Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 05, 1916, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 49
Tiistaina joulukuun S p:nä
SIVU KOLME
etteikö me oltaisi yhtä hyviä kuin Mifpn AHtnlnn Antfefa
hekin vaan sentähden että meidän imleu AHldlUH AnilSld
tulot ovat liian pienet vielä kulkea tiili SOSlUlisti
"stailissa" sillä kahta ei voi tehdä t
pukea hyvin ja säästää ja siinä on T
valtit että pysyä pois stailista (Jatkoa enslmaiseltä sivulta)
Se on totta että joka ei ole "stai-
lissa" niin sitä ei pidetä ihmisenä ustaa työläisten heräämistä tu-
eikä minään ja häntä katsellaan hatvuotisesta unestaan Rikkaat
halveksuvin silmin Mutta jos vaa- huuhtoivat kuin mielettömät He
tetta pitää niin kauan kuin se kes- punoivat juonia yhteisvoimin ja
tiiä niin voi paljon enemmän sääs- virittivät ansoja jopa saivat vir
taa jos ollaan taloudellisesti kay- J '
tännöllisiä kavallankui sekaantumaan asi-
Ja sitten moni työläinen ei tunne aan mutta sitä voimakkaammin
luokkansa etua vaan säästää raho- kajahti herätyshuuto
1nnsa norvaripn Ttnnkkiin spn Riinan
että panisi rahansa työläisten omiin Kaupungeissa oli maaperä suo-
liikkeisiin joten tulisi kumpikin puo- 'tuisampi niissä alettiin perustaa
li autetuksi yhclist3'ksiä vaikka pienillä voi- #
JSÄ mitelioT ™!a ti alettiin Oli paikkoja KOyttail DIKKU SISKO
hiemme ja puolueemme takana? "llssa perustettiin tyovaenyhdis- J
Ja koska tämä Toveritar on agi- tys vaan viidellä jäsenellä ja jos
taUionilehti ja neuvonantaja eli opas voitiin perustaa kymmenellä niin
nfin pitäisi tätä jokaisen koettaa kan- j j - ajkoina_
nattaa vointinsa mukaan ja neuvoa J
tämän kautta toinen toistaan Ei tii- Mltta kipinästä tuli syttyy
le kalliiksi kurssit kun Selma-tatr#T- 1 J JJ
on neuvonantajana ja esimerkkinä kun snhen voimakkaasti puhal-
monessa hyvässä asiassa Otetaanpa taa leimahtaa se ilmiliekkiin
esimerkiksi huomioon keskuudessam- Samoin teki työväenaate Mihin
me se että nan hansassa ollessaan vaan siemen singahti siihen kas
frtimitH vi-lnnoa -in _ö Mir + f f toimi ° '
kiiruhdan asemalta suoraan Sin
ne on matkaa kuusi kilometriä
— Voi veli luuletkos että saat
niin kaukaa kuulijoita! huudahti
Matti
— En tiedä mutta 'koetan
kumminkin
Asemalla Jaska puristi Matin
kättä ja lupasi olla takaisin kau
pungissa kyllin ajoissa kokouk
seen Jaska kulki tuttuja oiko
teitä kunnes oli Alitalon pihassa
(Jatk)
luniiuu virnansa ja sanyui caiou- _„ „i„ „i „„4 „„_ „
tensa eheänä Te jotka olette per- VQ1 Puu- Jonka ok?at versoivat
heen-äitejä ja -isiä ottäkaapas oppia Ja latvaan nostettiin punalippu
ettette laita riitaa perheeseenne sil- liehumaan merkiksi että tässä
lä se hävittää kodin ja perhe-onnen on puu jonka suojassa nälkäi
' °eksia avukT toisellenne keskinäi- set ruokitaan ja virvoitetaan
Siinä minusta Selma meni liian ah- "ääntyneet ja parannetaan henki
keraksi että kutoo sukkaa silloin sesti ' sairaat Ken sen puun juu
kun silmiään lepuulta ja miehensä relle kerrankin poikkesi ei hän
kanssa keskustelee Ei pitäisi liikoja vojnllt 0ua tulematta toistakin
ponnistella Emme me voi seurata iprj-_
niin paljoa Selma ei taida huveihin
enää keritä ollenkaan? Taska sai kuulla että työväen-
1DA PITKÄNEN yhdistys oli perustettu H— n
Ei se nyt ole yksinomaan ahke- kaupunkiin ja Helsingistä oli
ruus tai ei lainkaan ahkeruus joka pyydetty sinne valonheittäjää
ranee minut sukkaa kutomaan vaan ka opastaisi alkaville tien ett'
teen sita levataksem aivan samoin
kuin te lovätessänne työstänne otat- evat harhaan kulkisi Se pyyntö
te sanomalehden tai kirjan käteenne kiitollisuudella täytettiin Kurik
ja luette ka Matti sinne lähetettiin
Nähkääs lukeminen ja ktrjoittami-
nen on minun työtäni ja kun minun Varmaan lukijat säikähtävät
täytyy tehdä sitä päivä päivän ja Matin niinen kuullessaan mutta
viikko viikon perään ja toisinaan — pyydän : rauhoittukaa ja jätkä
useinkin - tehdä sitä lujemmin kuin k " lukemista Joka e tllnne
jaksaisikaan niin se väsyttää va-
syttää niin että ei aina voi oikein Mattia niiltä ajoilta voi olla lh-
siivoon nukkuakaan väsymykseltä meissään että onko Mattikin ol
Näinollen sukan kutominen tai vaat- lut työväenaatteen rintamassa
teiden parsiminen tulee minulle le- tienraivaajana Ne jotka Matin
voksi Joutenoloon en ole tottunut
Mitä huviin tulee niin kyllä minä tuntevat miltä ajoilta tai olivat
otan sitäkin Minun täytyy sillä näkemässä ja kuulemassa miten
muuten en voisi elää Olen köyhyy- voimakkaasti ja selvästi Matti
dessä kasvaneena täytynyt lähteä hei- saarnasj köyhien evankeliumia ja
koilla voimilla elämän taipaleelle ja
sitten vielä joutua matkan varrella oi tietoisempi sosialismin peri
ouneltomuuksien runneltavaksi että aatteista Siksi että osasi Itseam
nyt täytyy koittaa saada terveyttään pia kieliä ja lukemisen avulla voi
ja voimiaan takaisin Siksipä olem- hankkia laajan tietovaraston jos
me ostaneet rattaat ja käymme lä- t it{ 1)ajkäisiIle tictoa jakeli
hes joka sunnuntai ulkona ajelulla „ - J
lasten kanssa katselemassa tämän J- Matti säästänyt henkisia voi
maailman kauneuksi ja ihmeellisyyk- miaan eikä aineellisia valajaan
siä nauttimassa raittiista ilmasta ja sen täyty jokaisen myöntää jo-palaam-e
parin kolmen tunnin aje- ka Matn siih akaan t k'
luita vn istyneina kotiin Myös ilta-
in kun innspt „„k„vn:t nistä vdvm tyovaen-aate kiemurteli synny-
me kaupungilla postittamassa käsi- tystuskissaan Suomessa Mutta
kirjoituksia Toverittareen Ja sitten Matti hullaantui hyökyaallon
on minulle myiiskin huvia se kun mukana tietämättä itsekään mi-
miehem tuo Usein illalla tyonsa ko-
tiin ja sitten istumme mvöhäseen il- ka °h 0!kfa: "?lka vaara Ja J011"
taan pöydän ääressä hän tehden o- tui luopioksi joita luopio-alkuia
maa työtään ja minä omaani Ja se on joka aika liikkeessämme Ei
on minulle huvia kun mieheni leik- tämä ole mikään puolustus vaan
kii noiden pikku auptoiinittajien lJuomattils Kurikan Matin suh
kanssa tai hoitelee nnta minulle a-
vuksi Ja sitten käyn joskus kuule- ieen-
massa sosialistisia luennotta haalilla Kun Jaska kuuli Matin mat
ja joskus käyn kokouksessa Ja vie- kustavan liittyi hän Matin mil
lä jos satumme joutumaan käymme kaan sentähden että tunsi sen
kerran kuukaudessa tai kerran kali- V n 1
dessa kuukaudessa katsomassa liikku- 'lKlurl kun 01 1 oljut renkinä
via kuvia kun tule näytteille joku siellä useammassa paikassa ja
erikoinen näytelmä tiesi miten syvällä siellä istui tie
Kerkiänhän minäkin huveihin! tämättömvvs ja miten raskaasti
Ensi lehteen kirjoitan vahan silta " " i
-stailista" Olen vähän sitäkin tutki- työväki nukktut-henkista untaan
nut SELMA-TÄTI — Tulin siksi mukaan että
SAND COULEEN M O NT S S O rf™™?
OMPELUSEURA pitää kokouksensa 2™? kuulijoita sano Jaska
jok toinen tm-st-i-Iila kello 7 Terve- 1 sedän yhden talon joka on oi
tuloa kaikin! kea kidutusluola Sinne ensin
(Jatk)
Hän pujahti ulos heti ja haki
huoneen No 12 Annex Hiljai
simpaan koputukseensa avautui
ovi heti ja nuori nainen pyysi
häntä tulemaan sisälle Huone
oli puoleksi pimeä ja nainen an
toi sen olla niin sanoen: "pel
kään ottaa valoa Se voisi he
rättää huomiota Oh viekää
minut pois täältä! Viekää heti
jos vain voitte Jos jään tänne
niin minä kuolen Tämä on Uu
denvuoden yö tulee pitkät ke
mut ja minä olen jo uupunut
Minä kuolen ennen aamua jos
ette vie minua pois" Hän otti
Antonin käden omaansa hyväil
len sitä rukoillen häntä puhu
en niin kiivaasti että Anton ei
ensin voinut ymmärtää häntä
Kyyneleet nousivat hänen sil
miinsä ja 'juoksivat alas hänen
poskiaan kun hän puhui Hä
nen kasvonsa missä ei ollut
maalia olivat kamalan näköiset'
hämärässä valossa
"Oh olkaa niin hyvä ja viekää
minut pois täältä Kymmenen —
viiden minuutin kuluttua on se
jo liian myöhäistä He vartioi
vat minua ja voivat tulla mil
loin hyvänsä hakemaan minua"
Hän kumartui ja suuteli An
tonin kättä kuten orja ja kuu
mat kyyneleet putoilivat kädelle
ja polttivat kuin tuli Ne herät
tivät hänen hämmennyksistään
johon hän oli ensin joutunut ja
alkoi ajattelemaan selvästi
"Laittakaa sitte vaatteet pääl
lenne Peskää pois maali kas
voiltanne" Huudahtaen kuin takaa-ajettu
eläin joka vihdoinkin on päässyt
turvaan hän viskasi kätensä An
tonin kaulalle ja vaipui pyör
tyneenä hänen rinnoilleen Anton
kantoi hänet ikkunan luo ja au
kasi sen että raitis ilma palautti
tytön tajuunsa jälleen Tuokiossa
oli hän valmis lähtemään sillä
'hän oli jo laittanut kaikki val
miiksi ennen Anttonin tuloa
Sitte vasta kun he olivat jo
pois huoneesta ja hyvän matkaa
istuneet kätuvaunussa lakkasi
tyttö pelkäämästä He istuivat
erikseen vaunun nurkassa ja tyt
tö oli niin kiihtynyt että hänen
täytyi puhua Hän putmi no
peaan mutta hiljaa ja Anton
huomaten että hänen tarvitsi pu
hua keventääkseen sydäntään
antoi hänen puhua niinkuin tah
toi Tämä on kovin kurjasti teh
( Jatkoa 7: Uä sivulla)
NYT VALMIS !!!
Näytelmiä lapsille
KLAUDIE PARKKOSEN
LASTEN JOULU
murhenäytelmä l:ssä näytöksessä
— JA —
UNTA VUONNA 1916
murhenäytelmä l:ssä näytöksessä
Kirjanen sisältää molemmat näytökset Se on nyt jo valmistu
nut joten lapset voivat harjotella kappaleet esitettäväksi joko jou
luna tahi ennen
Ihanneliittolaiset sekä muut ottakaapa tämä huomioonne ja
tilatkaa kappaleet nyt heti saadaksenne ne harjotuksen alle
Kappaleissa on osia noin 10 lapselle joten on parasta tilata
riittävä määrä ettei tarvitse rooleja kirjoitella
Kirja maksaa ainoastaan 25 senttiä kappale
TOVERITAR Box 99 Astoria Ore
Lähettäkää kpl Klaudie Parkkosen Lasten Näytelmä
kirjaa jossa on kappaleet "Lasten Joulu" ja "Unta vuonna 1916"
osotteella:
Nimi
Osote
Rahaa seuraa mukana $