Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 02, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina tamtnik 2 p:nä 1917
No 1
kaikkien on tehtävä osamme ja toi
mittava yhdessä jos aijomme jotain
saada aikaan
En ymmärrä mikä vaivaa näitä
naisia täällä New Portissa kun ei
vät ne koskaan viitsi kirjottaa odes
omaan lehteensä nimittäin Toverit
tareen Olisihan se niin hauskaa
lukea ' joskus oman paikkakunnan
Jurjotuksiakin Siis oikein paheksu
mislause teille monelle muulle jotka
olette kykenevämpiä kun minä siihen
toimeen
Teillä kaikilla ei ole ajan vähyyt
täkään mutta se on laiskuutta ja
huolimattomuutta niin toivoisin et
tä ottaisitte naiset oikein kilpaa asi
asta kiinni ja kirjottaisitte Toverit
tareen edes vähäsenkään joka nume
roon Olisihan se hauskaa nähdä muual
lakin paikkakunnilla että täälläkin
sitä ollaan toimessa Toveruudella
MAIJU LINDGREN
EUREKA UTAH
Vähän vastinetta ensikertalaisen
Toverittaren 51 numeroon olleeseen
kirjoitukseen
Mitä tulee siihen viime kesäiseen
lastenkoulun pitoon loppui se alkuun
pa sen tähden ettei ollut huoneita
missä kokoontua Henkilö joka oli
liuoneen luvannut kouluhuoneeksi o
Ii terveytensä tähden pakotettu pe
ruuttamaan lupauksensa Sama hen
kilö esitti samassa kokouksessa ensi
kertalaiselle että antaa hänen huo
neensa koulun käytettäväksi johon
hän vastasi ei antavansa Mutta
kumminkin tuollaisia on valmis kir
jottelemaan Ja sitten sen haalin
rakentamisasia Olen ollut itse
myöskin silä mieltä ennen varsinkin
ja kirjottanut siitä Tpverittareenkin
että sitä olisi ruvettava hommaa
maan Vaan kun asiaa tarkemmin
ajattelee niin tuntuu se mahdotto
malta tällaisella paikalla jossa mei
tä suomalaisia on näin vähäinen
joukko ja nekin suurimmaksi osak
si vieiä sellaisia ettei pysähdytä
paikkakunnalla kun sen verran että
saadaan muuttornhat etenkin nuo
ret miehet ja niiden kukkaron pääl
le meidän tuollaisissa rahan saanti
asioissa tulee kumminkin suurim
maksi osaksi luottaa Vai luuleeko
ensikertalainen sillä saatavan haalin
velat maksetuksi kun osaston puo
lesta asetetaan joku esine totille
ja mennään tikettiä kaupalle niin
vastaa ensikertalainen ei ostavansa
yhtään kun ne on osaston hyväksi
myytävänä Eikö olekin kaunis vas
taus? Se puhumaseuran perustaminen ei
kös siinäkin oltu' vastaan sen perus
teella kuu el ole huonetta missä
kokoontua Eikä suinkaan sen
vuoksi että olisimme kyllin kehit
tyneitä No ilmestyihän se nyrkki
lehti jo toisen kerran en tiedä oliko
re sensuroitu tai ei mutta kaiketi
se oli ainakin toimittajan mieluinen
tietenkin
Sitte siitä ompeluseuran perusta
misesta Meillä oli viimeiset ompe
luseuran myyjäiset noin vuosi aikaa
Samoihin myyjäisiin oli naiset teh
neet koko paljon käsitöitä joukossa
ollen hyviäkin käsin neulotulta esi
neitä Keinutuolin matto myytiin
etukäteen lotilla Mutta kuinkas
kävi noitien käsitöiden kun myy
tiin ne huutokaupalla menivät ne
melkein poikkeuksetta alle kankai
den ostohinnan ja olipa melkein
mahdoton saada myödyksi ollenkaan
Täsäs olen esittänyt syyn minkä
perusteella lakkautimme ompeluseu
ran toiminnan En sano tätä sillä
etteikö sopisi taasen koettaa ehkäpä
ee nyt menestyisi paremmin vaan
sen perusteella että ensikertalainen
on nähnyt hyväksi ruveta oikein
lehtien palstoilla mustaamaan Me
olemme toimineet puolueemme hy
väksi ennen kuin olemme ensikerta
laista nähneetkään ja tulemme toi
mimaan eteenkinpäin voimiemme mu
kaan vaikka emme kohta juokse
kaan talosta toiseen suu vaahdossa
ja pää täynnäusä maketa viinaa
Toveruudella —LYYLI
olivat ajan vähyyden tähden julis
taneet näytelmäseuran johtajan pai
kan avonaiseksi ilman kokouksen lu
paa Toimenpide hyväksyttiin Sa
moili hyväksyttiin alustuskomitean
tekemät alustukset itäpiirikokouksel
le Aluetoimikunnan jäsenehdok
kaiksi asetettiin J Järvinen V Fin
berg J Huhta J Mäenpää M Kor
pi VV Suominen H Heikkinen E
Niemi A Suominen ja A Mindo
Heistä alueen yleisäänestyksellä vii
si enimmän ääniä saanutta tulee
aluekomiteaan kaksi varalle Äänes
tettiin piirikok ehdokkaasta puo
lesta annettiin 61 vastaan kolme
ääntä Tältä äänestyalueelta on ase
tettu ainoastaan yksi ehdokas J
Järvinen Järjestön sihteerin ehdok
kaaksi asetettiin V Annala Fitch
burgista Mass Alotettiin äänestys
tolm-pan-kom jäsenehdokkaista
Joulu-aatto-iltaa päätettiin viettää va
paana perheiltamana Lahjoja ei
päätetty jakaa naalilla jota el ole
tehty parina edellisenäkään jouluna
Poikamiesten komitea ilmoitti heidän
iltamastaan olleen tuloja $104565
menoja $2745 jäännös $101820 Joh
tokunta ilmoitti luovuttaneensa haa
lin Sampo osuuskaupan puolivuosi
kokouksen pitoa varten tanimik 20
päivänä
Naisten iltamat päätettiin toimia
kevätpuoleen Iltamaa valmistavaan
komiteaan valittiin Ida Savo Lyyli
Mäenpää Aino Savo Jenny Huhta
ja Selma Hill
"Poikamiesten puolesta" Jaa ku
ten edellä olevasta kokousraportista
huomaatte ovat meidän poikamie
het "tehneet" iltamallaan tuon sie
voisen summan $101820 joka on kai
rekordi tähän asti pidetyistä ns
ryhmä-Iltamista koko tällä mante
reella suom osastojen keskuudessa
Nonvoodin ukkomiehet luulivat saa
vansa pitää rekordin iltamien tuloi
hin nähden mutta olipas nämä mei
dän poikamiehet vielä sisukkaampia
siinä suhteessa Edellämainittu ilta
ma pidettiin jouluk 16 p Ohjelmaa
oli soittoa soittokunnalta duetto- ja
kvartettilaulua runo pieni puhe ja
yksinäyt kappale sekä kupletti uk
komiesten saavutuksista Väliajoilla
myytiin koreja Haali oli koristeltu
joulu-asuun Ravintolaa sai yleisö
käyttää koko illan vapaasti Tyyty
väisiä olivat pojat ja tytöt ukot ja
akat sanottuun iltamaan
Niistä ukkomiesten iltamista en ole
vielä maininnutkaan mitään Olihan
niistäkin tuloja $3S1 "Piittasivat
han" ne pojat saavutuksillaan äijä
mieliet monenkertaisesti vaikka kyl
lä sen taisivat jo tietää kilpailemaan
lähteissäänkin että häntäpäähän he
jäävät
Nyt ovat eukot innostuneet poikien
saavutuksen johdosta ja aikovat he
kin saada jotain aikaan ainakin
"piitata" ukkomiehet Poikamiehiä
eivät yritäkään tuloihin nähden saa
vuttaa Viime kokouksessa valittiin
jo komitea touhuamaan eukkojen
puolesta Iltamat pidetään vasta ke
vätpuolella — H
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!iiiinniiiimiNiniiimiimiinniiiimniiii
IKODIN OSASTOI
ISHlIIIiII!lSI!l!iI!HJlIIIllIIfIHHKä
LIHARULLIA
4 unssia riisiä puoli paunaa kyl
mää lihaa joko lampaan tai lehmän
1 muna pienoinen sipuli ja suolaa
ja pippuria maun mukaan
Keitä risi hiukan suolatussa vedes
sä lisää siihen liha hienoksi hakat
tuna Leiko sipuli pieniksi paloiksi
ja sekota sekaan mausteiden kera
Sekota sekaan vatkattu muna Tee
makkaran muotoisiksi rulliksi pyö
ritä leivän muruissa ja paista syväs
sä kiehuvassa rasvassa
PIKKU AVUKSI TALOUDESSA
Juuston voi pitää tuoreena siten
eitä käärii sen etikalla kasteltuun
vastteeseen ja sitten paneo kannelli
seen astiaan
Kellastuneet valkoiset vaatteet tu
levat pesussa valkeiksi jos liottaa
ne ensiksi saippuavedessä johon on
pantu vähän ammoniaa Kun antaa
ne seisoa vähän aikaa liossa niin
sitten on pestävä ne puhtaassa ve
dessä Jos panee uunista otetun piirakan
(pain) jäähtymään rautalanka-häkin
päälle tai siten että ei pohja tule
sileää pöytää vasten ja piirakka
pääsee jäähtymään taisesti ympä
riinsä jää kuori mureaksi kun ei
sitä pohjalle kerääntynyt lämpö pää
se liottamaan
MONESSEN PA
Osaston kokousasioita jouluk 17 p
Näyttämötoimikunta ilmotti että
RAATAJAT JA MUOTI
Kun rupean tässä "kritiseerna
maan" sitä muolikysymystä niin pyy
dän ensin lukijoilta anteeksi että
el kukaan loukkaantuisi sillä tämä
muotikysymys koskee ainoastaan mi
nua itseäni
Se on sillä tavalla että minä en
koskaan ole ollut tilaisuudessa juok
semaan muodin perässä siitä lähtien
kuu rupesin elämäni työlläni ansait
semaan eikä siitä ole koskaan muo
tiin riittänyt Olen elämässäni aina
purjehtinut niitä vastatuulia ja
myrskysäitä Näin ollen olen aina
joutunut olemaan jonkun vuoden jä
lessä muodista
En ymmärrä vielä tänäkään päi
vänä mikä siinä oikeastaan on että
minun on aina täytynyt etsiä onnea
Joitakin ihmisiä onni etsii En sano
että olisin ollut yrittämätön Silloin
kun tulin Amerikaan sain ainoastaan
E dollaria kuukaudessa palkkaa pai
kassa jossa oli kuusitoista henkeä
Silloin olin tietysti puettuna vanhan
maan muotiin Silloin tapasin ottaa
ulkovuoroni illoin ettei Amerikan
hienot olisi huomanneet minun "slai
liani" Sitten taas kun sain enempi palk
kaa (ei koskaan niin paljon että
olisi muotiin riittänyt) niin sitä mu
kaa kuin armollinen rouva muisti
maksaa niin minäkin muistin köyhiä
sukulaisiani Suomessa
Kuvin 15 sentin liatussa jotu mei
dän kielellä kutsuttiin "seihiriksi"
Mutta aina haaveilin sitä että sitte
kuu tästä mennä rojahdan kristilli
siin niin sitten sitä vasta rupeaa
tulemaan varoja mutta sekin oli
unta
Nyt minä odottelen sitä koska
vanha muoti tulee uudeksi niin
silloin minäkin voisin pukeutua muo
din mukaan Olen ollut Californiassa
yli kymmenen vuotta ja sillä ajalla
olen ostanut yhden parin kenkiä ja
yhden liatun joten muita uusia
vaatekappaleita en ole ollut tilaisuu
dessa edes päälleni koettamaan sitä
vähemmän niitä ostamaan Koko A
menkassa olcajallant en ole ostanut
yhtä ainoata sellaista koko pukua
jota kutsutaan kävelypuvuksi Siiloin
kun tulee kenkien tarve olen pako
tettu kääntymään armeliaisuuslaitos
ten puoleen jonne armolliset rou
vat ovat sii'U kulkiessaan suvain
neet jättää parin vanhoja patiineja
Ja jos ei siellä satu olemaan silloin
kun tarvitsen kipeimmin niin he lu
paavat hetimiten lähettää kunhan
saavat osotteeni Mutta nämä armol
liset rouvat joskus tekevät senkin
laisen erehdyksen että lähettävät
kummankin kengän samaan jalkaan
Ajattelevat kai että kyllä se kelpaa
vaikkapa ovatkin eri paria sillä oi
kai tuo vanha raatajatar viitsi olla
muodissa kunhan kengät ovat vain
ehyet ja niin poispäin
Niin se on meidän raatajaraukkain
kohtalo Mutta minä sanon teille
että äänestäkää kaikin sosialistipuo
luetta vaalipäivänä niin silloin tulee
aika jolloin saamme kaikin käydä
siistissä muodin mukaisessa puvus
ta Silloin ei ole yhdellä enempi kuin
toisellakaan Silloin voivat työläis
äidit isät ja lapset kaikki saada
muodin mukaiset puvut
Kun tulee vuoden 1920-vaalit niin
muistakaapa silloin Minun ei tar
vitse itseäni sen enemmän muistut
taa kunhan katson vaan patiinienl
pohjiin silloin kun äänestämään läh
den Sieltä kyllä vastataan tällä ta
valla: äänestä soslalistipuoluetta
niin saat uudet kengät jos kaikki
toisetkin työläiset tekevät samoin
Ja saat uuden puvun joka tekee si
nut vielä ihmisen näköiseksi
Siihen johtopäätökseen olen elämä
ni kokemuksista tullut että sosialis
mi pn ainoa pelastusrengas Te jot
ka ette vielä siinä renkaassa ole
niin kehotan hetimiten yhtymään
että olette jo valmiina seuraavissa
vaaleissa
Tervehdys kaikille Toverittaren lu
kijoille ANNA ARO
Keinotekoiset kukat
(Mukaillut L L)
Rikkaita varten ovat elävät
kukat Yksinpä orvokkivihkokin
on ostettava ja koska se kui
tenkin kuihtuu ostettua pitää
olla rahaa ja taas rahaa voidak
seen pitää niitä vesilasissa
Ylpeä ruusu komea kamelia
feodaalin lilja viihtyvät ainoas
taan niiden naisten kiharoidussa
tukassa joille elämän onnen an
tavat onnettomat budoarissa
jossa vain ylimieliset oikut mää
räävät tai sitten tyrannien he
vosten jaloissa ja jumalien— vää
riä kaikki — alttareilla
Kertokaa meille kankeasta kan
keasta kaugasrmisusta joka har
vana työläisen juhlapäivänä lap
sellisen pöyhkeästi kaunistaa
niukkoja paloja syrjäisten kau
punginosien pöytäliinoilla siirty
äkseen jo seuraavana päivänä
teidän työläisnaisten halpojen
harsohattu jonne koristeeksi
Te näppärät tehdastytöt te
palvelijattarina raatavat vanhat
piiat jotka ette ole palelluttaneet
sydäntänne vaan joka paleltuu
ie rumaksi käyneet ompelijatar
rukat jotka sievimmillännekin
olette niin karkeatekoisia ja par
hainkin ilonne niin surullista
Kertokaa meille huonosti värjä
tyistä lemmikeiltä joista joka
aamu niin kovin varovaisesti
pyyhitään pölyä ja jotka väris
ten vilusta tekevät pitkiä vai
keita vaelluksia pyhäisillä hiuk
silla joita käusäiset mutta ul
jaat pikku kädet ovat silitelleet
särkyneen 25 seinin peilin edes
sä Niin eläkööt vienot violat
koska maalattu paperi kerran
voi käydä kukasta Eläkööt nuo
uskolliset kuolemattomat joita
kuolioitaan murehtivat pitävät
sopivina lieventämään ristikko
aitauksen julmaa kylmyyttä u
nohdettuina vainajien haudoilla!
HANNAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään jokai
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
SAND COULEEM MONT S S O
OMPELUSEURA pitää kokouksensa
jok toinen torstai-ilta kello 7 Terve
tuloa kaikin!
Cloquetln s s osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi
vän osaston talolla C s s ompelu
seura 815 Ave F Cloquet Minn
VVAUKEGAN1N ILL S S O VI
RALLISET KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol
mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip— Osaston ompeluseuran kokouk
set ovat joka kuukauden toisena tors
taina alkaen kello 2 ip Kahvia ko
kouksen loputtua