Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 10, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina huhtikuun 10 p 1917
No 15
ENEMMÄN LEIPÄÄ
VÄHEMMÄN OLUTTA
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta}
mä hallitus ottamaan huomioon
sa tämän maan ravintovaraston
jakamisen On otettu huomioon
se seikka että nälkäinen kansa ei
voi täyttää sitä mitä siltä odo
tetaan Ensi askel ravinnon ja
kamisen kontrolleeraamisessa tu
lee olemaan vetoomus trtisteihin
ja monopooleiliin jotka kontrol
leeraavat sen Heitä pyydetään
pitämään hinnat alhaalla valta
kunnan etua silmällä pitäen
Jos he eivät sitä tee niin sitten
ryhdytään ankarampiin toimenpi
teisiin ''Useimmat sotivista valtakun
nista ovat sen ehdottomaksi vält
tämättömyydeksi katsoneet että
ruokkia väestönsä Ne ovat hyl
jänneet sen barbaarisen ajatuk
sen että se ei ole hallituksen
asia josko kansa kuolee nälkään
tai ei ainakaan niin kauan kuin
sotaa kestää
"Mahdollisesti myöhemmin ne
tulevat siihen johtopäätökseen
että nälkää näkevä väestö ei ole
hyvinkään edullinen vara rauhan
kaan aikana Kun kerran on to
tuttu kontrollceraamaan inono
pooleja joka kontrolleeraus on
alkanut sotaisena toimenpiteenä
tulevat ne jälkeenpäin pysymään
vakituisina kansallisina laitoksi
na" Kas siinä sen jo sanoi kapi
talistien päivälehti juuri saman
mitä useat sosialistitkin sanovat
(Dli sota tai rauha taloudellinen
kehitys vie meitä aina lähem
mäksi ja lähemmäksi sosialistista
yhteiskuntaa Tarvitsemme vaan
saada ihmiset näkemään ja ym
märtämään sen niin että he ovat
valmiit kansalliseen itsehallin
toon silloin kun aika on kypsä
Mutta mikä kauhea hinta on
kaan sola mikä yhteiskunnalli
sesta edistyksestä täytyy mak
saa! Jospa kansa olisi aikanaan
mehä kuullut olisi se voitu vält
tää Presidentti Wilson sanoi
sotajulistuksessaan että tässä
sodassa on "itse maailman sivis
tyskin vaarassa"
Nyt on meidän toimittava rau
han palauttamiseksi mähdollisim
man pian ja samalla sivistyksen
pelastamiseksi ja palauttamisek
si Me emme saa väsyä emme
tieltämme poiketa mutta pysyä
tyyneinä ja maltillisina ja viitot
taa tietä oikeaan suuntaan
IKODIN OSASTO
BANANAS-KERMA PIIRAKKA
Kuumenna kaksi kupillista maitoa
ja sekota siilien sitten vj kupillista
koorni tärkkelysjauhoja % kupillista
hienoa sokeria ja 14 teelusikallista
suolaa jotka kaikki ovat ensiksi se
kotettavat sekaisin Kun keitos on
sekoitettu tasaisesti anna jäähtyä
vähäsen ja sitten sekota sekaan yksi
kokonainen muna ja kaksi munan
keltuaista jotka ovat ensiksi vat
fiattu sekaisin Mausta puolella tee
lusikallisella vanillaa ja kaada pan
nuihin jotka ovat peitetty piirakan
kuorella Kun panee uuniin tulee
uunin olla ensiksi kuuma ja sitten
kun piirakka kuumenee tulee läm
pöä uunissa alentaa niin ettei pii
rakka kiehu yli Kun se 011 kyp
säksi paistunut kuori kaksi hana
nasta ja poista tarkoin kaikki rihmai
nen kuorikerros ja leikkele kiivuiksi
paistamasi piirakan päälle ja sitten
päällystä niunavalkuaisista vatkatuil
la vaahdolla johon on pantu kolme
pöyUHisikallista sokeripmiteria ja ' J
teelusikallista vanillaa Paista 10
minuuttia hitaasti eli vähemmän läm
pösessä uunissa
PIPARIPÄHKINÖITÄ (Ginger nuts)
Sekota sekasin kolme kupillista
jauhoja lIi kupillista sokeria
kupillista voita 1 kupillinen malans
sia 1 teelusikallinen allspiee kaksi
pöytälusikallista inkivääriä Leivo kä
sin pieniin pyöreisiin litteisiin laik
kuihin noin 25 sentin hopearahan
kokoisiin aseta rasvatun paperin
päälle uuniin paistumaan ja anna
paistua hyvin hitaasti
MAJONEESI SOOSI
Sekota puoli teelusikallista kuivaa
slnappijauhoa vesitilkassa velliksi li
sää siihen munan keltuainen ja maus
teita Kun olet sekottanut tämän
hyvin lisää yksi tai kaksi teelusikal
lista oliiviöljyä ja sekota ja lisää taas
öljyä ja sekota siksi kunnes olet se
kottanut noin kupillisen öljyä sekaan
ja seos käy kermaiseksi Sitten li
sää puolen sitruunan mehu
f"I"I"II"I"I"I"I"IlII"I"I"!"I"I"I'
PATENTTILÄÄKKEET "ROHTO
TOHTORIT" JA TERVEYDEN
HOITO Tässä kodin osastossa on toimi
tuksen taholta useinkin muistutettu
siitä että lääkkeet eivät paranna ke
tään ja että olisi parempi olla käyt
tämättä mitään patenttilääkkeitä ja
pillereitä ja sen sijaan koittaa hoi
tca terveyttään mikäli kullakin on
siihen mahdollisuutta ruokajärjestel
män ja puhtauden avulla
Tämän lehden toimituksella ei ole
niiden maksettujen ilmotusten kanssa
mitään tekemistä mitä lehdessä on
Niistä pidetään huoli konttorissa ja
valitettavasti kyllä on liikkeenhoita
ja joskus pakotettu ottamaan lehteen
sellaisinkin ilmotuksia jotka ovat
meille työläisille vähemmän edulli
sia Toivoni kuitenkin olisi että
kaikenlaisi" rohtoilmotukset voitai
siin lehtihtämme poistaa
M''nkäänlalnen lääke ei voi reuma
tismia parantaa Parhain lääke reu
matismia vastaan on se että syö
mahdollisimman vähän lihaa ja mah
dollisimman paljon hedelmiä ja kas
viksia ja pesee itsensä joka päivä
niin että hikihuokoset täyttävät teh
tävänsä säännöllisesti Tietysti
kauan aikaa vaivannut reumatismi ot
taa pitemmän aikaa parantuakseen
Hieronta kylpyjen ohella on myöskin
hyvä mutta hieromista ei saa toi
miltaa miten sattuu vaan siten että
se vilkastuttaa verenkiertoa Tulee
pilää mahdollisimman säännölliset e
ämäntavat ja varoa ettei itseään
vilusta eikä myöskään väsytä liiaksi
Voimistelu tai työskentely ulkoilmas
sa on myöskin hyvä
Äitini sai pikaisen huojennuksen
arka' aan reumatismin kohtaukseen
kylpemällä suomalaisessa saunassa
kuumassa löylyssä käyttämällä hako
vastaa (cedar) jota väliin kasteli
suolavedessä Selma-täti
hyvin Eiköhän semmoisia miehiä
löydy joka paikkakunnalta jotka 0
vat "hard to please"
Tiedän yhdenkin naisen joka teki
kaikkensa että olisi saanut miehen
sä olemaan tyytyväinen kotielämään
Hän on hyvä ruuan laittaja ja aina
huoneet puhtaana ja miellyttävän nä
köisenä ja itse ja lapset puhtaana
aina vaan ei "liemille" kelvannut
mikään Aina kun hän kävi kotona
niin itketti ja rääkkäsi vaimoansa
jonka tähden vainio paran täytyi ot
taa "herrusta" ero Hän 011 nyt pal
jon onnellisempi kuin sen eusimäisen
"hornin" kanssa
"Ukko' 'ei myöskään ota ollenkaan
huomioon missä terveydessä monen
perheen äidin täytyy rääpästää pitää
huoneet aina vain yhtä miellyttävänä
ja lapset aina puhtaana vaikka niitä
olisi tusina ja semmoisia rämiseviä
että aina joku pitää olla kainalossa
(pienimmistä) niin silti vain vaimon
pitää olla aina vain lierttasen nä
köinen vaikka olisi kuinka sairaa
loinen ja työn rasittama Tietenkään
sillä ukolla ei ole kovin paljon ka
karoita joten hänen herttainen vai
monsa aina pysyy herttaisen näköi
senä ja tietenkin hän on niin "ukon"
orja että täytyy aina pitää huoneet
siisteinä vaikka ei jaksaisikaan ja
niin jouduttaa itsensä ennenaikaiseen
hautaan ja myös se pitää ottaa huo
mioon että jokaisen lapsen pitää
saada leikkiä ja kun työläisten lap
set eivät saa kauniita leluja joita
kermakerrosten lapset saa niin hei
dän (työläisten lasten)) täytyy ve
tää kaikenlaista romua leikkikaluik
seen huoneeseen niin ei silloin voi
huone olla kovinkaan järjestyksessä
Ja jos kieltää lapsilta leikkimisen
niin etteivät he saa millään lailla
kehittää itseään niin niistä tulee val
miita ildoottoja vai mitenkä?
"Ukko" myös kovin varottaa emän
tiä ettei pitää paljon kestejä kes
kenään eikä puhua miehistään pa
haa vaan tietysti oikein kehua
vaikka mies olisi kuinkakin pirulli
nen Taidan lopettaa tämän nyt ja sa
non vielä että on niissä joissakin
naisissakin syytä joskus vaan eni
ten 011 miehissä niin se minusta
näyttää Minun ei kyllä ole tarvinnut
kärsiä mieheni takia vielä ainakaan
sillä ei usein semmoisia miehiä löy
däkään kun hän on En tarvitse olla
hänen orjansa ja el kenenkään nai
sen pitäisi olla niin hullu että ru
veta miehen orjaksi
Hauskaa kevättä vain kaikille ja
toivon että joku muukin kirjottaisi
tästä sille "ukolle" mielipiteensä
NUORI TUMMU
REUMATISMI
Erinomainen parannuskeino sellaisen henkilön
esittämä joka itse on sitä sairastanut Hän
haluaa auttaa jokaista tätä tautia poteva?
Älkää lähettäkö rahaa — Ainoastaan osote
Vuosia kestäny L kärsimys ja toivottomuus
011 opettanut talle miehelle Mark II Jack
son Syracuse New York mikä kauhea vi
hollinen ihmisen onnelle reumatismi on ja ci
antanut hänelle myötätuntoa kaikkia niitä
kohtaan jotka ovat sen kourissa 1 liiti ha
luaa että jokainen reumatismin uhri u:iisi
tietämään kuinka hän paransi itseään Lu
kekaa mitä hän sanoo:
LuokkafaisfekmtaeeSia
fttkoa kuudennelta sivulta)
"Minulla oli kovaa särkyä aivan kuin salaman
iskuja jäsenissäni"
"Keväällä 1893 sairastuin lihaksia kolotta
vaan ja tulehtuvaan reumatismiin Kärsien
tavalla jonka tuntevat ainoastaan nc joilla
on samanlaista tautia ollut noin yli kolme
vuotta Koetin parannuskeinoa toisensa jäl
keen lääkäriä lääkärin perästä mutta ne huo
jennukset mitkä sain olivat ainoastaan pai
kallisia Lopulta löysin parannuskeinon joka
minut täydellisesti paransi eika tautini sen
jälkeen ole uusinttmut Olen antanut lääk
keeni henkilöille jotka ovat olleet aivan epä
toivoissaan ja vuoteenomana ja on se jokai
sessa tapauksessa ollut erinomainen parannus
keino Toivoisin että jokainen joka sairas
taa reumatismia mitä lajia iahansa koettaisi
tätä ihmeellistä keinoa Älkää lähettäkö ai
noatakaan senttiä lähettäkää ainoastaan ni
menne ja osotteenne ja me lähetämme teille
sen vapaasti kokeeksi Kun olette käyttäneet
ja olette huomanneet että siitä on apua voit
te lähettää sen hinnan $100 mutta ottakaa
huomioon en tahdo railojanne ennenkuin olet
te täydellisesti halukas sitä lähettämään Eikö
tämä ole suora tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täydellinen parannus on teille tarjolla
aivan vapaasti? Älkiiä viivytelkö I Kirjotta
kaa tänään MARK H JACKSON No
871-C Gnrney llldg Syracuse N Y"
Mr Jackson on vastuussa tästä Ylläoleva
ilmotus on todenmukainen — Ihn
pattelemaan ja teemme ahkeraan
käsitöitä sillä kesä tekee tuloaan ja
meidän neulaseura on vielä päättä
nyt toimia suuret myyjäiset tänä
keväänä vain vähän tuonnempana
Siis ei ole aikaa hukata turhaan
Uusia jäseniä on meidän neulaseu
raan yhtynyt koko useita ja toivon
että me kaikin yhdessä toimien pon
nistelemme eteenpäin taistellen elä
män vakavaa ja suurta taistelua ka
pitalismia vastaan siksi kunnes va
pauden kevät kerran koittaa!
Hyvin paljon tahtoo täälläkin saa
da velttous aikaan vain vähäinen
osa ottaa kokouksiin ja hommiin o
saa kaikilla on olevinaan muuta kii
rettä jotta ei ole aikaa käydä ko
kouksissa Vaan koetetaanpa nyt
kaikki toverittaret ja toverit! Antaa
keväisen tuulen puhaltaa pois kaikki
velttous meistä otamme oikein aika
kantamuksen ripeyttä ja toimintaa
mukaamme sekä kaikki taskut va-
KOKONAISET NEILIKAT
MAUSTEINA
Kun käytätte hedelmien mausteik
si kokonaisia neilikoita poistakaa
niistä paksummasta päästä pois se
pyöreä nuppu Silloin eivät hedel
männe mustu kuten käy jos neilikat
käytetään sellaisenaan
EIKÖHÄN OLE AIKA SILLE 'UKOL
LEKIN' VÄHÄN VASTATA
Ensimäiseksi hän "Ukko" kysyy
josko on huolellinen keittäjä jne
Minä olen silä mieltä että jokainen
perheenäiti tekee kaikki miten vain
parhaiten osaa ruuan laittamisessa
ja muissa huonetöissä En usko
että on yhtään emäntää jolla ei
joskus ruoka pääse kärähtämään poh
jaan tai joku muu syy joita muuta
mat miehet ovat hyviä löytämään ai
na vaikka vaimonsa tekisi kuinka
kääs se "miitinkipäivä" lähenee Ja
siellähän ne kuuluvat osat — ei kun
"roolit" vaihtuvan niin kuulutaan tie
tävän jo aivan varmasti Toveri ku
kitetaan mutta Selma-täti nypitään
Sts että Selma-tädin palmikot jae
taan edustajien kesken kuten J Hil
strömin tuhka mutta eri tarkoituk
sessa Lapset niin se on! Ja eivät
ne jää toisetkaan ämmät "jos merkit
paikkansa pitävät" Pahimmille ka
pulat suihin paikkakuntakynät taka- A g I I
varikkoon Kodin osasto särjetään ja l II I J I I
nuorten osasto? ja tilalle asete- jf I " I I I
taan ö-ök-ökyevästä! Siinä se on ly- i i
hykäis-ydessään se meitä "lähestyvä
murros Siihen jos uskaltaisi vielä 1 Q1 7
lisätä ajatuksensa niin se kuuluisi Ai7J_l
näin: kaunis lahja olisi tuo Selma-
ÄeÄ 'Tnmyöskinanliii: m" Kitruttiakaa tilaamaan
nille ahkerille avustajille
VIPUNEN HINTA 50 SENTTIÄ
VVORTH I NGTON O NT CAN TOVERI Box 99
Tervehdys kaikille Toverittaren lu- Astoria Oregon
kijoille Eletään sitä täälläkin vaik- Lähettäkää allekirjoittaneelle
ka ei ole pitempään aikaan näkynyt
mitään elon merkkiä meistä Toverit- Kappaletta "VAPPU 1917" Rahaa seu
taren palstoilla
Eikä se mikään ihme ole sillä om- raa mukana $
peluseuramme olikin aivan kuolluk-
sissa vaan on se nyt herännyt eloon KTTI
entistä ehompana jo nimestä alkaen
sillä olemme kaikki yksimielisesti nar__
antaneet sille nimeksi Neulaseura ja 0S°TE
kokoonnumme jokaisena keskiviikko
na kello 2 iltapäivällä yhteen ru