Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 03, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7400
lvi
Amerikan suomalaistan työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of toe FIodIso Working Voinen ln America
No 14
MIETTEITÄ VE
NÄJÄN VALLAN
KUMOUKSESTA Olimme Venäjällä kolmetois
ta vuolta sitten
Kaikki olivat juhlapuYtuissaan
— silmät salaperäisinä tähdät
tyinä toisiinsa Odotettiin vain
johtajain käskyjä ja kuunneltiin
määräyksiä
Kuului Ikehoitus marssiin —
Alettiin astua alaspäin marssin
tahdissa pitkin Venäjän pääkau
pungin valtavan leveää pääkatua
— Newskin prospektia — lau
laen ikuista muistoa aatteensa
eteen kaatuneille sankareille ja
myös kajahuttelimme välillä Mar
seljeesiä ja muita sellaisia Tun
tui kuin olisimme jo omistajh
sille vapaudelle jonka merkiksi
kannoimme punalippujamme ja
näin suurina joukkoina kokoon
nuin) me
Mutta se tunne hävisi pian
kun alkoi nagaikat heilua ja sa
pelit välkkyä
Vielä kuului joku rohkeimmis
ta vetävän voimakkaasti ikuista
muistoaan — toisten vallatessa
pakokauhu — mutta heidänkin
lautinsa viimein sekaantui kaa
tuneiden valituksiin Juuri niin
elämää ja innostusta täynnä ole-
vat sielut pää "pystyssä kulkien
ja rohkeuttaan kuvaillen toivoen
saavuttavansa jäämääränsä pi
ankin vaan yhtäkkiä kaikki
muuttui — Kauhun katse sil-
NAISTEN TOIMIN
NASTA SUOMESSA
(Seuraava uutinen vaikka on
kin myöhästynyt on silti siksi
mielenkiintoinen että julkasem
me sen myöhästyneenäkin sellai
senaan ja toivomme tämän lä
hettäjältä lisää uutisia Suomesta
ja Suomen naisten 'puuhista —
Toini)
"Työläisnaisten päivää"' Suo
messa on aikomus viettää 4 p
maaliskuuta Ohjelmassa on S
I Naisliiton kehoituksesta: Eas
ten yhteiskunnallinen kasvatus
työläisnaisten 'palkat ja elintaso
sekä kallis aika Ilmestyy eri
koinen päivän nimeä kantava
julkaisu Työläisnaisen Osuus
tilin na n kus tan t ama na
Kun eduskunta ei ole koolla
lepäävät sellaiset tärkeät kysy
mykset kuin äitiysvakuutus ja
naisten suojelus naisten ansio
työn kuitenkin lisääntyessä Vii
purissa on jo naisia raitioteitten
konduktööreinä myös metallite
ollisuustöihin on heitä viime ai
koina otettu II P
TIISTAINA HUHTIK 3—
missään he juoksivat minkä ja
loistaan ehtivät jos onnisti et
teivät jalkoihin tallaantuneet
Missähän oli nyt rohkeus? —
Ei vielä kaikki käsittäneet min
kä tähden he lippuansa kadulla
seurasivat minkä tähden he lau
lujaan lauloivat Vain muuta
ma harva seisoi pää pystyssä lii
kahtamatta toisten paetessa ja
vieläpä koettivat voimainsa ta
kaa ponnistaa huutoaan pysyt
taakseen mielenosottajat paikoil
laan vaan heidän äänensä sor
tui kun sai iskun kasakan mie
kasta ia he uhrautuivat sitten
marttyyreina
Jaa-a kuöhhan siellä paljon
kin kuoli satoja En voi heitä
kaikkia nimittää marttyyreiksi
sillä heidäthän valtasi pakokau
hu — eivätkähän he olisi kuol
leet jos olisivat ehtineet juosta
kovemmin Eivät he ehtineet e
nään muistaa asiaansa — aate
ja lippu sai jäädä kunhan he itse
pelastuivat — lie seurasivat
näitä johtajiansa vain ehkä ute
liaisuudesta tai hetken innostuk
sesta vaan kun tosi tuli kun oli
si lipun puolesta pitänyt tais
tella urheasti henkeänsä sääli
mättä niin he eivät sitä muis
taneet vaan jättivät vain ne
muutamat harvat seisomaan pää
pystyssä ottamaan vastaan mart
tyyriuhrauksen Leimahti taas uusi liekki —
entisen sammuessa taisteltiin
taisteltiin ja paettiin kun
kysymys kuolemasta tuli väliin
— leimahtaen ja taas tyyntyen
Se oli "vuosien 190-1 — 5 — 6 val
lankumous hanke
Nyt kymmenen pitkää vuotta
on siis ottanut työtä ja voimia
f°n johtajille saadakseen kansan
ymmärtämään asiaansa
Niin monia tuhansia syyttö
miä eikö tällä ajalla ole Siperi
an aromaille nääntynyt? — Mi
tä hirveitä rikoksia on Pietari
Paavalin ja Pähkinänlinna ja
moni tutkintovankila saanut har
joittaa näitä vapautensa puoles
ta taistelijoita kohtaan
Vaan nyt — riemastuin kyllä
kun näin että nyt se on puh
jennut —-ja mitä ? Kolmessa päi
Q -iriiiii ti FrtriJi iirri Efri ijtitiein ii m iti iiiii iMiiriiJri iiniiiiirifiiiiin iiii liiiirirn M iii iii iri irFrttrfiiFi 1 1 1 iitrtrfpiifirifFii rrrrtrErifirrirtrrrtrrrfriirrrMiirrFirrtrrii EirfiiTEijri p r ~7
1 II VAPAUDELLE
Sovitettu Venäjän tovereille K irj A Langila e
QimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiimiiiiimiiiiiiiiiMimmimiiiiiiiiiiMiiiM
e äännähti toivosta totuuden
Joita tyrannien miekat pistää
Ne huudahti ilosta toivon sen
Mikä lähtee sydämistä
Ne uskovat totisina toisilleen
Koittohon aamun uuden
Ne vakavin mielin taistellen
Saavutti sankaruuden
TUESDAY APRIL THIRD
vässä oli suuri siivous tehty
"Tämä tulee olemaan merkilli
sin voitto historiassa kun tais
telu on ollut noin lyhyt" sanoi
tämänkin kaupungin Vancouve
rin World lehti '-—
Ensi ilukuinnossani riemastuin
minäkin Voi kuinka mieleni
paloi! Siksi johtui mieleeni myös
ne 13:ta vuotta sitten olleet
taistelut ja suuret verikahakat
Monet mieltäkiinnittävät koko
uksiltamme — Voi jos olisi nyt
kin saanut olla joukossa — vaan
ehkä viisaammalla järjellä kuri
silloin
Todellisuus? — Nyt on kyllä
kahleet syyttömiltä rikotut ja
syylliset joutuvat ehkä kärsi
mään mutta min'ä epäilen suu
resti että tuleekohan se heidän
rangaistuksensa olemaan sellai
nen että sen kautta tulisivat tun
temaan rikoksensa suuruuden
Ei! Ja tuhat kertaa ei! Minus
ta tuntuu siltä ainakin että se
tulee olemaan ehkä liiankin lie
vä Mutta ei auta tällä kertaa
ajatella heidän rangaistuksiaan
meidän tulee ajatella tuota kan
san voittoa? — Onko se kansan
voitto? — - On onhan se taval
laan minun mielestäni kansan
voitto kun kerran tyrannit ku
kistuivat Mutta kukistuiko kapitalismi?
Minä en ainakaan vielä ole tyy
tyväinen tähän ja uskon monen
muun yhtyvän minuun Me (sa
non me sillä luen itseni kuulu
vaksi venäläisiin vaikka olenkin
ehkä vähäksi aikaa joutunut kau
emmaksi synnyinseudultani) tie
dämme nyt siis että meillä on
helpompi hengitys että ei tar
vitse olla peloissaan enään ran
gaistusten seurauksista palates
sa takaisin sinne josta monikin
on saanut tahtomattaankin pae
ta aivan syyttö'mästikin
Mc tiedämme myös että nyt
tuli "paljon valoisammaksi elä
mä kun saa sanojaan ja ajatuk
siaan vapaina ilmi tuoda ilman
kuoleman rangaistuksen pelkoa
Mutta onko tämä kaikki onko
työläisten olosuhteet tullut hel
pommiksi tämän vallankumouk-
fjatkoa toisella sivulla)
Ne poistivat kahleet rautaiset
Mitkä näännytti monta jo heistä
Ne vankilain ovet on aukaisseet
Saa vangitut jo vapaina seistä
Siksipä herkähti tunteeni mun
Kun vapauden valot jo koittaa!
Kun aukeni aamu sorretun —
On heidän vuoronsa voittaa!
1917 — Seitsemäs vuosik
NAISILLE ÄÄNI
OIKEUS ENG
LANNISSAKIN Sota on herättänyt Englannin
lainlaatijat näkemään että nai
setkin pystyvät "maatansa pal
velemaan" joten naisille aijotaan
antaa oikeus äänestää parlamen
tin edustajaehdokkaita Ei ole
vielä varmuutta asiassa nmt ta
kuitenkin jo pidetään varmana
että ne uudistukset joita parhail
laan tehdään äänioikeuslakeihin
tulevat sisältämään myöskin ää
nioikeuden naisille Tämän mu
kaan naiset saisivat käyttää ää
nioikeutta: ensimäisissä parla
menttivaaleissa sodan jälkeen
Sodan aikana ei yleisiä vaaleji
kuuluta toimitettavan jos uc
voidaan välttää
Naiset siis tulevat yhä enem
män ja enemmän määrääviksi te
kijöiksi maailman valtiollisissa
asioissa kun miespuoliset yhteis
kunnan jäsenet teurastetaan so
dan tappotantereella Tulevatko
naiset valta-asiain hoitoon pääs
tyään osaltansa jatkamaan sotia
synnyttäviä yhteiskunnallisia o
loja? Toivokaamme että työ
väen asia heidän keskuudessaan
edisty y
SOTA A F OF L
JA NAISET
Amerikan työväenliiton hallin
non äsken tekemissä vaatimuk
sissa mitä oikeuksia se vaalii
työVäestölIe jos Yhdysvallat se
kaantuvat sotaan on m m vaa
timus että naisille tulee makteaa
sama palkka kuin miehillekin si
käli kuin naisia tarvitaan "isän
maan puolesta'' uhraamaan hi
kensä ja voimansa sotateollisuu
den palveluksessa Myös vaatii
A E o 'L varmoja takeita sii
tä että kenenkään palkkoja et
lasketa vaan päinvastoin ja että
tehtaissa taataan turvalliset ja
mahdollisimman terveelliset työ
olot joka 'vaatimus tietysti kos
kee sekä nais- että miespuolisia
työläisiä
Ja naisia epäilemättä tullaan
tarvitsemaan enemmän kuin kos
kaan ennen kaikenlaisissa toimis
sa sodan puhjettua Nyt jo ei
tetään naisia laivastopalvelukseen
konttoon töihin rannikkoasemil
la :
Ja ovathan naiset jo hikoilleet
yöt ja päivät tämän maan ase
tehtaissa siitä saakka kun sota
Europas-sa alkoi