Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 17, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina huhtik 17 p:nä
No 16
kautta saadut yhteiskunnalliset
muutokset maksavat ja mieles
tämme on se hinta liian k a 1
1 i s kun kerran olisi ollut toi
nenkin mahdollisuus joka olisi
ollut vähemmän uhrauksia kysy
vä Me myöskin tiedämme että
jos työväestö ei ole täysin tie
toinen yhteiskunnallisesta ase
masta ja tapahtuneista taloudel
lisista muutoksista voidaan sitä
painaa ikeen alle ja sortaa kauan
vielä sittenkin sillä joutuuhan
täm'"n sodan kautta koko maail
ma (kunkin maan kansa halli
tuksensa kautta) velanalaiseksi
muutamalle kapitalistille
Siis me sosialistit olemme joh
donmukaisia vastustaessamme so
taa viime hetkeen asti Me o
lemme johdonmukaisia siinä et
ä toimimme rauhan palauttami
seksi mahdollisimman pian ja
vaikka emme annakaan kannatus
tamme sodalle niin siltikin olem
me johdonmukaisia käyttäessäm
me kaikki taloudelliset muutok
set ja kaikki mahdolliset tilai
suudet koko kansan se on työ
väestön eduksi
Sitävastoin jos me nyt antai
simme siveellisen kannatuksem
me sodalle niin joutuisimme en
siksikin antamaan kannatuksem
me samalla sille tarkotusperälle
mikä on sodan synnyttänyt n im
kauppakilpailu ja korkeiden
markkinavoittojen 'pyynti antai
simme samalla kannatuksemme
työläisten teurastamiselle antai
simme kannatuksemme lasten
henkisen kasvatuksen laiminlyö
miselle antaisimme kannatuk
semme kansakuntien nälkään
näännyttämiselle ja kuitenkin on
periaatteemme mukaista vastus
taa kaikkea tätä
Ei meidän asiamme ei ole kan
nattaa sotaa vaan sen sijaan toi
mia rauhan palauttamiseksi ja
samalla tehdä entistä ahkeram
min valistustyötä ettei koko
maailma pimeyteen ja tietämät
tömyyteen vajoaisi Silloin kun
koko maaih a näyttää menettä
neen järkensä emme me saa heit
tää järkeämme menemään
akalla sanottavaa niin sanoo sen joka tulee pitämään huolta järjes-
että silmät sähisee mutta sanoo tyksestä
selvinpäin eikä viinapiiissä rähjää Ensimäiset itäpiirin veromerkit
sillä luulen että se on enemmän kuin päätettiin maksaa jäsenkohtaisesti
raukkamaista kuu miehen täytyy Itäpiiriltä tulleessa kirjeessä keho
mennä ensin kapakkaan ja sitten tetaan äänestämään yhtä ehdokasta
tulla mielipuolen tavoin vaimonsa kahdesta ehdokkaasta Ehdokkaina
ja lastensa keskuuteen raivoamaan olivat S Nuorteva ja W H Reivo
Selvittyään kumminkin häpeää te- S Nuorteva saaden ääniä IS Viime
koaan ja anteeksipyyntinsä puolus- mainittu ei yhtään
tukseksi täytyy sanoa: niin mitä Uusia jäseniä osastoon on yhtvnyt
niistä juopon puheista! Abel Hill ja Kalle Pekonen Mmitto-
Miksi miestä niin inhottaa jos kortilla Antti Tikkanen Clinton
makuukamarissa (jolla se sattuu eri- Mass ja Kalle Salo Newarkin osas
tyinen olemaan) ei kaikki aina oli- tosta Toivoni mukaan osastomme
sikaan niin paikoillaan koskapa hän ehkä saa teistä innokkaita tofmihon-
ei inhoa rypeä rapakossa ja likas- kiliijä
tahan sokin on Uskallan luulla Poismuuttaneen rahaston- ja jäsen
että miltei kaikissa perheissä missä kirjurin Y Hovin tilalle valittiin
vaimo vähänkin tuntee velvollisuut- toveritar E Tuomisto
taan on aina yhtä raitis ja terveel- Viime kirjeessäni sanoin että om
linen ilmapiiri kuin on kapakoissa- peluseuran naiset pitävät myyjäiset
kin Ainakin mitä minä olen sattu- tk 28 p mutta nyt lie ovatkin päät
nut kapakkain olii kulkemaan niin täneet siirtää ne ensi kuun 5 päi-
mielellaan siitä ohi astuissaan pistää väksi joten pitäkääpä muistissanne
nenäliinan nenänsä ja suunsa eteen
Päättäen siitä missä kunnossa mei
dän arvoisat ukkomme astuvat niistä
Oikein jyry-iltamat olemme päättä
neet pitää Vappuna Ensin kuiten
kin liitymme tämänmaalaiseen vap-
laitoksista ulos ei ilma niissä ole pukulkueeseen Jos vaan sellaista tu
muuta kuin myrkytettyä
Tekisi mieleni "Ukolle" esittää
Iee olemaan Sehän sitten tuokin
meille innostusta- ja muistuttaa ajas-
i"I"I"l""J"I"H"I"I"I"j'!
fiflt!titiTnTMTi ' t t t t t t
KODIN OSASTO
+tftTtiTitfr
i r i vi iii r iii jn
KRAVUNLIHA "FRIKAASIA"
Keitä valkoinen soosi johon käytät
kupillisen maitoa kaksi piiytälusi
kallista voita ja kaksi pöytälusikal
lista jauhoja Pane sitten siihen kak
si kupillista kravunlihaa ja teelusikal
linen sitruunamehua Keitä niin kau
van että kravunliha on hyvästi kuu
mentunut jolloin se on valmis tar
jottavaksi Tavallisesti tarjotaan tä
mä toustin (ruskotettujen leipäviipa
leiden) kera
RIISI-LUSIKKA-LEIPÄ
Sekota yhteen kupillinen keitet
tyjä riisiä kylmänä yksi kupillinen
Valkosia karkeita maissijauhoja
(vhite corn meal) yksi pöytälusikal
linen voita ja puoli pöytähisikallista
laardia Kaada sitten päälle kiehu
vaa vettä niin paljon että saat sa
kean taikinan Sitten sekota sekaan
kupillinen maitoa sen jälkeen kaksi
munaa yksi teelusikallinen nostate
puuteria (Baking liovaler) ja yksi
ja neljännes teelusikallista suolaa
Paista kuumassa uunissa pienissä
vadeissa
H APPAM ESSA KERMASSA
PAISTETTUJA PAPUJA
Liota yön yli kylmässä vedessä
kolme kupillista pieniä valkosla pa
puja (tunnetaan auraavilla nimillä:
California pea-bean navy bean) ja
aamulla keitä pehmeäksi vaan ei niin
että pavut hajoavat Kaada pois
keittovesi ja pane pavut kiviastiaan
pane päälle puoli kupillista voita pa
lottuna kupillinen makeata hapanta
kermaa kaksi teelusikallista suolaa
ja yksi neljännes teelusikallista pip
puria (jos halutaan) Pane kansi
päälle ja paista uunissa hitaasti nel
jä tai viisi tuntia Viime tunnilla
voi ottaa kannen pois päältä Jos
halutaan makeaa niin silloin voi li
sätä paistettaissa vajaa kupillinen sokeria
fr-l"l"l-l"l"l"l-H"l"l"l"l"l"l"l-W"H-HH-
vyttömän pientä palkkaa että se ei
riitä perheen toimeentuloon olkoon
vaimo kuinka säästäväinen tahansa
niin tässä tapauksessa vaimo on pa
kotettu raatamaan miehensä rinnalla
perheen toimeentulon hankkimisessa
ja näin ollen hänen on mahdoton pi
tää kotinsa siinä kunnossa että se
miestä miellyttää Ja naisten työ
päivä on usein puolta pitempi kuin
miesten niin onpa totisesti illalla
niin väsynyt että ei jaksakaan siis
tiä kotia ja näyttää Iloiselta ja hert
taiselta miehensä kotiin tultua mutta
eivät niiehetkään aina huomaa syitä
kaikkeen epäjärjestykseen mikä ko
dissa vallitsee vaan syyttävät vai
moa huonosta taloudenhoidosta ja
niin menevät muualle joutoaikaansa
viettämään On tosin joitakin työ
läisperheitä joilla on hyvä toimeen
tulo eikä vaimon tarvitse raataa ko
din ulkopuolella mutta huomaamme
myös etlii niissä kodeissa vallitsee
puhtaus hyvä järjestys hilpeä mieli
ala ja mies viihtyy kodin piirissä
Minun ymmärtääkseni tästä epä
kohdasta ei saisi syyttää kumpaa
kaan miestä eikä vaimoa vaan tätä
kurjaa yhteiskuntaa jonka vuoksi ei
kumpikaan sukupuoli voi täyttää vel
vollisuuksiaan toisiaan kohtaan On
ensiksi käytävä yhteiskunnan kimp
puun Hävittää nykyinen ja ra
kentaa uusi tilalle Sitten vasta
voimme perustaa siistejä ja miellyttä
viä koteja joissa voimme viihtyä
Kirjoittakaapa toisetkin mielipi
teenne Tämä on hyvin tärkeä seik
ka ja siitä voi olla hyötyä monelle
kokemattomalle perheen isälle ja äi
dille ja niille jotka aikovat perus
taa kodin
Toveriudella KATRI LEHTINEN
MITEN SAAMME MIEHET VIETTÄ
MÄÄN JOUTOAIKANSA KOTONA
Koska "Ukko" kirjoittaa Toverit
taren 13:ssa numerossa ohjeita meil
le naisille miten saamme miehet
viettämään joutoaikansa kotona niin
piirrän minäkin mielipiteeni tästä
asiasta Se oa tosi mitä "Ukko" sa
noo että puhdas koti maukas ruoka
ja kohtelias käytös vaikuttaa mie
heen hyvin paljon ja uskon että
harvat naisista eivät halulla sitä täyt
täisi jos heila olisi siihen mahdolli
suus Mutta otetaanpa myös huo
mioon syyt miksi he eivät voi sitä
täyttää On suurin osa työläisper
heitä joissa mies ansaitsee niin hä-
JOKUNEN SANA UKON KYHÄYK
SEN JOHDOSTA
Ottia tuota "Ukko" kyllä itsekin
sanoo ei aikovansa kyhätä "kymme
niä käskyjä" eikä noita näytä ole
vankaan kuin kuusi ja eihän sen
puheen paljoudesta olekaan kunhan
se vaan olisi hyvää ja opiksi otet
tavaa Minua kyllä hieman verran
nauratti "Ukon" kyhäys ja tuli mie
leeni että joo-oh pieniä lppsiakin
ensi viikoilla pitää katsoa ettei nii
den napa itkeissä repeä — niinkö
ne aviomiehetkin ovat liellävaroen
pideltävät koska "Ukko" muun muas
sa sanoo: "Näytä iloiselta ja hert
taiselta vaikkapa ei aina sisin minä
sellaista tahtoisi oikein myöntää
kään" "Vaikka olenkin tuota sorrettua ha
meväkeä en mitään maailmassa vi
haa niin paljon kuin kierää ja ka
valaa ihmistä Jos on ukolla tai
etta asettaisi itsensä suuriperheisen ta jolloin me siellä Suomessa as-
emännän asemaan ja täyttäisi tar- telimme punasen lipun juurella Vap-
koin kaikki emännän tehtävät vaik- puna laulaen: "Kas liehuvi lippu
kapa vain puolen vuoden ajan ja tuo veripuainen" jne Siis Vappuna
sitten oman kokemuksensa perusteet- kaikki hereille Sehän on juuri köy
la kertoisi vieläkö ukolle hymyilisi hälistiin nousun aika Ja köyhälis-
vaikka ei sisin minä sitä oikein tön suuri toivon aika
myöntäisikään? Ohjelma-iltama on tk 21 p run-
Koti on yksissä neuvoin perustet- saalia ohjelmalla Ja luultavasti siel-
tu (aluksi miehen esityksestä) niin lä on näytöskappalekin Joten pis-
miksi ei sitä yksissä neuvoin voisi täännytäänpä virkistämään itseämme
lioitaakin Jos mies uupuu päivän hieman sinne toisten työn raskaan
ponnistuksista niin saman tekee nai- raatajien joukkoon
nenkin Nainen kaipaa yhtä paljon Kai tätä taas kerraksi riittääkin
raitista ilmaa risasiin keuhkoihinsa Keväinen tervehdykseni vaan kaikille
kuin mieskin Toverittaren lukijoille ja Selma-
Ei mies iltasin ulos lähtiessään tee tädille Toveruudella teidän
tiliä millin hän menee — niin miksi
nainen sitä tekisi jo "aamulla ukon
työhön lähtiessä" kuten "Ukko" e
sitti — Minä olen herra sinä herra
kumpi meistä tieltä väistyy?
Vuoriston akka
HILSU
TORONTO O NT CAN
Osastollemme viime ajat ovat ol
leet surullisia hetkiä Sillä vii
meisien kuukausien ajalla on muut-
Luo k kaf aistinalueella REUMATISMI
(Jatkoa kuudennelta sivulta)
asioita muitten asioitten ohessa oli
virkailijain valinta seuraavalle vuosi
neljännekselle Valittua tulivat seu
raavat henkilöt: orgauiseeraajaksi V
Viitala pöytäkirjuriksi Maria Ojala
jäsen- ja rahastonkirjuriksi G Äijälä
rahastonhoitajaksi K Sulander talou
den ja lainakirjaston hoitajaksi O
Harju näytöskappaleiden roolien ja
kajaksi V Rauhamäki Muiden muas
sa valittiin 8-henkinen komitea joka
pitää huolen iltamien toimeenpanosta
ja liuvipuolesta iltamissa Kirjalli
suuden levittäjäksi vairttiin K Sulan
der uutistenkirjottajaksi Työmiehelle
J Hiili ja Toverittarelle allekirjotta
nut Valittiin väliaikainen ravintola
komitea johon tuli A Björklund N
Ruutikka ja Ellen Viitala Keskipii
rin piiritoimikunnalta oli kirje joka
koski yhteistä näytelmäkirjastoa jo
ka hyväksyttiin ja päätettiin lähettää
näytelmäkirjat asianomaiseen paik
kaan Luettiin myös kirje joka ke
hoitti perustamaan lasten sunnuntai
kouluja ja ihanneliittoja josta kes
kustelu asioitten paljouden tähden
siirrettiin seuraavaan kokoukseen
Tov Hillin perhe on lisääntynyt
yhdellä tytön tylleröisellä Kuuloni
mukaan äiti ja laps voi hyvin
S HARJU
Erinomainen parannuskeino sellaisen henkilön
esittämä joka itse on sitä sairastanut Hän
haluaa auttaa jokaista tätä tautia potevaa
Älkää lähettäkö rahaa — Ainoastaan osote
Vuosia kestänyt kärsimys ja toivottomuus
on opettanut tälle miehelle Mark il Jack
son Syracuse New York mikä kauhea vi
hollinen ihmisen onnelle reumatismi on ja on
antanut hänelle myötätuntoa kaikkia niitä
kolttaan jotka ovat sui kourissa Hän ha
luaa että jokainen reumatismin uhri tulisi
tietämään kuinka hän paransi itseään Lu
kekaa mita hän sanoo :
n— ii iiaiiiiwiwf'ii i
PHILADELPHIA PA
Osastollamme oli iltamat tk 7 p
jonne oli varattu jonkun verran oh
jelmaakin muun muassa näytelmä
"Paavon kellot" Iltamat onnistuivat
jotakuinkin hyvin sillä oli saapunut
kohtalaisen paljon väkeä Mutta yk
si paha puoli on asiassa nimittäin
se että aina vaan tunkeutuu jouk
koomme naalille sillä makealla vii
nillä täytetyltä miehiä jotka sitten
saavat aikaan häiriöitä
Minun hartain toivoni on että sel
laiset henkilöt pysyisivät pois naalil
tamme silloin kun ovat nauttineet
miestä väkevämpää Sillä käytöksel
länne alennatte s s osaston mainetta
Osaston kokouksessa tk S p va
littiin 4-henkinen järjestyskomitea
"Minulla oli kovaa särkyä aivan kuin salaman
iskuja jäsenissäni"
"Keväällä 1893 sairastuin lihaksia kolotta
vaan ja _ tulehtuvaan reumatismiin Kärsien
tavalla jonka tuntevat ainoastaan ne joilla
on samanlaista tautia ollut noin yli kolme
vuotta Koetin parannuskeinoa toisensa jäl
keen lääkäriä lääkärin perästä mutta ne huo
jennukset mitkä sain olivat ainoastaan pai
kallisia Lopulta löysin parannuskeinon joka
minut täydellisesti paransi eikä tautini sen
jälkeen ole uusintunut Olen antanut lääk
keeni henkilöille jotka ovat olleet aivan epä
toivoissaan ja vuoteenomana ja on se jokai
sessa tapauksessa ollut erinomainen parannus
keino Toivoisin että jokainen joka sairas
taa reumatismia mitä lajia tahansa koettaisi
tätä ihmeellistä keinoa Alkaa lähettäkö ai
noatakaan senttiä lähettäkää ainoastaan ni
menne ja osotteenne ja me lähetämme teille
sen vapaasti kokeeksi Kun olette käyttäneet
ja olette huomanneet etä siitä on apua voit
te lähettää sen hinnan $100 mutta ottakaa
huomioon en tahdo rahojanne ennenkuin olet
te täydellisesti halukas sitä lähettämään Eikö
tämä ole suora tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täydellinen parannus on teille tarjolla
aivan vapaasti? Älkää viivytelkö! Kirjotta
kaa tänään MARK H TACKSON No
81-C (iurney Bldg Syracuse N Y"
Mr Jackson on vastuussa tästä Ylläoleva
ilmotus on todenmukainen— llm