Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 26, 1916, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
SIVU NELJÄ
Tiistaina jouluk 26 p„ 1916 No- 52
TflVfBITAR taa Kuinka paljon heiltä oikeastaan kertoa kun minulla ei ole tilaisuut- lalla niin saatte itse nahda mita
luvKiA vaaditaan silloin kun yksinäiset nai- ta niihin tutustua Tuskinpa taalla kaikkea siellä on ne meidän nappa
Amerikan ?" SÄ"! oV" bk set vaan kelottelevat joutilaina ja muuta on kuin tanssia eikä sitä rät tyttäret valmistaneet silla all
riM V oArubCota etsivät vikoja äideissä jotka par- viitsi enään suifren perheen äitinä i0in on siellä karkausvuoden lopet
kuBtintamant haansa yrittävät ohjata kulkuaan tanssitilaisuuksiin tajaiset ja samalla arpajaiset Arpa
fciluTr™JU" Putelin' 'Sm DUa Joulukuun 6 p(?) on taas ompelu- Ej täällä näy edes noita Lasten lippujen hinta on 15 senttiä Lippuja
IlmoituITh""' 50 senttiä tuumlt kerr seuran kokous toverituvalla Toivon Joulu lehden agentteja sen vähem- saa ostaa etukäteen Kodin emaii
Himilmoitukslst loo emimaielt tuu- että saapujs joukkomme niin ajoissa man muita vaikka joulu on jo noin nöitsijältä ja toimikunnan jäsenilta
lt i 5Q nttiä jokielt ieurvritlUM eUä voitaislm alkaa kello 2 iltapäi- lahenä Iltamaan on oviraha 25c kahvi va
j TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN että kerittäisiin ommella vä- Koitan toistekin kyhätä jos tämä paasti Etenkin nuoret miehet koet
S I uoiikert loo puoli vuott 0c jiäsen ja keskustella kaikenlaisista el mene roskakoriin M P takaapa olla silloin saapuvilla silla
j CANADAAN esioista kuu olisi enemmän aikaa muuten tytöt ovat luvanneet olla
I - 1 """"""'suomeen TUOlU Talvi se tulee täälläkin kun on BROOKLINE MASS teille vihoissaan koko ensivuoden
S I ruoikerta $150 puoli vuott Mc niin kylmä että maa on jäässä joka ' ' Osakkeenomistajille mielessä pl
i TOVERITAR aamu vaikka ei le vielä niin kyl- n„„t„mm Bkn)fl oU oikein re- dettävää! Vuosikokous pidetään
i BOX 99 ASTORIA ORE mä iuin keskitalvella „äS I™t Ssoä ivä ä Se o i tammikuun 14 p kello 8:30 illalla
l TOVERITAR Kirjoittakaapas naiset jokahien "'an
TOVERITAR h sun ettel yirk sta aa ja ny%aa BieiunrnoMa & um kokoukseen
(THE WOMAN COMRADE) yksi väsyisi Oni niin hauska lues- °ais nauttimaa" Avaus- Toivottelen tässä vielä kalkille
Orgn of the Finnish Working Wome in keila omaa lehteä kun siinä on pie- „ f00? idn Vuori- runon lausui puoluetovereille ja Toverittaren toi-
America Published every Tuesda by The ulkill palanen paikkakunnalta edes P™ee " P' da t0veHtär Hilma mltukselle ja äsiamiehille voittoisaa
BASffftfr- kerta kuukaudessa lioista ja haus- N nonen tov Hilma
! — — - "~ kaa jouluviikkoa toivotan Toveritta- ht„{n „ntivi kan- 191" etta se 7000 joka on nyt pai-
f "xSff" EIS ren lukijakunnaie ELIZABETH nyvZ" OmUekoin nos kohoaisi kymmeneen-tulunteen!
One yeaj ii oo 6 month ooc moiintain HOUSE ALTA kuPletti oli Mittava ja puoleensa °lbKU-
i On yIN$2NDmönh 75c ROCKY MOUNTAIN HOUSE ALTA Tuloista en pnRTLANO QRE
IN FOREIGN COUNTRIES: CANADA tään muUa luulen senkin olevan PORTLAND ORE
' One year $1 50 6 month 80c ' tnmlHatn nnremman koska vleisöä
ADDKESS: Lämpöiset terveiset puhaltakoon al£a PtfpXeT iäynnä" Sietäisi Komea joulukuusi sähkövaloilla va-
t Entered s second-class matter July isth kylmän talven viima edellään taalta aiiaUln iltamia olla useiin- laistuna ja Betlehemin tähti kirk-
&Vn?Ä1Ä VaUeyj korvesta kaikille To- g JSTtJt%t ensi- kaana loistaen se latvassa seisoo
! TnMT : ventaren lukijoille ai ä nayttamaan mitä he voivat kaupunkimme keskuspostitoimiston
TOIMITU8 Vaikka luonnon voimat raivoavat ' niittaavatkn akat? — viereisellä kadulla Kuusen jalustas-
l Selma Jokela-McCone ' n osastomme toiminta alicinut ai puoiensa pitävät sa on kaupunkimme kauppakamarin
t _ „ nMvfiämaan enemmän elonmerkkejä - 1 _ :i# ~„ irt TtpHphemin tähti
j Z6lhi uaK st roruana ure
: nousta en voi uuiiua ttuii uuLa uh nuo un — — --
kuin umie syyskesällä P detti-u ho- ' kfe nykyään valaisee: "Vour Portland and mine"
krus iossa pä letti n että vietetään £a a niin pieni JoukM ny y FoMinne ja minm )
°? 'Äi01°?n Äuh mat aada ~ J0S olisi Sltä in" Tässä s°Pinee mainita mUen Va"-
taan thjelmaa i'in paljon ku i ma h- ja yksimielisyyttä enempi ha 8loranb "For you a rose in Port-
euraavaa: Mivof Niin ottia tuota sitä lauluseura ""u " ! i i„
Uusia 77 Vaikka uskon ettei moni työläis- "Kaikua" on yritetty herättää pit- SbI ™t' jftC
Uudistuksia 31 isä ja -äiti voi viettää ilon ja rau- ]iästä unestaan kahtena maanantai- f u J™tl an° !i ™U5oukutelta tn
Katkennut 84 lian joulua kun puute ja kurjuus lla on kokoonnuttu haalin alakertaan 1 lletB'" 'CanBa Stamaan
' : väijyy kaikkialla mutta onhan se odottelemaan johtajaa mutta hän ei Sili
kuitenkin hauskaa edes kerran tai o)e suvainnut saapua vaikka sitä P lasl m5 "m tuon enl tlsen slogMii
mmilIIIIIIHiI!niIiUi!iniii:mill kahdesti vuodessa kokoontua yhden uiin leveästi ilmoitetaan ' että hän Jor '°Qa r°s e 0 'QälfBg " 8
E II 1 s S katon alle Ja avathan lapset edes varmasti saapuu Pitäisi ottaa joh- ™
§ Naisten toimmnasfa S f t-1 moni tajRltl '-Tlt TlLZZ 1 X S ÄVS
lllHIIUininnillliniEHlitilHIT uS" ° Saa aika ÄÄtÄ tr- oU runoiltu seuraavaa: _
fort RRARf rAi jolloin me työläisetkin voimme juh- haan juokseminen Toivon hauskaa „„„„ u hinw=
FORT BRAGG CAL {ia ulujulllaa todellisena rauhan- ja uutta vuotta kaikille tovereille! " "r pLanJ roae
Paljon terveiBiä Toverittaren luki- hyväntahdon juhlana K O To hell Mtli jour Fortland rose
joille! Hei hei! Eteenpäin' sitä men- Tanssit oli 2 p tätä joulukuuta - Tllo 8lo_an ruuauista ei enää kut-
i nään täälläkin vaikka ei siitä pai- Matti Mansikan hyväksi Hän raukka SAN FRANCISCO CAL J"° S og iS" oiatpn l„pvia '
) jon maailmalle mainita Kokokuksia menetti jalkansa joku vuosi sitten w!n tävtS keksiä uus ia siksi lu-
i pidetään joka toinen viikko ja osaa ja on n-t työhön kykenemätön Naisten osuuskodin kuulumisia — Julf" J! w t snlp 1ol{a Dar
i ottavia näkyy olevan jo nätti joukko Suuren perheen isä hän on ja nälkä Minulta ovat ihmiset ihmeisään ky- vatuin a pal?lnl° p"' y
- pariinkymmeneen asti uhkaa tulla lapsiraukoille joululah- selleet että mikä vaivaa tyttöjä tSäl- aimmall osaa
Paikkakuntamme naiset ovat ko- jaksi Ah milloin koittaa rauhan ja lä Priscossa kun on jo kahdestois- era ° u ln 81 „'„"? tk"maiin t„™
viu innostuneita mutta ihmettelen hyväntahdon"~T5ulu? ta kuukausi menossa tätä karkaus- 01 k l lcs1!v11"1" °P" ™r"
- ja ihmettelen sitä kun täällä on TOIVOVAINEN vuotta eikä tytöt ole yhtään käyt- sloganin lour Portland Ml muie
oiinkin tietoisia naisia että tietävät täneet tämän vuoden oikeuksia hy- Jota nyt Betlehemin tahti valaisee
arvostella ulkoapäin naistemme toi- McCALL IDAHO väkseen vanhat eikä nuoret Olen Nyt on kauppakamari heittänyt
i mia vaikka eivät koskaan käy om- Täältä meidän perukalta el kos- heille aina sanonut että älkäähän taisteluhansikakan kaupunkimme jär
peluseurau kokouksissa ei edes va- kaan näy mitään Toverittaren pals- hätäilkö sillä hiljaa hyvä tulee sa- jestyneelle työväelle joka koittaa
i bingossakaan pistäydytä katsomassa toilla vaikka sitä' kuinka selailisi noo vanha sananlasku Ja nyt on katsoa etät työläisetkin pääsisivät
milä siellä kokouksissa puuhataan vaikka luulisi sitä täältäkin jotain minulle tytöt kuiskineet sellaista osalliseksi edes sen hyvinvoinnin rip
Miuä olen sitä mieltä ja samaa kirjoittamista olevan Vai ovatko tän- että he ovat koko tämän karkaus- peistä minkä vasta-alkava laivai
ii mieltä kuuluvat olevan toisetkin nai- ne pysähtyneet kaikki senlaiset jot- vuoden hiljaisuudessa kutoneet mies- veistämö tuo tämän kaupungin liike
set että ei sitä niin vaan sovi men- ka eivät mitään mainitsemisen ar- ten -sukkia aamutossuja kaulanau- miehille Kauppakamari puhuu tie-
nä iltamatilaisuuksissa kovin sano- voista aikaan saa? Näyttää niin kuin hoja sohvatyynyjä ja onpa siellä tysti työväenasian varjossa "vapaan
maan naisista kun on kerran sa- olisimme täällä pois erotettuina muistaneet niitä kuuliaisia lapsiakin amerikalaisen työläisen puolesta"
mau luokan ja saman seuran nainen muusta maailmasta sillä heillä kuuluu olevan varastossa jota muka järjestyneet työläiset sor-
itsekin Pitäisi tulla ompeluseuran Lunta täällä on satanut että olisi valmiina sellaisia pieniä sukkia tavat kun tahtovat suljettua tj'ö-
' kokouksiin kehittämään vähemmän sitä jo riittämään asti mutta olem- myssyjä ja mekkoja ja mitä kaik- pajaa Kauppakamari vetoaa kau-
tietoisia naisia kun kerran niin tie- me jo siihen tottuneet ettei se näy- kea lieneekään en tässä nyt oikein pungin asukkaisiin "kansaan" että
toinen on Ehkäpä hiin pitää itse- tä tulevan suureksikaan rasitukseksi muista tarkalleen sanoa mutta jos se asettuisi liikemiesten järjestön
i ään parempana toimimaan kulu ovat paikkakuntalaisille tulette tämän kuun 28 p Naisten kanssa suojelemaan 'vapaata työ-
nuo äitiparat jotka aina saavat aher- Yhteispyrinnöistä en tiedä mitään Osuuskotiin 2185—15 katu kello 8 il- miestä" unioita vastaan unioita jöt-
TT TT I7T 'TTTHPTTTT A Tossu tulemasta heille Tahdon an- että ruokatarpeet viedään sodan yllä- suurilukuisina että ei riitä vaunuja
IilJ V U 1 L U Ol taa teille sen neuvon että älkää pitämiseksi Europaan " maanviljelijäin tuotteiden markki-
kieltäkö Ivyllä se poika on siksi si- Ta tiortäHollM „ttH n„ vpIH noille vietäväksi Uusia rautatievau-
" „ i„ i Ja tiedättekö etta on vleia min- „- ii„)itii_ otts
Vusia tilauksia osottaa viime To- -kas etä se tuiee niin kan kuin — 'aVat e ta- mrtXU
„Ar( „ -n„rt it- tilausta nittaa kaikista kielloistanne : ' „i-x„„ %„i : rautatieyhtiöt ovat rappiotilassa ja
tetlävä luku 116 uutta tilausta Mut- huolimat a Ja sitten kun tilauksenne ja tueyat nalänhataa kärjistämään? 0 seksl s !taH?JIf epwaHaelsanSta a
ta entisten tilaus'te1 uudistamisesta lallelee loppuaan niin - uudistakaa EUntarpeiden kuljetusvälineet ollen Vltaan £ tyolaibilla teetetään sotatar-
ei ole vielä opittu pitämään yhtä hy- t'lkenne ajoissa Lapatossu on hy- kBtt Bten käsissa eivät vastaa taP Pta Ei ole a neita eito aikaa teh-
vää huolta kuin uusien tilausten va lehti jo sitnmsakin ja aina snta koltustaan 'siinä että ne palvelisivat da Slta mita oman maan kansa tar'
hankkimisesta koska taaskin on kat- vaan PareP1 tlllee' ihmiskunnan parasta Kauppalaiva vitsee mjuänpvät knti '
kennut 59 tilausta ja„uudistettu on Olen lähettänyt Ivalle Alexanterille toisensa perään upotetaan meren- valna?? Laila aikaTki n lmunun- i
vaan 24 Ei ole vieläkään saatu ta- palasen hyvää kotitekoista saippuaa pohjaan Siksi aina vaan vähempi suuri osa kärsU '
kaiäin sitä hiljan kärsittyä sadan ti- että hän voi pestä sen ruven naa- määrä laivoja joutaa kulottamaan e- „„a!pff°
lauksen tappiota mastaan ja luulemina että hän sit- lintarpeita tämän maan asukkaille m°™n kflUsta että ei voi
Ei pitäisi nyt päästää menemään ten kykenee näkemään ne suurkapi- taikasta toiseen kun ne trvitaan siel- Farmarien ostokvkv mvöskiu :!
takaisin juuri näin vuoden vaihtees- talistit ettei kuluta aikaansa taiste- lä missä ne tuottavat suurimpaa "ähenee kun he eivat gaa tavaraan- 1
a Nähkääs nyt katkeilee paljon nii- lemalla omaa bBmiib ja meitä voittoa ne tarvitaan sodan ylläpita- kaup'aksi Ja kaikkl mitä farmari a
tä tilauksia mitä viime vuoden To- oisia pkkutehtailljo ta vastaan joi- misessa etta suurkapi alistimme saa- ostamaan on kalliissa hinnas- 1
verittaren levittämiskilpailussa lian- ta on vallintaan yksi jokaisessa tyo- vat keinotella sodan kustannuksella
clttiiu- läisperheessa Rautatiemme ovat arpipotilassa Ja maamme asevelvollisuuslakia ki- $
Ja sitten on paljon sellaisia ti- sillä niiden täytyy maksaa niin pai- ristetään yhä tiukemmaksi Asevel-
laajia jotka aina luottavat asiamie- ' r ?allaiseua el saiBl an aa j0n voitto-osinkoja ettei kannata vollisuuspakko tulee lähemmäksi ja k'
Alin että eivät muista itse katsoa luokkatoimmtamme lamaantua e ka £nääa kllnnlltaa rahaa rautateiden Jähemmäksi p
milloiu tilauksensa loppuu mlssaaa 'Pauksessa nuuKaau taliden TaunujeH ym kuletusvälineiden pa- Ja mitä vielä! Canadan jo ennes- lj
karsia rantamiseen ja lisäämiseen Rauta- täänkin vähiä rautateitä revitään y- 'sit
Muttamat Lapatossun tilaajat ovat Tiedättekö että tätä yltäkylläisyy- tievaunut samoin kuin laivat tarvi- lös ja kuletetaan sotatantereelle i
ilmoittaneet minulle aikeensa kieltää Ien maata uhkaa nälänhälä syystä taan sotatarpeiden kulettamiseeu niin SELMA-TÄTI
i
f: sr