Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 27, 1917, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 9
Tiistaina helmik 27 p:nä 1917
SIVU KOLME
Luokkafgisklitähselfa
BUTTE MONT
(Jatkoa kmidpiiiu-lta sivulla)
J Vortman ja Andrey Lehto Mr
Lehto sai surmiinsa (Bool Hager)
kaivannossa tl( ö p iltana klo
7:30 joutuessaan ylhäältä putoavien
kivien alle Lehtiöltä jäi vaimo ja
pikku tyttö Elma Pikku Elmalle
tilattiin Toveritar ajan ratoksi kun
ei ole isä huvittumassa Toveritarta
lukemalla oppii Elmakin näkemään
ja ymmärtämään minkä järjestelmän
uhrina hänenkin isänsä joutui ennen
aikaiseen hautaan
Tk 9 p kuoli Speculator kaivan
nossa F Murphy E Braodvaylla
kuoli suomalainen kuuden lapsen isä
(nuorin lapsista jonkun kuukauden
vanha) siihen kuuluisaan malliurien
keuhkotautiin En muista perheen
nimeä On sekin hirveä palkkio
kapitalisteilta Vaimo parka jäi kuu
den pienen lapsen -Kanssa kylmän
maailman syliin ilman minkäänlaisia
säästöjä ja elämän mahdollisuuksia
Mr ja Mrs Shaubut ottivat yhtenä
päivänä kaksi lasta lasten kodista
poika 7 v ja tyttö 1 vuoden vanha
Niin ne työläiset joutuvat lapsensa
niiden pienenä ollessa jakelemaan
ja ltihjottelemaan kapitalisteille Lap
sille heti otettiin uuden isän lailli
nen nimi
Tk 15 p käsiteltiin kaupungin
talolla 0 avioorojuttua neljä murha
juttua ja P Kujalan Valkosta orja
kauppaa koskevaa juttua Todistaja
na Kujalan jutussa oli Oscar Laine
Asiaan sokottunul nainen oli Manda
Konem Ceorce Ceoreeen valkosta
orjakauppaa koskevaa juttu oli myös
esillä äsken En tiedä miten pitkä
aikaisen vapaan leivän lierrut ovat
saaneet Road Kousien omistajat
Mrs Henry Oherg ja 1 V Dwyer
saivat maksaa $25000 sakkoa väki
juomani väärinkäytöstä Se oli aivan
paikallaan
Jim Hiltunen löydettiin East Granl
telta harhailemassa "lootattuna" vis
kipulloilla ja täysinäisellä revolve
rilla Mies joutui putkaan ja maksa
maan sakkoa väkijuomain ja luvatto
man aseen kantamisesta
Albert Ball 2025 Nevada Ave otti
myrkkyä josta seurauksena oli kuo--leina
" Elämän huolet saivat miehen
tilapäiseen mielenhäiriöön
Mrs A Wallace (neekeritär) löy
dettiin kuolleena (ehkä sydänhalva
ukseen) talonsa takapihalta Täällä
Buttessa sattuu monenlaisia sydän
halvauksia Jos esimerkiksi sattuu
olemaan rahoja kotona niin sitä ei
silloin tiedä inistä nurkasta se sy
dänhalvaus kurkistelee Mrs Walla
ce painoi 300 paunaa Oli siinä tä
tiä! "My mamma beat me and threvv ane
out of our home" sanoi 6-vuotias
lapsi Tomy Toliin herättyään ja
toinnuttuaan hospitaalissa Yövuo
rolaiset tulivat työstä kello 2:30 ai
kaan tk 14 p aamuna Kolme kave
rusta näkivät talon portaalla mustan
käärön Miehet menivät tutkimaan
tuota käärös ja löysivät edellä ker
rotun lapsen makaamassa tiedotto
massa tilassa kädet ja jalat palel
tuneena Miehet ottivat lapsen ja
veivät hospitaaliin niin pian kuin
mahdollista Margared Böyli otti
lapsen 'hoitoonsa ja teki parhaansa
jotta sai pojan tajuihinsa Virottu
aan lapsi kertoi hoitajalleen lyhyen
elmänsä katkeran tarinan Hospi
taalista käytiin antamassa mammal
le muistutus raakamaisuudesta Lap
si kun oli terve annettiin hänelle
vaatteensa ja sanottiin että nyt us
kallat mennä kotiin mamma ei saa
sinua lyödä Lapsi parka sanoi ei
uskaltavansa mennä kotiin vaan hän
nyt menee kouluun ja sanoo opetta
jalleen niiksi hän on ollut koulusta
pois Niin meni hän kouluun vaan
ill?i tultua ei ollutkaan suojaa mihin
m nnä ja seuraavana aamuna jotkut
toiset yövuorolaiset löysivät saman
kääreen samanlaisessa asennossa ja
lat ja kädet paleltuneina pastori H
J Hannan talon rappusilta Hanna
vei lapsen heti hospitaaliin ja siellä
tunnettiin lapsi samaksi matkailijaksi
joka edellisenä aamuna oli lähtenyt
kouluun Nyt kun pikku Tomy pa
ranee laitetaan hän kaupungin puo
lesta Kouluun ja jonnekin hoidetta
vaksi Ajatelkaa äidin sydämen ko
vuutta — itse nukkuu huoneessa läm
pimällä vuoteella lapsi värjöttää ta
juttomassa tilassa sydäntalven mur
haavassa pakkasessa Jonkun toisen
talon porraskäytävällä äiti jo lapsen
pienenä ollessa ruhjoo ja palelluttaa
pikku jäsenet kapitalismi sitten "ti
nistää" kaivannon komeroissa kun
lapsi kasvaa isoksi
Toinen mamma piti pientä lasta
pianolaatikosta tehdyssä kolisäiliössä
noin pari tuntia Lapsi oli itkenyt
niin että silmät olivat kyynelistä
kylmässä ilmassa paisuneet jokseen
kin kiinni Me naapurit väsyimme
kuuntelemaan moista lapsen itkua
ja niin meitä meni kolme muoria
katsomaan ja minä löysin lapsen
kolisäiliöstä Nostin lapsen syliini
ja kopistin talon oveen Mamma au
kaisi oven ja kysyi mitä tahdon
Sanoin että älä rankaise lastasi
raakalaisen tavoin se kasvattaa lap
sesi sydämeen katkeamattoman vihan
äitiään kohtaan Muija sanoi että
se poika on pahan sisuinen Käskin
hänen puhua lapselle kauniisti ja
lapsi varmaan tottelee ja omantunto
si voit säilyttää paljon keveämpänä
En ymmärrä7 millä oikeudella van
hemmat käyttävät tämmöisiä kuritus
ja rangaistustapoja lapsiaan kohtaan
Tov Moses Hahl luennoi helmik
17 p American Haalilla suunnimtai
iltana engl kielisten s haalilla ja
20 — 21 pp iltoina taas American
haalilla MUORI H— I
PS — Jos minä ja toivoisin samaa
kuin Mari-tätikin että saisimme näh
dä K Parkkosen perhekuvan ensi
Lasten Keväässä — Sama
ASTHABULA OHIO
On oikein mielenkiintoista lukea
aina joskus omankin paikkakunnan
rientoja tästä ympäri maailmaa le
viävästä työläisnaisten lehdestä To
verittaresta Oikein ikävällä odotin
viime vuonna kun täältä niin vähän
hiiskuttiin tässä lehdessä vaan syy
oli siinä kun tätä lehteä tilasi ai
noastaan muutamat harvat vaan nyt
kun tänne leviää alun toista sataa
niin ei ole ihmekään jos niin suu
resta lukijakunnasta aina joku pitää
velvollisuutenaan joskus piirrellä tä
hän naisten lehteen Mutta paljon
vielä puuttuu hirveän paljon ennen
kuin saataisiin Toveritar tulemaan
joka kotiin tai edes joka suomalai
sen naisen luettavaksi sillä tiiliä
niinkuin kaikilla muillakin lehdillä
on varkain lukijoitakin jotka mie
lellään lukevat vaan eivät syystä
tai toisesta sentään itselleen tilaa
Helmikuu helistää sanottiin Suo
messa Helisevää pakkasta on ollut
täälläkin jo monta viikkoa helmi
kuun alusta saakka Kyllä se vaan
koettelee kun maksaa ruokalaskut
ensin (ruokatavaran 'hinta kun on
monin verroin kallistunut viime kuu
kausien aikana) ja sitte katselee
jos on vielä dollareita millä ostaa
kivihiiltä joka nykyään maksaa seit
semän kahdeksan dollaria tonni enti
nen hinta samasta määrästä kolme
dollaria ja siitä allekin) Siinähän
meillä köyhälistöllä on valtti jumala
paratkoon että asua keittiössä ja sul
kea visusti ovet kiinni toisiin huo
neisiin (jos semmoisia sattuu ole
maan) niin ei ole suuria kustannuk
sia lämmöstä saa lämmitellä kei
toksista tulevalla höyryllä josta on
seurauksena kaikenmoiset taudit eten
kin lapsissa
Urho Mäelle on vaimonsa Iahjotta
nut terveen esikoisen pojan helmi
kuun 1 päivä AAVIKKO
tymään mitään kokonaista jota voisi
lähettää tähän minun ystävääni To
verittareen joka ilmoista huolimatta
tulee joka viikko tänne metsään
Tästä on kolme mailia postiin ja kor
keita mäkiä noustava ennenkuin
pääsee kaupunkiin vaan ei ole muu
ta keinoa kun lapset naapuriin ja
postiin silloin kuu luulen Toveritta
ren olevan laatikossa Joskus on
hyvin pahoja ilmoja eikä Isä voi olla
työssä menisin postiin niin ukko
sanoo "että se on mennyt muorin
vereen koko Toveritar" Olen ni
mittäin niin kateellinen etten anna
kenenkään silmäillä ennenkuin olen
lukenut kaikki KyTä s cm ihme
jos ihminen saattaa elää ilman To
veritarta joka sen tuttavaksi 'kerran
on päässvt niin ei tee mieli sitä
vihoittaa ' SAAREN1 MUORI
McMURRAY WASH
Vähäsen minultakin Tiiman asian
jo Maiju-täti sanoikin vaan minä
yhdyn täti Maijuun Olisi nimittäin
hauskaa nähdä Klaudie Parkkosen
kuva Lasten Kevässä Monasti on
tullut mieleeni lukiessani täti Klau
riien kynästä lähteneitä kirjotuksia:
oi kun en ole se Klaudie-täti Mo
nasti on ikävä olla kun ei koskaan
voi ajatuksiaan tuoda ilmi täytyy
aina olla vaan ottamassa eikä kos
kaan parhaalla tahdollakaan saa syn-
FORT FRANCES ONT CAN
Osaston toiminta näyttää jo alka
van virkistymään koskapa viime hu
vitoimikunnan kokouksessa helmik
14 p päätettiin ottaa seuraavaksi
näytöskappaleeksi "Isäin pahat teot"
Kappale tulisi näyteltäväksi maalisk
17 pnä On suunniteltu että kevät
puoleen ja kesän aikana esitämme
useimpia arvokkaita näytöskappalei
ta Niistä on jo muutamia kirjotet
tu rooleihin ja toisia pnr'nikaa kir
jotetaan Mm kappaleet "Vihta
housu" "Onnellinen aviomies" "Kun
nia housut" ja "Mollien kylkiluu" aja
teltiin esittää
Viime ompeluseuran kokouksen yh
teydessä oli otettu kysymys josko
kannattaisi paikkakunnalle perustaa
osuuskauppa Homman kannattajia
oli useita vaan allekirjottanut yksi
löllisesti oli vastakkaista mielipidet
tä syystä kun paikkakunnalla on
niin vähälukuinen suomalainen väes
tö ettei se täällä ainakaan luulisi
kannattavan kun ottaa huomioon
ettei koko Fort Franeescissa ole jos
kymmenkunta perhettä joka tulisi
osuuskaupan vakituiseksi ostajajou
koksi Huolimatta siitä jos paikka
kuntamme kauppiaat nylkevät kohtuu
tonta voittoa tavaroista epäilen ettei
se osuustoiminta näissä oloissa suur
takaan hyötyä tuottaisi Se siitä
Tämä oli vain yksilöllisesti sa
nottu enkä tahdo puolestani tämän
enempää vastaan väiltää Jos enem
mistö asian päättää niin vähem
mistö tyytyköön siihen
HELMI MATTSON
NEGAUNEE MICH
Saisinko sanoa teille naiset Mie
het meitä naisia usein moittivat huo
lettomiksi olevan asemamme paran
tajiksi ja kyllä meistä suurin osa si
tä tosin onkin Surumielellä täytyy
käydä muistelemaan meidän osaston
naisten toimintaa kuu aina näkee
vain muutamien pyrkivän rintamaan
Jo kaiketi meille olisi pitänyt selve
tä se kysymys niitä tehtäviä naisil
lekin kuuluisi luokkataistelukentällä
Jos emme nyt aivan yhdessä hetkes
sä voisikaan niin paljon kohota että
voisimme parhaimpien mlestemme
kanssa olla POLITIIKASSA onhan
meillä omat tehtävämme Osaston
toiminnassa on paljon välttämättö
miä tehtäviä joissa meitä tarvitaan
Olla innolla valmistelemassa iltama
tilaisuuksia ja niissä tarvittavaa oh
jelmaa Ompeluseurassa toimiminen
on myöskin se ala joka pitäisi NAIS
TEN ' MUISTAA pitää lamaantuinat
tomassa tilassa Sellaisessa asemas
sa että sekin toimiala aina vain kas
vaisi Tunnettuahan on myöskin
kuinka kaikki toimet vaativat aina
aineellista apua Sen puolen turvaa
miseksi onki ompeluseura laitettu
Tekisipä mieleni sanoa EIKÖHÄN
tfXY EDES YHTÄÄN SÄÄLI niitä
ahertajia huolettomimmilla jotka ai
na koettavat jokaiseen kokoukseen
läpi myrskyjenkin ja muiden vastuk
sien mennä Vasta sitten voipi tosi
toverina pitää jokaista kun näkee
olevan mukana taistelussa Vasta
sitten voipi tunnustaa olevan rohke
utta lausua niitä salaisuuksia mitä
kärsimyksen takaiset elämän koh
taukset tuovat mukanaan jos on to
veri toverina toimimassa yhteisen
asiamme eteen Ja vasta sitten tun
tee olevan iloa ja innostusta työs
kennellä sosialismin hyväksi kun nä
kee jokaisen rintamaan liittyneen to
verin olevan yhtäläisellä huolella mu
kana toimissa Luokkasiskot älkää
unohtako että meillä on paljon suu
ria tehtäviä!
Nyt on seuraava kokous tulevan
kuun 1 p toveritar Hulda Ovaskal
sen luona (Adolf Ovaskaisen asun
nolla) Mennäänpäs joukolla ja teh
dään toverillista tuttavuutta tuon
lähemmän aikaa paikkakunnalla ol
leen toverittaren kanssa Siten hän
kin oppii meihin luottamaan Siellä
on taas tärkeitä asioita
Naisten päivää me vietettiin osas
ton toimeenpanemana Tämä tilai
suus nykyisiin oloihin verrattuna on
nistui tyydyttävällä tavalla Odo
timme puhujaa joksi olimme koet
taneet saada Anna Riipistä sähkösa
noman avulla saamatta häneltä kui
tenkaan minkäänlaista vastausta
Myöskin olimme aikaisemmin tilan
neet Toveritarta naisten päivän nu
meroa sata kappaletta vaan nekin
myöhästyivät Saapuivat vasta pari
päivää jälkeen Kyllähän ne nytkin
löytää lukijansa
Osastossamme on tullut taaskin pe
riaatteellista erimielisyyttä siinä mää
rin että on syntynyt hajaannus Ku
kapa meni ja tiesi kuka siinä sitten
on oikeassa En ole niin varmasti
selvillä kaikista niisä teorioista mis
tä on nämä suuret riidat syntyneet
että voisin mennä väittelyyn (aina
kaan Kärkkäisen kanssa) Kuitenkin
sikäli kuin "mieheni" ja muut sosia
listit sanovat olminne me ehdotto
masti oikeassa niinkauan kun aijom
me olla sosialisteja
Näillä Negauneen työläisillä on
ollut uin monenlaisia johtajia ettei
taida kukaan muistaa kuka heitä on
kulloinkin saanut nenästä vetää Kui
tenkin nämä ovat tainneet olla kaik
ki onneksi miehiä Miehet ovat myös
kin siinä olleet erehtyväisiä kun
ovat johtaneet joukot hajalle Nyt
meitä naisia on kohdannut täällä
suuri tehtävä Luulenpa että mie
hetkin alkaisivat antaa tunnustusta
meille naisille jos me voisimme niin
paljon korjata miesten jälkiä että
voisimme saada hajanaiset joukot
jälleen yhteen kootuksi Sen lisäksi
että saisimme ne yhteen saisimme
myöskin heidät työskentelemään kaik
ki sosialismin hyväksi En pidä sitä
mahdottomana jos kaikin alkaisim
me ylilöisin voimin ponnistella Nai
sellisella voimallahan sanotaan ole
van paljon vaikutusvaltaa Silloin
han me voisimme reippain askelin
astella kohti tulevaisuuttamme ja
vapaalla mielellä siitä ettei ole työm
me mennyt turhaan Astukoon jo
kaisen naisen povelle ajatus: jotakin
täyty koettaa joukkojemme kasvat
tamiseksi Nyt lopetan tiimiin kirjailija-ammatin
Jos tämä saa tilan rakkaan To
verittaren palstoilla silloin koetan
tätä vaivaloista ammattia toistenkin
v EUNIIKA KORHONEN
Milloin on Toverittaren
tilaajamäärä 1 00 0 0 ?
Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia
Jos' haluatte sopivia kes
täviä ja samalla aistikkaita
KENKIÄ tulkaa katso
maan meidän jalkinevaras
toamnie Me voimme tyy
dyttä teitä
Bee Hirn
ASTORIA OREGON
Uudistakaa tilauksenne
ajoissa ettei lakkautus
ta lehden lähettämises
sä tule tapahtumaan!