Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 05, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina joulukuun 5 p:nä
No 49
BUFFALO N Y
Ylimääräinen työkokous oli marrask
19 p Myyjäisliput Lanesvillen Mass
osastolta otettiin huomioon myy
jäksi valittiin Väinö Haapaoja Ros
' !yn'istä Wasli tullut keräyslista
Werner Mäkisen hyväksi otettiin huo
mioon kerääjäksi tuli Aino Grön
dahl Fairportin s osastolta tullut ke
räyslista talon rakennusrahastoon el
otettu huomioon yfdän piirin piiri
kokoukseen asetettiin ehdokkaiksi
Väinö Haapaoja ja Julius Kotialho
Lopetettiin virallinen kokous ja alo
tettiin ohjelmakokous
Ensiksi K Kalke alusti kysymystä
naiskysymyksestä
Kertomuksen luki Viljo Kuusela
sadun kertoi Fred Kaurio kupletin
lauloi Mary Laukkanen Ilmapöytä
kirja siirtyi seuraavaan kokoukseen
"Itäyhääjän" luki Hilda Falke
Valittiin uutta ohjelmaa: Runo
Salini Wekmark kertomus Lempi
Itose runo Kalle Kalke satu Hjal
mar Savo Kupletti Kalle Falke 11
mapöytäklrja Hida Falke "Räyhää jä"
Kalle Walenius
Perustettiin urheilu- ja voimistelu
seura Jäseniä yhtyi 'heti viitisen
kymmentä Nimeksi annettiin "Buf
falo" Kaikki jotka haluatte kehittää
Itseänne liittykää voimisteluseuraan
sillä sanotaanhan "terve sielu asuu
terveessä ruumiissa"
Naamiohuvit ovat joulukuussa
Koettukaapa kalkki varustautua oi
kein hyvin Teidän ESTHER
Tämä kirjeenne myöhästyi viime
lehdestä sentähden että lähetitte sen
Astorian kantta joten se saapui mi
ilulle vasta sinä päivänä kun viime
viikon Toveritar meni painoon —
Toim
ine jäseniä vaan tuo se on vähän
raukkamaista kun löytyy henkilöitä
jotka ottavat jonkun toimen tehtä
väkseen niin eivät välitä siitä mi
tään muuta kuin lähdetään sinne
missä saa tanssia sen ajan kun
meillä suoritetaan ohjelmaa
Ompeluseuralla on ollut kokouksia
joka keskiviikko-ilta On tehty jp
käsitöitä ja uusia " tehdään aivan
täydellä höyryllä
Ja ne suuret myyjäiset tai arpa
jaiset on päätetty panna toimeen
joulukuun 23 päivän iltana Renton
Hillin kaalissa Sinne joukolla rien
netään näkemään miten paljon nai
set ovat aikaan saaneet Käsitöitä
tulee olemaan paljon ja kaikkea
muuta hyvää ja hauskaa mutta en
vielä sano Tulkaahan itse niin
sitte näette että onhan sitä muuta
kin eikä vaan "nothing"
Näytöskappaleita meillä ei tiettäk
seni tule olemaan joulun aikana ol
lenkaan Siihen on syynä se kun
ei voida saada huonetta niissä voisi
näytellä Ehkä tämä onkin viime
kirjotukseni edellä joulun joten toi
votan hauskaa ja rattoisaa joulua
ja onnea ja menestystä ja taistelu
tarmoa alkavalle vuodelle kaikille
Toverittaren lukijoille
Toveruudella —SAIMI RAJALA
HUOMIOON OTETTAVIA JUTELMIA
OSASTOILLE K IRJ ALLI SU USKO M (TEOILLE
YNNÄ MUILLE
ASIAMIEHILLE
CARBONADO VVASH
SEATTLE VVASH
No otti ja tuota pUäähän sitä taas
vähiin maailmalle tiedottaa mitä on
nähnyt ja kuullut Ikävä kyllä kun
muuta mitään ei osaa luun ainoas
taan kirjoittaa siitä mitä omin sil
min on nähnyt ja korvin kuullut
Meillä oli 25 p:nä kori- tai kukka
Iltamat jotka onnistuivat kohtalaisen
hyvin yleensä Tulot oli viidenkym
menen dollarin vaiheille Se vaan
oli ikävä kun nämä meidän miehet
viitsivät sivusta katsoa kun ukko
miehet huutavat korit ja kukkaset
Kuulin että te napisitte siitä kun
kaikilta jotka eivät tuoneet kukkia
oli sisäänpääsymaksu tuo vaivainen
kaksikymmentäviisi senttiä
Niin sitten nuoret miehet olivat
muka niin ollakseen että ei sitä nyt
enää kannata huutaa päskettiä kun
ei päässyt sisälle vapaasti
Mutta te kaikki tiedätte miksi ja
mitä varten th iltamat oli hommat
tu Se tilaisuui oli liaalikomitean toi
mesta jolla oli tarkotuksena saada
varoja liaaliraliastoon niin kuin sen
tiedätte että meillä on tarkoitus
rakentaa uusi haali
Jos te olisitte vähänkin ajatelleet
millin tarkoitukseen se ropo olisi
langennut jonka olisitte uhranneet
niin uskon että te ette olisi niin
rauhallisesti istuneet ja katsoneet
OHsi toivottava että tulevaisuudes
sa kun op kukka-iltamia ja muut
tällaista tarkoitusta varten laitetut
litaniat niin silloin nuoret miehet
niin rennolla tuulella että eipä vä
liä vaikka ei ukkoniiohillä olisi mi
tään senttiä eikös niin pojat "nex
tiine"?
Sunnuntaina 2B päivänä oli laulu
seuran iltamat Ohjelmaa oli tavalli
sen arvokasia ja monipuolista Ylei
söä vaan ei ollut saapunut oikein
runsaslukuisesti olihan noin sadan
vaiheilla Lieneekö siihen ollut pie
nenä syynä se kun radikaalit olivat
parhaaksi nähneet laittaa vapaat
tanssit niin sepä tietty etlä sinne
missä sai koko illan ilman edestä
saarenpään sivistystä sinne toki sitä
piti mennä
Meillä kun oli sisäänpääsymaksu
ja sitte ohjelman vaikka lopuksi
kyllä oli tanssia' vilsi-miehisen or
kesterin säestyksellä Vaan totta se
ei ollut niin mieluista kuin oli se kuu
sai tanssia kolmen henkilön iltamal
la musiikin johdolla ja lisäksi oli
han sekin jotain käydä heilläkin
vieraana Eikä sillä jos sinne olisi
menneet ne jotka eivät ole osastom-
Mikähän vaivaa tämän paikkakun
nan kynäilijöitä kuu eivä kirjottele
Toverittareen
Täältä on muuttanut 'pois paljon
vanhoja asukkaita mutta on uusia
tullut tilalle Toivon heidän yhtyvän
osastoon sillä lisää voimaa tarvitaan
Suuret naamiotanssit toimi osasto
vk 29 p joista yleinen tulos lie
ollut noin 150 dollaria Jää sievä
raha osastolle
Suurta kuuluu olevan taas tulossa!
Iluvitolmikunta harjottelee kappalet
ta joka näytetään pikapuoliin Ni
meä en ole saanut vielä tietooni
mutta kyllähän sitte kuulee ja näkee
Ompeluseura on herätetty vaan
hyvin laimeaa näyttää olevan toi
minta Tulkaa kaikki naiset ja ot
takaa? töitä tehdäksenne ja käykää
kokouksissa Kokoukset ovat joka
keskiviikko-ilta kello 7 niin saa
daan enempi vilkkautta toimintaan
Mrs Mäkelä käväsi Saksassa ja
toi terveen pojan Emilille Äiti ja
lapsi voivat hyvin ~ — KULKIJA
Joko olette kaikkialla alkaneet keräämään nimiä siihen suureen To
verin Joulunumeroon siten toivottaaksenne hauskaa Joulua tuttavillenne
Toverin kautta?
Olkaapas asioitsijat nyt ahkerasti liikkeellä saadaksemme Toverinkin
ilmestymään suurempana kuin tavallisesti
Toiset lehdet ovat edellisinä vuosina olleet aina edellä Toverista Johon
heillä kylläkin on parempi mahdollisuuskin katsoen suomalais-asutukseen
vaan nyt uskon kuitenkin lännelläkin olevan siksi paljon kansalaisia jotka
haluavat saada onnentoivotuksensa 10 sentillä lähetetyksi tuttavilleen että
niillä voidaan täyttää useampia sivuja
Näyttäkääpäs länteläiset kuuluksi tullutta lännen kurssia lähettämällä
jokaisen paikkakunnallanne olevan suomalaisen onnentoivotus tänä vuonna
Toverissa julkaistavaksi!
Listat ovat lähetetty jo aikuisemmin asiamiehlllemme ja osastoille
vaan vaikkapa Teillä ei olisi listojakaan nimien keräystä varten voitte
ottaa nimiä paperiliuskoille ja lähettää ne rahan seuratessa 10 senttiä
nimeltä Toveriin
Samoin sopisi Toverittaresta tehdä suuri Joulunumero lähettämällä
onnentoivotuksia Toverittaressa julkaistavaksi Koetamme saada sen ulos
jos vaan nimet olisivat täällä ajoissa Jo joulukuun 12 päivä Toveritar on
parhain onnentoivotusten välittäjä sillä Toveritar menee ympäri koko
maan Siinäkin maksaa onnentoivotukset vaan 10 senttiä nimeltä kerran
julkaistuna
Joulukorttitilaukset ehtivät vieläkin ajoissa painostamme ulos sillä
annamme niille erikoisen huomion ja painamme niitä sitä mukaa kun
saapuvat Kiirehtikää siis joulukorttien kanssa Lähettäkää tilauksenne
mitä olette ottaneet heti tulemaan
Samoin kiiruhtakaa joulujulkaisu-tilauksianne saadaksenne ne ajoissa
—TOVERIN KONTTORI
Pian kuitenkin selvisi kaikki Jaak
kola sanoi että jos te jotain ha
luatte ettekä hyvällä saa niin käyt
täkää välineitä sillä niitä on saa
tavana vaikka minkälaisia Enempää
en halunnut kuulla Lähdin kotia
miettimään että mitä kaikkea se tar
kotti Katrin päivää sai viettää hauskasti
Katri Kesti sillä suuri joukko ystä
viä hämmästytti häntä aivan tietä
mättään Katri olikin kovasti hy
villään Ilta kului hauskasti aina
pikkutunneille saakka
— LYDIA HILL '
NEGAUNEE MICH
Täältä meidän perukalta näkee har
voin uutisia Toverittaressa vaikka'
täällä asuu suuri määrä suomalaisia
Luulen tänne tulevan satakunta To
veritarta Se on hävettävän pieni
määrä sillä suomalaisia naisia on
kuusi — seitsemän sataa Enkä luule
heidän kaikkien olevan vielä niin
tietoisia että eikö Toverittaressa' oli
si heille jotain oppimista Siis hy
vät naiset jättäkää pois tuo ainai
nen nahjusteleminen ja tilatkaa it
sellenne meidän naisten ainoa suo
menkielinen äänenkannattaja Tove
ritar Meillä on ompeluseuran kokoukset
joka toinen torstai iltapäivällä vaan
kovin on osanotto laimeaa kymmen
kunta henkilöä tulee jos sattuu
Ensi kokous on Fanny Mannerin a
sunnolla Koetetaanpa nyt mennä
sinne oikein joukolla
"Sosialistin" asiamies Jaakkola oli
täällä 24 p lilana puhumassa Minä
kin pelkästä uteliaisuudesta sounus
tiu itseni sitä kuulemaan (Hän pu
hui ruotsalaisten naalilla sillä osas
ton haalia ei jäsenistö luovuttanut)
Kun aloin kiivetä rappuja ylös naa
liin niin luulin etten osannut oi
keaan sillä sellaista kirkumista ja
käsien läpytystä kuului kuin hihhu
lien kirkosta Päätin kuitenkin ot
taa selvää ja niin avasin oven ja
astuin sisään Siellä oli noin 60
henkilöä ennestään Menin istumaan
erään tuttavani viereen ja aloin tark
kaavaisena kuunnella niitä Jaakkola
sanoo Olinkin niin syventynyt kat
somaan häntä että en muistanut
missä olin vaan yhfäkkiä heräsin
kuin unesta siHä vieressäni istuvan
miehen kiruliu sanovan jotain dyna
miitista Kysyin häitäisesti että mi
tä mitä vaan en saanut vastausta
BOSTON MASS
Ompeluseura valmistaa töitä koval
la kiireellä ja aikomuksemme on joh
tokunnan kanssa yhdessä hommata
suuret myyjäiset jommoisia ei vielä
Bostonissa ole koskaan ollut Johto
kunta on luovuttanut kolmesataa
dollaria voittojen ostoa varten sekä
valitsi keskuudestaan henkilöt myy
jäisiä valmistamaan ompeluseuran
kanssa Naisilla on myöskin jo suu
ri varasto valmiita töitä ja uusia
valmistetaan Myyjäiset kai tullaan
pitämään kevättalvella Viime tors
taina oli yli 20 ompelijaa haalissa
koko iltapäivän ompelemassa Kun
tätä innostusta nyt riittäisi myyjäi
siin asti niin — vaikka mikä sen lo
pettaisi — sillä missä aika sen haus
kemmasti kuluu kuin yhdessä om
mellessa ja välistä kahvia juodessa
jota ompelija sa viidellä sentillä
kupin Ja onhan siellä jotain opet
tavaakin paljon enempi kuin 10 sen
tin teatterissa sillä neuloessa voim
me pitää kellittävää opettavaa kes
kustelua kuten viime kerrallakin
Siellä voi joka ainoa ajatuksensa ' va-
paasti lausua Sillä lailla kehitämme'
itse puolustus- sekä keskustelutai
toamme Viime työkokouksessa 18 p mar
raskuuta valittiin mm joulujuhla
komitea joka huolehtii joulujuhlasta'
joten taas 'saamme kaikin yhdessä
vietää hauskan illan jouluna kuten
joka vuosi ennenkin olemme viettä
neet Voitte lahjat tuttavillenne an
taa juhlakomitean välityksellä
Toivotan hauskaa joulua kaikille
Toverittaren lukijoille
—ELIZABETH JOUTTEXUS
— Kerätessänne tilauksia
Toverille ja Toveritta
relle voitte toimia paremmin
kun pyydätte lähettämään paik
kakuntanne tilaajaluettelon jos
ta näette kenelle tulee lehti ja
kenelle ei ja kerten tilaus on uu
distettava sillä tilausten uudistus
on yhtä tärkeä kuin uusien tila
uksien ottaminenkin
%
Sosialistisia
IVA-POSTIKORTTEJA
Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan pos
tivapaasti 25 sentillä
tusinan osote:
TOVERI
Box 99 AstoriaOre
Jos olette
0
) Muistafcaapas lapsia ja Lasten
Joulua — Toim
Pyytäkää VAPA I A AKB KIRJA No S
Jossa yli 25 erilaista miosten ja naisten fcaut?fc
on selitetty sokii täydellinen luettelo suoma
laisista läiikkoista Liihottiikiiä taudin uiml
eli tautiin oireet ja me esitaninio töille mi k ii
liiiiko olisi tikittävä liiäkkeon hinnan y m
(Lääkkeet eivät olo patenttiluu-kkeitä vaan
tosi suomalaisia liiiikkoiiil)
(TiimUn kirjan saatto vapaasti ia pitäisi olla
jokaseu suomalisou kodissa ei 1 Iit otto tiedä
koska tarvitsette sitii Varokaa humbuukj
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
— -— Litfiiftll'in AptfpVi on snnrin— — -
—suom Aptneki Yhdysvalloissa —
P A UCttliLL CO Superlor VU