Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 06, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
SIVU KAKSI
Tiistaina maaliskuun 6 p
No 10
oo„ tulloon nöiii nil-Tiappn in kohonneet kaksikymmentä kertaa kai- tavaravarastonsa niin on se heille kaivannon päällä kun he ovat häiret
raan tiineen nain alaiseen ja „tt„„ „ „„ t„„„„ „ „ n„„„r„n0 tui„ „p„o„-ä ih„„u„
"Eipä näin ollen ole ihmeellistä menettäisi pari sataa miljoonaa
Bennett: — Miesteni tarkotus He
inään mutta kun ehti Antin e- efta köyhempi kansa alkaa kapinoi- "Oli surkea näkv nuo naiset jot- neekin alkuperäisesti ollut ampua jo
teen ja tunsi jäi sanatonna t ö I - da Paljon ihmeellisempi on se että ka hyökkäsivät katukaupuistelijoitten ku huoneeseen mennyt lakkovahti
listä'mään Ei löytänyt kylliksi se ei ole kapinoinut ennen ja että kimppuun ja yhtä surkea näky nuo mutta muuten on melkein saniante-
t ' ' iciilh oli -i tul se nytkään ei kapinoi niin paljon katukaupuistelijat jotka itku kur- kevä ketä ammutaan pääasia vaan
laakoja "ja- J"llld U11M kuin saattaisi odottaa Nälkäkapinoi- kussa pakenivat hävityksen tieltä on että ammutaan
kinnut mielenkuolumsa ta 01 pantu toimeen Europan kau- jättäen koko omaisuutensa hävityk- Lambert: — Minä olen hieman eri
Antti ei tuhlannut aikaa näh- pungeissa sotalaeista ja "isänmaalli- gelle alttiiksi Toinnuttuaan kauhusta mieltä tässä Minä ajattelen etlä
tiessään isännän vihan vaan o- sista velvollisuuksista" huolimatta joku heistä hoksasi kutsua seudun murhia olisi vältettävä mikäli ma!i-
iensi kirieen isännälle ioka si- a Ulnnatkln ovat siellä yhä edelleen' asukkaat kokoukseen missä he puo- doliista ja että mahdollisimman inhi-
" v J ' -L halvemmat kuin täällä Täällä sitä- lestaan saisivat selittää että he eivät millisiä taistelutapoja noudatettava
histen alkoi sitä lukea Ei isän-
vastoin toitotetaan porvarilehtien jo- mahda mitään hintojen kohoamiselle Bennett:
Sotaa ei ole koskaan
ta tiennyt etta se oli Jaskalta laisessa numerossa "hyvästä ajasta" Tuhansia työläisnaisia tuli tuohon käyty ilman ettei verta olisi vuotanut
mutta kohta kun huomasi että — ja muutama kadunväli kurjaliston kokoukseen ja pari tuhatta jäi kadul- ja se puoli joka sitä olisi yrittänyt
tuo kiusaivhenki uskaltaa häntä kortteleista yläluokkalaiset viettävät- le seisomaan kun kaikki eivät mah- olisi varmaankin hävinnyt Lakko
VV! p 1 nntfitin 1-miH riivot 'iiu hvvää aikaa — elelevät kuin tiineet saliin Tämä kokous ei ollut on sotaa — Mitä muuten tuohon
Kirjeen kautraKiii Kiusata dvl--_ viimeistä päivää minkään järjestön kutsuma eikä siel- ihmisyyden noudattamiseen tulee niin
tui h a n entistaankin enemmän "Kuuhan se olisi sitä viimeistä päi- lä ollut ketään tottuneita ammatti- minä haluaisin tietää koska te sitä
— Vai on se ryöväri ostanut vää! Jo olisi aika! puhujia asioita esittämässä Mutta olette täällä noudattaneet? Tehän
sinun luusi ja vielä kerskuu pi- v Yorkissa on nälänhätä Perhe kun i°ukosta eräs nainen viiden lap- tapatte miehiä täällä yhtenään niin
tävänsä ämmäs ia kakaras kau- jonka pitää tulla toimeen kahdeksal- sen k$EnuÄ kuin rottia aivan tarpeettomasti tahi
r i„ „i V n- j„u„iu„ „jii„„„„ sella itkun sekaisella äänellä kertoi ainakin paljoa pienemmän voiton
pantekijaisrksi Mutta mma teen la tai k mmenel donanlia vaossa kuinka mahllotonta Mnen m tulla tällden kPuin nytl on Yysymy]lses
sen kaupan mitattomaksi Alina Ja ff' ' _ n tnv-ii -inivat" toimeen niin se puhe vaikutti enem- sinäkin olet tappanut näitten kym-
syötän luusi koirille ennenkuin g°]aIse ' perheet tulla tohneen ny män kuin loistavin kaunopuhujan tuo- menen vuoden aikana kun olet ollut
annan Jaskalle Sinä roisto olet kyisillä hinnoilla? Saksassakin myön- te' „ Ooli-Hn -D ™ isäntänä niin paljon miehiä
- c i j -i -i i i Ei ollut valmistettu sekaan mie- etta ei ne raadot ainakaan tuohon
minun vallassani Sinusta ei tu- netaan sodan nalkataksalla puolitois- lenosoUlSi joka pirlettiln tiistai-aamii- mökkiin mahtuisi
le rosvoa vaikka tämän yon olet- ja paunaa perunoita päivässä nenkl- paivälla kaupungin talon edessä Näl- Lambert: — Sinä olet hirvittävä
kin ollut hariottelemassa Ke- 11 ' r l"Tlt"Z „ ° ' kä ajoi ihmiset sinne Ei kerinnyt ihminen
n annaa laa ia srnaiucii niaaia ra
llitta sanoppas niitä se
nen nuo vaatteet ovat? Tunnus- hjntäm 52 senttiä Viikossa $364
poliisikaan valmistautua vieraita vas- hyödyttää meitä että tapatit nuo
to Vt nti mistä n1et ne vn-nstnmt MIips nunlpt lrnltrv nnlkastn me- ""= "'" uueiiei monon Huoneeseen ja Kine-
ta heti mistä olet ne aiastanut siis lähes puolet koko palkasta me tuskin saatim poliisireservit paikane tutlt vie)a ruumiit ia iIman kuole
senkin konna Lähetän hake- nee pelkästään perimiin! Entäs muut Vaouloillaan 1a kourillaan koi- msnSm tntvint™
senkin Konna unetan naice- ™ i'"" "cu"i a ja ne kapuloillaan ja kourillaan koi- „answn tutkintoa'
l-nnarar-naor m vnn irra vnmvnnr-: - —
maan vallesmannia niin olet rna- t' J ' ' luvat epätoivoisia työläisnaisia niin Bennett: — Meille voi olla siitä
doissa että helisee senkin syöt
tiläs !
teet
oiiräf li Ch liiänaar aivon va a i a na 1 U Irint „ t„ i _ t i " hk : i
"Porvarilehdissä suositellaan taas "T" "Yr ul v" ue"""B ' u '"
hätäapukeinoja" Toistaiseksi ei ole l—Jl 8i% ""LiS" mI!oa- ?"sll(Slkm sdaan akkT
(„„ ti„t : „„:„ viplä näätitv Bal-a1nil-pn ireminlHnHn u'""": ""'"s"' ioiiiuoo0i- iäisten roiiKeus ja mieienrauna ri
mana! tulivat itaiman suulta eia paasty saksalaisten Kemiallisiin tinnt rilI„ mnna kanilla- „„„ „ t„irv„i„i„„t i„„„„ „„i„„
sijais-aineksiin mutta kai siihenkin n" ii v uaV to J-- "cu'ia
kinnapit jälellä kahakan jälkeen Toiseksi jos yhtiöt täällä kontrollee-
Tiin noiW QötfJlM talraft-in itä i ini_ x i„i if _i i
vielä ole kohonnut Mutta niin piukka " „ Ztl „ T 7 " " raaval Kf"m '""P™8 omeusiai-
t? uuuieii iinainiiii ituinei uniin AjuvaLLiiii tnuta niin inp tnnisturammp taniMii
Mnhnpn nn a nitnn-oboinAlfo nam rnmonfn v lunta liuu lue luuiBluiaiiuue uaiuail
joskus tullaan Nyt neuvotaan kan
saa syömään riisiä Se kuulemma ei
ukkosen tavalla eikä siinä nimi
tyksiä säästetty Antti seisoi i
sännän edessä itsetietoisen ia
päättävän näköisenä
arkuus oli noissa Isännän vaa valppaita ovat he voitonhimoa-
ei1„tS o„ 1 = i- t sa" Ja Kviman syuameuomia
— ' että kuii maanantaisissa lehdissä ru-
sasi tulta tappuroihin lsanta ot- yettiin suosittelemaan riisin ostoa ja
ti Anttia niskasta polki jalkaan- useat kai noudattivatkin neuvoa jon
ka vuoksi riisin kysyntä vanan kas
voi niin heti kohotettiin riisinkin
hintaa parilla sentillä paunalta
sa ja huusi
— Mene työhösi laiskuri
Antin äänessä 'helähti var
muutta kun hän sanoi:
— Irrota syntiset kyntesi nis
kastani Minä €n mene työhön
tuommoiselle käskijälle Jos et
tahi ionkun muun murhan loita tu-
pelkäämme että itäpuoli ei aijo odot- iemmH myöhemmin täällä toinipenna-
taa tutkimuksien päättymistä — tai- nemaan lakkolaisten syyksi ja tuo-
lä kertaa Nälkä ei tunne lakia eika muutamme pahemmat lakon johtajat
sieviä tapoja New Yorkin itäpuolella elinkautiseen vankeuteen Vallinko
on satojatuhansia ihmisiä jotka eivät vaani ettel Michiganin valtion laeissa
saa syödä kylläkseen Ja niitä on o]e kuolemanrangaistus määräystä
Brooklynin puolella ja Bronxissa ja ge vaikuttaisi paremmin kun voitai-
'Puuttuu sanoja oi
nimittämään tätä ruokotonta kidut
tamista Kuohuvasta mielessä vaan
kummittelee kysymys — kuinka kau
an tätä vielä kärsitään! Ei luulisi
enää tarvittavan paljoa ennenkuin pi-
Upaiia nimpiiT Iäisessä länsiosassa Siellä kiehuu sIin vefJeila lakkolaisia hirteen sala
ueana nimenä inh„ int„:-in -ni0 Phkä hvvin- t!-__ a_- !„ t-
Icontele Uimisten tavalla niin o- kari vuotaa yli reunojen Jopa pi
Ien valmis muuttamaan pois heti täisi inhon myrsky syntyä kun kai- gotaan toisia vhtä nälkäisiä v
— Tuki turpasi rähisi isäntä Ken tämän kurjuuden kestäessä kan- _ Raiv_ '
ja kuohuu jotakin joka ehkä hyvin- poliisien toimeenpanemista murhista
kin pian on antava nerroiue Kouraan- (xanraa pirullista naurua) Murhien
tuntuvan todistuksen siitä että työ- avul]a voimme vielä toivoakseni pro
läisten mielessä on tänä päivänä vä- voseerata lakkolaiset kapinaan että
hän läheisempiä ja tärkeämpiä kysy- saamme tilaisuuden -panna toimeen
myksiä kuin "isänmaallinen innostus" niijpin s„iirpn syysteurastuksen ia
ja sotaan lähtö merien taakse —
astaan
sanjoukoille saarnataan sotakiihkoa
lä n mu n 11 icinlt In vnnrlH-nnn iltTii-
kakarat ja ämmäsi Ja vielä vk- ten elämää suojelemaan mitä? Suo
si asia Olet velkaa taloon niin jelemaan nylkyriemme "oikeutta" nyl
nnlwn Pttpt ikinä mi citii mnl-- keä vielä enemmän
saa
lUn10 tnn V„11: 1 namiu ifiujj luiiuenpiiBiBHii e-
1-jill ii nm itipn inltrlrtctn"
kyydillä tuovat takaisin ja pol- _ toitottavat taas kapitaiistilehdet
villas rukoilet armoa Minkälaisiin toimenpiteisiin? No a-
ge on vale! sanoi Antti setetaan komitea tutkimaan kallistu
ko tjlOI „„! ::-(( nnsen syitä! Viidessadaskuudeskym-
lJrllV menes komitea!
vasu
Minä
KU PARISAARELLA
(Jatkoa edelliseen numeroon)
sillä lopettaa ltoko lakon
Lambert: — Tuollapa kuoleman
syyn tutkijat jo tulevat Voimme
mekin mennä tuonne mökkiin katso
maan mitä ne tuumaa (Lähtevät
kävelemään mökkiin päin)
(Esirippu)
KOLMAS NÄYTÖS
etta lsanta liamimastyi n tämä nvltpttv kansa tnrlpllnkin
menen ja vien perheeni aasilatima joka antaa tuolla tavalla
(Putka tahi vankikoppi Kun esi
rippu nousee seisovat Senja ja Aa
peli keskellä lattiaa)
Aapeli: — On tässä lakossa ro
mantiikkaakin kun pannaan pojat
senfmoisena kuin se nyt on Iisa
si Antti ja lähti vanhaa tupaa
kohti (Jatk)
-P-
Nälkä
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
pilkata itseään
"Xälkäkapinoita rikkaassa Ameri
kassa joka ihan pakahtuu Europasta
saatuihin liikevoittoihin! Nälkäkapi
noita silloin kun Broadwaylla kulta
pakkojen edessä seisoo pitkä jono
r!ostelj!oita' lorottaen vuoroaan pääs- kmlsi kertaa ja sjUen tu]evat' takai kin olla aviopari jos sinä nyt oik
a aaria myöten täytettyyn saliin ja gm ja poistuvat paihalta Sisältä tosissasi maltoit luopua tuosta liä
(Frankki ja Aapeli poistuvat näyt
tämöltä samalle päin kuin pyssyhur
tatkin ja vangitutkin menivät)
fTptkon nääatä tlilpp T-VänUUl lltnc
Tutkimaan Syitä!!! tpn näyttämölle liHnpn takanaan kllll-
luu ampumista Frankki menee sen -la t samaan vanKiKopplin kah-
huoneen ovesta sisään joka on tien denkesken
takana Pyssyhurtat tulevat näyttä- Senja: — Ne luulivat varmaankin
mölle Toinen asettuu tien takana ole- 'eitä aviopariksi kun minä olen
van huoneen ovelle ja toinen ikku- näin akan näköinen
nau eteen ja alkavat ampumaan si- Aapeli: — - Taisivat luulla Eivätkä
sään Hetken ammuttuaan menevät ne siinä aivan väärässä tainneet ol-
sisälle ja ampuvat vielä viis tahi lakaan Miksikäs me emme voisi-
kein
äty-
huoneesa kuuluu huutoa ja valitusta rl- ja rikkurisielusta
ampumisen aikana Senja: — Kyllä varmaankin mei
dän välimme nyt on kuitti mutta
(Lakkolaisia kokoontuu paikalle valitettavasti liian myöhään
niitten joukossa Frankkikin) Aapeli: — Parempi myöhään kuin
Frankki: — Sillä pirullisella on ai- ei milloinkaan
na onni nytkin meinasivat pyssyhur- Senia: — Niinhän sitä sanotaan
Maanantaista kahakkaa katsellessa tat tappaa minut tuohon huoneeseen mutta tässä tapauksessa se on pa-
iyuvuil ja tappoivat Kansi itävaltalaista hemni (Laskee molemmat kätensä
Fpm#ili — Tuolin tuloakin ir tmih_ a —„ : „ — :i
fienesta kaalilterastd jonka lunta Itäpuolen tyoläisvaimot hyökkäsivät misvaunut niitä noutamaan hänen rintaansa vastaan ia itkee hil
aamalla kannetaan kaksi ruumis- Jaa) Anna anteeksi Aapeli minun
ta lakanoilla ulos huoneesta ja vie- käytökseni Minä olen niin onneton
een Miksi et sma
minua aikaisemmin
ksesta tahi estänyt
levät paikalle) minua ollenkaan sen kelkkaan joutu
masta
Lambert:— Tassa mokissa tietaak- Aapeli: — Mitäs minä voin sille
nall se on noin 2 senttiä keski
kokoisesta perunasta Sipulien hinta
oli vuosi sitten yksi sentti pauna
nyt maksavat ne New Yorkissa 18 —
20 senttiä pauna Kaalikerät mak
soivat vuonna 1916 7 dollaria tonni raivostutti itketti inhotti
tukuttain nyt 160 dollaria tonni kapinoivat toisia yhtä köyhiä vastaan
kaupungin hotellit eivät riitä anta
maan tiloja kaikille tänne tuleville
porhoille jotka ovat sodan verellä ja
tämän maan kansan nylkemisellä tie
nanneet miliooneja
"Xälkäkapinoita! Mutta ketä vastaan!
vuosi sitten oli 2 seuttiä maksetaan katukaupuistelijoitten kimppuun ja
-v un i uunjuuiei iiiaiiauivui Kaatoivat Helaan tavaransa maalian
vuosi sitten 8=i senltri a-irl-m n™n — — -ia lananoiiia Ulos nuolleesta ja vie- ''"' '""a
säkki iv „i niiden hhita V f f- " katukanpustelija on yhtä koy- daän sjvuull Lakk0laiset poistuvat etten tiedä mitä t
™ 'l i? " Z hIla- la saataa kum näyttämöltä sinnepäin mihin ruumiit- Aapeli auttanut i
nrt rffl LZ 1™ v I k"""1Sa- „ Wn vietiin Lambert ja Bennett tu- irti tuosta lurjuk:
nyt i50 Herneet ennen yksi doi- "Asuntoni läheisyydessä on eras i„ot „„:i„n„ t minun nlipnUnan =
lan kori nyt kymmenen dollaria Ap- vihannesmyyjä joka kärrypahasensa
pelsiinit ennen $140 laatikko nyt vieressä seisoen sateessa ja tuiskus-
4ft
sa ja tuulessa myy tomaatteia lo sein on se kaksniKmnrlin lana iiimnt nQiniio9
Tässä mainitaan ainoastaan kas- sentillä pauna Tukuttaisin ostetta- mutta kuolemansyyn tutkijat eivät Senja: — Sinä olisit esimerkiksi
vikset Mutta liha voi munat kala essa maksavat ne hänelle 12 senttiä ole vielä saapuneet ja ruumiit jo voinut kiinnittää minut itseesi mut-
— sanalla sanoen kaikki joka muo- pauna Päivän mittaan voi hän myy- vietiin pois Mitä helvettiä se sellai- ta sinä et tahtonut
dostaa tavallisen työläisperheen joka- dä korkeintaan viiden dollarin edes- nen menettely tarkoittaa? Muuten- Aapeli: — Sinähän olit jo pikiin-
Paltalfen rav'nnon- 011 kohonnut kak- tä Hänen päiväpalkkansa 12— IS kaan minä en ymmärrä mitä sinä tynyt Paavoon kun minä tulin teille
si kolme neljä jopa kymmenkertai- tuulisesta päivästä näin ollen voi olla luulet hyötyväsi ammuttamalla ihmi- Kuinka minä olisin puun ja kuoren
sestl — ja kuten edellaolevasta luet- korkeintaan $150 Ja kun tuollai- siä heidän kodeissaan? Se olisi eri väliin voinut tunkeutua Sitäpaitsi
telosta näkyy ovat jotkut tavarat silta raukoilta hävitettiin vähäiset asia jos ammuttaisit niitä tuolla sinä olit paasin tytär ja synooda-
4
li
hi
m
!!!
i i
f :
i 1
li
)
il
t i
ii
li ii
' i