Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 10, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DOVER MONT
Halloo Selma-täti! Tämä on ensi
kerta kun kirjotan Toverittareen En
ole nähnyt täältä koskaan kirjotusta
lasten osastossa Olen vasta hiljan
opetellut suomenkieltä Meille tulee
Toveri ja Toveritar Minä ja veljeni
käymme englanninkielistä koulua Mi
nä olen 12 vuoden ja veli on 10 vuo
den vanha Minä olen viidennessä
luokassa ja veljeni Toivo kolman
nessa luokassa Täällä on ollut kyl
mä ja pitkä talvi Me asumme maal
la 5 mailia kaupungista En osaa
vielä oikein hyvin kirjottaa joten pyy
dän että täti oikasee väärät paikat
WÄINÖ Y LUND
seita pikkutytöltä kuolisi isä niin
aikaseen kun minulta Valitettavasti
niitä kuolee monelta nuoremmaltakin
pikku tytöltä kun minä olen mutta
jäipä minulle hyvä äiti Kyllä minä
tykkäisin lukea noita lasten kirjo
tuksia tuosta uudesta lehdestäni ja
äiti myös Meillä on ollut kylmää
kevättä Toivoisin ilmain pian läm
peävän että pääsisi ulkoilmaan leik
kimään No nyt toivotan ensikertalaisena
hauskaa kevättä kaikille isoille ja
pienille ja erittäinkin Selma-tädille
ELMA LEHTO
P S Terveisiä sedälle ja tädille
nim Oskari ja Hanna Lehdolle
ELÄMISEN OIKEUTTA
'CRYSTAL FALLS MICH
Halloo Selma-täti! Tämä on ensi
kerta kun kirjotan Toverittareen 0
len 8 vuoden vanha Täällä on ollut
oikeen kylmät ilmat mutta nyt on jo
kevät ja aurinko paistaa Minulla
on 3 veljeä ja yksi sisko Olen kol
mannessa luokassa koulussa Opetta
jamme nimi on Miss McNiel Mei
dän koulussa on 21 oppilasta ja
sinne on matkaa kaksi ja puoli mai
lia AGNES PESONEN
DUNBLANE SASK
Halloo Selma-täti! Kirjotan nyt
toisenkin kerran Toverittareen Olen
yhdentoista vuoten vanha ja olen
vanhin meidän perheen pojista Van
hin siskoni on viidentoista En ole
saanut käydä koulua koko talvea
kun on pitänyt auttaa isää Olen
käynyt koulua vasta toista vuotta ja
olen toisessa luokassa Täällä on ol
lut paljon lunta ja kerran satoi vet
tä -oikeen aikalailla keskellä talvea
Minä tykkään lukea Toverittaresta
kaikkien pikku poikain ja tyttöjen
kirjeet Minä hartaasti odotan joka
maanantai Toveritarta Terveisiä
kaikille Toverittaren lukijoille
EINO VAARA
SOINTULA BC CAN
Nyt tervehdän Selma-tätiä ja To
verittaren lukijoita ensi kertaa Tääl
lä on ollut lunta jonkun verran mut
ta nyt se on mennyt pois Toivon
että sitä ei enään tulisikaan kun se
tuntuu niin kovin kylmältä Kouluun
kin on niin paha mennä kun on lun
ta Minä kuljen veljeni kanssa kou
lua Hän on 13 vuoden ikäinen ja
minä olen 10 vuotias Minulla on vii
si veljeä ja yksi sisko Minun kotini
on farmilla Tykkään oikein paljon
farmilla asumisesta kun kesäisin on
marjat niin lähellä ettei tarvitse kuin
pikkusen kävellä kun on jo metsässä
Metsässä minun päiväni kesäisin mel-
kein kuluvatkin kun ei ole oikein
lähellä toisia tyttöjä Siellä on haus
kaa kun linnut laulaa ja pensaat
on täynnä marjoja Sitten vielä toi
nen hupi kesällä on että saa mennä
uimaan Toivon että kesä tulisi
oikein pian ja että kaikki Toveritta
ren lukijat saisivat olla huvittelemas
sa Ystävyydellä
AILI S TYNJALA
KUN AURINKO
LASKEE
(Jatkoa seitsemänneltä sivulta)
— Niin eikö kummallista virk
koi hän että liiallinen rikkaus
samoin kuin äärimmäinen köy
hyyskin ovat kumpikin turmiol
lisia ihmiskunnalle Molemmat
syövät ihmiskunnan elinjuuria ja
samalla lannistuttavat henkistä
kehitystä Vain harvat ovat ne
yksilöt jotka sattuma voi tuosta
yleisestä säännöstä pelastaa ja o
lojen turmion ja rappeuden vält
tää — Se on tosi liiaksikin tosi
Kauhea on köyhyys mutta kau
heampi on ylöllinen rikkaus joka
köyhyydenkin kurjuuden synnyt
tää huokasi Eino
— Ei järkevä ja omallatunnol
la varustettu ihminen voi olla
kokonaaan ilman katkeraa inhoa
elämän jakoa kohtaan Kuinka
onkaan ihmiskunta epäedullisesti
järjestetty Mutta mitäs me nyt
rasitamme itseämme näillä kun
olet vailla iloa ja huojennusta
— Niin kai se lie paras mutta
näille totuuksille kuitenkin elä
mämme perustuu eikä niitä olo
suhteita voi hetkenhuojenmik-e!-la
poistaa — eikä välttää Mutta
milloin aijot matkustaa?
(Jatk)
VIINIRYPÄLEEN
MUSTA TERTTU
FAIRPORT HARBOR OHIO
Halloo Selma-täti! Nyt minä kir
jotan lasten osastoon niinkuin lupa
sin Olen kiitollinen Selma-tädille
siitä että korjaa minun kirjeeni leh
teen Siispä tervehdän Selma-tätiä
ja kaikkia Toverittaren lukijoita ja
toivotan hauskaa kesää kaikille
Täällä Fairportissa ei meillä lapsilla
ole mitään yhteispyrintöjä Ei ole
sunnuntaikouluakaan Ei meillä tääl
lä Fairportissa ole s s osaston haa
lia mutta sitä rakennetaan Minä
toivon että luin se valmistuu niin
ruvettaisiin pitämään sunnuntaikou
lua siellä Haali valmistuu tänä ke
väänä REINO RINGMAN
SAN FRANCISCO CAL
Halloo Selma-täti! Tämä on ensi
kerta kun minä kirjoitan Toveritta
reen Minä olen 9 vuoden vanha ja
minä olen neljännessä luokassa kou
lussa Opettajamme nimi on Miss
Helien Oosgove Lääkärit olivat ro
kottamassa lapsia koulussa mutta ei
minua rokotettu
No hyvää yötä Selina-täti
IRJA JALO
BUTTE MONT
Halloo Selma-täti minä olen 9 v
Olen 3 luokassa koulussa Minä tyk
kään opettajastani Miss DaUon'ista
Minun isäni kuoli Uull Shaker kai
vannossa vk 5 p Olen nyt äidin
kanssa kahden Äiti tilasi minulle
Toverittaren josta saan opetella
suomenkieltä lukemaan aikani kuluk
si nyt ' kun el ole isää enää huvitta
massa Toivoisin ettei keltään toi-
Kirj Kerttu Leino
Kun ilma on herttainen ja selkeä
silloin Olympic vuorten huippu hoh
taa kuin hopea sitä kotini ikkunasta
katsellessa Monet monet kerrat o
lon siskoni kanssa seisonut ikkunan
luona ja katsellut keväistä auringon
laskua kun se laskee tuon valkovaip
paisen vuoren taa valaen kultiaan sen
huipulle
Monesti juuri kun aurinko an las
kemaisillaan vuoren taa kiiruhtaa
sinne pienoinen pilvi johon aurinko
valaa kaikki sateenkaaren värit Sil
loin Uikkua äidin ompelukoneen tasai
nen pärinä kiireittensä keskellä äiti
nostaa katseensa tuota loistavaa nä
kyä katselemaan Ja isä kun hän
on juuri menossa ämpäri kädessään
lypsämään lehmää unohtaa hetkeksi
tehtäviinsä ja seisahtuu tielleen kat
selemaan tätä suurta ja ihanaa luon
non kuvataulua Kirkkaana päilyy
Juanitan lahti jossa kauniisti kuvas
tuu vihertävä niemeke joka pistää
ulos lahdelle
Mutta hiljalleen hiipii pois ilta ja
vetää mennessään tumman vaippansa
kuvataulumme yli peittäen sen näky
vistämme On yö Kuu vaan nyt valaisee
laaksoamme
Jos en olisi sosialisti niin taitaisin
kadehtia sinua Kerttu siitä että si
nulla on noin hyvä opettaja tuo suu
ri ihana luonto jota aina saat katsel
la kotisi ikkunasta Katsele sitä
tutki sitä edelleenkin ja anna sen
sinulle opettaa suuria asioita Anna
sen luoda sinulle kuvia siitä tulevai
sesta yhteiskunnasta jonka työläiset
taistelujensa kautta luovat itselleen
SELMA-TÄTI
Kirj Klaudie Parkkonen
(Jatk)
Tällä reissulla kiintyi Vladimir niin
kovin tuohon tyttöön että kun he
saapuivat kotiin ja Marusjan piti
mennä töihin tuntui hänen olonsa
niin ontolta
Sunnuntaina meni väki kirkkoon
Ilma oli erittäin lämmin ja paistei
nen Iloisesti soivat kirkon kellot
Marusja ei päässyt kirkkoon hänen
piti askaroida "VVladimir ei mennyt
liioin Hän oli lukevinaan kirjaa
vaan ajatukset olivat tytössä Isäntä
meni kirkkoon mutta emäntä jäi ko
tiin aivan kuin hänen harmikseen
Hääräili yhtämittaa ilman tarkotus
ta Marusja ryhtyi perunan kuori
miseen VVladimir rupesi auttamaan
häntä Vaan hänen kynäveitsensä ja
hienohipiäiset sormensa eivät vetä
neet vertoja sukkeluudessa Marusjan
ahavoituneille sormille ja isolle veit
selle Tämä oli hauskaa kilpailua
vaan emäntä vei Marusjan toiseen
nurkkaan
Sitten tuli pääsiäinen Kaikki me
nivät yöllä kirkkoon VVladimir myös
mutta ei hän nähnyt siellä Marusjan
Hän koetti katsella hartaana jumalan
kuvia ja huulensa sopersi jotain
Vaan kun hän katseli neitsyt Maa
rian kuvaa oli sillä Marusjan hahmo
ja tätä nimeä taisi hänen huulensakin
kuiskia Aamulla kun kaikki olivat
toivotelleet toisilleen hauskaa pääsi
äistä vaihdellen suudelmia tavan
mukaan tuli Vladimirin ja Marusjan
vuoro He katsoivat hetken toisiinsa
tytön poskille tuli kirkas puna hän
painoi päänsä alas ja puristi äänetön
nä VVladimirin kättä niin lujasti
kovalla kädellään ja katosi joukkoon
Tästä sai nuorukainen taas uutta tul
ta Hän oli tässäkin siis erilainen
kuin muut
Iltapäivällä joukko koetteli munia
lyömällä ken enemmän voittaa
Pääsiäismunat olivat värjätyt heleän
värisiksi Jotkut onnelliset omistivat
jo hatullisen monen värisiä munia
Kun tämä oli loppunut mentiin kau
punkiin vievälle tielle kävelylle Ty
töt etumaisina joukolla juhlavaatteis
sa pojat takana Tytöillä oli yllään
"sarafan" (venäläinen kansallispuku)
Punaista loistavaa karttuunikangasta
hame ja henkselit ja ompeluksilla
kirjaeltu pusero ja esiliina Toisilla
valkoiset puserot Helmiä kaulassa
ja nauhat niihin kiinnitetyt takana
heiluen Pojat punaisessa paidassa
mustat muutamilla samettihousut
ja kiiltovartiset saappaat Furaskha
päässä Joukon edellä kulki hanurin
soittaja soittaen pätkän kerrallaan
jonka jälkeen eräs pojista hihkasi
kimeästi ja heti joukko yhtyi laula
maan Vladimir oli kadeltipuvussa ja he
rätti vastaantulijani huomion Vaan
hän ei huomannut sitä hän vaan kat
soi eturivissä kulkevaa Marusjaa jo
ka lauloi innostuneesti jotain sisäl
lyksetöntä laulua posket mansikan
punaisina Punaisien huulien välistä
lähti kaksi riviä valkeita hampaita
Ne olivat niin valkeat että olisi nii
den luullut juurikään saaneen hyvän
kuurauksen parhaammalla hammas
harjalla Hän näytti aivan unhotta
neen Vladimirin Tämä enemmän li
säsi kiihkoa kadetin poveen
Päivä päivältä aina enemmän ja
enemmän hän löysi tuossa tytössä
jotain kaunista ei se ollut ulkonaista
kauneutta Viikot vierivät ja Marusja
uudisti- yhä useammin kinasteluja
työpellolla työnjohtajan kanssa sel
käsaunalla maksaen sen Hän hiukan
eli jo yrittänyt neuvoa joitakin pyy
tämään lisää palkkaa vaan se yksi
mielisyyden saavuttaminen oli vaike
ata Silloin VVladimir erään kerran nä
ki Marusaju lähestyvän häntä Tyttö
tuli reippaasti mutta sittenkin hänen
olennossaan oli jotain nöyrää ja pi
dätettyä Hän katsoi kauniilla silmil
lään häneen ja VVladimirista tuntui
että hän hukkui tuohon katseeseen
Tyttö laski raskaan voimakkaan kä
tensä hänen kädelleen vaan siinä oli
jotain siinä puristuksessa jota itse
Marusjakaan ei tiennyt Se huumasi
hänet kokonaan Hän aikoi juuri kie
toa kätensä tytön ympärille ja pu
ristaa itseään vastaan Puristaa lu
jasti vaan hän tointui kun kuuli
Marusjan sanovan:
"Herra isäntämme on mennyt kau
punkiin ja tulee vasta illalla ja emän
tä myös Nyt on meillä päivällishetki
Tulkaa ja puhukaa siitä minun asias
tani työväelle Te osaatte paremmin
Te tiedätte mitä minä tarkoitan Oi
tulkaa toki Katsokaa kuinka he ovat
uupuneita ajatelkaa että me teemme
17 tuntia työtä päivässä ja sellaisella
palkalla" (Jatk)
TOINENKIN KAUPUNKI
NAISTEN KÄSISSÄ
Umatilla Oregon ei ole enään
ainoa kaupunki Yhdysvalloissa
missä naiset ovat ohjaksissa Äs
keisissä kunnallisvaaleissa Yalley
Centerissä Kansasin valtiossa
valittiin nainen pormestariksi ja
myöskin kaikki kaupungin val
tuuston jäsenet ja poliisituomari
valittiin naisehdokkaista 'Air
mestari valittiin naisehdokkaista
Pormestari on "nuori ja kaunis"
neiti Avis Francis