Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 13, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina maaliskuun 13 p
No 11
SIVU KUUSI
Iäisen raskain seuralainen ja se on
nyt juuri kaikessa kukoistuksessaan
etenkin näin kalliina aikana monet
tullanneet saavat ponnistella kapita
listien kovissa kourissa
Työläiset eikö jo olisi aika täällä
kin avata silmänne siitä ijankaikki
Kuuden unesta Ajatelkaa miten taita
vasti meitä talutetaan sinne kapita
lismin kurjimpaan kuiluun Parannuk
sia voimme saada ainoaltaan yhty
mällä sosiaiistipuolueeseen ja taistel
la omien oikeuksiemme puolesta Sil
lä työläisille kuuluu muutakin eikä
vaon aina raataa aamusta varhain il
taan myöhään
Kaikki siis kantakoon kortensa aat
teemme hyväksi on jokaisen velvolli
suus Tositoveruudella
YKSr JOUKOSTA
EUREKA UTAH
Lämmin tervehdys Toverittaren lu
kijoille täältä kolkosta vuorikylästäm
me Eletään ja toimitaan sitä täällä
kin kuten muillakin paikkakunnilla
inistään vastuksista huolimatta Pa
llit ilmat ovat tahtoneet lakkauttaa
koko toimintahalut kun ei tahtonut
päistä kokouksiin eikä näytösharjo
tuksiin ei tuumalla millään Niin ja
onhan sitä pienillä kirjotuspiitkilläicin
tahdottu lamauttaa etenkin naisten
toimintaa vaan me naiset olemme
niin järkikankktija että mikään ei
iieidän innostustamme saa masentaa
vaikka meistä mitä perättömiä juttu
ii kiusalla kirjoittelisitte Se on vaan
o:na vaivanne ja oma häpeänne että
anian osaston jäsen ja etenkin mies
henkilö viitsii sekaantua naisten asi
oihin Tämä sama henkilö on jo
motita parjaavan kirjotusta lähettä
iiy meistä naisista lehtiin Minä nai
neita kumminkin pyydän eitä anna
oria viimeinen kerta että menet kir
joittamaan naisten kookoksista kun
et itse ole näkemässä etkä kuulemas
sa käyt kirjoi ainiaan vaan muka
vkktin kiusalla perättömiä asioita
lelliin Kikö olekin kauniisti tehty
omalta raataja-veikolta? Ja jonka
vaimo myöskin toimii yhtenä toisten
naisten kanssa
Naisten päivää vietettiin helmik 2T
p Ohjelmassa oli puhe tov Aug
Mäkisettä yhteislaulua runoja ker
tomuksia ym ja mikä harvinaisem
paa kun Eurekan naiset esiintyvät
miehinä tai herroina näytöskappa
leessa "Herrat kapakassa" Kappa
leesta en voi mitiiän mainita syystä
kun olin itsekin kappaleessa Arvos
telun jätän katsojien tehtäväksi Lo
puksi dli tanssia hyvän soiton kans
an Luulen kumminkin että jokainen
oli tyytyväinen illan ohjelmaan sekä
liilpein mielin palasi kukin kotiinsa
Krrhvikukkia myytiin 2fi doll edestä
että saimme maksetuksi soittajat ja
liaalin vuokran Loput käytetään 0111
Ie'useuran hyväksi Kahvit kermat
sokerit ja keeivit naiset lahjottivat
näihin iltamiin josta kiitos naisille
kaikesta uhrautuvaisuudesta
Ompeluseuran myyjäisiä myöskin
liuuhataau suurella kiireellä: töitä
välniistuu joka viikko sekä muutakin
liuvia sinne hommataan jos ei näy
töskappaletta tule niin hommataan
fljku hyvä kuvaelma sekä muuta
Pois muuttanut on täältä kaksi
lierhettä tämän kuun ajalla Mrs ja
Mr John Saari lapsineen sekä Mrs
ja Mr Jack Mäki lapsineen Näissä
lierheissä menetimme paljon sillä he
olivat aina ahkeria toimimaan kai
kissa hommissa Toivomme vaan kes
tävää innostusta näille perheille uu
dellakin paikkakunnalla jalon aat
teemme eteen Taistelu tarmoa toi
von kaikille Toverin ja Toverittaren
laajalle lukijakunnalle
Toveruudella
K A
jää juuri heille heidän jatkettavaksi
siitä mihin me olemme jättäneet
Lasten tunne 011 hellä ja altis vai
kutuksille kivistöön ei lankee ne
siemenet joita heille kylvetään siksi
tuntui kuin olisimme nähneet hei
dän kauttaan voimakkaan valon hei
jastuksen tulevaisuudesta
Tekisi mieli lausua näille lasten
vanhemmille samalla kun antaa tun
nustus siitä että ovat lapsiaan ohjan
neet näinkin pitkälle luokkatunte
muksessa että edelleen jatkaisivat
vaikuttamaan heihin sitä tunnetta ja
tulevaisuudessakin ohjaisivat lapsen
sa suorittamaan ohjelmaa juuri Työn
temmpelin lavalta Tämä olisi virkis
tävää kuin keväinen sade ruohikos
sa Täällä meidän keskuudessakin on
paljon työtä vahvistaa ksemme jouk
kojamme sosialismin tietoisuudella
Yhdyn S Lepistön ajatukseen että
ollaksemme tai tullaksemme sosialis
teiksi tarvitsemme me muutakin kuin
vaan tanssia sosialistihaalilla ja käy
dä siellä joskus katsomassa porvaril
lisia kappaleita — työväenkappaleita
kuu on vielä hyvin vähän saata
vissa Kuitenkin tiedämme sen tosi
asian että mukana olevat aina oppi
vat vaikka olemmekin kaikki oppi
laita kuitenkin joutuessa mme käsit
telemään aina puolueemme toimia
täten pakostakin syvennymme sen
tehtäviin Yhteistoiminta täten tulee
meille välttämättömäksi elämämme
perusohjeeksi Siksipä on meidän jo
kaisen pyrittävä toimintakokoiiksien
varsinaiseksi osanottajaksi Yhteis
toiminta ei saa olla kenenkään vä
syttäjänä vaan innostajana Jos yk
silöt väsyy ja vielä väsymyksellään
kiusaavat muita on toiminta silloin
väärällä tolalla Tämä on vielä vaa
rallistakin: toiminta saa taantumuk
sen henkeä Tämä olisi meidän jo
kaisen olettava huomioon ja ryhdyt
tävä kukin osaltaan toimimaan vaik
ka vaan vähäiseenkin silloin työs
kentelymme aatteemme hyväksi loisi
iloa ja innostusta Kaikki kai olemme
tietoiset siitä ettemme nykyajan ih
misinä tahdo kytkeä itseämme pois
velvollisuuksistamme ja meitä työläi
siä elähyttävältä elämältä
"Sherlock Holmes" näytellään haa
lilla tk 24 p:nä Ollessamme aina
täällä hiljaisessa Fort Braggissa me
hyvin vähän olemme tilaisuudessa nä
kemään suurkaupunkien jokapäiväistä
järjestelmän menoa Kuitenkin tulem
me koko paljon tämän kappaleen a
vulia näkemään sitä mahtavaa vää
ryyden ja rosvouden voimaa joka
saa ihmeitä aikaan ja samalla kuu
luisan salapoliisin Holmes'iu sukke
laa asioiden selville saamista Kap
pale tiedotetaan englanninkielisillekin
sillä Holmesin salapoliisiretket ovat
kuuluisat jännityksestään
Eino Leinon kirjoittama "Maunu
Tavast" näyteltiin täkäläisellä näyt
tämöllä tk 4 p:nä Kappaletta on
vaikea yhdellä kertaa ymmärtää
Siinä Maunu Tavast jo silloin en
nustaa ja on tietoinen ajasta jolloin ih
luiset eivät enää tarvitse pappia
Hän näkee jo silloin vaikka hän on
kin pappisvallan kukkulalla että pap
pisvaltaa kannattaa vaan kansan ty
peryys kansan tietoisuuden kasvaes
sa heikontuu pappien vaikutusvalta
kansaan
Ohjelma-iltamat tulevat tästäläh
tien sisältörikkaammaksi sillä klu
piu kaikki alaseurain keskuudestaan
valitsema komitea tulee pitämään nii
den ohjelmasta huolen
MAXDI MÄKI
FORT BFtAGG CAL
Naistenpäivää viettivät osastomme
naiset viime kuun 25 p:nä hyvin va
litulla ja tarkotukseensa sopivalla oh
jelmalla Kaksi puhetta oli naisilta
runoja ja elähyttäviä lauluja Erit
täin toivorikkaan tunteen tulevai
suutta kohti loi mieliimme ne lasten
antamat eli suorittamat ohjelma
numerot runot ja vuorokeskustelut
Tulevaisuus on lapsien suuri työm
me yhteiskuntapa ranaustaistelutntn e
CUMBERLAND VVASH
Eipä näy koskaan kirjeitä täältä
meidän kylästä Toverittaren palstoil
la niin kirjoitan nyt vähän jos sat
tuisi pääsemään painokoneen alle sil
lä joskus jo 011 ollut pientä ääntä
että on liikaa paikallisia kirjeitä
Toverittaressa
Olen joskus liannut puhtaan pape
rin jokaisen toimittajan aikana ja
aina se on painettu muulloin paitsi
silloin kun miehett?) olivat peräsi
messä ja Mrs Laukki He eivät
nähneet niitä kelvolliseksi muualle
kuin roskakorin täytteeksi
Kerron ensin paikkakuntamme
hommilta Kansalaisia tänne on li
sääntynyt nykyisin kuudella perheel
lä ja joillakin yksinäisellä miehellä
Elantonsa saavat he hiiliä kaivamal
la kolmessa eri kuopassa jotka jo
kainen kuuluu eri yhtiölle joissa eh
ken on noin 200 miestä kaikkiaan
iKaikki miehet kuuluvat U M W
of America liittoon vaikka ei niitä
ole yhtiöt tunnustaneet
Karsinaoppi näyttää vallitsevan pai
kallisten uiiionmiesten välillä kun he
eivät saata pitää kokouksiaan yh
dessä vaan joka kaivannon miehet
eriksensä mutta ehkä se pitää niin
olla niin saahan useampi mies olla
ohjaksissa ja näyttää suurelta
I W VV mieliset ja U M V
haukkuvat kumpikin toisiansa taistel
len vastaan Mutta eikö se olisi pa
rempi että kaikki puhuisitte asioista
siinä äänilajissa että kaikki sen ym
märtäisi sillä mitä se hyödyttää
solvata toisianne ja tapella toisia Uni
on miehiä vastaan kun kotona ja
koulussa kasvatetaan rikkureita jois
ta joka päivä astuu uusia tietämät
tömiä työläisiä taistelemaan leivästä
Jättäkää unioitten paremmuus sivu
asiaksi ja koettakaa saada kaikki
luukaan niin unioitten paremmuus
selviää itsestänsä Enempi huomiota
lasten ja nuorten kasvatukselle niin
jonakin päivänä on voitto teidän
"Poor Toveritar kun miehet ovat
ruvenneet sinua tappamaan" sanoi
tyttöni kun oli lukenut Leo Leinon
kirjotuksen Toverittaren S:sta nume
rosta Todellakin suur'kyniiilijät miet
het aina löytävät moittimista tämän
tästäkin tästä meidän äänenkannatta
jasta mutta eivät vaan itse kirjoita
jotakin hyvää ja jaloa josta saisim
me sellaista oppia jota me ymmär
rämme ja joka sopii jokapäiväiseen
elämään Näyttää vähän kuin miehet
pelkäisivät jos naiset heräävät niin
pitää ne nukuttaa ennenkuin saavat
silmänsä auki
Onhan Toveritar löytänyt aina use
ampaan kotiin tiensä nykyisen toi
mittajan aikana niin se ehkä har
mittaa miesväkeä että sille jo pitää
ruveta esteitä eteen laittamaan Pal
jon on tässä lehdessä korjattavaa
mutta ei' se kai sillä parane jos
taasen aletaan painaa aina uudes
taan Mäkelän aapista niinkuin teh
tiin Mrs Lankin aikana jolloin jo
oli päästy koko pitkälle tilaajamää
rän vähyydessä ja lehden sisällön
köyhyydessä mutta eipä miehet moit
tineet silloin lehteä eikä naisten ää
nen annettu kuulua
Kun nyt on saatu lehden tilaaja
määrä kohoamaan ja aina se 011 ylös
päin menossa nin antakaa sille kan
natusta ylöskäsin Kirjoittakaa nuo
rille ja vanhoille aikuisille ja lapsil
le Näyttäkää että voitte parantaa
eikä painaa alas
Kaikille Toverittaren lukijoille mi
nä esitän että nostetaan Toverittaren
tilaajamäärä puolta suuremmaksi
kuin viikon eli kuukauden kuluessa
Tilatkaamme yksi vuosikerta jollekin
tuttavallemme joka tykkää lukea
mutta jostakin syystä ei vaan tilaa
Entisen kokemuksen perusteella voin
sanoa että joka on vuoden lukenut
ei jätä tilaustansa katkeamaan Aino
astaan ne tilaajat antavat tilauksensa
loppua jotka eivät ole huvitetut lu
kemisella Ja sitten kun on tilaajamäärä kyl
lin suuri voimme vaatia lehtemme
ainakin puolta isommaksi vaikka se
ei tulisi muuta kuin kerran viikossa
ja sitten voitaisiin maksaa kirjailija
palkkiota hyvistä vaan ei haukkuma
kirjot uksista ja kuvitettaisiin asian
mukaisilla kuvilla Se olisi minun toivoni
Minä olen tilannut ennen jo kol
melle tuttavalleni vuosikerran Tove
ritarta ja jokaisesta on tullut vaki
tuinen lukija niin miksi emme uh
raisi dollaria lehtemme ylöspäin saa
miseksi Minä ainakin sen teen jos
muitakin löytyisi mukaan
Sanomalehtiä tulee paikkakunnal
lemme kolme Toveria yksi Toveri
tar kolme Teollisuustyöläistä yksi
Siirtolainen: ne ovat minun tiedossa
ni En ole joutanut mennä vielä ym
pärille katsomaan mitä kirjallisuutta
viimeksi tulleet kansalaiset lukevat
mutta kun tuo lumi menee pois niin
menen katsomaan eikö Toveritarta
saisi kaupaksi
Joitakin vuosia jälkeenpäin oli le
vityskilpailu eräällä englanninkielisel
lä kuukausijulkaisulla jolloin jokai
nen vanha tilaaja tilasi yhden tut
tavilleen ja se lehti sai kaksi mil
joonaa uutta tilaajaa niin miksi me
emme tekisi samoin
Toverin vuosikokoukselle tahtoisin
sanoa toivoni että ei ollenkaan kes
kusteltaisi Toverittaren toimittajan
muutoksesta vaan antaisitte sille a
pulaisen että he jaksaisivat rus
tata lehden semmoiseksi että se
miehiäkin tyydyttäisi jos he ollen
kaan tvkkäävät naisten herätyksestä
MINNI E E
VVORCESTER MASS
Näyttää siltä kuin me Woreosterin
naiset olisimme pois muun maailman
yhteydestä No "vaitiolo on tyyty
väisyyden merkki" sanoo sananlas
ku ja näyttää kovasti soveltuvan
meidän kontolle monilukuisuudestam
me huolimatta Kun meitä suomalai
sia tänne on kokoontunutkin yhtä
eriäviä mielipiteiltämme ja harras
tuksiltamme itsekullakin tietysti o
mat tehtävänsä ei näy Toverittares
sa pienintäkään kirjotusta vahingos
sakaan Minä puolestani olen odo
tellut sulavampia kynäilijöitä täyttä
mään velvollisuutensa koska tiedän
sellaisia joukossamme täälläkin ole
van Meillä naisilla on tuo ammoi
silta ajoilta peritty tapa että odo
tella kädet ristissä valmista 011 se
tuonut huonot tulokset- Se on ollut
yhtenä tekijänä naisen elämän tason
alapuolella säilyttämisessä Ylös sis
kot! Liittykää sosiaiistipuolueeseen
ryhmittäin sillä se on ainoa tie
joka meidät vie samalle tasolle mies
ten kanssa Puolue joka tahtoo kar
sia pois luokka- ja sukupuolirajat
mutta ei tästäkään tule mitään odot
tamalla Meidän on liityttävä yh
teen naisina ja miehinä Vapautem
me ei tule koskaan sarastamaan niin
kauan kuin tanssimme nykyisen jär
jestelmän soitolla
Siis vielä kerran teille YVoreesterin
naiset tahdon sanoa: antakaa tieto
ptiolismiileii valaista kotejanne mi
käli siihen 011 mahdollisuutta Ensik
sikin teette palveluksen itseänne koh
taan tilaamalla oman äänenkannatta
jan Toverittaren jota välttämättö
mästi jokainen työläisnainen tarvit
see Raamattukin kun kerta on täyt
tynyt kuten useammat teistä sanoo
niin senkin kritiseerauksen puolesta
joutaa maailmallisiin kysymyksiin
Eipä sillä etteikö täällä joukossa
olla Osaston toiminta on vilkasta
kaikinpuolin tilava kokoushuoneus
tomme useammasti kuin muuten on
ääriään myöten täytettynä yleisöllä
Mutta paljon vielä harhailee pimey
den kujilla tuntematta omaa ase
maansa Liittykää meihin jotka ette vielä
ole sitä tehneet Kokoushuoneustoa
laajennetaan jos nykyinen käy ah
taaksi M M
CARBONADO VVASH
Pitäshän sitä taasen pakista mei
dänkin toimistamme Sitä naisten
päivää me vietettiin 25 p viime kuu
ta jossa oli paljon yleisöä Ohjel
maakin oli paljon vaikka se meidän
näytöskappale oli jäädä kokonaan
näyttämättä kun yksi meidän näyt
telijöistä sairastui muutamaa päivää
t Jatkoa seitsemännellä sivulla)
Jos olette
Xipcd
Pyytäkää VAPA LAA K S KIRJA N 3
Jossa yli 25 erilaista mielten ja naisten tauti
on selitetty sekii täydellinen luettelo suoma
la isiä ta liiiikkaista -1 Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikä
liiiike olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole pateuttilääkkeitä vaao
tosi suomalaisia lääkkeitä)
(TUmlin kirjan saatte vapaasti ia pitäisi olla
in kasaa suoma Itsen kodissa siliä ette tiadä
:oäka tarvitsette sitä Varokaa humbuukl
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
- ' Ligneiriu Apteoki on suurin
———suom Apteoki Yhdysvalloissa— -—
P A LION K LL CO Superior Wla