Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 02, 1917, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina tammik 2 p:nä 1917
No 1
TYÖVÄESTÖ TEOLLISUU- Mutta vanhus kertoi jotain mensa kapinoi sitä vastaan et- Lääkäri näki että paljon puuttui
DEN KESKUKSISSA muutakin Hän kertoi että jos tä jumala koettelee heitä ja an- pienen sairaan hoidosta mutta
kaikki ihmiset tulisivat yhteis- taa heidän lapsilleen paremman sitä olisi ollut turha sanoa sillä
{Jatkoa ensimäisekä sivulta) ymmärrykseen ja rakastaisivat elämän mutta sen he sentään koti oli köyhä Hän tiesi ettei
' ' toisiaan ja erittäinkin pieniä uskoivat että kuolema on syn- tämä ole ainoa että hän tulee
tisia sanomalehtiä ja kirjallisuut- lapsia ja katsoisivat kaikessa hei- nin palkka sillä synti tarkoittaa näkemään niitä paljon ja taas
ta ja tulisi luokkatietoiseksi AI- dän parastaan niin että kaikille kaikkea pahaa kaikesta pahasta myöskin toisenlaisia koteja sel
kaisi vaatimaan itsellensä oikeut- lapsille annettaisiin samat mah- ja kurjuudesta seuraa tauti ja laisia missä ei yksi heikko hor-'
ta ei enää yksilönä mutta jouk- dollisuudet hyvään elämään niin kuolema Kurja puutteellinen e- juva äiti hoida yksinään sairas
kona jonka jylisevää ääntä täy- ettei heidän sydämissään saisi lämä se on joka tulee näkyviin ta lastaan vaan sairaanhoitajat
tyisi totella Silloin ei häntä e- sijaa kateus eikä viha toisiaan myöskin lapsissa sillä luonto ja monet lääkärit käyvät katso
nää voitaisi ostaa vuorokausi- kohtaan Sillä näistä huonoista rankaisee kolmanteen ja neljän- massa sairasta j antamassa neu
kaupalla Hän vaatisi määrätyn ja kurjista kodeista useinkin läh- teen polveen asti vojaan Tämä lääkäri ajatteli et-
ajan vapautta itsellensä ja käyt- tee rikolliset ihmiset Heidän Mutta harvat olivat jotka näin tä jotain täytyy olla väärin mut
täisi sen omia ja luokkansa etu- täytyy köyhyyden tähden vajo- osasivat ajatella Toiset uskoivat ta hän ei joutanut sitä itselleen
ja vastaavalla tavalla ta vaikka kuinka alhaiseen ja sokeasti kaikki jumalan määrää- selittämään mitä se oli sillä
Tämä pelko — eikä mikään si- likaiseen ammattiin jonka täh- mäksi ja sallimaksi jonka täh- hänen täytyi saada toimeentu
jveellisyyden suojelusyaisto — se den he sitten joutuvat vankiloi- den kaikki sai mennä entistä lonsa toisten ihmisten onnetto
on joka pakoittaa työnteettäjiä Isin ja kaikkiin kurjuuspesiin kulkuaan ilman että ihmiset o- muudesta
piikatyttöjen kahlehtimiseen Mutta jos poistettaisiin kaikki lisivat ruvenneet vaatimaan kor- Annin tila huononi Kaikki apu
vuorokausi kaupalla Kapitalis- riistämismahdollisuus ja kaikki jauksia asemaansa Ja kuinka ja hoito oli turhaa Kun viides
ti jonka mielessä ihmisyys on ihmiset tekisivät hyödyllistä työ- kauan vielä saaneekin näin päivä oli iltaan kulunut siitä kun
vähäarvoinen asia silloin kun tä eikä toinen olisi toisen her- mennä ennenkuin kaikik isät ja hän sairastui sammui Annin e
on hänen luokkaetunsa suojele- ra eikä toinen orja niin silloin äidit heräävät estämään yhteis- lämä Hänen älykäs tietoa ja
minen kysymyksessä näkee hei- ci 'tarvitsisi näitä hautojakaan kunnan kulkua yhä syvempiin noava sielunsa jätti heikon mä
tä varmasti uhkaavan vaalran kaivaa näin usein eikä niitä paheisiin päin ja valamasta jansa Siinä auringon viimeisten
palvelustyttöjen kasvavassa tie- tarvitsisi kaivaa näin vanhojen myrkkyään tulevaisten lasten e- säteitten valaisemana näyttivät
toisuudessa tietäen että palve- kuin minä olen Silloin olisivat lämän suoniin vainajan kasvot kuin kivettyneil-
lustytöt tulevat työväen luokan vanhatkin turvattuja vanhuudes- Annin oli kovin sääli näitä tä Ne olivat kuultavan valkoi
lasten äideiksi ja kasvattajiksi saan silloin olisi se uusi yhteis- köyhiä äitejä ja ikävällä mie- set Niissä oli kummallinen kyp
jolloin heidän tietoisuudellaan on kunta jota kaikki omaansa ja lellä hän aina katseli paljasta synyt leima niille oli pysähtynyt
suuri arvo siinä taistelussa joka lähimmäisensä parasta ajattele- hautakumpua johon köyhillä ei ikäänkuin rukous kaikkien jäl-
kerta kaikkiaan hävittää luokka- vat ihmiset tahtovat ollut varaa laskea kukkaseppe- keenjääneiden pienten köyhäin
sorron ja vapautta ihmiskunnan Silloin aina oli pieni Anni i- ieitä Ja hän juoksi hautausmaan lasten puolesta
luokkaetuja palvelevasta riistos- loinen kun sai kuulla että pai- kiviaidan viereen jossa kasvoi Oi isät ja äidit te joilla on
ta- jon paremminkin voisi olla jos kauniita pikkukukkia poimi n ii- valtakunnan taikasauva käytet-
Huomaatteko tytöt kuinka ihmiset huomaisivat mikä voima tä ja koristi niillä haudan tävänänne te jotka holhootte te
rumat tarkoitukset työnteettäjil- heillä mi käytettävänään jolla Annil!e tuH hautausmaa 0_ joiden tulisi holhota meitä äl
lä silloin on kun he selittävät he voisivat kaantaa maailman kein rakkaaksi paikaksi Ei hä„ kaa uhratko meitä nam nuorina
etta neiclan on mahdoton tulla menon kulkemaan hyvaanpain koskaan mitään tallannut ei rik Sllla me elämme elämää varten
?itT!nir1Vdij-a-n kumSSa' J°ka nih että kaikille riittäisi elämän konu't sinne haudole ]a'jte -a Älkää hyljätkö meitä pieninä
i1taautJet lwa ulkona karu- mukavuuksia ka ainoastaan koristeta Jos hän näki jonklm Koettakaa toki varjella meitä
käytävillä jossa kaikenlaiset epa- vain muutamille vallattoman niin tekevän nuhteli kallkesta Pahasta' huolehtikaa
siveelliset vaarat piikatyttöjä hän pikkuvanhan tavo n että mel e puhtaat valoisat kodit hy-
vaijyvat — Mika epäsiveellinen Kesän kuluessa Anni naki v vat koulut kunnolliset opettajat
vaara: köyhälistön luokkatietoi- kaikenlaista Han naki paljon a e ° synu j a Pana_ " että meistä kasvaisi terveitä hy
suus! ruumis-saattueita komeita nm- tehty kun nkkoo taan to-
Iloiten voimme kuitenkin riis- mis-arkkuja paljon iiiania ka - n ' vaessa katoaisi kaikki kurjuus
oimme kuitenkin riis- niis-arkkuja paljon ihania kal- ™™T'vm™tUt
täjien suruksi -ilmoittaa että Jlta kukkla Ja seppeleitä Ka - lpmnn„i maan päältä
kaikki se ylimielisyys sorto ja Yaatetetn!Ja saattajia Kuun w j - Vanha nalulankaivaja kaivoi
vääryys jota työläisnaiset ovat Paettavan pitkiä puhei ta hau- - vähemmin tehdä taaskin hautaa -mutta työ oli
saaneet kärsiä ei ole kyennyt da la pappi saarnasi pitkaan ja aan vaStd että ne tällä kertaa sydäntä murtavaa
sammuttamaan heissä liekehti- Juh'l1M lapset oit pahoja a' huonosti multa tuntui lyijyn raskaalle U-
vää vapauden kaipuuta vaan on vyytta Kaikki tapahtui juhlalli- i v ) sein han pysähtyi työssään ja
se yhä uudelleen luonut uutta ylevästi Ja omaiset joskin Jas a e"uJJ °™a s Jf pyyhkieli kyyneleitä silmänur-
halua elämään uutta innostusta kiyat olivat silti itseensä tyy- i"'™ kistaan
elämän nunWn taUfeletnmn tyvaisen näköisia Silla he olivat uuule uwu i"iidiieei
Tovereilleen velen Sttflvöden 4neet kaikki mitä rahan voi- Kesä loppui Tuli syksy kyl- 'Kun hauta oi valmis lasket-
2 a Z t SiS t -alla voivat rakkaan vainajan mine ikävine päivineen Kylmä nn sinne pien maala ttu krs u
mA„nn „„ „„„i„„„ hyväksi hänen eläissään myrsKyinen tuuu valitteli suru- junu un mikcu f'' ™"
Siskoni oletko vksi iäsen tuös Ja niin menivät he kotiin le" Jaan liautaristelssä ja lauloi hai- ruumis llama siunattiin tava -
sa kasvavassa Jmeii-isA rrt£ vollisella omallatunnolla jättäen keat virtensä menneen kesän hseen tapaan Ei pidetty ptka
sa Kasvavassa armeijassa joka audan kukkaisten peittoon Ja muistolle Pikku Annin tävtyi puheita eika hautakumpua ko-
taill f 01eU"aSinUUe Ja k0k0 mvnhPmmin vielä l e asettivat nyt olla paljon huoneessa Äiti ristettu kallisarvoisilla seppeleil-
surreume iul
TAnr tiot L-nmpnn Vallila rvniQPii nrttsflftll kielsi menemästä ulos kun ei lä Mutta vanha haudankaivaja
-New York NY 17 19 101 rt muistoksi hautakummulle ollut hänellä mitään lämpöisiä taotti haudan sieväksi kum-
' □ ' 1'A-'1-iu- Mutta toisin oli kun köyhiä vaatteita talven varalle nuiksi meni ja etsi pieniä syk-
PIENI ANNI TA HÄNEN haudattiin Kaikki oli niin yksin- Mutta Annin tuli kovin ikävä syn kuihduttamia kukkia ja va-
YSTÄVÄNSÄ kertaista Köyhästi puettuja lä- sisällä Aina kun vaan oli tilai- pisevin kasin levitti ne varhain
heisiä omaisia vain oli saatta- suus juoksi hän entisille leikki- sortuneen ystävänsä haudalle ja
(Jatkoa ensimälseltä sivulta) massa Papin puhekin oli niin paikoilleen ja katsomaan vanhaa hänen elämänsä tuntui niin yk-
~ lyhyttä ja pakollista Tavalliset ystäväänsä joka aina vaan teki smäiselle ja synkälle
köyhäin lapsilta puuttuu kaik- hautausluvut vaan että kuole- tuota samaa työtään HOQUIAMIN S S O OMPELU-
ikea mikä on lapsen terveydelle ma on synnin palkka sen erit- Eraana aamuna oh Anni sai- SEUrAn KOKOUKSET pidetään o-
tvälttämätöntä täin hän terotti kuulijain mie- ras Hän oh vilustunut ja tauti saston talolla Ahjolassa joka torstai
Köyhäin lapset eivät saa naut- Uin ja että jumala tempaa ne aina vaan koveni Äiti itki hoi- kello 2 jpp Osote: 315-10th St
tia 'hyvästä hoidosta hyvästä ra- pois varhain onnettomuudesta dellessaan sairasta sillä hän pel- Hoquiam Wash
vinnosta ptihtaasta ilmasta he joita han rakastaa ja antaa neii- im pannua iakan hdi sai- j©
teivät saa kylliksi auringonvaloa le paremman elämän Niin oli rasta katsomassa ja määräsi O
ei nauttia puhtaasta raittiista kaikki toimitus lyhyttä Hauta lääkkeitä joita nautittuaan näyt- Kenkiä
tuulesta sillä he asuvat sellai- peitettiin mutta ei hautakumpua ti sairas vaan heikontuvan sillä
sissa paikoissa missä kaikki nä- peittäneet ihanat kallisarvoiset Annin ruumis oli heikko Se ei jotka tyydyttävät kaikkia
mä ovat mahdottomia ja har- kukat Harvoin laitettiin mitään kestänyt sairautta eikä väkeviä haluatte sopvia kes-
voin he ovat tilaisuudessa pää- parempaa merkkiä köyhäin las-lääkkeitä Laakan oh vielä nuori J „maii aistikkaita
semään maalle nauttimaan luon- ten haudoille sillä vanhemmilla Han ei ollut vielä kokemuksis- tav ia ja samal la aistiKK aita
non kauneudesta ja hyvyydestä ei ollut varaa sellaisiin taan tullut tylyksi eikä kylmä- KtNKlA tulkaa Katso-
Senpätähden heitä kuolema kor- Mutta äidit jotka itkivät näil- luontoiseksi hän koetti paras- maan meidän jalkinevaras-
jaa pois ja he pääsevät tänne lä lastensa haudoilla heidän it- taan neuvoessaan kuinka sairas- toamme Me voimme tyy-
hautuumaalle lepäämään vaivois- kunsa oli epätoivoista valitusta ta olisi hoidettava mutta hänen # d - teJtä
taan He tiesivät että vaikka he hy- tummat silmänsä kävivät miet-
vinkin ovat tehneet koettaneet tiväiseksi kun hän istui pienen _ J?4!4 TTftMI
RAÄE?"- SSStS"Ä h°!aa' ? Siltik 0" TttUUUt Sa"-iT lefr- k!H" ia ' ASTOrTa ORJr
torstai Suomi-Haalilla kello 8 jpp paljon — he syyttävät itseään ja han sairaan vaaleita hiuksia ja#
Kaikki tervetulleita koko maailmaa Heidän sydä- koetti lieventää hänen tuskiaan