' Siksipä muodostui pois muut
taneelle toverille omistetut hetket
suurenmoisiksi Hautaus toimitettiin
26 p Tilaisuudessa pitivät puheen
Pirttinon ja Simpson Sattuvan ru
non lausui toveritar Tigert Laulajat
ja soittokunta ottivat myös osaa
kajautellen säveleitään vainajan vii
me muistolle Seppeleitä laskettiin
omaisten eri yhdistysten sekä tove
reiden puolesta Lepää rauhassa kun
non toveri Työtäsi jatkakoon puo
lisosi lapsesi sekä jälkeen jääneet
toverisi
Tuumasta tuli tosi Niinpä Toron
ton "Poikatalo" avasi kodin yleisölle
Ruokaa saa aterioittain ja viikottain
Maukas ruoka ja siisti huoneusto
Emännöitsijänä toimii Tyyne Hell
man Siis kaikki kannattamaan osuus
toimintaa täyttämällä kodin pöydät
ääriään myöten
Iltamia on pidetty säännöllisesti
joka lauantai joista viimeinen oli
ompeluseuran iltama Yleisöä oli
harvinaisen paljon joten aineellinen
tulo oli verrattain hyvä Ohjelmansa
puolesta oli ilta nautintorikkaimpia
Kappale "Anna-Liisa" sai yleisön puo
leensa arvokkaalla sisällöllään sekä
ylUeisnäytännön hyvällä ansiolla Tu
lot käyttää ompeluseura töiden osta
miseen myyjäisiä varten
Ne tavanmukaiset kevätmyyjäiset
ovat jo aivan lähellä Päivämäärää
en tiedä sanoa Mutta siitä touhusta
ja tulisesta kiireestä päättäen missä
ompeluseura on ovat ne jo aivan
oven edessä Käsitöitä on varattu
arvokkaita ja siistejä useamman sa
dan dollarin arvosta ja niiden lisäksi
tulee vielä muita arvokkaita esineitä
joista ei toistaiseksi hiiskuta mitään
mutta pian nähdään
Yhteisymmärryksellä elämän taival
ta vaeltamaan alkoivat tov Elli Kivi
ja Väinö Vvährn Tie onnekas ol
koon! EMMI
Miten Alitalon Antista tuli sosialisti
i — — —
Kir MIILIA
JOHDANTO: Antti Antinpoika myy- niin hän voisi auttaa heidät orjuu-
dään huutolaisena kun hän on kuu- desta — Jaska sillä aikaa on siir-
deu vuoden vanha kahden hänestä tynyt Helsinkiin ja liittynyt siellä
vanhemman sisarensa kera He ovat työväenliikkeeseen
orpolapsia Antti joutuu taloon joka H— n kaupunkiin oli perustettu so-
tunnetaan sekä huutolaisten että pai- sialisti-osasto Kurikka-Matti lähetet-
veliiain kidutuspaikaksi Kovaa saa tiin sinne puhumaan ja Jaska lähti
Antti siellä kokea ja olisi kai kuol- mukaan oppaaksi seudun tuntijana
lut sen kovan kohtalon seurauksista Jaska hakee Alitalon Antin kuu-
jos ei isäntärenki Matti olisi ruven- lemaan puhujaa
nut häntä hoitamaan ja suojelemaan Kun isäntä ja emäntä hetken ai-
Kului vuosia palvelijat vaihtuivat kaa raivoavat sen johdosta että Ant-
joka vuosi mutta Matti pysyi talossa ti aikoo lähteä pois niin jo vihdoin
Antin tähden Kerran isännän ja Ma- heidät pelko voittaa ja heidän täytyy
tin välillä tuli niin kova riita että hillitä itsensä ja alentua pyytämään
Matti uhkasi tehdä paljastuksia talon Anttia jaamaan taloon
sisäisistä asioista Silloin isania toiu
cvintfin l:i Knvintnrvvnvn sekaan DU
ui myrkkyä ja Matti oli poissa Ku
lui taas vuosia Paljon ankaraa koh
telua sai Antti kokea mutta Alitalon
isännän hyvä ystävä pitäjän rovasti
parhaan kykynsä mukaan kylvi nöy
ryyden ja alistuvaisuuden henkeä
Antin sydämeen Rippikoulun käy
tyä pääsi Alitti palkkarengiksi Ku
lui taas vuosia Taloon tuli piiaksi
eräs Miina-nimnen nuori nainen
joka rakastui Anttiin ja siksi jäi ta
loon vielä toiseksi vuotta Alitalon
isäntä pelkäsi että Anttikin
(Jatkoa)
Sisälle tultuaan alkoi Antti
puhua Miinalle:
— Lupasin isännälle että olen
syksyyn ehdolla että minua koh
dellaan ihmisenä edes nämä vii
meiset kuukaudet ja että saan ta
loon pidätetyn palkkani muuta
en nvvdä Saat itse näättää ios
haluat ruveta lopuksi aikaamme
koinaa
VOISI r _ _
r j aiv na vettaimaKsi J)ue
JOSKUS SUtULUU Jll HUILt-a laiuoia kj
si hän keksi keinon naittaa Antti ja 'hoitaa nuorempia
Miina sekä "ylentää" Antin muona-
mieheksi
Ja niin isäntä laittaa Antin ja Mii
nan kuulutuksiin ja määräajan ku
luttua hankkii rovastin taloonsa vih
kimään Antin ja Miinan Talon i
säntärenki Jaska pitää hommia sil
mällä ja koettaa avata nuoren pa
rin silmiä näkemään mihin orjuu
teen rikas isäntä heitä koettaa kyt
keä Tuli syksy ja kaikki palvelijat jät
tivät Alitalon lukuunottamatta Ant
tia ja Miinaa jotka jäivät taloon
lnto-
Ta Antti paimeneen
mautti emäntä
— Antti auttaa Tyyneä sanoi
Miina ikäänkuin ei olisi emännän
huomautusta kuullut
— Mene heti lehmät ovat aa
mtthoidotta kuului nyt emännän
käskevä ääni Piika on laiskan
kipeä enkä itse voi joka paik
kaan ehti puhui emäntä harmistuneena
Antti teki taas reippaasti työ
lain olen luvannut sinulle niin
monta hyvitystä?
Antti naurahti vaan ja lupasi
jättää kaikki hänelle luvatut hy
vyydet jollekin toiselle nautitta
vaksi — Minä liityn siihen joukkoon
joka on nostanut punolipun mer
kikseen joka hulmutessaan hu
misee että 'kokoontukaa suojaa
ni kaikki orjan ikeen alla nään
nytetyt tääliä teitä virvoitetaan'
Sitä kutsua seuraan ja siihen
joukkoon luotan Heidän tun
nuslauseensa on: veljeys vapaus
tasaarvoisuus
Isäntä kiroili sisimmässään
mutta ei voinut kostaa sillä hän
tiesi Antin hallussa olevan sellai
sen pommin että jos se laukeai
si olisi Alitalo mustan usvan
peitossa ja sellaista ei isäntä voi
nut sallia tapahtuvan
Valkeni Antin muuttopäivä
Jaska tuli hakemaan Anttia vie
däkseen hänet saman isännän
työhön missä itsekin oli työssä
Kun isäntä näki Jaskan tulehan
kiroili hän ja toivoi että maa
nielisi Jaskan
Kun kaikki oli lähtöön valmii
na meni Jaska itapaamaan_ isän
tää Ensi sanoikseen kysyi:
— Paljonka isäntä tahtoo lun
naita ennenkuin orjaperhe ir
taantuu talosta?
Isäntä ymmärsi mitä Jaska tar
koitti ja kiirehti vastaamaan:
— Ei ole Ottamista eikä mak
samista Vie vie piru ornasi
hornan kattilaan Äläkä ikinä
astu jalkaasi minun maalleni
Tuossa on ovi mene! huusi isän
tä hammasta purren
— Ei ole hoppu eduksi teh
dään välit selviksi Antin las
kun mukaan on hänellä saata
vaa talosta ja isäntä on luvan
nut maksaa kaikki jos Antti on
(talossa edes syksyyn asti
— Se on helvetin vale Mene
roisto ulos pauhasi isäntä
Mutta Jaska jatkoi :
— Ja Miina on ollut kolme
kuukautta talon palvelijana eikä
ole saanut penniäkään palkkaa
— Ulos roisto etkö kuullut!
— Älä koske syntisillä käpä
lilläsi minuun Olen ladincissa
ja voisit koskea siihen kohtaan
joka pamahtaa sanoi Jaska työn
täessään isännän syrjään
— Ja nyt saat kuulla Antin ja
Miinan testamentin Lahjotam
me kaikki jäännöksen kiitollisuu
den osotukseksi kahdelta uskolli
selta orjalta Toivomme sosialis
tisen kiirastulen puhdistavan tä
mänkin talon pihtipielet orjain
verestä
— Älä minulle saarnaa villiop
piasi Mene ja vie saaliisi kuin
nälkäinen susi!
Seurue lähti talosta kevenne
tyllä mielellä Kolmekymmentä
vuotta oli Antti uskollisesti raa
tanut ja lähtiessään hän sai kun
nialauseen joka kuului :
— Mene roisto helvettiin !
Helsingissä oli ensialuksi pal
jon ihmeellistä mutta pian Ant
ti perheineen kotiutui Miina sai
siivoojan paikan ja si'ten lisäsi
(Jatkoa seitsemännellä sivulla)
PORTLANDIN S S Osaston Ompelu
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla joka toinen torstai-ilta kello 8
Oote: 719 Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S O-
saston (Box 454) ompeluseura ko
koontuu joka kuukauden enslmäisenä
ja kolmantena torstai-iltana klo 7:30
Kansanhaalissa jossa s s osaston
kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
STOCKETFIN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-llta kello 7 Saapukaa kaikin
ASTORIAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään osastoa
talolla joka torstai-ilta kello 8 Oso
te: 262 Taylor Ave
MULLAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-Haalilla kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita
HOQUIAMIN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSET pidetään o
saston talolla Ahjolassa joka torstai
kello 2 jpp Osote: 315— lOtli St
Hoquiam Wash
O Huoml
o Nw York'in Suom Nalttoa
O OSUUSKOTI
o ja paikanvKlityfitoimlatoi
241 Lenox ave 122 t
O Telef 813 Morning id 0
s n o o i_Li-l
Kenkiä J
jotka tyydyttävät kaikkia
Jos haluatte sopivia kes-
täviä ja samalla aistikkaita
KENKIÄ tulkaa katso-
maan meidän jalkinevaras-
toamme Me voimme tyy- o
dyttä teitä
Bee Hive
ASTORIA OREGON
tia ja miinaa jouia juivhi iuuuu mm
muonapalkalla Uusia palvelijoita ei tä Miinan laulu ja nauru kuti-
j-ni + lollnlä nnnlatlll 1 i -1-1 u„ U'A- M']']--'
tullut tilalle joten isäntä onnistui
palkkaamaan päiväläisiä Lalies Kanc
ki talon työt lankesivat nyt Antin Ja
Miinan tehtäviksi
lui kaikkialta missä hän liikkui
'ianurit thmeJttelivät sitä mika
voima tuon kurjuuteen näänty-
Kun vuosi on kulunut Antin ja ncen perneen oh muu wi w
Miinan hääpäivästä syntyy heillo nvt Antti ja Miina kävivät kau-
KaKSOlSei PUIKU Jit 1)
dottaa että lähdetään pois syksyllä
kun tulee palkollisten muuttoviikko
mutta Miina estelee lasten tähden
kun ne ovat vielä niin pieniä brs
he jaavat edelleen Alitaloon
yhdeksi vuodeksi")
Mutta kun tuli taas palvelijain
nPKtaitfuttlca ia Antti ia Miina päät
tivät muuttaa pois niin isäntä sanoi
ninunssa milloin vaaan siellä kä
vi työväenpiihujia ja kilvan he
naapureille kuulemiaan kertoivat
S-iivntnn ioitakin uteliaisuudesta
vielä mukaansakin jotka jo toisella
kertaa tiedon janoisina knreini
vät puhujaa kuulemaan
Vh-i läheni Antin muuttopäivä
tivät muuttaa pois mm isanta sanoi „„„f o „
heidän olevan velkaa taloon että el eikä isanta onnistunut punomaan
n_ -r-no t!in rlc ni-ifmcn
voi lahtea pois ennenuuiu vema uu piiavaa niam j'1"" "j""
maksettu kytkenyt Antti näki miten hän-
Kuluu kuusi vuotta jolla ajalla alin'omaan valheen pauloilla
Antin perhe lisääntyy kolmella Jap- iritctään Isäntä kyseli usein
sella Vanhemmat lapset joutuvat ker- 1" liL'-u' -
juulle kun kurjuus ja sorto kasvaa elta
Antti miettii että jos löytäisi Jaskan — Kyllä kai sraa jaat taloon
tiili! u
ma 111111
1 HANNAN S S OSASTON 1
1 NUORISOSEURA I
S! toimeenpanee suuren suuret
KANSANTALOLLA
Huhtikuun 21 p:vän iltana
S Ohjelmassa tulee olemaan kaksi pientä näytöskappaletta kuvael- -
5 ma runoja lauluja y m S!
B Oviraha on ainoastaan aikuisilta 35c ja lapsilta 15c
S E™
g Silloin kaikki Kansantalolle! LOPUKSI TANSSIA! K
PkKinmmmmmnmmzimmmmmimmminmmnmmnmuian
i un