Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 27, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VVOODLAND WASH
MULLAN IDAHO Täällä on ollut kovat pakkaset
ettei oikein tarkene mennä mäkeä-
Halloo Selma-täti:— Kirjoitan taa- Halloo Selma-täti! Tämä on ensi kaan laskemaan
sen Toverittareen kun en ole kauan kerta kun kirjoitan Toverittareen Toivotan onnellista vuoden jatkoa
aikaan kirjoittanut enkä ole nähnyt koska ei koskaan ole mitään lapsilta kaikille Toverittaren lukijoille!
täältä maalta kirjoituksia Täällä täältä Mullanista Minulta on kuollut
maalla on kovin kylmät ilmat Täällä oma isä ja nyt minulla on uusi isa
oli juhlat naisten päivänä 24 p:n Minä olen yhdeksän vuoden vanha ja
naalilla ja siellä näyteltiin myöskin veljeni on seitsemän vuoden vanha
näytöskappale "Hetken lapsi" Minä olen kolmannessa luokassa kou-
Meidän koulu seisoo kymmenen lussa ja veljeni Urho on ensimäises-
päivää tyhjänä ja siitä minä pidän sä luokassa Opettajamme nimi on
kun ei tarvitse mennä kouluun näin Miss Jean Hän on hyvä lapsille
kylmällä ilmalla Nyt on tavallisen kylmä talvi Lu-
Toveruudella 'ALTEVIINI KOSKI mivyöry vei Mr ja Mrs Kosken ta-
vonöytC lvraeits cmtow mo momoo lon
WILLE RUUSKA
Luokkafaisfelualueelfa
jatkaa tätä kukkotappelua Ei päin
vastoin Toveritar ei ole se lehti
jossa 'persoonariidat selvitetään ei—
Toverittaren olisi pitänyt panna H
H kirje roskakoriin senkin syyn
perusteella kun hän et ole edes
lehden tilaajakaan ) Ja sen perus
teella kun H H tahtoo tietää niin
niinä annan tässä totuuden tietää
koko Toverittaren laajan lukijapiirin
L K
EVERETT WASH
ollut
täällä
Mei-
RED GRANITE VIS
Ellen Sorjonen kirjoittaa Toverit
taressa siitä "kamalasta" joulupukis
ta Minäkin haluan sanoa minkälai
nen on meidän Joulupukki Kun puk
ki tuli haalin rappusissa niin alkoi
Tuskin koskaan ennen on
näinkään paljon kansalaisia
Sydämelliset terveiset kaikille To- Everettissä kuin nykyään on
tä perheitä on nyt talla kertaa 2i
ja useita yksinäisiäkin Tänne on
saapunut useita perheitä Canadasta
saakka joten meillä on nyt hyvät
edellytykset toiminnassamme Meil
lä on vaan tällä kertaa puhumaseura
verittaren lukijoille isoille ja pienille
THELMA IRENE KAUPPI
COBALT O NT CAN
Halloo Selma-täti!! Tämä on ensi-
mainen Kerta Kun mma Kirjouan iu- muua Kai se uiuuuaa uuueuaa jimu
eräs osaston jäsen soittaa marssia voviitareen Minä kävn koulua ia o- kenties jo ensi kokouksessa Kun
urkuharmonilla ja pukki tuli tanssien ]en yhdeksän vuoden vanha ja olen puhumaseura perustettiin niin yhtyi
ja tanssin tahdissa kiersi muutaman viidennessä luokassa Minulla on siihen heti 18 jäsentä ja nyt viime
kerran ympäri kuusen ja kaikki sille ka]{Si veljeä ja yksi sisko jotka kokouksessa neljä joten meitä on
nauroivat sillä se olihauska katsella kaikki käyvät koulua Minun on täy- 22 jäsentä nykyään vaan melkein
Sitten kun tuli lahjojen jako niin tynyt olla kotona neljä viikkoa kun on toinenpuoli poissa viellä Miksi
piti tuolle ukolle vakuuttaa että on olen 0jlut sairaana Olen varttonut olette pois miksi vetäydytte syrjään
hyvä tyttö tai poka isälle ja äidille kuolemaa vaan eipä tuota ole tul- silloin kun on kysymyksessä oman
ja sitten vastansa! lahjan Saman- ]ut Ei njn nuorena saa kuolemaa luokkamme edut Ja te jotka olette
varttoa Päinvastoin tulee pyrkiä elä- täällä ennen taistelleet osaston ole-
mään ja elämään hyvin — Selma- massaolon puolesta teistä en pie-
täti) neliäkään syyllä epäile että olisitte
Täällä on vähän lunta ja oikein jonkun provokaattorin vaikutuksen
kovat pakkaset Meillä on ollut muu- alaisia ette suinkaan! Minä var-
tenkin kova talvi Isä sairasti kaksi muudella tiedän että olette siksi
kuukautta ennen joulua kun louk- luokkatietoisia ettei moiset hommat
kasi jalkansa Kolme viikkoa kerkesi teissä voi mitään vaikutusta aikaan
isä olla työssä kun meiltä paloi saada Ei älkäämme ajatelko että
huone Nyt asumme erään komppa- yksi henkilö voisi olla esteenä sillä
nian kokin huoneessa ja kun on ei meitä naisiakaan viedä niin kau-
laisilla kysymyksillä se pukki kiu
sasi vielä aikuisiakin ihmisiä ja me
nautimme siitä oikein Puheita pidet
tiin kaksikin kuusen juurella eikä
siellä ollut mitään sinnepäinkään et
tä olisi lapsia pimitetty
Meille tuli kirje Suomesta jossa
sanotaan että villat maksavat 15
mkaa kilo ja perunat 18 mkaa tyn
nyri kahvit 16 markkaa kilo halot
16 markkaa syli Dollarista makse
taan 7 markkaa 50 penniä
Koettakaapa tytöt ja pojat muis
taa vanhempianne vaikka vaan dol
larilla Minun isäni pyysi että pyy
täisin veljeni lähettämään yhden dol
larin sillä suuri puute on heilläkin
70 vuotiailla vanhuksilla
AILI B
puita paljon niin pääseehän sitä tai- aksi syrjään ettei siltä ääni kuulu
ven yli Jos isä pysyy terveenä niin Toverittaren 7:ssä numerossa kir
kesän tullen laitamme itsellemme jottaja N N haluaa tietää ketä
pienfn huoneen tarkoitan kuuluvan mustan käden
Jos näen tämän julkaistuna niin liittoon Siis väärin ymmärretty
kirjoitan toisenkin kerran vointini minä tarkotin ja kirjotin mustia veh
nrukaan Iloista talven loppua kai- keilyitä enkä maininnut ketään liit
oille Toverittaren lukijoille pienille toon kuuluvaksi vaan suoraan sa-
ja suurille toivottaa
ELEONOORA JOHNSON
DUNBLANE SASK CAN
Hyvää iltaa Selma-täti: — Kirjoitan
ensikertaa Toverittaren lasten osas
toon Kun olen lukenut toisten pikku
poikain ja -tyttöjen kirjoituksia niin
tuli minullekin halu pirtää joku rivi
Olen yhdentoista vuoden vanha ja o
len kulkenut koulua toista vuotta ja
olen toisessa luokassa Olisin kulke
nut koulua pitemmänkin aikaa mut
ta kun piti auttaa isää ettei jouta
nut kouluun
Nyt on olleet oikein sievät ilmat
vähän aikaa mutta on niitä ollut lu
mituiskujakin Jos tämä kirjeeni tulee lehteen
niin kirjoitan toistekin Lähetän par
haimmat terveiseni Selma-tädille ja
kaikille isoille ja pienille Toveritta
ren lukijoille EINO VAARA
DAISYTOVVN PA
Tervehdän lasten osaston lukijoita
suuria ja pieniä
Meillä oli ihanneliiton puolivuosi
kokous jossa valittiin kaikki virkai
lijat m m valittiin allekirjoittanut
kirjeenvaihtajaksi Ihanneliiton koko
uksia pidetään joka toinen sunnuntai
Joka sunnuntai on myöskin pyhä
koulu Ihanneliitto pitää iltamat maalisk
10 p:nä Silloin esitetään näytöskap
pale "Valon tiellä" Tilaisuudessa suo
ritetaan muutakin ohjelmaa
Naisten päivää vietettiin 24 p:na
iltana Siellä esitettiin "Yökausi lah
della" Siellä oli paljon ohjelmaa
Ihanneliiton lapset myöskin esittivät
ohjelmaa
AURORA MINN
Hyvä Selma-täti: — Piiminpä taa
senkin jonkun sanan Toverittareen
ja kerron niistä muutoksista mitä
on tapahtunut meidän perheessä kun
tuonen kylmä käsi korjasi pois mi
nun pikkuveljeni Hänen nimensä oli
Ernest Viljo ja oli kuollessaan nel
jän kuun ja yhdeksän vuorokauden
ikäinen Häntä kaipaamaan jäimme
minä kolme veljeä ja isä ja äiti
Hän joukostamme lähti pois
veljeni rakas pieni
Hän taistelohon päällä maan
Oli liian hento
IRJA TOSSAVA
Toivoisimme että kaikki lapset
tulisivat ja yhtyisivät ihanneliittoon ]au]avan niUa mci(Ui
sillä siellä opimme paljon hyvää
Ehkä lopetan tällä kertaa ja kirjoi
tan toiste lisää
Toveruudella ELLEN JALLA
noen mustat vehkeilyt jossa näin ol
len henkilö tai useampi koettaa kai
killa salajuonilla nakertaa niin yksi
tyisten kuin yhdistyneitten toverien
ja toverittarien pyrkimyksiä ja koet
taa ratsastaa toisten leipätaakan pääl
lä koettaen nakerrella kunnian mu
ruja itselleen Tällaisen työn jota
harjoitetaan tahallisesti eikä ereh
dyksessä tulen väittämään mustaksi
ja vaadin että näistä kaikista on luo
vuttava kerran sillä me jotka py
rimme eteenpäin oman perheemme
ja koko työväenluokan onnellisen ko
din saavuttamiseksi Tällaisen myy
räntyön minä tahdon julkituoda en
kä suvaitse mitään pimeäin joukko
jen agiteerauksia jotka kulkevat per
heestä toiseen vointinsa mukaan ke
littelemässä ettei vain kenenkään
pitäisi yhtyä osastoon Niin kauan
kun sieHä on hänen vihaamansa
henkilö pääjohtajana ja vielä H H
sanoo samaisen henkilön sepittävän
lauluja meidän seurahenkiloista ja
in ohjelmailta-
SPRUCEFI ELD ALTA CAN
missä Main Halpamaisilla juoninaan
koettaa H H uskottaa Toverittaren
toimitusta ja sen laajaa lukijakuntaa
että hän kuuluisi seuraihmisten jouk
koon Siis miksi valehtelet miksi
et sano totuutta siten että sinä et
kuulu tähän jäsenenä tähän puhu-
Tervehdys Selma-tädille! Nyt kir- maseuraan enkä usko jos tämä H
joitan ensimäistä kertaa lehteen O- H on koskaan kuulunutkaan osas
ien lukenut Toveritarta ja ne luvut toon muuta kuin yhden kuun ajan
ovat miellyttäneet minua ja siksi in- täällä Everettissä joku vuosi taka
nostuin minäkin ne kirjoittamaan perin josta oli huvin puutteessa
Olen 11-vuotias Minulla on kolme eronnut Eikä mitään puoluelehtiä
veljeä ja yksi sisko Minä olen käy- kään ole koskaan tilannut itselleen
nyt koulua kolme vuotta ja nyt olen vaan varkain kulkee toisten toverit
neljännessä luokassa Äiti on minut tarien lehtiä lukemassa Siis minä
opettanut lukemaan ja kirjoittamaan en kirjota tätä sillä että tahdon
) Toimituksen on mahdoton tie
tää kutka ovat lehden tilaajia ja
kutka eivät ole — Toini
Tehkää ostoksenne niis
tä liikkeistä jotka il
mottavat tässä lehdessä
VVAUKEGANIN ILL S S O VI
RALLISET KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol
mantena sunnuntaina alkaen kello
2 lp — Osaston ompeluseuran kokouk
set ovat joka kuukauden toisena tors
taina alkaen kello 2 lp Kahvia ko
kouksen loputtua
HANNAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään jokai
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
SAND COULEEN MONT S S O
OMPELUSEURA pitää kokouksensa
jok toinen torstai-ilta kello 7 Terve
tuloa kaikin!
ASTORIAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään osastoa
talolla joka torstai-ilta kello 8 Oso
te: 262 Taylor Ave
MULLAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-Haalilla kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita
HOQUIAMIN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSET pidetään o
saston talolla Ahjolassa joka torstai
kello 2 jpp Osote: 315— lOth St
Hoquiam Wash
ooooooaaooooas
o Huom!
O Nw York'in Suom NaittM 8
O OSUUSKOTI
9 jg natkanvSiityetolrnlstOt
241 Lenox ave 122 st
O Telef 613 Moniing ido 0
aoooeo c noeaoo
Cloquetln s s osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi
vän osaston talolla C s s ompelu
seura 815 Ave F Cloquet Minn
PORTLANDIN S S Osaston Ompelu
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla joka toinen torstai-ilta kello 8
Osote: 719 Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S 0-
saston (Box 454) ompeluseura ko
koontuu joka kuukauden ensimäisenä
ja kolmantena torstai-iltana klo 7:30
Kansanhaalissa jossa s s osaston
kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
STOCKETTMN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-ilta kello 7 Saapukaa kaikin
Uudistakaa tilauksenne
ajoissa ettei lakkautus
ta lehden lähettämises
sä tule tapahtumaan !