Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 06, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HOQUIAM WASH
Halloo Selma-täti:— Olen lukenut
l:„ntVato TnvOriHnrPfitfl Tä-
laaLcIl hlljuiu'1'31 " ' " LCll iiuuui junaa icici vöintn — ituu
mä on jo toinen kerta kun kirjoitan ki osat pajtsj joulupukin osan jonka En tiedä nyt enempää Lopetan ja
minäkin toisille lapsille luettavaksi esittl aikuinen jatkan toiste jos tämä menee pai-
vaikka minun täytyy kirjoittaa eng- Nyt lopetan ja kirjotan toisten taas noon
lanninkielellä ja Selma-täti sitten suo- IMPI S MONDON Toveruudella MERI FERIN
mentaa —
Äidille tulee Toveritar ja mina aina ROSSLAN D B C CAN PEABODY MASS
luen lasten osaston Toivon että Tervehdän Selma-tätiä ja kaikkia
kaikki lapset muistaisivat kirjoittaa Toverittaren lukijoita pieniä ja suu- M't taasen rupean vahan kirjoit
usten osastoon ria Täällä oli karnevaali eli ne tai- Jamaan aikani kuluksi Taalta on
Ei tarvinnut mennä kouluun 22:na vijuhlat ja me lapsetkin saimme lo- käynyt toveri kotiranta antamassa
päivänä se kun oli Yrjö Washing- maa kouiusta yhden päivän että ihanneliitto-kurssia sellaisille jotka
tönin syntymäpäivä Meillä on hyvä gaimme juhliai mutta minäkin sain joskus haluavat ruveta opettajaks
opettaja ja hänen nimensä on Miss niin kovan kyimyyden niillä juhlilla ihanneliittoon Mina kyllä en ollut
Livette O Lathrop Minä pidän ha- että tä t oUa kouiusta pois koko niitä kursseja kuulemassa mutta mi
nestä ja samoin tekevät toisetkin op- viikko nun vanhempani olivat joka ilta Mei
piiaat Talvi täällä on hirveän kova On dän ihanneliitto peruste aan uuteen
Hauskaa talven loppua toivon jo- ]unt että tallt00 hukklla ja joka kuntoon ja ehkä se laitetaan ne jaan
kaiselle päivä lisää tulee Aamulla kun Iän- luokkaan Taman illan tyokokoukses
AUNE JÄMSa tee kouluuni saa kahlata polvia myö- sa valitaan Iisaa opettajia ja Iisaa
t lumessa varsinkin sellaiset jotka henkilöitä ihanneliiton valvojakun-
VVTLKESON WASH asuvat vanan syrjässä sillä heidän taan Meidän ohjelmakokous pidetään
Halloo Selma-täti! Tämä on ensi tjensä on aina tukossa En tiedä mitä kaksi viikkoa tästä sunnuntaista
kerta kun kirjoitan Toverittareen se tuo yläukko meinaa kun se meille Täällä Peabodyssä on paljon lapsia
Minä olen lukenut sieltä kaikkia pik- noiu paljon Iunta antaa ToiVon kai- jotka eivät käy ihannelittokoulussa
ku poikain ja tyttöjen kirjoituksia kjIle hyvaa vointia Kerrankin kysyttiin lupa jos saa
niin minäkin innostuin kirjoittamaan Toveruudella tulIa- Ja annettiin vastaus etta saa
kun ei täältä näy aikuisten kirjo- ARVO OJA tulla kuka vaan haluaa Mutta eipa
tuksia Ja nyt minä tervehdän suuria ole näkynyt niitäkään jotka sen lu-
ia pieniä Toverittaren lukijoita van kysyivät Olisi kai se parempi
Olen kymmenen vuoden vanha ja NEVVBERG CAL tulIa meidän ihanneliittokoulmin kuin
minä olen neljännessä luokassa kou- Odotin täälläpäin kuulumisia To- olla pitkin katuja
lussa Meidän koulu on lopetettu vä- verittaren palstoilla vaan eipa mitä Minulla on sisko joka myöskin
häksi aikaa kun täällä on ollut tuh- vaan ole näkynyt Ei taalla ole mi- koettaa kirjoittaa Toverittareen mut
kuria Täälläkin on nyt paljon lunta tään yhteispyrintoja ei ompeluseuro- ta eipa BiUä oikein vieiä tule mU
ia kyllä se on meille hauskaa kun ja eikä osastoja tään Vaan hyvähän sekin on kun
saamme olla kelkalla mäkeä laske- Ilmat täällä ovat olleet kauniit koeltaa parhaansa (Vai mitä Selma
massa Ja tehdä lumi-ukkoja Minulla mutta muuttuivat taas sateisiksi ja tät Bjitä ajattelee?)
nn kaksi veljeä vanhempi on jo kylmiksi Lunta näkyy olevan kor- En tieda nyt taa8 enempää Siis
mennyt läpi koulun ja kulkee jo
V: i
Nuorempi on myöskin käynyt jo lä-
pi tänä talvena Isäni tekee työtä kai-
vannossa ja äitini tekee paljon työtä
4„ mtnä litan äitiä
iä mina autan aina
Hvvästi 9elma-täti ja kaikki Tove-
rittaren äkllat En ole vielä oikein
„ "™„iioiii Virlntttamaan
Toveruudella ESTHER HYPPÄ
LANESVILLE MASS
u„ nlP kiriottanut taas pitkään ai-
- 11 l„„4-„- Annofnnn
™ans „n mv Kotiranta antamas-
sa Ihanneliiton kurssia Olin kuule-
sa Ihanneliiton kurssia Olin kuue-
mTytolmaUa LZT kun mii ä
PÄ y-hH Snrtf Hän selosti Ihan-
n Uiton opetus avas"! jr ii ton tar
piiimdPsta kasvavan nuorison
kPhitvksestä tulevaisten kamppailu-
kehityksesu tulevaisten namppa
Minä toivoisin että kaikki van-
hemmat pänlZt lapsensa kouluun
siTä seon hyvin tärkeä koulu
Meidän Ihanneliiton Wat
kouluikää maaiisku la niin oHsl
kakkien Kstr nnoU
Jft™ trfmlmJn
wiT lonntZ lo tällä kertaa Toi-
vof hauskaa kevättä l e P"e-
lm sekä isoille Cerittaren luki-
nil e seka isoille oven"'"£"
j0lle- pAIMA fa WAbivAM
INTOLA O NT CAN
Tervehdys Selma-tädille ja Tove-
rittaren laajalle lukijakunnalle Tä-
mä nn ensi kerta kun kirjoitan To-
vpi-marepn Täältä Intolasta ei ole
vielä Itukaan kirjoittanut Toveritta
reen niin minä nyt otan asTakseni
kirjoittaa En ole ennen oikein jouta
kirjoittaa En ole ennen oikein jouta-
nut kirjoittamaan kun olen Käynyt mina kirjoitan Toverittareen uien iuksui ioreranra !"'"" """"
koulua Olen kymmenen vuoden van- kahdeksan vuoden vanha Olen toi- en ei juuri koskaan eikä liika usem
ha ja olen kolmannessa luokassa sessa luokassa Ihanneliitossa ja nel- muissakaan puoluelehdissä joten luu
koulussa jännessä luokassa kansakoulussa En Iisi että täällä ei toimita mitään
Täällä on sosialistiosasto vaikka voi kirjoittaa suomenkieltä vielä oi- mutta toimitaan täällä kyllä Tällä
se on kai hyvin pieni Meinattiin kein hyvin kertaa näyttää toiminta koko innok
perustaa lasten osasto eli ihanneliit- Se olisi kauheata jos sota tulisi kaalta On näytelty usein isoja näy
to mutta sen toiminta ei vielä voi- tänne Amerikaan Toivoisin että töskappaleita ja on ollut joskus mui
nut alkaa joten saadaan vielä odot- kaikki pienet pojat ja tytöt eivät takin iltamia
taa toistaiseksi Olen joskus antanut
ohjelmaa Täällä oli uutena vuotena
näytöskappale lapsilta nimeltä "Las-
„ T„l' nDn lonoaf ocittiirät kait
keampien vuorten nuipuiua Aiangou-
la silti on vihreä maa kevättä muis-
tuttaen
Tervehdyksellä SELLI
w1qm
Halloo Selma-tati
Tämä on ensikerta kun kirjoitan
Toverittareen En ole koskaan nähnyt
m„mw-r ~
täältä mitään kirjoitusta
joku on mannut aiuuie luiemia-
ren ja minä luen sitä usein
Tämä paikka sijaitsee viisi maina
M O MllTTa VRt il ltaail
Minä olen 13 vuoden vanha Mina
pääsin 8: nnen luokan läpi viime ke
puu 'rv a7 i
i£
käyvät myös koulua Meitä on kaik-
kiaan tääflä koulussa viisitoista Ml-
nä tykkäisin käydä koulua vielä
eteenpäin Jos Selma-täti tämän hy-
painettavaksi kirjoitan tois-
tekin Tervehtäen teitä kaikkia pie-
niä kirjailijoita
IDA KITTILX"
Halloo Selma-täti:- Tämä on ensi
kerta kun kirjoitan Toverittareen
Olen seitsemän vuoden vanha ja o-
Ien toisessa luokassa Opettajani nimi
on Mary XValters Minulla on kolme
siskoa ja kolme veljeä
Tääuä on gatanllt palJon ]unta
Kuinkanan Päastään kouluun kun on
näin paljon lunta Minä käyn koulus-
sn ahkerasti
Kirjotan toistekin jos tämä paine-
taan lehteen Toveruudella
TOINI RANTA
PEABODY MASS
Toverittaren nienet lukijat!
Tämä on ensimäinen Kerta kuu
Tämä on ensimäinen kerta kun
koskaan leikkisi sotaa sillä se on
Hirveätä telkkiä KaiKKien nimisien
pitäisi huutaa että "Sota alas! Sota
qIubI"
iopetan
T„
Toveruudella IRJA FERIN
) Siskosi kirje on erinomaisen
hyvin kirjotettu ensikertalaiseksi
löysin useamman virheen sinun kir
~
jeessäsi Kai "osaavana" olet varo-
mattomampi Mutta hyvä sinunkin
klr1ofisl „„ _ Selma-täti
_
Luokkataisfelualueelfa
ROSSLAND B C CAN
Naic+Annäivää vietettiin täällä tk
K n-nS NvMti n T kannale Syiden
kirous" joka meni koko hyvin y-
hyestä larjoitteluajasta huolimatta
Sitten oli runoja lauluja y ni ohjel-
maa Sisäänpääsy oli kaikille vapaa
samoin kahvit Kiitos emännille jot-
ka toivat kahvit sokerit kermat ja
leivokset tullessaan Toverittaren
naistenpäivän numeroa ei tilattu kun
" ™ '"'"''' "a"
" oVpeluselramm 'se vain kasvaa
ja kukoistaa kuin kukkanen kedolla
Töitä on jo paljon valmiina mut a
ei ole vielä päätetty koska pidetään
myyjäiset
Naamiohuvit oli tk IS p ompelu-
seuran toimesta Nykyään kuulutaan
kirjoitettavan "roolia" kappaleesta
"Rikkaus ja Rakkaus" ja olen kuullut
kuiskeita että sekin tulee ompelu-
seuralle
Osaston huvitoimikunta toimeenpa-
nee iltamat kirjaston hyväksi maa
lisk 4 p Sinne kai mennään oikein
joukolla MARI
RED LODGE MONT
i aaua nanee nyvin nuvuin m1JU-
Naistenpäivää vietettiin tk 18 p:n
iltana Siellä oli paljon hyvää ja ar
vokasta ohjelmaa m m kuvaelma
"Vapaus" ja näytöskappale "Rakkau
den vuoksi" jonka ainoastaan naiset
esittivät niinkuin kaiken muunkin il
lan ohjelman Yleisiä oli kokoontu
nut haali aivan täyteen ja kun oh
jelma oli loppunut lähtivät kaikki
tyydytetyin mielin kotiaan
Meillä naisilla oli myöskin ompelu
seuran myyjäiset vk puolivälissä jo
ka onnistui kiitettävän hyvin tava
rat tekivät kovasti kauppaansa ja
saimme kovasti rahaa yleistulot oli
vat 102 dollaria ja puhdas jäännös
SO dollaria
M Hahl kävi täällä luennoimassa
puhuen kolmena iltana Väkeä oli
luennoissa kokolailla Oli myöskin
yksi väitös-ilta "radikaalien" kanssa
En ollut väittelyä kuulemassa mutta
mitä olen kuullut niin "kaalit" siinä
hävisivät
Ilmat täällä ovat nykyään olleet
kylmiä lunta on sataa tuprutellut
koko viikon ja näyttää että vielä
toisenkin perään Näyttää siltä kuin
talvi vasta alkaisi
Ehkä lopetan tällä kertaa toisella
kertaa lisää
KIRJEENVAIHTAJA
VVAUKEGANliV ILL S S O VI
RALLISET KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol
mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip — Osaston ompeluseuran kokouk
set ovat joka kuukauden toisena tors
taina alkaen kello 2 lp Kahvia ko
kouksen loputtua
HANNAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään jokai
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
SAND COULEEN MONT S S O
OMPELUSEURA pitää kokouksensa
jok toinen torstai-ilta kello 7 Terve
tuloa kaikin!
ASTORIAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään osaston
talolla joka torstai-ilta kello 8 Oso
te: 262 Taylor Ave
MULLAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-Haalilla kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita
HOQUIAMIN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSET pidetään o
saston talolla Ahjolassa joka torstai
kello 2 jpp Osote: 315— lOth St
Iloquiam Wash
QQQOOOOQPCtOO
O Huom!
O New York'in Suom Naiittn
O OSUUSKOTI
O Ja palkanvälitystoimistoi
241 Lenox ave 122 it
0 Telef 813 Morning side 0
PORTLANDIN S S Osaston Ompelu
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla joka toinen torstai-ilta kello 8
Osote: 719 Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S O-
saston (Box 454) ompeluseura ko
koontuu joka kuukauden ensimäisenä
ja kolmantena torstai-iltana klo 7:30
Kansanhaalissa jossa s s osaston
kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
STOCKETTMN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-ilta kello 7 Saapukaa kaikin