Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 26, 1916, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina jouluk 26 p 1916
No 52
kysyin jo oppineena koettaen suhtau- Selitin hänelle kuinka tällaisena
tua toivottuun äänilajiin - aikana on nurjaa jopa julmaa ivaa
''En vielä oikein tiedä mutta sokaista työläisten silmät moisella
arvelen äänestää Hyland'ia koskapa remulla ja kuinka ei ole mieltä in-
nämä laivaveistämön herratkin häntä nostavaa tanssia tuossa tahdissa O-
kannattavat" (Miehensä on työssä lemmehan jo kylliksi tanssineet noi-
laivaveistämöllä) den Harleyjen tahdissa tanssineat
Hymähdin ja sanoin vain "Onpa työpaikasta " toiseen nälän suolissa
tuossa komea auto jokohan alkavat tahtia soitellen ja tanssineet "riaa-
kuljettamaan meitä kotiin tuolla miaisia" yleisen puutteen maskee-
näillä sateilla" raamina
"Sehän on Hylandin etkö sinä Tanssimmeko vielä kauan?
sitä tunne" selitti naapurini tietoi- Ai K
sena ja tosiaankin sen takapuolella
komeili suuri "flaku'' jossa olivat ELÄMISEN
sanat: vote ror yiana
Kävin tuosta alakuloiseksi jäin
miettimään Tuo herra oli alentunut
ajattamaan itsensä tänne työmaalle
narraamaan miehiä silloin kun heillä
on puolen tunnin ruoka-aika se ai- „ nnn„it
Köyhän pikku sisko
Kirj Josephine Conker-
Kaneko
(Jatk)
XIV LUKU
somaan elämää niinkuin en ole
koskaan katsonut sitä ennen O
len alkanut näkemään sen kaik
ki eikä vain ainoastaan pienen
nurkan niinkuin tähän asti Ja
olen löytänyt sen ajattelun hy
vin viehättäväksi toimeksi
Mutta minä olen niin avuton
ka ikpssa 'Minun a iatnkseni p-
_ Ob loistava toukokuun paiva nimimäkseen ovat niin hajanai
ja Anton ja Mrs Raymond oh- sia niin hämmentyneitä niin va
vat kävelyllä Lincoln Parkissa javaisia) ja kuitenkin niin kiih
' istukaamme täällä hetken nfv- atjm
OIKEUTTA- sanoi Mrs Raymond ja kooten kertoa niitä jolie:kin _ mutta ke_
hameensa istuutui han penkille ne]]e kertoisin? — Siskolleni?
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta) joidenkin suurten kivien taa mis- Ensikerran elämässäni en voi hä-
ta oli kaunis näköala järvelle llelie ajatuksiani kertoa — Mie-
vnitnip in o_ fTT" Ii li i ~1 1! _ 1 tt TT--
-vo otuo nii„i i„ „„„„( '" uoiciim ji ivuneiiKiii lauta eiaiuan jruu- nei eni r lian uunsi etta o en
työkalut kädestään koko pitkän päi- teisen ovi painui kiinni hänen leemi on kuin aaltoileva vesi tullut hulluksi — ja vielä enempi
vän kuluessa Kun kerran nämä yh- jälkeensä Se loiskii alituiseen aivoja vas- sen tähden että minulla oli iso-
tiön isännät tuota herraa majuriksi Siiri jäi seisomaan- siihen ase- taan eikä sen loiskinnalla tule äiti-puoli joka oli hullu ia iällä
?~a"nneuÄ aalÄ m™ käsittämättä siksi kun- Teoskaan loppua olemaan Elä- oli tapana kertoa hermoja täri-
kuunnella Sattuisi ehkä että jos "es al-'nsa nallet selta etsi ja mä ja kuolema ja kaikki luke- gyttäviä asioita hänestä— Ehkä
työläinen levähtelisi niin hänen ai- löysi silmät itkettyneinä puna- mattomat sisäiset monimutkai- hänkin naisparka oli juuri op-
vonsa alkaisivat toimimaan liian no- siksi set kaksinaiset ja mystilliset k'o- pimassa ajattelemaan niinkuin
peasti ja sehäR merkitseisi muutakin f Vemnkspt välillä _ 5 mitkään minät- „ii„ Mh„„ o
Laivarannassa lähti ja tuli lai- näistä tunnu tulevan ratkaistuk- minulle N olethan sinä aina aja
tellut pikku tyttöni Mutta mi
eika vaan sanaista ajan nukkaa Laivarannassa lähti ia tuli lai- räUtä tnnSTtnlPvan ntkKt„V „„„hä -„w„„ f
Visseli vonkui ja miehet ryhmittyi- voja Ilma oh kaunis Aurinko si ajattelemalla
mies? Ja mikä on nä olen vain oppinut matkimaan §
hänen tävtVV olla asioita niinkuin na'mikaiia vnik- I
närille Herra Hvland kulki nvt kirkkaaseen pintaan lUienia ja miehelle kuuliainen? a miksi ka ei nuoleksikaan vhtä tarkasti I t
jouKosca toisen useansa ja Kantaan- "loi Muiiusjndiic ja täytyy nanen ona alamainen r lii minä en voi puhua mie- i
sa keliuen
"Hyvää päivää pojat!" lenteli puo
lelle ja toiselle niin ystävällisesti „„„„ „i viaa -li urau mi
S
vat mika kielensä mika tyonlaatun- 0h jo korkealla taivaan rannalla "Mikä on mies? Ta mikä on nä olen
7 777 „ r 7"-" a sen sateet kimaltelivat järven täinen että
naisia kulkee satamasuialie ja täytyy hänen olla alamainen? "Ei' minä en voi puhua mie-f
kaupunkiin tuoden mukanaan Aliksi on hän vain lisäke miehen helleni eikä siskolleni eikä ke- f :
maantuotteita torille kaupaksi armoilla aina peläten — aina ko- tiellekään vetävilleni 9p ™'l
Pelkäsin jo että hän istahtaisi hie- ""i'=i jy"-1 "- vasti pelaten — suututtavansa livvin yksinäinen tunne kuteuf l
nossa puvussansa näiden muhaisten kttstajia odotellessaan ja ihailivat häntä? Minä tiedän nyt että tiedätte" Hän katsoi Anttoniinf '
Jtv aulull auulla cidiuain 011 oniit alituisia pei- Kauniit Kumansa JuiolestuneestS
Tuolla eräässä satama-aukossa koa Että kaikilla toimillani on lypvissä "Mitä voi ihminen mif $
oli laiva juuri lähdössä Se on ollut vksi keskus iosta ne eivät nmi pmasMnl trhAu? Ari-f '
läZs™eUUWl j° Par'- kema Puhal'anut Ja sii" koskaan ole poikenneet Vaikka kerron teille? Te olette ope-f
e ehtiäkseni syömään " -Vllmeista puhallusta odot- olen kiikkunut oikullisuudessani tanut minut ajattelemaan Tei? I
teltu ' ta!SSa hyvästelevät matkustajat idästä länteen pohjoisesta ete- lä ou tapana puhua niin ajatust I '
lautojen päälle
iiiKainen sviu ruokaa täynnä oleva x ""a ciaaa sciiaum-tiuRussct Koa jiita KaiKina toimi ani on rvnv
mutta niin kovin veitikalta näyttä- oli laiva juuri lähdössä Se on ollut yksi keskus josta ne eivät nun asemassani tehdä? Mik-
vä "tönkin" lämmittäiä hnnslr "ntkn rTr- 1 1 _i_ _ - m - t - „ '
purase palan
"Liian kiire
vastasi nuhuteltu
tuttaviaan ja stiKuiaisiaan jotka laan vaikka olen ollut navtta- herättäviä asioita Se saa m inu
tueksemme " 0Va- Saa"amassa- Eräs tietämättömille katsojille o- kuvittelemaan että te olette k
nottu majWin ehdokas täytyy mei- nyvilVr°van nakoinea enlanta leväni ltsetahtomen ja itsenäi- Uittaneet kaiken aikanne Itsip'" '
dän vain olla niin kiinni politiikassa tukkii itseään: tungoksen läpi n en joka itse hallitsee käytök- vaikeita kysymyksiä ja selvitelle i
cieuuiB Buui byuiuuaii ja Bmuiniiau juw Kaiuaa _iiauen jaiessaan sensa min tiedän että en ole niitä mielessänne Kuitenkii
1 ui vuiuu tenua LviHctrvtLiiii Hina
kuka nyt sellaista
kuin Rviimisen
_t 1 -i" i 1 cvlippnä n pii f ä rt vr
— un inieiaa paanysruoKaa tuo ner- t7 j w ou muait ana Tt 1
rasmiehen kiemailu! maan kansi-istuimelle jossa la- cp i! an nnf m„Il„11 v„i f'usui '11U"UJ " 1VI1U f
hellä on rvhmä nunrh mri keskus on ollut mielien al- neestl ylennetyin kulmin ja pik- '
Oli meitä siinä naisia ryhmä mutta M I7ulld nuuna — pan ta ylitseni Lapsena isäni vallit- n hvmy leikki hänen huulilhan i
ei kai hän arvellut meitä äänestys- miestä ja nainen ja yksi vanheni- fj minua Hänen kanssaan lei- AimH kuitenkin hHnpn ilmiVän i 4
lrolnnlolkol toi nli Voi ntlor rrlV 111 IPtlklO Pmailt llinV ' 1 -M U tlcl Kili tenMll liaiieil SI UlllSSaail
" i-- " Kin nnnKllln Kissanpentu leikkii
seen majuri Johnsonista levinneet — Vtna tainnni tulla tähän T
juorupuheet hänen kun sanotaan i'„n „aw„ 1-! muu- etta han todellakin oli 11110165111-')
vlivvaVplpvän liiVnsi tnnltipT Vnhvl '
pöytiä kunnioittamassa ja muutenkin
oyimman ja muiuuaii juu Kamaa _nauen jaiessaan sensa min tiedän etta en ole mitä mielessänne Kuitenkii ?
tota' vUsriuutöin SU"Fia tayaralaatkoita ja kapsäk- koskaan kääntänyt pois katsetta- minusta tuntuu siltä — ja elikU
puutteen pelosta Hyi keJa- Alvan ktnn matkasta va- ni siitä keskuksesta tai tuntoani se on tarttunut teistä minuun''
näällvsruokaa tuo her- syneenä heittäytyy emäntä istu- sen vallan alta TT' '1
li svvä huoli ia Anton tunsi ii
jicin tipabiccssa iiiimsei sano-
r pirn n n ipm i i w i min n ' t
Toinen naisista pyörähti ym- _ ia C "uL P 'Z "t en prosessin tanaen jotka
akkojen majuriksi haukutaan Ei hän päri ja huudahti: koskaan ollut ninoatnkmn nai nlKu':a t mieiessaan liiton i
ollut meitä huomaavinansakaan ja -Tuolla hän tulee äiti! Ei- "-°kn - noskln huoles unUt Han 0 k
tuo ynseys ei naapurini emäntää ia KP A1ira c:ii: mp: V : uuu'twlad'i "l - nähnyt samanlaisten oireiden 5 f
llUUliy Ltttliy L Silla llitll Ull I11UULLU11UL i "II „"" 1 J v t
"kantaansa" u'm V- aiiaa ainoita se]la itseluottamuksella Tos häir
"Olipas se vankka mies Varmaan Nyt naemmekin todella Ainon hemmoitteli minua teki hän sen
hän sitten jos vaaleissa häviää tu- Eräs ajuri oi hänet lähelle lai- omalla tavallaan Hän menette-
lee tänne laivoja lankuttamaan kos- vaa j hän paraillaan kantaa li kanssani niinkuin halusi
kapa näytti miehistä taalla niin pi- 31'
tävän" arvelin astellessamme kotia lsoa kaPsaklla laivaan Kaikki han ei koskaan kysynyt minun
"Minusta hän ei näyttänyt työ- ovat kääntyneet ympan loinen toiveitani missään asiassa lie-
mienien ystavaita ena Kynin mei- noista rotevista nuorista mie- uan etta joitakin asioita mitä
-lfälHialllp vstäviilliHpltfl " cnnnl tnvo i r i "
HnT i ir : ä hän h::: LI msta- sanla J()nKa Mlmme llla!- KaiKesta sydämestäni olen Halun-
— t f
muodostuvan kauniissa kevvt- f
mielisissä pikkupäissä ennenkin — I
ja se oh aina merkinnyt etta ne V
kaikki keskitt}'ivät personallismi J I
kysymyksiin -ja joissa sydämen % (
voitti järjen toi-- j(
toiminta aina
minnan
Xainen siir':yi lähemmäksi n-'
rinl ja luulen että hän äänesti Harley
la noissa herraskaisten huveis- nut 'tehdä en ole koskaan teu
tonia ja hänen koko olemukses
sa nousi mukavasta asennostaan nyt Monessa tapauksessa en °T T" „ IT T !
'11- _
myöskin romantillinen olisi
nut tatpua antamaan personalh
sen osanottonsa ja
rakkau
K" f
tensa hänen kaipauksensa tv) dy
lianen koko elama' !
t 1'' v'
Kenkiä
v
riH 1 JMil ti ly : 1 II A! 1__ 11 1 1
uiotnu uuiiui iuli iiiiLBima nuus- ja lvaiseii iiieuaaua runoa jokö oie eues pyytänyt lupaa tenua
kaa on ollut niissä Harleyn tans- asett kantamuksensa osoitet- sitä mitä olen halunnut Olia
seissa eilen? touhusi muuan tassa
lähellä asuva neljäntoista vuotias a- tlmn Pailkaai1 Alo tunsi hy- isam omaisuutta ja han hoiti
merikalainen tyttö vähän myöhem- vin serkkunsa Väinön vaikka minua itserakkaalla persoonalli-
min "Niin hirveän Dalion väkeä ia Vaino ei muistanut tai oikpam- sella nmktiisnikpiiflplla lanewn
kaikki kaikille vapaasti Harmittaa P nllnt lainannut himmin tvttö1an=Ppn Pa-nlnrcn„ Ukseksi
rÄtS an Ainolle Elli ei ollut myös- myönnetään _ määrätty aste itse-
kava mies?" kaan Ainosta välittänyt vaikka naisyytta erittäinkin kun he kas- V
"Hei tont'tu-ukot hypitään nyt on juuri tunsi Ellin sulhanen ei vavat vanhemmaksi siksi että
riemun räikkähän aika!" sanoin hä- häntä tuntenut Esittivätkö he heiltä odotetaan [joskus omaa
"ÄZ1XlÄ4SZI hänet Ainolle? Ei sitä he ei- tahtoa ja omia haluja Xiin ei
rekas lapsikulta ja ei amprikalaisena- vat e(les ajatelleet vaikka Arno ole tyttären laita
kaan liian itsekäs kuunnellakseen olikin heidän serkkunsa Oli- "Avioliittoon jouduttuani on
toisin ajattelevia Luulen että hänet llan hän liian köyhä Ei kannat- samanlaista hemmoittehia jatku-
"n he!P?0 saad käsittämään mei- tamlt ottaa huomioon Paljon nut Minulle on näennäisesti
dau työläisperheiden oikeaan aseman J m
parempi etta ei hauta olisi oi- myönnetty vapautta mutta en
?„€ ia r lut olemassakaan Aino istui koskaan ole ollut todella vapaa _
LEIMASIMIA (Rubbbr Stamps) t ±
kaikesta laadusta saa tilata Toverin erikseen Emanta katseli sisa- Olen läheisesti seurannut aina
Kirjakaupasta rensa tyttären kalpeita kasvoja mieheni tahtoa ja minua ei ole _
— -— — — ja ajatteli: noin se kävi kun e: koskaan kehoitcttu tai lohkaistu _
RAMN kokoIkIe?- Sj t Pfem'aa mksta- ajattelemaan
torstai Suomi-Haalilla kello 8 jpp naikaa näkevät Mutta nyt — mma olen aika- 9
Kaikki tervetulleita fjatk) nut ajattelemaan salaisesti — kat-
_ 1 - i i
juusa tyyuyiiavai KaiKKia
Jos haluatte sopivia kes- ii
täviä ja samalla aistikkaita s
RENKIÄ tulkaa katso- 'l
maan meidän jalkinevaras- s
toamme Me voimme tyy- o
dyttä teitä :
Bee Hive l
' ASTORIA OREGON 1