Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 05, 1916, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina joulukuun 5 p:nä
SIVU SEITSEMÄN
uniiiiaiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iuuma uuuiaia uppilj
"O „„_ 1 9
en vannana limaa 9
HliEaifEliiiinilliSiSiEEiiSlSlIIIiiilflilillSiiil
No 49
53
CORDOVA ALASKA
Mökin tytölle
Kuinka kauhea vahinko yhtelskun- kisi kysymyksen: miksi meiltä on ]a hulluksi mutta olin päättänyt
nalle on että sellaisten henkilöiden kauneus ryöstetty? näistH nm-' inVn T"n mntti
sallitaan toimia perheen lisääjinä ja Luonto ei kuuntele kysymyksiä ei- l'ddsta 1JTS )us- naiuu-
kasvattaiina kä vastaa niihin Tuuli renii Huh nut väkijuomia etlka käyttänyt
Syyskuun 3 p olleen kirjoituksen- Mitä ihminen kylvää sitä hän 'too puistelee puita ja huoneita jot- minkäänlaisia rohtoja kun näin
ne johdosta Toverittaressa: "Mikä on myös niittää" sanoo sananlasku jo- ka avuttomana seisoa täröttävät mitä se tekee muille ja minä ai-
onnellinen avioliitto?" jne Olen yk- ka sopii tähän vaikka tosin talon- Ilotonta on elämä pimeä on nyt nl toivoin nniisevmi nnis S
si tästä asiasta halukas keskustelija dellisesti meidän yhteiskunnallisissa päivä ja pitkät mustat ovat nyt ' pois 01
kanssanne Tämä on suuri ja laajalle oloissa tämä ei pidä paikkaansa sil- yöt Luonto lepää alla valkovaipan m'cs 011 ]aJlettanyt minua egyp-
ulottuva sekä yksi ihmis-elämän lä kylväjää ei juuri päästetä katso- Luonnon suuri valtakunta makaa tl laiseen ravintolaan jo kaksi
tärkein kysymys ja tehtävä vasta- maankaan vielä vähemmin niittä- Kylmä yksin maata hyväilee Mutta viikkoa Heti kun näin teidät
takseen sanaa sen täydessä merki- mään mitä hän on kylvänyt pakkanen kovin ei sinunkaan voi- tahdoin pulma teille sitte aloin
tyksessään Nim onnellinen avio- Tämä on niin guuri ja ]aaja ky„ masi ole murtumaton vaikka kuinka nPika:m-i:j r'u in ni„lt„ „„
ltto symys ettei tahdo ymmärtää mistä P'histelisit Aika on sinullekin tu- aa ™™n ctta C tte sainan
Mitä minä ymmärrän ja näen on reUnasta alkaisi puhumaan Olin leva- että voimattomaksi jäät Saa- i'1111"- Ki" muutkin Ja mma o
se ainakin monelle työläis-orjalle vai- koettanut kuvata ainoastaan onnelli- Puu kevät Taaskin saat pakoon dotin 1 änä iltana päätin koet
kea saavuttaa riippuen henkilöiden sen avioliiton kaksi tekijää lähteä kauvaksi pohjolaan taa onneani Olen niin iloinen
terveydestä ja suotuisasta olemassa- Miten henkilöt itsensä siihen vai- Kevällä alkaa taas aurinko liimpi- Olen kovin uupunut luu
olostaan mistaisivat ja mitkä olisivat onnel- mästi paistamaan Luonto nukkuva lP11 (ttö voin nnl-knn t'l't:t-ni
Sen vahan minkä me ymmarram- ]lsten aviopuolisojen oikeita töitä ja taas herää Kauniisti linnut laula- n 1 Vla UUitikait-
me me kuitenkin tiedämme etta velvollisuuksia avioliitossa pysyäk- vat vapauden laulua Luonto pukeu- f13 llan kats01 Anttomm hei-
terveys on yksi suuri tekijä ihmis- seen onnellisena säilyttääkseen eh- tuu juhlapukuunsa ja injp ihmisetkin osti hymyillen ja silmänsä pai-
onnessa Toiseksi oppi ja tieto sillä jana ja pyhänä keskinäisen koti- saamme nauttia kesän ihanuudesta nuivat kiinni kun hän lakkasi
Sv-vÄn-ÄSfn rakkauden' Meiltä köyhälistöltä on riistetty puhumasta
näkee ja ymmärtää paremmin kuin Tasta haluaisin jatkaa jos Selma- elämisenoikeus enemmän kuin luon- Anton oli nuhissa Olli kili
tyhmä ja yksinkertainen Nain ollen täti tämän myöntää ja katsoo tar- noita Kesä saa vaDaasti oi a sen 1 pulana Ulla kali
muodostavat sen kaksi ruumiillisesti peelliseksi? Sätyn aikanta Joka v osi jonka onnettoman nuoren naisen
ia henkisesti tervettä täydelleen toi- Toiseksi: Soisin tämän tulevan syksy afna nl„teiee Kun tulisi vartijana yhtaikaa ei ollut mi
IT? vZl™ II 'vil!?nii vM Nuorten 0sastoon: J'otta me nuoret meillekin pian kevät niin silloin kään huvittava asema ktiiten
El SZaoike 8 „S" 4L£ =me ♦S" JÄJK lAikki sorretut yhdessä laulaisimme kaan Kuitenkin niin vaikealta
~ 7 „ 7 " miiau ula vauiaiiwii vapauden Koon aulua EMMI
sa maaperässä olkoon henkilö niin vaikka kuinka vanhat ia kelvntto-
eteva Kuin taliansa Molempien pi- mat?
Saahan täti?
Toveruudella AARO
Saa varmasti — Selma-täti
KÖYHÄN PIKKU SISKO
Yksinäinen
(Jatk 3 ilta sivulta)
Elon merta pauhaavaa
Mun yksin täytyy soutam
Kunnes tulee kuolema
Mun poies täältä noutaa
Jo soutanut oon kauan
Vaan sallimus sen tietää
Koska päättyy matka tää
Ja levon mulle sietää'
ty että heittää itseni teidän ar
moillenne tällä tavalla Mutta
minun täytyi Te olette ensimäi
nen ihminen mitä olen nähnyt
viime kolmen kuukauden sisällä'
johon olisin voinut luottaa
Se on sen jälkeen kun t tilin tie
tämään kuinka kavaloita miehet
tää näet vetää samaa nuoraa Mo
lempien niin miehen kuin naisenkin
pitää tarkoin tuntea itsensä Käsittää
olemassaolonsa sekä olosuhteet ja
niiden mahdollinen yaikutus perhe
elämään Ymmärtää itsensä kodinte
kijäksi ja kirkkaalta nähdä edessään
velvollisuutensa Näin ollen pitää
kummankin olla järkeviä ja maltil
lisia aina tehdä sen minkä kerta
päättää ja näkee tarpeelliseksi Kum
pikaan ei koskaan anna aihetta on
nensa rikkoutumiseen sillä sellainen
jc olisi epätervettä Järkevä sen kyl
lä aina huomaa vaan yksinkertai
nen ja ymmärtämätön sitä ei näe
Monet miljoonat onnettomat ko
dit ovat tahranneet kauniit haavei
lunsa ja kotionnensa alkaen pienim
mästä huolimattomuudesta ja tyh
mistä itsekkyyksistään kasvaen niin
pitkälle ettei sata enaa voi nousta a kgin j ml t yaan
Meidän pitaa aina muistaa ettemme kulkua kummaa
koskaan koittaisi pahaa kehittää Se rattoisaa
kyllä aina kehittyy itsestään jona kunka Jogkug taag Bynkkaäj tlimraaa minulle että olen orja Hän sa
mallitin liujicaau ivamniaua wiciuu
pitää kehittää ja edistää ainoastaan
minkä ymmärrämme hyväksi ja tar-
yeeuMM u eiia J i k j ya e nuoja
kaikkea mnka näemme tarpeetto- Mvm leikkeihin veikkojen
kun asemansa näyttikin ei se
kuitenkaan skarkoittanut hänen
humorista luonnettaan
"Ja niin minulla tulee olemaan
hospitaali ja ojennuslaitos toimi
eni ohella kirkkoköörissä musii
kinopettajana ja rekilaulujen
soittajana" hän ajatteli itsekseen
hymyillen toimiensa monipuoli
suudella Tyttö hänen vierellään
tuskin voi pidättää itseään hereil
lä ankaran väsymyksen tähden
Ja Anton hartaasti toivoi että ei
hän vaan sairastuisi myöskin
sillä Veronan hoito jo uhkasi ku-
Ma istun yksin
ja naiset ovat- Mutta te ette
ARVO R LINDEVVALL - tiedä kuinka se tapahtui ette- 1
- -ii- uittaa hauen pienet saastonsa
lian? Minä asuin maalla — pie- J
nessä Indianan kylässä setäni :
luona Minä luulin "että he eivät AllIm animästys nousi ylim
ole hyviä minua kohtaan — niiniin
piti tehdä kovasti työtä ja Mr
— eras mies tuli sinne ja kertor
Mä istun yksin muistellen
niitä muistoja lapsuuden
milleen kun Anton esitti hänelle
tuulen ' holluvkkinsa
"Mutta meillä ei ole sijaa
Meillä on vain kaksi vuodetta
ja sairas tyttö on toisessa niis
tä Mitä me teemme? Kukaan
Kun me teemme aina sen minkä
hyväksi päätämme ja päätämme sen
Mä istun yksin ja muistan ain'
1 vvaivöi uattitiiiiiiit: ja uaaiaiiuiie oeu 11111 11 „+t J J J-' 1 1 1 11
minkä tarpeelliseksi ymmärrämme RfpÄ Ä k!7 !"'" inä jumaloin ™e chka jotenkin sovitella mut
silloin Daasemme irti silta ainaisesta citn mmot- mntfi mm: „„ :„n_ ui
noi etta lian rakastaa minua ja
sitte minä karkasin in tulin Chi
cagoon hänen kanssaan Minä 9 VC)I ukk ni sairaan kanssa
huomasin kuinka pahoja ihmiset Ja nlctit 01 kone ylidelle
voivat olla Sukulaiseni eivät vuoteelle— ja sinä vielä olet poi-
olleet ensinkään iulmia ia häiiv- Ka! Jos 01sc l'tto min voisim-
silloin pääsemme irti siitä ainaisesta
kiusankappaleesta joka on kaikkial
la meitä vastassa Nimittäin sanasta
"ONNI"
Vielä meidän päivinämme kuulem
me v iiiytti iliaiiiiiic uuiiuiLavttii munm „„„„ i„ii i„m„i
„ „ „ „ nuta haaveita joita ma lemmin
onnesta Milloin on ollut onni ja mil
loin on taasen kova onni kohdannut
Surkuteltavaa tosiaan on tämä seik
ka joka lumoaa vielä miltei koko ih
miskuntaa Me enimmäkseen vielä
teemme mitä me emme -näe ja niis
tä seuraavat tulokset me näemme
ja kutsumme niitä milloin onnellisik
si milloin taasen kova-onnisiksi tu
loksien mukaan
Me näemme vielä niinkin heikkoja
ja raukkamaisia henkilöitä joukos
samme jotka tekevät ruikuttaen
minkä tietävät itselleen turmioksi CVlfGVX 1J1 K"F V X TT X
Esim mies joka tupakoi eli on kiin- oJlVOJjfl ja ivu At lii
tynyt johonkin muuhun turmiolliseen
veivät kauaksi onneni rattoisen
Mä istun yksin kun ykslnäin
on kaihoni kaikista hellin
Silloin ei häiritä voi yksikään
Mä istun yksin kun ystävää
en löytänyt haaveilleni
Kun kohtalon pilvissä kauas pois
mun lempeni hellin meni
Mä istun yksin vaan laulellen
kun eloni iltahan kulkee
Mä istun yksin kunnes hiljalleen
hauta mun poveensa sulkee
MARTHA NIEMELÄ
sita miestä mutta mma en tien-
jiyt sitä silloin Hän sanoi että 'H0J-i'
menemme avioliittoon Chicasros- lan 0 e" syntyi
sa Mutta hän ei ottanutkaan siKymmentaKoimc vuotta sitten
minua vaimokseen Ensin elimme "yodytöntä päätellä nyt enää
viidessä ja minä luulin olevani lnta tehtäisi jos olisin tyttö Mi
önnellincn sitten hän pakoitti 11:1 valvnn Veronan luona silla
minun menemään kadulle ja :1Kal kun Slna IUkut- kntei1 oIen
invömään itseäni— ja Hän otti tähänkin asti tehnyt Sitte voit
rahat Tos menin hänen luok- sll valvoa Jl nl1 vonl Jevata
seen ilman rahaa _ pakoitti hän
tuolilla Miss — suokaa anteeksi"
minun menemään takaisin Ker- ) ir J'fK01 englannin Kietena :
ran koetin olla ulkona koko yön lmnta nlka 011 tcicla nimenne''
myömättä itseäni — ja poliisi vei "Minun nimeni? Oh se on
minut putkaan Hänen täytyi Mary— Mary lizabcth"
maksaa sakko ja hän uhkasi teli- _ "Hyvä on Mary Elizabeth te
dä minulle pahaa jos vielä uskal- ja äiti voitte nukkua minun vuo
inisin teiniä en Sille hän me- teellani tänä vönä Huomenna
paheeseen Tuntien sen vaivaksi it- Lehti kellonkorva on maahan pu- ää _ t vuoteen tse en
selleen ja jaksaa ainoastaan- sanoa donnut Kesäinen vihreä puku on l'"' J'1 I'""" ~ v„-„„ i„ „n
ettei hän voi siitä luopua Tämä luonnolta kadonnut ja sortunein la- sen kanssa— namen oh vielä hai- Mma valvon Veronan luona nyt
olisi aivan naurettavaa vaan asia kastunein katsein katsoo se syksyn jynipi minulle kun hän oli ja sitte nukahdan hiukan tuohl-
on päinvastoin Meidän täytyy sur- tuloa Surulliiina nyökäyttävät puut Toiset tvtöt sanoivat että ei hvö- lani"
kutella että sellaisetkin henkilöt oksiaan sillä eivät ne ole elämästä i f un:un i„ rtt:: 1ni vln (Jatk)
koittavat olla
liitossa Heikäläisin
ja kova-onni seuraamassa töitään
sellaisetkin henkilöt oKsiaan sinä eivai ne oie eiamasia km:no:(il ctt: „0liisi van
i kodin tekijöitä avio- laanneet Näyttää koko luonto tai- oyta kapinoida ctta ponisi v an
äläisillä on tämä onni ven käsiin joutuneelta ' Ritsisi minut huonon kaytol en
ToveriKaren j'ksityisnumerojen
Joskus sentään tuikahtaa auringon tähden ja että minun nimeni iv:— ♦♦:! u„„„i„
TIQild„ t„„0S i„n„at tiilovot knltpinpn särti mutta se Oli kuin r--: I:i1„ cmmmnlplitiin umia uu uaoumm mjijmk (ii
tapahtuvat aina onnen kauppaa Täi- pilan tekoa kesän kauneudelle Taas cj ']cllia-ul välittäisi kui- s' niputtain OStain jolloin ne ovat
laiset henkilöt eivät paljoa ymmärrä alkaa lunta satamaan syksy ja täysi ]n„o-cineesta tvtöstä (viisi kappaletta ja siitä ylös-
ja senkin vähän minkä ymmärtä- talvi tappelevat keskenään Luonto- enKaan JangennLesia ly lusia v ff J J
vät eivät sitäkään jaksa tehdä kin näyttää syksyllä niinkuin se te- jollainen minä olen Olin tul- pain kaksi senttiä kappale