Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 26, 1916, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
No 52
Tiistaina jouluk 26 p 1916
SIVU KOLME
kertansa niin kuin hän oli sen
kertonut kuvastui hänen mie
leensä Itsevaltias isä mies jol
la oli suuri rahallinen arvo ja
hin nainen itse tottunut maail
man ylellisyyksiin ja mukavuuk
siin Mikä kokonainen maail
ma oli naisen ja hänen itsensä
välillä !
Nainen hänen tyyppiään lap
sellisen julkea itserakas kavala
joka ei koskaan syrjäytä tilai
suutta lisätä personallista muka
n vuuttaan ja hyvinvointiaan ja
tehderr-sten kaikki hartaassa us
kossa 'yksilöllisten oikeuksiensa
pyhyyteen oli tyyppi jota 'täy
tyi enimmän välttää fcmteita kos
kevissa asioissa — silloin kun
mie oli hänen lajiaan miehiä
Ja kuitenkin nainen oli kärsinyt
vääryyttä kuten naiset saavat
kärsiä sukupuolensa - tähden
y Melkein jiakoittava rukoileva
katse hänen suurissa tummissa
silmissään pieni vartalo joka ku
martui lähemmäksi häntä — pie
ni hento naisvartalo luotu miehen
käsivarsien hy väittäväksi — ei
voinut olla vaikuttamatta hänen
rinteisiinsä Ottaa hänen' käten
ä omaansa kiertää käsivarten
a hänen vartalonsa ympäri suu
iella hänen 'punaisia huuliaan
otka olivat niin houkuttelevan
ähellä omiaan tuntui helpom
nalta ja luonnollisemmalta asial
a maailmassa sillä hetkellä Hel
)ommalta ja luonnollisemmalta
uiin olla tekemättä niin
Mutta Anton istui jäykkänä
paikallaan ja katsoi poispäin jär
velle Jos hän punastui hiukan
oli se 'ainoa" merkki minkä hän
antoi Hänellä oli ollut koke
muksensa ennen rakkausseikois
sa toisten miesten vaimojen kans
sa vuosia sitten Warsovassä
ja' hän ei koskaan niitä voinut
unhoittaa Silloin oli hänen olo
suhteensa suotuisammat kuin mi
1 tä ne nyt olivat ja kuitenkin
oli mahdollisuudet häntä vastaan
Saalis ei ollut hinnan arvoinen
Ja kuitenkin hän halusi roh
kaista Mrs Raymondia vasta
saavutetussa tavassaan ajatella
Ilän oli oikeassa siinä että nai
set ovat orjuutetussa asemassa
JM utta se merkitsi koko naissu
kupuolta eikä ainoastaan hänen
yksilöllistä Useaan Koettaa kie
murrella vain itsensä vapaaksi
yleisestä verkosta oli itsekästä
personallista tyydytystä kalliista
hinnasta ostettu
Hän' oli hiljaa niin kauvan et
tä nainen vihdoin kysyi mitä
hän ajattelee
"Ajattelen että te — olette
oikeassa Naiset ehkä ovat or
jia Mutta yhtäkaikki mitä hyö
dyttäisi vain yhden naisen va
pautuminen siitä tukalasta ase
masta joka yleisesti vallitsee?
'Täytyy poistaa ne olosuhteet
mitkä tekevät tämänlaatuisen
asiaintilan mahdolliseksi Ettekö
luille että se on ainoa keino?"
Nainen tutki häntä tarkkaavas
ti hetken silmissään uusi ilme
'"Mutta jos te olisitte orja ette
kö koettaisi vapauttaa itseänne
ehsimäiseksi ?"
Anton punastui "E-en tiedä'
Se on minä olen orja — todelli
suudessa Ja 'tässä maassa eh
kä olen ajatellut vain personal
lista asemaani" -Mutia minä en
ole voinut tehdä toisin en tun
ne olosuhteita tässä maassa tar
peeksi hyvin toimiakseni toisin
Teidän täytyy myöntää että olen
ajatellut yhteisöä ennenkuin tu
lin tänne ja olin valmis uskalta
maan henkeni yleisen vapauden
'puolesta Luulin kun tulin tän
ne että olisn vapaa että kaikki a
merikalaiset ovat vapaita Mutta
olen löytänyt ilmeistä orjuutta
täällä vaikka ei aivan saman
laisia kun synnyinmaassani
Teillä ci ole täällä keisaria mut
ta täällä oh kurjaa kilpailun jä
köyhyyden orjuutta josta näyt
tää olevan mahdoton pelastua
Te ette tiedä mitä köyhyys on
— senlainen köyhyys josta minä
kärsin Te ajattelette köyhistä
ihmisistä jotka eivät voi saada
kaikkia ylellisyyksiä mitä halua
vat Mutta sellaista ei ole mi
n un köyhyyteni Monta kertaa
en ole tiennyt mistä saan ruoka
ateriani ja minulla ei ole ollut
tarpeellisia mukavuuksia minun
'asteelleni kehittyneelle ihmiselle
— tarkoitan sen jälkeen kun tu
lin tähän maahan Pitkän aikaa
olen asunut köyhimpien ihmisten
seurassa koko kaupungissa Mut
ta te ette ymmärrä mitä se tar
koittaa Sitä ei kukaan ymmär
rä joka ei ole kokenut"
Nainen katsoi häntä oudolla
jännityksellä "Te mies parka"
hän kuiskasi "Te muukalainen
poika parka En ole uneksinut
kaan että te elätte sillä tavalla
Mutta te ette elä enään — enään
sellaisessa ympäristössä elätte
kö?" "Oli cn Minä olen melko
rikas nyt" Anton nauroi" ja
minä asun hyvin mukavasti nyt
Te olette tehneet sen mahdolli
seksi minulle"
"Minä? Miten — mitä yhteyt
tä minulla on teidän parantunei
den olosuhteittenne kanssa?"
"Oh — oppilaani ovat apuna
Ne joi'ta te hankitte minulle —
he tekevät minulle mahdolliseksi
asua paremmassa asunnossa"
"Minä — minä en voi uskoa
että se on mahdollista Viisi op
pilasta ! Minä luulin — iminä en
todellakaan luullut heidän olevan
miksikään avuksi teille — Minä
hankin teille tusinan oppilasta
jos tahdotte Minä voin tehdä
sen — jos tahdon voin 'tehdä
paljon olen varma Mutta tie
tysti oh teillä toisiakin oppilai
ta?" "Minulla on muutakin työtä
se on totta Mutta minä vakuu
ta teille että hankkimanne oppi
laat ovat auttaneet minua"
"Oh minä olen niin iloinen !''
Hän laski kätensä yhteen hel
malleen jä katsoi järvelle päin
"Tuntuii niin luoitnolliselta pu
hua teidän kanssanne Me emme
ollenkaan ole vieraat toisillem
me Olen ajatellut sitäkin asiaa
Jotkut ihmiset voivat asua yh
dessä saman katon alla eivätkä
kuitenkaan koskaan tule toisiaan
tuntemaan Toiset voivat tulla
kaikaisista maista ja turot eä toi
sensa heti ensi kohtauksella Ei
kö se ole omituista?"
"Kyllä Miitta ehkä se yh
teistunne johtunee siitä että me
olemme kumpikin — orjia"
Anton hymyili ja nainen katsoi
hänen kirkastunein katsein "Te
tiedätte että yhtäläiset kokemuk
set synnyttävät sukulaisuustun
netta" "Oh niin 'Kuitenkin minä
en ole koskaan luullut kenen
kään miehen olevan orjan Mi
nä tarkoita kenenkään kehitty
neen miehen— niinkuin te Eri
voi kuvitella että te olisitte si
dottu joka puolelta niinkuin mi
nä olen"
"Ystäväni te ette ole koskaan
tuntenut 'todellisen köyhyyden
kauhua Sitte kun tunnette sen
tiedätte enempi nykyaikaisesta
orjuudesta Kahle joka teitä
orjuuttaa oh kultainen Te ette
ole koskaan tuntenut purevaa
puutetta kurjuutta kiittämättö
myyttä loppumatoitta työtä sol
vausta ja lopullista alennusta jo
ka on tuhansien naisten osa elä
mässä Te otaksutte asemanne
olevan orjuutta Voi olla niin
tavallaan Mutta ajatelkaa nii
tä heittoja naisia jotka tuntevat
orjuutta köyhyyttä ja häpeää
Menkää puoteihin tehtaisiin ja
myllyihin Te löydätte siellä
senlaistä mitä ette ole koskaan
uneksineet kauheimmissa unis
sannekaan Orjuus miehille jot
ka tekevät 'työtä elääkseen on
kurjaa — mutta ci niin kurjaa
kun se on työläisnaiselle"
"Oh imutta nämä köyhät nai
set Olen kuullut että he eivät
koskaan mene avioliittoon muu
toin kun rakkaudesta että hei
dän kotinsa ovat onnellisimpia
maailmassa Vaatimaton elämä
hellä rakkaus suloinen kunnioi
tus Sillä aikaa kiiin meillä —
tarkoitan ihmisillä joilla on suu
ret omaisuudet — ei ole mitään
runollisuutta ei onnellisuutta
ainoastaan sydämen ja sielun
nälkää usein kaiken rakkauden
kuoleutumista Joskus" hän pu
hui melkein kuiskaamalla "mi
nä luulen me mömme itsemme
avioliittoon saadaksemme elättäjän"
"Köyhät naiset mehevät kyllä
avioliittoon siksi että luulevat
rakastavansa Ehkä se onkin
todellista rakkautta alkaessa
Mutta liian usein köyhyys pois
taa kaiken rakkauden kaiken ru
nollisuuden ja liian usein myös
— kaiken kunnioituksen Mik
si ette hiene heidän seuraansa'
tutki 'heidän olosuhteitaan ja opi
itse tietämään mitä elämä -tarkoittaa
todellisuudessa suurille
joikoille?"
"Oh onko se mahdollista?
Voiko naiset minun asemassani
— minunlaiseni — voivatko he
mennä näiden ihmisten sekaan
ja tutkia heidän elähiänsä?"
(Jätk)
VIINIRYPÄLEEN
MUSTA TERTTU
(Jatk 8:lta sivulta)
kattanut lausua sanaakaan sillä hä
nen oma äänensä olisi voinut pelot
taa hänet kuoliaaksi Hiipien ke
vyesti ja varovasti hän yhä lähestyi
vaatekasaa joka yhä pieneni silmissä
ja vähitellen alkoi näyttää muodol
liselta Siiliä nyt vihdoinkin oli Mar
fa — mutta hän näyttää niin oudol
ta istuen jalkojensa päällä nypis
telle luisilla sormillaan hameensa
laskoksia Hänen harmaa päänsä on
aivan vajonnut olkapäiden ja selkä
kyttyrän väliin Hiin katsoo niin
oudosti jonnekin kauas kauas
Hampaat yhteen puristettuina Niin
likainen kasvoistaan ja kyynelvirrat
ovat jättäneet kirkkaat jäljet hänen
ryppyisille poskilleen
Magdan oli valkea pysyä jaloillaan
Hän laski varovasti kynttilän lat
tialle ettei olisi sitä pudottanut
(Jatk)
NAISTEN OÄKOTI
SAN FRANCISCO
2185—15 katu Phone Market 3958
Naiset! Kannattakaa omaa kotianne
ittututs
:jjtstJ!ttJt:t
Lasten Joulu 1916
ja
Kelenteri Am Suom Työväestölle
ovat valmistuneet!
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Öre '
TOVERIN KIRJAKAUPPA Box 99 Astoria Ore
Lähettäkää allaolevalla osötteella kpl LÄSTEN
JOULUA ja kpl KALENTERIA joista mukana
seuraa maksuksi $ '
Hinnat— Lasten Joulu 15c kappale Kalenteri SOc kappale