Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 27, 1917, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina helmjk 27 p:nä 1917
No 9
TOVERITAR olenko tehnyt kaiken voitavani
' Amerikan iuomaiisten tyuiimitn ii- Toverittaren suhteen ja minä yh-
S"ttiÄÄ"S tenä keskipiiriläisenä kysyn myös
tottantamana kin itseltäni ja miua voin vas-
Huoneusto ijaiteee 10:nen ja Duant ka- i-Minvr kaiken
ujen kulmassa Puhelin 36S tata etta : OlCll tenti) t KaiMll
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerraa voita Vfllli siitä asti kllll minulle
Maimailmoituksista $100 ensimaiielt tuu- u'lJJu„ „
malta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta liiat fllll 1 yomielicn mukana J Ove-
— tilaushinnat-yhdysvaltoihin rittaren näytenumero Koko sen
i ™°ik"ll™'D™£ vu01" Mc öiemassaoloajan olen minä anta
1 uosikerta i25 puoli vuotta 75c nut sekä henkisen että aincelli
i uosikerta SiYsoMEpoii vuotta Nc sen kannatuksen Toverittarelle
TOVERITAR mutta minua on aina hermostut-
BOX 99 ASTORIA ORE tanut sc suuri väliijtäniättö-
TOVERITAR myys mitä nämä keskipiirin nai-
(THE VVOMAN COMRADE) set ovat osottaneet omaa leh-
Oraan of the Finnish Working Women In +P:ns: kolitann 'Se 011 llälltV
America Published every Tuesday by The tejllSd kouraan -c un ui i
Western Workmen Publishing Co allia V UllieiSlSSa leVlttamiSKll
AdrtUmg rate 50c per inch per Insertlon teittekö Voitavanne liai-
inStBheRunit°eNd ItIIIs: set Minnesotassa AVdsconsinissa
One year $100 6 montht 60c ja Michiganissa? Ei ainakaan
One yer $(25 6 rnonths 75c siltä llävttällVt Kllll lllill kilpai-
Z F?f {? C6°SIE8c Um tuloksia niin täytyi ihme-
address : teliä että sellaiseltakin paikka-
Entered as second-class matter July llth kunnalta kilin Oli 'XeSjailliee lä
tin at the Post Office at Astoria Oregon _ :uf„ l-lniiliiniki
Jnder the Act of March 3rd 187 lietettiin 2 tllatlsta kllpailliaika-
"toimitus na Alutta syy ei aina ole asia-
Selma Jokela-McCon miehissä Kun ei naiset tilaa mm
814 Onk SL Portland Ore eihän sitä vui asiamies auttaa
linna ueuau -sen mimjiiuihsijiu
1 JMarmtetissa on naisia somuus-
fpinakin itseään itäviä joille ei
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa saisi Toveritarta kaupaksi vaik
euraavaa: ]a itkisi ja rukoilisi Odinä ha-
Uuaia 110 iuaisin sanoa näille keskipiiriläi-
Ka"3:::::::::::::::::::: IS sme että -metkaa seuraamaan
Toveritarta itseään eikä vain La-
Minäkin pakinoimaan SH"&SPÄ Ä
muuta kuin sen mitä on viime
Luettuani Tyomiehestä Feidi- aikoina ollut Lapatossun pilaku
aksen Päivän pakinoita" miten vissa ja säästäväisyys-osastossa
me täällä keskipiirissä arvoste- Olettakaamme että Toveritar
4inviie eri lehtiämme keskiviikon on lapsi vasta kuusi vuotias
istunnossa Sen luettuani oikein ja siitä huolimatta sen pitäisi
sydän fleuahti ajattelin että kelvata esimerkiksi vanhemmil
nreiliä täällä keskipiirissä on pai- le Yli kuusi vuotta olen luke
jo ääntä ja vähän villoja Me pi- nut Työmiehen hyvin tyyni eikä
'dämme niin suurta suuta Tove- siinä ole aina kaikki ollut nnu
ritlircii sisällöstä mutta emme täysipainoista sosialistisen :pen
palju avusta sitä kirjoituksillam- aatteen mukaan Tartuppas nyt
inc emmekä hanki sille tilauksia Eeidias kynään ja kirjota 1 ove
Meidän olisi ensin täytettävä vei- rittarccn ja samoin te toiset
voHisuutemme ja sitte meillä oli- k 1 edustajat tehdään tasta po
ni täysi oikeus sitä arvostella roporvari-lehdesta oikea sosiahs
Toua' ei ole että ihmisellä oli- ti-lehti ja samalla karsitaan kai
si oikeuksia mutta ei velvolli- kista puoluelehdistä ja kirjalli
uiKsia Täytyy olla velvolli- suutlcsta kaikki porvarillinen
siuiksia jos kerran on oikeuksia- moska pois Kun olemme tehnyt
iki n Yelvollisiuidet ovat yhtä oikein suursiivouksen joukolla
ehdottomat ja luovuttamattomat meidän sosialistisista sauomaleh
ikuhi oikeudetkin (Katso V T distä ja kirjallisuudesta niin sit
Miilsin Yhteiskunnallinen talous- te voimme vasta sanoa etta jie
lie le sivu Hl Kvsykö-ön jo- ovat niin ''hirveän tyydyttäviä
:ainon keskipiiriläineii itseltään: 'I ovenliisesti Alan Haapala
LEHTEMME TILAA
JILLE Koska joittenkin tilaajain ta
holta paheksutaan sitä että leh
ti katkaistaan tilausajan loput
tua halliamme ilmoittaa että
postilaki kieltää lähettämästä
lehteä kenellekään ellei sitä ole
tilattu Lähetämme huomautuk
sen kaikille tilaajille kyllin ajois
sa tilauksen loppumisesta keho
tuksella uudistamaan vaan ellei
tilaaja ota huomautusta huomi
oonsa jättäen tilauksensa uudis
tamatta olemme pakotetut kat
kaisemaan lehden lähetyksen
Kuitenkin olemme airtaneet leh
den mennä tilaajalle noin viikon
kaksi yli aikansa ettei tilaaja
jäisi yhtään lehteä saamatta sil
tä varalta että uudistus jollain
tavalla viivähtää Toverillisesti
LIIKKEENHOITAJA
LUOKKATAISTELU-ALUEELTA
ASHTABULA HARBOR OHIO
Lämmin tervehdys kaikille Tove
rittaren lukijoille ja tilaajille! Toi
voa teille tarmoa luokkataistelussa
että pian koko maailman köyhälistö
heräisi tietoisuuteen ja rupeaisi tais
teluun tätä kapitalismin sortoa vas
taan Osastomme toiminta on ollut jok
seenkin vilkasta ja aina olisi toivo
päästä vielä parempaan Työkokouk
set pidetään säännöllisesti kahdesti
kuussa Perhe-iltamia ja muita huve
ja on aina vähän väliä ja näytelmä
iltamia on joka toinen viikko
Ja nyt on ruvennut kuulumaan
kuiskeita että äijämiesten pitäisi
hommata oikein jyry-iltamat ja he
kyllä sen aikaan saavatkin kun vaan
asiasta kiinni pitävät Ja silloin men
nään joukolla katsomaan mitä ne
meidän äijät oikeastaan saavat ai
kaan Ilma on ollut kamalan tuiskuillen
ja kylmä ettei paljon tohdi nokkaan
sa ulos pistää
Mrs Mäki käväsi Saksassa tk S
p ja toi tullessaan Hempalle terveen
tyttären Terveyttä riittäköön että
hänestäkin kasvaisi oikein innokas
luokkataistelua köyhälistön riveihin
LYYDI N— NEN
lee sanottavan että ollaan jo parem
malla puolella sillä pian on kevät ja
kesän ajaksi taas tulee entisiä osas
ton jäseniä paikkakunnalle jotka ot
tavat osaa toimintaan ja helpotta
vat niiden taakkaa jotka ovat koko
kylmän talven vaivojaan säästämät
tä toimineet osaston hyväksi
Ne suuret myyjäiset ovat olleet ja
menneet Meille naispoloisille niistä
on vaan katkerat muistot jälellä sil
lä meidän kauniit ompelukset meni
vät melkein kaikki muille paikka
kunnille Mutta ei sentään muistella
entisiä vaan aletaan entistä ahke
rampana valmistamaan töitä että
saadaan keväällä pitää myyjäiset
vaan- täällä Kiipin niemellä niin sil-
loin saamme käsityömme jäämään
lähemmäksi
Ompeluseuran kokoukset ovat joka
toinen sunnuntai kello 4 jpp Saa
pukaa lukuisasti kokouksiin että ei
sitten takanapäin tarvitse pallotella
Näytelmäseura hommaa täydellä
höyryllä Nykyään on useita kappa
leita" harjottiksen alla Muistakaahan
vaan lukea Raivaajasta iltamailmotuk
set ja tullaan silloin haalille jokainen
ken kynnelle kykenee kun kappaleita
esitetään naalillamme Tällä kertaa
pidän toivomuksena että alatte käy
dä enemmän osaston iltamissa ja ko
kouksissa Jos ei tämä kehotus riitä
niin toisella kertaa annan kuulua
enemmän jota nytkin jo sietäisitte
saada
Puoluetervelidy Itsellä
ILONA W
ARVOSTELUJA
TOVERITTARESTA
Vaikkapa nämä arvostelut eivät o
lekaau mitään "virallisia" niin sopi
lee niitä sentään saattaa julkisuil
leen näin kokouksien lähestyessä kos
lienpa ei niitä virallisia alustuksia
ek arvosteluja ole vielä laadittu
Ja näissä ei-virallisissa ovat tilaisuu
dessa saamaan nekin arvostelunsa
ilcuuluville jotka ehkä muuten olisi
vat kainoja mielipiteitään ilmoitta
maan — Toi m
"Ymmärtämättömän" mietelmiä
No mitä minä sitte töhertäisin?
— No vaikkapa siitä kun tuo Tovo
ritir on käynyt liian "porvarilliseksi"
Mutta enhän minä siinä mitään
porvarillista hommaa ole vielä liuo
mmnut sillä en ipidä noita Solnta
ädiu hyviä neuvoja porvarillisina ja
jos ne sitä ovat niin siinä tapauk
sessa meidän nykyinen elämämme on
oivan porvarillista hommaa tarkoi
tan meidän naisten puolelta sillä
meidän pitää paljon enempi säästää
kuin mitä Selma-täti on neuvonut ja
jokainen itsetietoinen nainen ymmär
tää pitää nämä neuvoi viattomina
oman taloutensa edesviemisneuvoina
eikä minään politiikkana Jospa me
saisimmekin käyttäytyä niin kuin tie
dämme vaan se on kaukana meiltä
Miestoverit kyllä kirjoittelevat et
tä säästäväisyys on "porvarillista" ja
tuhlaavaisuus "sosialismia" unitta si
tä he vaan näin kirjoittelevat ja jo
kunen osa ehkä käytännössä sen
I oteuttnakin tehden aviokumppalis
taan silii ennemmin "porvarin" sen
tälulen että kuta enempi mies tuh
laa ollakseen "sosialisti" sitä enem
män vaimonsa täytyy säästää vaikka
ci siinä tarkotuksessa että hän olisi
porvari vaan että pysyttäisiin rehel
listen ihmisien kirjoissa Tarkotan
että kaikki maksut tulisivat makset
tuiksi Onkohan monikaan miestove
reista syventynyt ajattelemaan josko
heidän perheissään säästetään tai ei
sillä miesväki pitää tämän ikäänkuin
heille kuuluvana Kuulee joskus jon
kun toverin kiittävän vaimoaan ja
myöskin toiset toverit toisten vai
moja ja kun ottaa selvän minkä
LANESVILLE MAGS
Tervehdys Toverittaren lukijoille!
Osaston toiminnasta ei ole mitään
erikoista sanottavaa Eteenpäin sitä
mennään kuten ennenkin vaikka on
vähiin toimijoita Nyt sentään jo kuu-
vuoksi se kiitos tulee niin käy jus
tiin niin että se kiitoksen saanut
vaimo osaa olla säästäväinen En ole
vielä toveria senlaista tavannut joka
olisi sanonut että kyllä minulla on
hyvä ja luokkalietoinen vaimo se
osaa tuhlata vaan päin vastoin ei
vät tykkää ollenkaan tuhlaavasta vai
mosta kotonaan
Onnellinen avioliitto Tästä kysy
myksestä kirjoittaa Toverittaren pals
toilla on mielestäni turhuutta On
nellinen aviolitto voidaan solmita
vasta silloin kun luokkaherruus on
maailmasta kukistettu Nykyisessä
yhteiskunnassa puhtaammatkin tun
teet tuhoutuvat kun ei ole yleistä
hyvinvointia ja vielä nykyisessä yh
teiskunnassa on mahdoton vaatia elä
mältä sitä mitä toivoisi
Ikävää Miksikä Selma-täti "kahvi
jutuissaan" puhuu "säkkäämisestään"
Minuun se teki kovin ikävän vai
kutuksen ja luulen moniin muihin
Toverittaren naispuolisiin lukijoihin
tehnee samoin Älä Selma rakas hei
tä lasta tuuliajolle sillä silloin sen
hukka perii Muistathan sen synty
misestä saakka kuinka se oli hive
röinen ja kuinka se horjui sinne ja
CREIGHTON M I N ES ONT CAN
Ensiksikin tervehdän kaikkia tä
män lehden lukijoita sekä toivotan
taistelutarmoa ja toimintaintoa erit
täinkin naisille Sillä nykyinen yh
teiskunta vaatii naiselta yhtä paljon
kuin mieheltäkin Täällä Creightonis
sakin on vielä paljon naisia jotka
eivät ymmärrä mikä osa on naisella
nykyisellä aikakaudella Se ei ole
ainoaltaan kotilieden lämmittäminen
vaan nyt jo vaaditaan muutakin Mei
dän tulee - ottaa osaa yhteistyöhön
ja toimia mukana köyhälistön vapau
tustaistelussa ja jokainen voi jolla
kin tavalla jos ei yhdellä niin toi
sella No niin kerronpahan vähän tämän
kin paikkakunnan oloista koska tämä
on luulakseni ensimäinen kerta kun
Creightonista on lähetetty uutisia
Toverittaren palstoille Tämä on noi
ta tavallisia kaivantokyliä Canadan
vuoristossa Suomalaisia on noin 250
paikoille S s osasto täällä toimii
Uyvi vilkkaasti ja alaosastot huvi
toimikunta neulomaseura ja voimis
teluseura ovat ripeässä toiminnassa
Osastolla on oma velaton talo ja ra
haa kassassa joten taloudellinen
puoli on tätä nykyä taattu Talou
denhoitajana ja näytelmäseuran joh
tajana toimii David Helin ja olem
mekin olleet tilaisuudessa saamaan
näytöskappaleen joka lauantai-illaksi
paitsi maksu-lauantaina jolloin on
markkina-iltamat Osaston työkokouk
set pidetään joka toinen sunnuntai
tänne ensi askeleitaan ottaissaan
Muistan hyvin kuinka siitä miestove
rit tekivät pilaa ettei tuoulainen
"räätös" kauan elä ja nimittelivät
silä halpamaisesti nivanpa hävyttö
myyksiin asti Mutta nyt on jo jou
kossa niitä jotka tykkäävätkin tyt
tärestä ja jahka se siitä varttuu so
reaksi neidoksi niin rakastuvatkin
häneen ja ikävällä odottavat häntä
luokseen joka viikko samoin kuin me
naisetkin Ja sittepä hän vasta ku
koistaakin kun hänellä on sulhasia
jotka kilvalla tahtovat häntä tavata
useamminkin kuin kerran viikossa
Lopuksi toivoisin että kaikki tie
toiset naiset tilaisivat itselleen To
verittaren sillä yksi dollari ei ole
siinä hukassa Olen tilannut Toveri
tarta sen syntymästä asti enkä mei
naa heittää tilaamasta niin kauan
kuin se elää ja minä elän — hän
se kyllä elää varmasti Ei muuta
kuin toivon paljun uusia siskoja hä
nelle koska iliän on onnistunut hol
hoojakseen saamaan senlaisen joka
ymmärtää tehtävänsä
"Ymmärtämätön"