Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 06, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina maaliskuun 6 p
No 10
öimn talon kahden vuoden ajalla
Talon joka vastaa nykyajan ja osas
ton toiminnan vaatimuksia Tämän
talon saamiseksi meidän naisten täy
tyy jokaisen kantaa kortemme Om
peluseura tarjoaa siihen tilaisuuden
niillekin naisille jotka tämän tai toi
sen syyn takia eivät toimi muissa
alaosastoissa Joka keskiviikko ilta
kokoontuu ompeluseura osaston huo
neustolle työskentelemään Samassa
tilaisuudessa on saatavana uusia töi
tä Tulkaa kaikki l uiset ahkerasti
käsiämme kääntelemään Siellä on
oikein "intressanttiakin" kahvin ko
toisesti tuoksuessa keskustellaan ja
pakistaan ja siinä sivussa ahkerasti
ommellaan Maaliskuun lopulla toi
mii ompeluseura markkina- in tn liesi
uudella paikkakunnalla Vaikka kyllä
nyt työläiset saavat ruveta puolta
lujemmalle jo suolivyötään lujitta
maan meni mihin meni kuin pari
vuotta taaksepäin sillä kapitalismi
vie perunankin jo suusta
Vaan tästä kireästä ja sotaisesta
ajasta huolimatta palasi Mrs Airola
Saksasta ja toi Matille terveen ty
tön Sosialistien rivit yhä taajenee!
Onneksi olkoon! L
iin a n
PEARSON VVASH
Kesäinen tervehdys kaikille Tove
rittaren lukijoille Sanon nyt ensin
nä että täällä on tullut talvi vaikka
onkin kesävaatteet
iaaua un onut naamiotanssit ia
josta tulot käytetään uusien niissä jaettiin kaksi palkintoa rahas-
tyoaineiden ostoon Kevättoiminta
kauden lopussa pidetään niin suuret
myyjäiset että ne voittavat kaikki
emien pidetyt mahtavuudessa
Toiste lisää
HJM
MIAMN ARIZ
Tervehdys ensimäinen tällä vuodel
la Toverittaren lukijoille ja ystäville
täältä kuparikylästä
Eletään ja hommataan sitä tääl
läkin vaikka tosin onkin joukkom
me pieni joka kortensa kantaa yh
teen läjään
Radikaalinen joukko on täällä e
nemmistönä tällä kertaa ja kuumim
minään joten toverit ja toverittaret
tarvitsemme eheän selkärangan et
tei turhia horjuta S s osasto
täällä toimii vointinsa mukaan
Meillä on täällä oman talon puuha
sydämen asianamme meillä on jo
maapala ostettuna ja rakennusyhtiö
laillistettu: on ainoastaan kvsvmvs
iitä millä lailla saadaan varoja' että
saataisiin talo pystyyn jota me niin
lupeästi tarvitsemme
Siksipä on osastomme naisiinkin
tullut oman talon kuume ne valmis
ta sitä ompelemalla
Perustettiin tänne ompeluseura vii
ni vuoden lopulla joka on toiminut
ahkerasti tehden käsitöitä osaston
myyjäisiin sekä toimi iltaman viime
vuoden viimeisellä kuukaudella
ta oli kokonaistulo M4S5
Nyt on ompeluseurallamme taas il
tama maalisk 11 p Siis jokainen
silloin mukaan puolueen ja rotuun
ki isoniatta
Naisillamme näyttää olevan kova
kiire saada kaikki siksi valmiiksi
Toivon että nekin henkilöt nyt ot
taisivat osaa töitten valmistamiseen
jo"a eivät ole tehneet vielä mitään
mu i-eu kun suullaan K w
sa jotka tulivat saamaan parhaiten
esiintyvät Sitte oli "Kortti Partyt"
ja tanssit lopuksi ja näissä jaettiin
kolme palkintoa kaksi jotka olivat
parhaita ja kaikkein huonoin sai
myös palkinnon
Nyt meillä on harjotusten alla kap
pale "Juhannustulilla" Olen kuullut
että se näytetään maalisk 17 p Sil
loin kaikin toverit naalille läheltä
ja kaukaa Olen kuullut sanottavan
että nauraakin saa täydellä suulla
silloin kun se esitetään Siis sinne
mennään kaikin!
Siitä keräyksestä sanon nyt että
siitä tuli yhteensä $495 josta kaunis
kiitos kaikille osaaottaneille
Hyvät tuli pannut joten sopii käv
dä maistelemassa kahviakin kun kaii
vimato vaivaamaan rupeaa haalilla
ollessa
Pyydän että toisetkin Pearsonin
naiset kirjottavat tähän lehteen niin
on mukava lukea kun on oman pai
kan kirjotuksia
Toivon lehtemme Toverittaren
pian pääsevän siihen 10000! Koet
takaa asiamiehet olla ympärillä niin
kyllä niitä tilauksia saatte
Hauskaa kevättä kaikille raatajille
KIRJEENVAIHTAJA
Osaston jäsenet muistakaa että py
hin velvollisuutemme on tulia vuosi
kokoukseen Siis kaikki liikkeelle —
Osaston alaosastot suorittavat hyvin
harjotettua ohjelmaa päivällä ja Il
lalla jatketaan Siis tervetuloa!
Osaston käsityöseuran kokous pi
dettiin tk 21 p jossa päätettiin
että naiset toimivat oikein jyry
iltamat huhtik 15 p:nä mitä kaik
kea sinne tulee jätän tällä kertaa
mainitsematta Pitäkää vaan mieles
sänne ja seuratkaa ilmotuksia
Se suuritöinen täkki on piirretty
nä ja nyt vaan jokainen töihin kuin
muurahaiset niin pian saamme näh
dä miltä se näyttää ja onnellinen
se ken sen myyjäis-iltana kotiinsa
viedä saa Käykää naiset ottamassa
niitä tehtäväksenne On
mau nimissä Siellä sitä ravitaan ul
koa ja sisältä mutta aika ja hetki
milloin tämä on on vielä salaisuus
EMMI
ASTORIA ORE
tenua sita kun kaikki yhdessä yri
tämme että ei tulisi liika raskasta
toisille Siis kaikki toimintaan nai
set ja tervetuloa käsityöseuran toi
mintaan kaikki MINNIE
Koska ei ole näkynyt mitään kir
jettä täältä Astoriasta pitkään aikaan
niin katkaisen sen äänettömyyden
nyt enkä odota enään että joku
toinen sen tekisi
Naisten päivää vietettiin helmikuun
25 p Avara haalimme oli keräänty
nyt aivan täyteen yleisöä
Ohjelmaa oli runsaasti Ensiksi
Mrs Rinta piti tervehdyspuheen ja
toinen puhe oli Mrs Tyyne Hyrsky
murrolta Hän selvätajuisesti kuvasi
hauskempi naisten asemaa yleensä ja mihinpäin
DETROIT MICH
Ikävän onnettomuuden uhriksi jou
tui kansattaremme Anni Ekholm t
k 17 päivän iltana Lähtiessään ko
tiinsa Duffield haalilta jossa oli
ollut osaston toimeenpanemissa ilta
missa jostakin syystä tämän kirjoit
tajalle tuntemattomasta oli hän jou
tunut automobiilin alle sillä seurauk
sella että hänen pääluunsa oli mur
tunut ja vietäessä Reeeiving hospi
taaliin matkalla kuoli Hänen kotinsa
oli 107 MeLeon Ave Highland par
parkissa Hän oli 22 vuotta vanha
Auton ajuri Frank Mayers on van
gittu mutta $1000 dollarin takauksel
la päästetty vapaaksi Olisipa onnet- aikana
jos-
GRANITEVILLE VT
S s osastolla oli näytös-iltama 17
p:::ä helmikuuta jonne toivoimme
tiKi-usta kannattajajoukkoa vaan toi
vomme ei toteutunut vaikka olimme
jo melkein varmoja siitä sillä naa
purlkyläläisotkin olivat luvanneet sa
killa tulla vieraaksi meidän iltamiin
uin Barren toverit vaan ei sitä sak
kia kuulunutkaan Kai ne västvivät
jo alkuun matkaa hommatessa' Vai
eivät tainneet osata meidän haulille
Ilmakin oli mitä herttaisin talviseksi
näiksi Ja kyllä täällä varattiin ti
lo't että olisitte voineet yötäkiu ol
la jos ette malta kyytinä ajaa jos
nimittäin säästäväisiä tht!e No nih
ny' s1 olisi se vuorovaikutus toivot)
et ti ''viii Iäiset" nyt menevät luir-riläi-tel
iltamaan huomen iltana 1
p suuremmalla joukolla
Osastollamme un taas iltama Siel
lä kuulutaan näyteltävän ka-joaie
iiLueUä "Sällin selkkaukset" fieien
kr silloin kaikki haalillr Xyr n-jr
näytöskappaleita alkoi valin istva näv
tet! ii vaksi täälläkin niin useia intin
vaiti yleisö viitsii tulia niitä Juuso
v'i vaan täälläpä ei kovinkaan
us in viitsitä haalilla käydäkiiiin Xyr
vaati on näytöksien esitys saatava
su"'ivammaksi enempi vaan harjot"!
sri ja kovempi komento näyttelijöille
Lähtökuume on vaivannut ukkovm-)ii-
niitä kihti toinen toiss- '
mille
DULUTH M I N N
On sitä täälläkin menty ajassa
eteenpäin vaikka ei ole ollut toi
minnastamme pätkää Toverittaressa
pitkään aikaan S s o Tarmon om
peluseuralla on ollut iltamia kerta
kuussa aina ensimänien torstai kuu
kaudessa Viime iltamissa oli lasten
kappale "Kunnan elätti" Lapset vei
vätkin osansa hyvin mutta naiset
sen sijaan olivat kunnostautuneet
sanoisinko: huonosti — ei ollut yh
tään ohjelmanumeroa kappaletta lu
kuun ottamatta ompeluseuran naisil
ta Missähän se vika mahtoi olla
Kokouksessa näet velvotettiin kaikki
naiset tuomaan ohjelmaa? Kirjoitan
tämän Toverittareen siksi että lu
kiessanne tulette ehkä ajatelleeksi
Olikohan oikein—? Lapsilta oli sen
tään runoja ja lauluja sekä lausun
toakin ja lopuksi tanssia
Nyt on kuitenkin parempaa tiedos
sa — on päätetty pitää iltamat ensi
kuussa nimittäin torstaina maalisk
5 p:nä ja silloin on kappale jonka
nimestä en vHä tiedä mutta hauska
se etsitään ja valituita runoja sekä
laulua myöskin On tilattu inu kpl
Toverittaren naistenpäiviin numeroa
jota jaetaan vapaasti sanottuna ilta
na Siis ei me sentähden olla toi
vottomia vaikka viime iltamat olivat
kuivat kuten kuulin sanottavan mut
ta olisi muuten kauniisti tehty lien-
inioita joka huomaa vian tulisi
Korjaisi etku vaatisi toisilta
!ua kutti itsekään voi
Ompeluseura on kaikesta huolimat
ta saanut nyt kovan innon käsitöi
den tekoon ja uskon että he ensi
keväänä pitävät hyvät myyjäiset
Tarmoa itäiset näytetään toki' mihin
pystymme KEMIA
tomuuden uhri ollut joku hienoston
"lady" ei olisi ollut puhettakaan
auton ajurin pääsemisestä noin pie
nellä summalla mahdollisesti uusia
onnettomuuksia aikaan saamaan oli
sihan sitä edes syytetty murhasta
ja takaussumma olisi vaadittu 2000
—3000 doll mutta olihan onnetto
muuden uhri ainoastaan työläistyt
tönen joten ei sen ole väliä vaikka
ei nimeksikään murhaajaa syytettäisi
se on luokkaoikeuden tunnettu tapa
Työläistoverit! Kuinka kauan an- NEUVOJA
namme kapitalisti-roistojen laatia it
sellemme mokomia luokkalakeja ?
Toveruudella PEKKA
se on kehittymässä nykyisten olo
tilojen vallitessa Välillä oli runoja
laulua naiskööriltä (joka on toiminut
innokkaasti viime syksystä saakka
samoin kuin miesköörikin joka tääl
lä jo vuosia ennen on ollut toimin
nassa) Olipa sitten reipas puku
tanssi ym ja lopuksi huvittava näy
töskappale "Hyljätty" Sen jälkeen
poistui kukin kotiinsa
Toverittaren naistenpäivän nume
roa on täällä jaettu vapaasti sellai
sille joille sitä ei ennestään tule
Pieni määrä leviää Toveritarta
täälläkin siihen nähden kuinka pal
jon täälläkin on suomalaisia naisia
Kyllä Toveritar on nykyään sisäl
tönsä puolesta siksi hyvin toimitettu
että sitä kannattaisi jokaisen suoma
laisen naisen Jo lukea
Minä puolestani en' ole koskaan
ennen niin mielenkiinnolla seurannut
Toveritarta kuin nykyisen toimittajan
vaikka olen tilannut tata sen
perustamisesta saakka
Lopuksi toivon että nykyinen toi
mittaja pysyisi virassaan ja jaksaisi
hoitaa vaikeaa tehtäväänsä edelleen
kin joidenkin nälvimisistä ja "ar
vosteluista" huolimatta
Toveruudella H L
LÄÄKETIETEELLISIÄ
NAISILLE
il a
enem-
raan Kai paremmille inark'
vi:'o takaisin ne ovat rieutäii"
ue-iiUIe lyödyt jokainen euk
lu Äsken lähti täältä tovev
nUivi perheineen MaynarJite
Toivon että heiliä oiisi natv::
kuin
VVAUKEGAN I LL
Osaston 12-vuotis-juhlaa vietetään
maali-k 11 p Juhlat alkavat päi
vällä k!l - Runsaasti ohjelmaa
tui- siellä olemaan ja illalla on
kappale nimeltä "Savon sydämessä''
Kappale jonka olemme nähneet noin
seitsemän vuotta sitten kannattaa
tulla katsomaan sillä ajat ovat mttttt
tiirfet ja me ajan mukana Siis latt
s't vaau tervetulleeksi näiiie juhlille
TORONTO O NT CAN
Osaston kokouksessa tk 20 p yh
tyi uusia jäseniä O Aalto R Aalto'
E Nikander I Nikander M Hult
man E Hultman Vik Salo P Kau
hanen A Kauhanen ja A Manninen
Muutamien jäsenhakemukset siirret
tiin seuraavaan kokoukseen ja vel
votettiin asianomaiset sopimaan ret
telönsä unioittensa kanssa — Domi
nion toimeenpanevaan komiteaan va
littiin J V Alqvist ja Kilberg —
VVermiljon joen s s o rakennusra
haston keräyslistalla kerääjäksi tuli
Hanna Kuosmanen — Chase Riverin
os arpalippujen myyjäksi tuli Hill
— Tilitettiin useampia keräyslistoja
jotka palautetaan omistajineen —
Huvitoimikuntaan H Nissisen tilalle
valittiin E Pietiläinen ja ravintola
toimikuntaan H Kuosmasen tilalle V
Notkotien
J Lindala teski- kysymyksen eLä
milä voitaisi tehdä Mrs Kuosmasen
hyväksi sillä hän on joutunut aivan
avuttomaksi kahden lapsensa kanssa
Mies jätti heidät joku vuosi sitten
oman onnensa nojaan ilman minkään
laista vastuunalaisuutta Äiti on pitä
nyt heistä tähän saakka huolta voi
miensa mukaan Mutta hänen henki
set ja ruumiilliset voimansa ovat hei
kenneet ja nykyiset elämänkustan
nukset ovat siksi korkealla että apu
olisi välttämätön — muta niistä? Va
littiin 3-henkinen komitea ottamaan
selvää että eikö kaupungin valtuus
to voisi senttiä uhrata ihmisten ela
tukseen kuu sillä on miljoonia uh
rata ilimisteurnstukseen — Komite
aan valittiin S Lindala J Lindala
ja Pirttinen
Kuulkaahan tytöt mitä ne pojat
aikovat — perustaa "oman kodin"
(poikatalon) ilman naisia ja lapsia
— Se oli pieni kolaus Mutta ei ne
tytötkään noin vaan torku sillä om
peluseuran uniset panevat piakkoin
toimeen oikein "iyry"-ineiringir ilia-
on kirja joka pitäisi olla kaikilla
Tilatkaa se heti kun asiamies tulee
silä kauppaamaan
E MALINEN
116— 4th Avo So Seattle Wash
PERÄSUOLEN KIPUJA PARANNETAAN
6—14 PÄIVÄN SISÄLLÄ
Ro!i!osUrLupt'i'iat lilant1ivit ralirmnc ios
PAZ O (IIXTMEXT ei paranna syylu-lmää
umailantia vcrenvuotna tai tukkeutumisia pe
räsuolessa — Knsimiineu käyttö tuottaa hel
potusta 50c
Homesteadi- tai farmimaita
Oregon and California rautatieyhtiön
lahjoitusmaita Omistusoikeus otet
tu takaisin Yhdysvaltain Congressin
toimesta 9 p kesäk 1916 Kaksi
miljoonaa kolmesalaatuhatta eekkeriä
asetetaan asuttavaksi ja myytäväksi
Hyvä aseina Metsä- ja maanviljelys
maita Sisältäen osan Yhdysvaltain
parhaimmista jiircllä olevista maista
Suuri maan-jaoluskartta (Sectional
Map) osoittamassa maan sekä laa
dun Hinta yksi dollari
Grant Lands Locatino Co
PO Box 610 Portland Ore
Jos olette
df
i
Pyytäkää VAPA IAAKE KIRJA Nt 5
Jossa yli 2~ erilaisia rnie-ten ja naisten tautia
on selitetty sek ii täydellinen luettelo suoma
laisi-ta Uiiik kuista! Ui hiittiikäil tuuriin nimi
eli taudin oireet }a me eitämme teille mikU
laiik? oli-jii tilattava li iii li koen hinnan y in
(Litäkkeot oivat oi pateuttiluUkkeitii vaata
iosi suomalaiaia lii ii k koi iii)
(Tiiman kirjan snaito vapaasti ia pitiiii olla
jokaen sumim]i?en kodUsa silla ette tiedot
koska tarvitsette sitä Varokaa humbuukj
liiitkkaitii ja hu-nbuuki tohtoria
Litrneirin Apteki on suurin
suom A pteeki Yhdysvalloissa
P A LltiM:XL CO Superior Vis