Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 05, 1916, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N0- 4g_ Tiistaina joulukuun 5 p:nä SIU VIISI
Me naiset laitoimme naamiotanssit täältä meidänkin hommista — Niin toimesta on ollut iltamia joka töinen siellä kuuluu olevan kovat jos el
tässä joku viikko taakperin Ne on- ei sitä täälläkään meidän pienen lauantai alussa suoritettu aina pie- niitä noudata niin joku jäsen hei
nistulvat oikein hyvin ja onhan- meil- toverijoukon keskuudessa vallan nu- ni ohjelma ja lopussa on aina ollut luttaa pyssyä nokan alla että vär
iä ollut" yhtä ja toista pikku kekke- kuta vaikka ikävä kyllä että ei ole sitä kaikkein mieluista tanssia ha- masti menee säännöt jäseniin
riä tänä syksynä Toverittaren palstoilla näkynyt pie- nurin tahdissa ja pyörähdellään min- Eiköhän olisi aika heittää hiiteen
Marrask 9 p:nä oli kokous jossa nintäkään kyhäystä (voinenko sanoa kä keritään moinen urheilu ja yhtyä osastoon
päätettiin ' että ' naiset taasen hom- että el koskaan sillä en tiedä var- Marrask 18 p pidetyissä Iltamissa kaikin sillä teistä pojat ei kuulu
maavat ohjelma-iltamat Sinne tulee masti) ja olisihan sitä aina ollut oli meille oikein puhujakin saapunut kuinkaan moni osastoon
nävtöskappale mutta en tiedä sen yhtä ja toista kirjoittamisen aihetta New Yorkista tov H Nurmi Hän Kuulepas sinä Joku mrs jos et
kappaleen nimeä ja muuta ohjelmaa täälläkin mutta el vain ole tullut puhui myöskin sunnuntai-iltana Olisi heitä halpamaista menettelyäsi osas-
pinne kuuluu tulevan oikein monen- keneltäkään sitä tehtyä eikä suin- sitä surutta kannattanut tulla suu- ton jäseniä kohtaan jota olet pitkän
suun täydeltä niin silloin sitä men- kaan tulisi vielä miilultakaan mutta remmallakin joukolla kuulemaan tov aikaa horjottanut Yhdy osastoon
liään taasen' joka vain kynnelle ky- olisihan se häpeä jättää tämä toi- Nurmen puhetta Vastaisuudessa kor- ja koeta opetellä sosialismin aakko-
kenee _ meni niin että en edes koitakaan jataan tämäkin vahinko ja mennään set alusta aikain niin sieltä opit
Osastolla oli arpajaiset 20 p:vän Vaikealta tämä kyllä tuntuu näin aina joukolla puhetilaisuuksiin Meil- ymmärtämään ketä ne ovat jotka
Iltana Naiset antoivat tekemänsä kä- ensikerralla En tiedä kuinka tässä lä onkin ollut keskustelua siitä että meitä sortavat Minä säälin sinua
sityöt sinne arpajaisiin ja lisää ke- nyt pääsisin ensin alkuun niin ehkä ruvetaan hankkimaan puhuja tänne että vielä opetat lapsesi niin hal-
rättiin kaupungin liikemiehiltä niin sitä sitten rupeisi ' tulemaan ja vä- keskuuteemme niin usein kuin mah- paan käsitykseen ja sivistykseen yh-
minun tietääkseni siellä on hyviäkin hän paremmin tai jos ei niin voi- dollista deksännellätoista vuosisadalla että
voittoja kan sitten kumminkin olla rehelli- En tiedä kuinka monta Toveritta- valhettelemaan Eikö se ole suuri
Ja olipa se haali tullut aivan täy- sellä naamalla että olen parastani ren tilaajaa on täällä Philadelphian rikos äidiltä? Siksi kun meiltä äi
teen väkeä katsomaan ja kuulemaan koettanut mutta ei mitään sitten ympäristöllä uskon että ainakin o- deiltä vaaditaan niin paljon hyvää'
sitä muhkeaa soittokuntaa joka pu- kftän tullut sastomme naisille kaikille tulee To- ja hyviä lapsia Kasvattakaamme
haisi ensinnä alkajaisiksi Sanotaan että eteenein on elävän veritar tai jos ei tule vie a niin lapsemme niin ettei heidän tarvitse
Ilmat ovat olleet kauniit koko syk- mieli niin eteenpäin sitä vain pyri- kiireen kautta se täytyisi tilata - meidän tähtemme karsia nnn paljon
svn joku päivä oli kylmempää ja tään täällä meidänkin kylässä - Ja uskallanpa senkin sanoa etta ke- kuin me olemme karsineet Vaan
tuli luntakin vaan se on sulanut Osastomme toiminta on kyllä joskus nelle vain Toveritar ti ee min ky la meidän isämme : ja äitimme ovat kas-
pois ollut hyvinkin hiljaista - ja syynä siitä myöskin tykkää Mma kummin- yattaneet meidät samalla tavalla ku n
En ymmärrä mikä vaivaa näitä tietysti on täällä niin kuin ehkä kin pidän tästä Toveri aresta n„n he 1 sekin ovat kasvatetut muUa
naisia "täällä Hibbingissä kun eivät muuallakin se että koko osaston toi- sanomattoman p jon n In usko I se meidän on °fa 8™jl£
ne koskaan viitsi kirjoittaa edes o- minta on ollut aina yksien Ja sa- na ystävänä se saapuu luoksen j oka emme kayt aa ™
maan lehteensä nimittäin Toverit- mojen henkilöiden iskässä - ja maanantai aamu tuoden viesti mi- Jojtyy
tareen Olisihan se niin hauskaa lu- mahdotonhan se on touninnan olla ""jg™™""1 t0'Si'ta STUJLÄ
r ä ä z ?™t jos vaan järki myöten
peluseuran puolesta oikein vakitl- jo ymmärtämään että taistellessani- nya liian pitkäksi ja kun e nyt antaa tutkia _
Sen uutistenPkirjoittaja mutta en ole me kapitalistien ryöstövaltaa vastaan ™£™ ™ta tako t0" m S tenho"" Hänellä oi" "er n-'
sssjs WMSM ~y- ™~
muulle teille jotka olette kykene- alkanut kokolailla vilkastua kokouk- etsimään
vämpiä kuin minä siihen toimeen slin ja iltamatilaisuuksUn on osa CLEVELAND OHIO tri Htkäseltä! Bu?esta? Mont! Htkä-
Ä" een =t Entisen osastomme enen Ellen en lemseni don kautta on
ja huolimattomuutta niin toivoisin myös paljon uusia Jäseniä jotka in- Uurtamon maa se n ket las- kade ta nyt Jo hyvät o veet vaan
että ottaisitte na:
asiasta kiinni ja
verittareen edes
set oikein kilpaa nolla ovat alkaneet toimia ynteisen ""„ „ „ u-am-i tuis viettivät t ir -lUi
kirioittnisitte To- asinmme eteenDäin viemispksi ja to- 20 p:nä klo 2 päivällä Han kuoli Häitään taallä viettivät tk alku
kirjoittaisme 10 asiamme eteenpäin ieiuswKsi ja iu v w„„„n„ a„d it 18 niiivlnn Sa ma Hiili 1n Wili Stenhere
vähänkään Joka nu- verit ei suinkaan tama innostus nyt kuiuuhhh i-iau ~ - -~ „ „
„ „ „„„ „ii„ nfiivnnn Paikkakunnan toiskieliset seka benja harssi ja Hicnard Ikola
mevoon eimau u B — " vainaian kuolleen Mitäs muuta kuin onnen kokkelia
Olisihan se hauskaa nahda miina nyt vaan sellaisena-tuulen Paskana lehdet kertova van ™°k d elamnänne pltka8sä pilmäieins8ä!
lakin maan kulmilla etta el taalla- vaan pidetäanpa se oikein sydämen- katilo Mrs u jvneys in "
kään aivan nukuta asiana että innostus vain meissä johdosta Vainajan mies August Uur- 1NA A-N
Usein kuulee sanottavan niiden kasvaisi ja saisimme tänne lceskuu- tamo antoi vangltsemiskaskyn Mrs
jotka puoliväkisellä tilaavat Toverit- teemme yhä enemmän yhteisymmär- L Meiyenlle Ensi kuulustelussa HANNAN S 8 O OMPELUSEU-
taren että: oo se on niin mitätön rystä ja silloinkuin keskuudessamme päästettiin hänet vapaalle Jalalle RAN KOKOUKSET pidetään jokal-
lehti kun ei siinä ole edes oman vallitsee todellinen toveruushenki — 1000 dollarin takauksella tk M p sen viikon torstaina kello 8 jpp
paikkakunnan uutisia En minä kyllä niin silloin me myös paljon voitani- kuulusteluun Vainaja oli vasta J8- Huom! Kahvia saatavana joka ko-
tilaa sitä enään' me' vuoden vanha ja jai hanta lähinnä kouksen loputtua
Toveruudella ' S J Perustettiin meillä täällä taasen pu- kaipaamaan pieni poikansa ja puo-
hujaseurakin ("kovpäisten koulu" — liso Ikävä sattuma todellakin PARHAIN LAHJA JONKA VOITTE
sillä-nimellä Jotkut toverit sitä olisi Osastomme ompeluseuran myyjä 1- PARHXaaAPsTleNNE
tykänneet sanoa - eikä voi kieltää set olivat tk 23 25 ja 28 palvina ANTENS J O U L U K SI
PHILADELPHIA PA etteikö meltä täällä olisi kova- ja Arvat menivät kaupaksi niinkuin sii- tlNt1 Juui-Lma
pehmeäpäisiä että ei sekään nimi veliä Arpoja kai lienee ollut liika Selma-tädin toimittama
No nyt sitä sitten täytyy ottaa ja iullump olisi ollut mutta oikea ni- vähän koska yleisö näytti olevan Toverittaren Selma-tadin toimittama
Koettaa layiiaa veivoiiisuuicin mj se nyt sittenkin on punuja- lyyiyiuauniLn nun o —
Ka uumuaiu fam _ seura ) perustavassa KOKouKsessa usm ""1"=" JIW
etta kyhata tietoja -lovenuareni joka pidettiin 29 pnä lokak liittyi Kumisaapas uyva
ÄÄÄÄÄÄÄÄvÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ s„t3 TTVvii „ikn „ mirtet Ohiatkaapas askeleenne s s osaston
mystä tätä asiaa tutkineitteu tiede- ovat aina tervetulleita jäsenten ke- haalille maanantai-iltana ja tuokaa _ Kxlä
miesten mukaan raajaksi valittiin toveruar najaia ja m™ j" — ~ JXly
n„mor vifinttnti nsuustni- tni olmi Tiiliä kertaa en ehkä sanue silloin siellä on paljon oppi- jUJMCz
linnan merkityksestä luokkataiste- enemmän sanokaan tästä vaan sit- mistä Siellä opetetaan puhujaksi JjMAffliS
_„„„ !„„:„ „ib-„„r lniilninksi rnnnn ausulaks ia niin e- W&JFMWMm
lUSSa USUUSLOlIllIllLUimx iantuo nun KUU pititftiuail nj anii im j
nvkvään on vireästi elpymässä Ame- u)ill kyllä maailmakin saa siitä tie- despäin Osastomme puhumaseuran
rikan suomalaisten keskuudessa on tää Elikäpä ei sentään asiaa pahen- kokoukset ovat joka maanantal-1 la
tsiia uirintiiveilii kahdenkertainen nn ina mainitsen mitä sitä aletaan osaston naalilla 1301 West katu
arvo ja merkitys se kun käsittelee oikein harjoitella ja päällämme pän- Kaikki tervetulleita WIJTI„M )LMM
liikkeen suuntaa tätä no tietysti puheita runoja lau- VVäkiikjn mym?K&
Jukka Kotiranta on kyhännyt puhe- uija ja kertomuksia ja sitten kun —
ja esiintymistaidon opastuksen Sei- vielä kaikki ohjelman suorittajat ar- CUMBERLAND WYO
laisen opastuksen tarvetta on ole- vostellaan niin eiköhän meistä myös
massa Yritellään eri talloilla Kurs- jotain valmistakin tule Tervehdys Toverittarelle punasia
gejakin Kotirannan kirjotus näyttää Osaston työkokouksessa marrask aikaa Katselen kiireesti Toveritta- TT m
tietä esiintymistaitoon julkisena pu- 12 p päätettiin perustaa toinenkin ren sisällön että eikö olisi meidän Tf CT"F#
hujana lausujana jne seura ja se on ompeluseura Valittiin Cumberlandista yhtään pätkiiä leh- jLliU VV!1
Wm Reivo kirjottaa ansiokkaan perustavat henkilöt osasto luovutti dessämme — vaan turhaan! Ei kos-
katsauksen Yhdysvaltain työväen ai- $io rahaa seuran alkamista varten kaan! Eikä missään Jaa mutta se- -m- -m
kaisempiin toimenpiteisiin lyhyem- ja sillä tässä nyt jo alkua saadaan- hall on syy siinä että ei ole tietoja M v-v f M M f t
niän työpäivän hyväksi kin ja eteenpäin kyllä sitten men- tietoja puuttuu niiltä sadalta ml J iJL Mj iJL
Tässä jo onkin sisältöä yllin kyllin nään kun kaikin voimin aletaan hom- Toverittaren tilaajalta myös kuten
kun vielä mainitsemme kuvituksen mata ja ahertaa töitten kanssa viime numero osottaa Sata kätken- — igi6 —
siistit— entistä siistimmät korukan- Osastollamme ei ollut myöskään nutta tilausta! Ei hyvät ystävät mei- on rlmsaastl ja miellyttävästi
net Egitatsionikomiteaa vaan viimeisessä dän asia mene eteenpäin jos anne- kuvltett„ ja maksaa ainoastaan 15o'
Hinta vain 50 senttiä! kokouksessa saatiin sekin epäkohta taan tietovarastomme nain katketa
poistettua Valittiin kuusi-henkinen sadoilla sillä Toveritar on nykyään T0VERITAR Box 99 Astoria Ore
D—n agitatsionikomitea ja sanomattakin välttämätön ystava jokaisen kodis-
Eräs kirjeenvaihtajamme Fort sen jo tietää että innolla he tietysti sa Siksi sotahuuto yli maan: Tove- Lahfittakiia kpI LASTEN
Francesista Can kirjottaa seuraa- alkavat tehdä agitatsionityötä ritar kymmeneen tuhanteen JOULUA 1916 joista maksuksi seu-
trancesista an t„„llä on gaatu Tgitä tehdään kalvannoissa tay-
"Täällä me saamme Toverittaren näitä seuroja ja toimikuntia perustet- dellä höyryllä ja kiire on herroilla
verrattain Työllään Lienee syynä tua niin pidetäänpä vain asioista koskapa ovat jo etukäteen vannot Nimi
S' valta raj" Näin" To- kiinni nyt sillä Philadelphian osasto taneet Xtat
verittaren viimeisen numeron Inter- on jo tarpeeksi kärsinyt jäsenten jos vaan nimittäin suostuvat mene
national Falls'issa (joen toisella puo- velttoudesta että nyt on aika alkaa maan injmeaa Osote
Ien) juuri viikkoa ennen kun sen ripeästi toimimaan Vakeuksa me 1- Osaston homma on hyvin laimeaa Osote
tänne saimme vaikka välillä ei ole lä kyllä täällä on paljon mutta siihen katsoen ku
kuin 5—10 minuutin matka Siinä yksimielisinä niistä paastaan 50 aan miehemme ovat nyvaKsi
ta "uksessa ™aZie uutisei tänne Mutta tuota - on sitä meillä ollut nähneet pystyttää J
vähän vanhentuneina" hauskankin puolta Huvitoimikunnan kan Poikatalon pesusantta-sddiinot
MM