Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 27, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7353
m
1
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Oraan of tns Finnish Working ffomen in America
No 13
TIISTAINA MAALISKUUN P— TUESDAY MARCH 27
1917 — Seitsemäs vuosik
Synkkien savupilvien takaa nousee
valoisamman aamun sarastus
Kirjulimme viime Toveritarta
varten epäilystä täynnä olevan
sanoman vallankumouksessa Ve
näjällä Sallimusko lie niin sal
linut että se viipyi postissa ta
vallista kauemmin eikä 'joutunut
lehtemme viime numeroon Mi
kon vierähdettyä voimme pu
hua jo toivorikkaammin sillä
tuolla "pimeässä Venäjän maas
sa" on tapahtunut yhtä ja coist
osottamaan että sittenkin hie
man valoisampi parempi aika
on koittamassa Venäjän kansalle
—koko kansalle sillä naisetkin
ovat pääsect ihmisarvoon Ve
näjän uusi hallitus on antanut
naisille äänioikeuden ! Xaiset tu
levat äänestämään ensimäisissä
Venäjän kansaneduskunta vaa
leissa! Niin kertovat uutiset ja
voimme olkka melkein vakuute
tut siitä että nuo uutiset ovat
todenpcräisiä
Uusi vapaampi hallitus on pe
rustettu Venäjällä ja mikäli uuti
sista voimme koota on siellä
tvöväenluokan tietoisen vähem
mistön vaikutus tämän uuden
hallituksen perustamisessa ollut
siksi voimakkaana tekijänä että
tuskin tämän jälestä vo-itauee
työväestöä täydellisesti ikeen al
le alistaa Alutta mitä tulevai
suus tullessaan tuo sitä emme
voi täydelleen tietää sillä ylei
sestä työväenluokan tietoisuu
desta ja järjestyneestä toimin
nasta lopullisesti riippuu se mi
ten pian ja missä määrässä työ
väestö voi paremman aseman ja
vapaammat olosuhteet hankkia
Alutta tämän kuitenkin tiedäm
me että Venäjällä on voitettu
vapaampi" mahdollisuus työväes
tön tietoisuuden kohottamiseen
ja järjestämiseen emmekä voi
uskoa että siellä näistä oikeuk
sista niinkään hevillä luovutaan
kuin esim tässä kehutussa "va
pauden maassamme"
]a siellä on naisillakin yleinen
äänioikeus! Se on enempi kuin
mitä naisilla on tässii maassa!
Siellä pääsevät naisetkin nyi
määräämään miten sitä Venäjän
valtiollista ja samalla taloudel
lista taloutta tullaan hoitamaan!
Ja entäs Suomi! Uutisten mu
kaan on Suomellekin valoisampi
aika koittamassa Puhutaan jo
Suomen itsenäisestä tasavallasta!
Suomen eduskunta on kutsuttu
kokoon ja muistamme että Suo
men eduskunnassa on työläisten
tietoinen edustajaryhmä enem
mistönä Ja huhutaan kuiskaillaan ja
joskus aivan totenakij kerrotaan
että Saksa myöskin on vallan
kumouksen partaalla että siellä
sotaväki kapinoi ja kansa on tyy
tymätöntä Ja liittoutuneitten valtojen so
tarintamasta takaisin tulleet haa
voittuneet sotilaa kertovat (joi
ta suullisesti olemme saaneet pu
hutella) että sotaväki on tyyty
mätöntä sielläkin Sanovat että
tappelisi sitä silloin mieluummin
kun saisia miehiä vastaan tapel
la mutta kun joutuu pistämään
kuoliaaksi kuusi- ja seitsentoista
vuotisia poikasia joissa ei vielä
ole miehen vastusta niin se ec
tympäsee se ottaa kaikki tappe
lun halut pois Ile sanovat etiä
Saksan armeijassa on jo eturin
tamassa näitä nuoria poikasia ja
harmaahapsisia vanhuksiakin He
kertovat että sotilaat yleensä o
vat kerrassaan kyllästyneet sodan
leikkiin Eikä se ole ihmekään
Jospä tämä olisi viimeinen so
ta maailman historiassa Jospa
meidän lapsillemme niille jotka
vielä ovat viattomassa tietämät
tömyydessä kaikesta maailman
menosta koittaisi jo onnellisem
pi aika Siihen antaa meille toi
voa äskeiset tapahtumat luiro
passa Alutta sillä aikaa kuu odotam
me ja katsomme mitä siellä ta
pahtuu älkäämme olko toimetto
mina täällä s-illä muistaa tulee
aina että työväestön yleisestä
tietoisuudesta ja järjestyneisyy
destä lopullisesti riippuu se mi
ten paljon onnea työväestö koko
naisuudessaan voi saavuttaa
L
hoito ja
Kaksivuotiaan lap-
uokajärjestelmä sen ruokkiminen
(Erään työläisäidin kokemuksia o
mien ja naapuriensa lasten hoitami
sesta) Tästä asiasta on kyllä paljon
kirjotcttu mutta minun mieles
täni ei tästä voida koskaan kyl
liksi kirjottaa sillä tämä on jat
kuva ala ja kokemukset opetta
vat meille aina uutta sanomista
"Nyt aijon puhua yksinomaan
lasten ruokkimisesta sillä siitä
riippuu se missä suhteessa lapsi
voi säilyttää ruumiillisen tervey
tensä ja ruumiillisesta terveydes
tä riippuu myöskin henkinen
terveys
Olette kai usein kuulleet äitien
valittavan että tuo minun lap
seni ei syö sitä eikä sitä ruokaa
feikä se tykkää jälkiruuasta ei
kä siitä sopasta eikä siitä sillä
äiti kai pitää huolen siitä että
ei hän sellaisia ruokia lapselle
tarjoakaan jotka ovat sopimat
tomia Alutta kenen syyn luu
lette äidit olevan sen että tapsi
ei voi tykätä niistä tavallisista
ruuista mitä äiti valmistaa? Se
ei ole lapsen syy vaan on se
äidin svv kun hän on antanut!
lapsen kasvaa niin juonikkaaksi
ruokajärjestelmän suhteen Luon
nollisesti kyllä on joitakin ruoka
lajeja jotka eivät sovellu kai
kille mutta tämä tulee äidin
tutkia ja tietää
Olen useassa perheessä nähnyt
hyvin huonon lasten ruokintaia
van Lapsi esim tulee sisään
ja tahtoo voilepää Äiti antaa
voileivän ajattelematta ollenkaan
sitä kuinka kauan siitä on kulu
nut kun lapsi viimeksi söi ja
kuinka pitkä aika on seuraavaan
ruoka-aikaan Ja kun ruoka-aika
tulee niin lapsi vaan kiukuttelee
pöydässä kaataa ruokansa eikä
tvkkää mistään mitä äiti on lait
tanut Ruuan jälkeen Lähtee lap
si taas ulos leikkii vähän aikaa
ja tulee taasen pyytämään voi
leipää ja seuraavalla ruoka-ajalla
käy samaten kuin edelliselläkin
Ta niin lapsi vähitellen tottuu
siilien että ei halua syödä mi
tään keittoruokia Ja ajatelkaa
mikä -vaiva ja huoli siitä sitten
on kun lapsi kulkee monta ker
taa päivässä ympäri huoneita voi
(j7ukoä~Tuiaclla sivulla)
("Puhdas-ravinto-tohtorin" Harvey
V YVileyn kokemuksia onnin poi
kansa ruokkimisessa)
Aivan yhtä tärkeätä on pitää liuol
la toisella ja kolmannella vuodella
olevan lapsen ruokkimisesta kuin
alle vuoilen vanhan lapsen joskaan
ei kuolevaisuus ravinnon tähden ole
yhtä suuri toisella ja kolmannella
vuodella olevien lasten keskuudessa
Voimme sanoa että lapsi on rin
nalta vieroitettu ensiuiäison vuoten
sa lopussa tai ainakin ennenkuin hän
on hyvin monia kuukautta toisella
vuodella Jo ennen rinnalta vieroit
tamista tulee lapsi vähitellen totut
taa ravinnolle jolla hän tulee elä
mään sen jälkeen Knnen kaikkea
tulee lapselle säännöllisten väliaiko
jen kuluttua antaa vähiin puhdasta
tuoretta maitoa terveeltä lehmältä
tai lehmiltä jotka hoidetaan puh
taasti terveellisissä oloissa ja ovat
vapaat tubnrkcli-taudeista Yleisesti
lehmistä voi sanoa että on parempi
syöttää lapselle sellaista maitoa joka
on seos useamman lehmiin maidosta
kuin vaan yhden lehmän maitoa
Isommassa joukossa lehmiä ei voi
niistä moni olla epänormaalisessa ti
lassa yhfaikaa Ja sitäpaitsi on täl
lainen' Hekotettu maito kokoonpanol
laan enemmän tasapainoista ravinto
pitoisimriessann eikä ole liian ras
vaista kuten voi jonkun yhden leh
miin maito olla
Kun toisella vuodella olevan lap
sen ruokinta on alkanut ei olo enään
välttämätöntä (paitsi poikkeustapauk
sissa) lämmittää maitoa tai Hekottaa
vedellä Multa ei kuitenkaan sovi
antaa lapselle jääikylmäu maitoa
Maitoa 05—75 astetta Fahr voi vaa
ratta antaa lapselle
Kokemuksieni perusteolla olen ha
vainnut myöskin että vähää ennen
lapsen rinnalta vieroittamista voi lap
selle syöttää karkeista jauhoista kei
tettyä ' puuroa Mutta jyvät tulee
olla puhtaita ennen jauhamista no
tulee jauhaa karkeiksi ja seuloa
niistä suurimmat kuoret (briiänit)
pois Puuro tulee keittää kypsäksi
parempi jos keittää puolen vuorokaut
ta tulettomassa keit thnössä (fireless
cooker)
Puuroon voi panna hyvin vähän
vaan suolaa sillä vatsanestoet alun
toisella vuodella olevalla lapsella
sisältävät hyviin määrän hydrochlo
rie happea Puuroa ei saa maustaa
sokerilla
Olen ehtimiseen varoittanut van
hempia siitä I leivät opettaisi so
kerin syöntitapaa lapsille "On kyllä
totta että joskus lapsissa on ruuan
sulatushäiriöitä missä sokeri on hyö
dyksi Lapset joilla tällaisia ruuan
sulatushäiriöitä on voivat usein su
lattaa dextriniä (ensi aste tärkke
lyksen muodostumisessa) maltosea
('tärkkelyksestä muodostunut sokeri