Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 27, 1917, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 9
Tiistaina helmik 27 p:nä 1917
SIVU VIISI
samoin ohjelmakokoukset joissa on
kin ollut ohjelmaa tätä nykyä hyvin
runsaasti Toivon että osaston jäse
net edelleenkin kehittäisivät itse
ään ohjelman suorituksessa että il
tamat yhä enemmän ja enemmän
tulisivat tarkotustaan vastaaviksi
T k 10 päivän illalla oli neuloma
seuran' iltamat jossa suoritettiin seu
raava ohjelma: Lapsilta laulua ja
pukutanssia runon lausui Mrs San
dra Malinen puhe D Heliniltä jossa
hän selosti kuinka tärkeätä olisi
naistenkin ryhtyä yhteistyöhön Sit
ten seurasi kappale "Juhannus-aattona"
ja kuvaelma "Juutalaistyttö"
jonka esittivät Helmi Kolari ja Mai
ja Johnson lopuksi tanssittiin puku
tanssia nim: "Oikea käsi" ja "Nuo
tan repiäinen" Tämä olikin ensimäi
neu kerta kun täällä on saatu oh
jelmaan pukutanssia Yleinen tulos
iltamista oli tyydyttävä siihen kat
soen kun oviraha oli anoastaan 25c
Kiitos vaan kaikille rJn hyvin ilta
missa olleille kuin myöskin ohjel
man suorittajille sillä tekijältä jo
takin tulee mutta tekemättömältä ei
mitään
Työt täällä ovat tätii nykyä erit
täin vilkkaassa käynnissä joten kä
sivartensa kuulemma saa kaupaksi
ukko kuin ukko Ja eihän ihmekään
sillä on tämä nikkelistä ja kuparista
Canadan rikkaimpia kaivantoja ja
nyt jos koskaan ennen tarvitsee
kapitalistinen maailma mineraaleja
sotatarvetehtaisiin valmistaakseen
murhavälineitä Europan tappotante
reelle Kyliä täällä naisillekin olisi työ
paikkoja ja palkat vaihtelevat 20:stä
30 dollariin kuu Olisikin suotavaa
että tänne osuisi joitakin reippaita
tyttöjä jotka uskaltaisivat ottaa o
saston toimintaan käsiksi aivan kah
della kädellä
Teille jotka ette ole vielä yhtyneet
neulomaseuraan kehotan teitä siihen
ja samalla ilmoitan että kokoukset
pidetään joka keskiviikko kello 2 jp
p ja paikan kyllä saatte tietää kuu
kysäsette joltakin seuran jäseneltä
M J
Lasten Kevät
1917
Lasten Kevät tulee taaskin sisältämään kuvia ja kertomuksia lastemme ihanneliitto
ja sunnuntaikoulutolminnasta lasten näytelmiä sosialistiselle maailmankatsomukselle
perustuvia kertomuksia runoja puheluja lapsille ja joukon miellyttäviä kuvia
Hankkikaa tämä kevätjulkaisu lapsillenne Vapuksi !
Avustamaan tätä julkaisua tulevat Lyydi Gratchef Selma Loukola Hilja Liinamaa
Klaudie Parkkonen Anna Kangas Emilia Gren Selma-täti Anna Kokko ym„ yin
tädit ja sedät
Lasten Kevät valmistuu painosta maaliskuun ajalla
joten sen levittämispuuhiin voitte heti ryhtyä Tämä pitäisi tulla mahdollisimman
monen suomalaisen lapsen luettavaksi Aikana tällaisena el meidän pitäisi kasvatus
työssä voimiamme Bäästää
TILAUSHINTA ON 1b SENTTIÄ KAPPALEELTA
Kiirehtikää tilauksianne saadaksenne Lasten Kevään ajoissa Asiamlehllle annetaan
20 prosenttia — tilauksista vähintään kymmenen kappaletta 25 prosenttia kun raha
seuraa tilauksen mukana
TOVERITAR Box 93 Ä3toria Oregon
Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Kevät 1917 Rahaa seuraa mukana $
Nimi
Osote
PORTLAND ORE
Kyllä sitä täälläkin pidetään nais
ten päivää vaikka on vähän myö
hästytty mutta parempi myöhään
kuin ei koskaan Se on päätetty
viettää maaliskuun 4 p alkaen kello
8 illalla Silloin kaikki naiset viet
tämään omaa päiväämme naalille
Agitatsionitoimikunta ja ompeluseu
ra toimivat yhdessä Ohjelma tulee
olemaan kaikin puolin hyvä ja arvo
kas Soittoa puhe laulua yksinäy
töksinen kappale: "Unta vuonna
1916" nyrkkilehti ilmestyy ym y
m ja naistenpäivän numero Toveri
tarta jaetaan kaikille niille joille ei
vielä tule Toveritarta Tällaisia päi
viä ei ole kuin vaan yksi vuodessa
joten naiset tulkaa silloin suurissa
joukoissa nauttimaan illan ohjelmas
ta Ja te jotka saatte vapaasti Tove
rittaren naisten päivän numeron ti-
"Ne siellä keskipiinssä"
Katsellessani keskipiirin kokous
referaattia ja huomatessani kokouk
sen antaneen muistutuksia Toveritta
relle" pikkuporvarillisuudnsta palvelijatar-
ja säästäväisyys-kysymyksissä
sekä nähdessäni kuinka Feiciias täs
tä sydämensä pohjia myöten iloitsee
ja kun vielä näin että kokous oli
antanut kiitoslauseen "Pelto ja Koti"
lehdelle eninalttamil oila ryhtymättä
tarkastamaan herrojen edustajien joh
donmukaisuutta sillä minulla oli
heikko aavistus siitä että näissä ky
symyksissä ei kumpikaan puoli istu
erittäin lujasti satulassa ja kun siitä
katoaa johdonmukaisuus niin asia
menee vieläkin kehnommaksi Otin
siis "Pelto ja Kodin" viime vuosi
kerran esille pikkasin ylös muutamia
neuvoja säästäväisyyteen Ne ovat
tässä:
Perunaleivän valmistusohjeet
Hernekahvin keittäminen
Mallaskahvin keittäminen
Kotitekoisen siirapin valmistami
nen Liliamakkarain valmistaminen
Laardin valmistaminen
latkaa myöskin samalla Toveritar
Tämä lehti on kaikista hupaisin seu
ratoveri Ja siinä on paljon oppi
mista meille Siis sotahuutomme ol
koon: Toveritar meidän työläisnais
ten luettavaksi! Eikä se pahaa tee
miehillekään Muistakaapas nyt saa
pua kaikin h a a I i 1 1 e 4 p maaliskuuta
Sisäänpääsy on vapaa vaan kahvista
tietysti täytyy maksaa Hyviä leivok
sia saa kahvin kanssa
Avioliiton satamaan ovat purjehti
neet Hilda Hedlund ja Matti Riutta
Hilja Venhola ja Väinö Korjula On
nea ja menestystä heille tukkanuo
tan vedossa LOVIISA
BOSTON MASS
Hyvin harvoin täältä on näkynyt
Toverittaren palstoilla uutisia Ja ne
kin harvat kerrat jolloin täältä on
jotain mainittu ovat rajottuneet yk
sinomaan jonkun iltamatilaisuuden
mainitsemiseen joten Toverittaren lu
kijakunta saapi varmaan sellaisen
käsityksen että täältä puoluetoimin
taan osanotto on aivan lamaannuk
sissa Mitä taas tulee varsinaiseen osas
ton toimintaan niin siitä sopii sa
noa että se on viime aikoina hyvin
vaurastunut Osaston kaikki toimi
kunnat ovat olleet vilkkaassa toimin-
Tähän liitän sitten perään Tove
rittaren neuvot: Kotitekoisen soopan
valmistaminen Mihin tyhjiä jauho
säkkejä voi käyttää Miten saadaan
luista maukasta soppaa Voiko ku
kaan huomata noissa neuvoissa muu
ta eroavaisuutta kuin sen että jäl
kimäiset ovat mahdollisesti hieman
naisellisempia mutta tämä eroavai
suus on helposti ymmärrettävissä
Mitään periaatteellista eroavaisuutta
niistä ei voi suurennuslasin avulla
kaan löytää Mutta meidän rakas
Feidias arvelee että olisikohan sit
tenkin vuosien vierähdettyä vielä ker
ran tarkastettava niitä sosialistisia
periaatteita ja sovellutettava niitä
Toverittareenkin
Ja sitten se palvelijatarkysymys
Toveritar puolti ammattiopetuksen
yhdistämistä tyttöjen järjestämistyö
hön Tämän sanottiin olevan rouvain
etujen ajamista ja tästä kai Tove
ritar on saanut keskipiirin edusta
jilta nuhteet Hyvät toverittaret!
Ottakaa Työmiehen 25: s numero Sen
kolmannelta sivulta löydätte kirjoi
tuksen joka selostaa "Tanskalaisten
toverittarien harrastuksia ja saavu-
nassa ja sillä edistäneet osaston ta
loudellista varallisuutta kuin myös
kin henkistä rikkauttamme Tällä en
tarkota sitä että eikö voitaisi toi
mintaamme vieläkin parantaa johon
meillä on kyllin syytäkin sillä löy
tyy vielä paljon puutteellisia täällä
kin kuten kaikkiaalla muuallakin
vaan ne lienevät korjattavissa Esi
merkiksi lasten valistamistyön teke
minen joka täällä on jätetty tois
arvoiseksi asiaksi niin lasten van
hempien puolelta kuin osastonkin
puolelta siilä ihanneliiton enempää
kuin pyhäkoulunkaan järjestämiselle
ei ole annettu ennemmin juuri ni
meksikään huomiota vaikkakin las
temme opetuksesta riippuu niin pal
jon! Tosin täällä oli pyhäkoulu viime
vuoden ajalla jonkun aikaa toimin
nassa vaan se täytyi lopettaa toi
mimasta osaksi opettajapuutteen täh
den osaksi sentähden kun lasten
vanhemmat eivät ymmärtäneet olla
apuna opettajille että heidän työnsä
olisi ollut helpompaa Jos lasten
vanhemmat olisivat käytännöllisellä
tavalla kotonaan ohjailleet lasten o
pastusta samaan suuntaan kuin mitä
opettajatkin koulussa opettivat —
Vaan nyt lienemme tässäkin sustees
sa jonkun verran oppineet sillä tääl
lä oli tov Jukka Kotiranta idän piiri
toimikunnan lähettämänä luonnoi-
tuksia" "Ne ovat siksi suuresta mer
kityksestä että niitä voidaan esittää
esimerkkinä muille" sanotaan Työ
miehessä Ja edelleen "Ja juuri am
mattikoulun perustaminen se kohotti
yhdistyksen arvoa ylöspäin ja sai
omia etujaan valvovat emännätkin
kannattamaan tyttöjen yhteistyötä"
Niin kun te olette koko sen kirjo
tuksen lukeneet niin olette varmasti
siinä käsityksessä että juuri am
mattikoulun perustamisesta on tans
kalaisen palvelijatar-järjestön menes
tys riippunut
Tätä luette Työmiehestä joksikin
samoihin aikoihin kun keskipiirin e
dustajakokous kiittää Työmiestä ja
laatii muistutuksia Toverittarelle sil
tä että se on puoltanut ammatti
opetusta yhdistettäväksi palvelijatta
rien järjestämistyöhön Ja sinä Fei
dias kehtaat kukkoilla tuommoisien
tuhkaponsien päällä Minä olisin odot
tanut sinulta jotain järkevämpää
Jos olisit ymmärtänyt meidän mies
ten puolesta oikein häpeästä punas
tella siellä Työmiehessä niin olisi
sinustakin jotain hyötyä Mutta nyt
— niin minä "en löydä tarpeeksi
massa ihanneliittotyöstä Luennoiden
tk 11 12 ja li! päivinä Samalla
antaen seikkaperäistä opastusta käy
tännöllisessä lasten opetustavassa
joka pääasiallisesti perustui havain
nolliseen opetustapaan Tov Koti
ranta onkin ihannoliittotyön opetuk
sessa mestari alallaan Sen täytyy jo
kaisen myöntää joka näitä asioita
vähänkin syvällisemmin ajattelee Ja
näki sen siltäkin kun yleisö niin
suurella mielenkiinnolla ja tarkkaa
vasti seurasi joka ilta luennolta li
säksi vielä kuin ottaa huomioon et
tä kuulijakunnassa oli suurin jouk
ko nuoria naisia ja miehiä jota vas
toin lasten Isistä ja äideistä oli suu
rin joukko luennoilta pois Se on
vähän niinkuin häpeäksi heille las
kettava Sillä jos kelienkään niin
juuri lasten vanhemmille kuuluu huo
lehtia siitä etä heidän lapsensa tule
vat jatkamaan sitä työtä jonka e
teen me nyt työskentelemme Vaan
jos meidän lapsemme saavat yksin
omaan sen opetuksen mitä porvarilli
nen koulujärjestelmä tarjoaa niin
illoin heistä voipi tulla yhtä hyvällä
syyllä porvarillisella katsantokannal
la varustettuja sensijaan kuin hei
dän pitäisi edistää sosialismin voitto
kulkua niin ho voivat ruveta sitä
vastustamaan Joten lasten vanheni-
mille lankeaa tästä suuri edesvastuu
avaraa hanaa josta voisin purkaa
ulos sen laavan mikä sisälläni vyö
ryy" Sanon vaan että "olisikohan
sittenkin vielä vuosien vierähdettyä"
tarkastettava sitä sosialisteilta ta
vallisesti vaadittua sosialistista joh-'
donmukaisuutta ja sovitettava sitä
sinunkin pakinoihin — I WESTER
Ja tässä loppuun tahdon pistää
huomautuksen että Toveritar tulee
ilmestymään 12 sivuisena — e-hkäpä
16 svuisena — maaliskuun viimeise
nä tiistaina jos nimittäin niitä va
kituisia tukkutilauksia tulee Toverit
tarelle jonkun verran Tässä nume
rossa tulee olemaan pari hyvää ja
luotettavaa kirjoitusta lasten hoidos
ta Toinen kirjoitus on kokeneelta
työläis-äidiltä toinen tuolta tunnetul
ta ja kapitalistien vihaamalta puli-
das-ravinto-tolitorilta VVileyltä Lai
tamme nämä kirjoitukset rinnakkain!
niin että työliiis-äidit voivat nähdä
ettei se kaikki järki ole "oppineilla"
Ja samalla saatte myöskin nähdä et
tä tohtori Wiley kehottaa keittämään
luusoppaa ei rahan säästämiseksi
vaan terveyden säästämiseksi
SELMA-TÄTI