Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 28, 1916, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina marraskuun 28 p
SIVU SEITSEMÄN _
Iiiiuiiiiiiiiiiimiiisi!ii3iiiäiiii3i3iiaiiiinm
m
Minkä nuorena oppii §
IN
sen vanhana taitaa
1
SnnnusimniiiHnsiim™
No 48
Nuorten (raasta
HANNA WYO
Tervehdys suurille ja pienille Tove
rittaren lukijoille ja Selma-tädille!
Nähkääs me olemme täällä perus
taneet nuorisoseuran ja minut valit
tiin Toverittaren kirjeenvaihtajaksi
Koetan täyttää virkani
Nuorisoseura perustettiin lokakuun
15 p:nä 1916 Nykyään nuorisoseu-
rassa on neljäkymmentä jäsentä ja
toivomus on että lisää yhtyisi Ko
N koukset pidetään joka sunnuntai
kello 1:30 jpp Pöytäkirj uriksi va
littiin Tyyne Forspakka jäsenkirju
riksi Hilda Malborg organiseeraa
jaksi ja Toverittaren kirjeenvaihta
jaksi allekirjoittanut
Hannassa on nykyään koko paljon
suomalaisia joista enin osa on puo
lueen jäseniä Suomalaisella liaalilla
on joka lauantai-ilta jonkinlaisia ke
muja markkina-iltamia ym Milloin
kokoontuu ompeluseura huvitoimi
kunta tai näytelmäseura Näytelmä
seura vakinaisesti näyttelee kappa
leen joka neljän viikon päästä ja
joskus jotain pienempiä väliaikoina
Nämä toimikunnat ja seurat ovat
i- s s osaston alaseuroja
Lopetan nyt ei ajan perusteella
vaan koska tämä tuntuu niin haja
naiselta ensikertalainen kun olen ja
heikko suomenkielessä
LEMPI ANNALA
VVOODLAND WASH
Pitäisi taas muutamalla sanalla kat
kaista tämä hiljaisuus näytteeksi et
tä elossa sitä vielä ollaan vaikei
niin suurta ääntä pidetä
Nyt on jo meidän uusi haalimme
kävtettävässä kunnossa vaikka ei
vie"lä aivan valmis Toivottavasti
toimintamme taasen vilkastuu kun
on oma talo jossa voi aatteemme
puolesta toimia Niinpä onkin osas
tomme huvitoimikunta päättänyt toi
meenpanna oikein suuren ohjelma
tilaisuuden Jouluk 3 päivä ihan va
paalla sisäänpääsyllä Tulkaa1 sitte
kaikin katsomaan uutta haalia
Ohi on je mennyt se vaalipäivä
joten haluan kysyä että oletteko huo
manneet mitään eroa herroissa kuin
niitä ne olivat ennen vaaleja?
Ennen vaaleja minä huomasin et
tä herrat olivat äärettömän kohteli
jalta Hymyilivät ja "howdiduuta"
kauppasivat oikein tynnyrikaupalla
Mutta nyt on toista ja ei ihmekään
sillä ovathan vaalit jo ohi Wilson'
Me on taattu vielä neljä vuotta Val
keassa Talossa ja tyytyväisyyden il
me on herrojen kasvoilla mutta me
työläiset! Mitä? Ei muuta kuin
porvarillista "hyvinvointia" saamme
ja saammekin kunnes tajuamme mi
hin luokkaan kuulumme ja ymmär
rämme äänestää oman puolueen mie
hiä hallituksen "häntefeihin" Silloin
" vasta saamme oikeutemme!
Missä luurailee se Alitalon Antti
kun ei tule ja kerro tarinaansa lop
puun asti? Joko Antti heitti lo
pun meidän arvattavaksi vai tuleeko
hän itse vielä?
Taidanpa jo heittää tähän koska
asiat loppuvat ja hauskaa "Thanks
givingiä" vain
Toivoo tov —POIKA
(Tulee Alitalon Anttia taas ensi
lehteen— Toim) -
oooooooaopao
a Huom! 0
O New York'in Suora Nakton
O OSUUSKOTI
O Ja palkanvälkystolmistot
241 Lenox ave 122 et
O Telef 813 Morning ide 0
a et o o o o ocooa
Cloquetln s s osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi
vän osaston talolla C s s ompelu
seura 815 Ave F Cloquet Minn
Äänioikeus
Nykyaikana on vielä paljon ihmi
siä jotka eivät tiedä kuinka käyt
tää äänioikeuttaan yhteiskunnan se
kä omaksi hyödykseen On sellaisia
ihmisiä jotka myyvät äänioikeutensa
jollekin keinottelijalle — tietämättä
että hän silloin äänestää itseään
vastaan
Nämä tällaiset Ihmiset ovat tämän
nurinkurisen yhteiskuntajärjestelmän
tuloksia joilla ei ole ollut tilaisuutta
kehittää itseänsä ymmärtämään niin
paljoa yhteiskunnallisia asioita että
voisivat sen toimintaa seurata ja ää
nestää oman etunsa jälkeen
Siksipä jokaisen ihmisen jolla on
äänioikeus tulisi tarkoin harkita
kuinka käyttää sitä äänestää aina
sitä puoluetta joka haluaa opettaa
kaikista jäsenistään itsetietoisia kan
salaisia jotka voivat seurata sekä
kykenevät harkitsemaan kaikkia yh
teiskunnallisia asioita niin että eivät
koskaan äänestä toisen pakottamana
"-Haista puoluetta jonka toimintaa
ei tiedä eikä hyväksy Jokaisen ih
misen tulisi seurata niin paljon
yhteiskunnallisia asioita että ei tar
vitse koskaan summassa äänestää
sillä usein sellaisesta äänestämisestä
on enempi vahinkoa kuin hyötyä
Joka ihmisen jolla on äänioikeus
tulisi sitä käyttää harkitsevasti ja
järkevästi Hänen tulisi tarkoin tut
kia asioita ennenkuin menee vaali
uurnalle Nykyaikana on vielä paljon yhteis
kunnan jäseniä joilla ei ole ääni
oikeutta nim naisilla (joissakin val
tioissa jo on) sekä ulkomaalaisilla
Ulkomaalaisella miehellä on helppo
päästä äänioikeudesta osalliseksi
hankkimalla kansalaisoikeudet mutta
meille naisille se on hankalampaa:
Vaan sentään ei sen pitäisi olla es
teenä naisille seuraamasta politiik
kaa sillä minkä perusteellisemmin
tunnemme ja voimme seurata tämän
yhteiskunnan asioita sen pikemmin
meillä on mahdollisuus saada ääni
oikeus Olen varma siitä että jona
kin päivänä on äänioikeus naisilla
täällä vanhoillisessa Mainessakin -
Siksipä jokainen nainen ja mies
Yhtykää sosialistipuolueeseen! Teh
käämme sydämen asiaksi se etta o
sastojen toiminta tulfei tarkotustaan
vastaavaksi nim kehittämään jäse
nistään kunnollisia itsetietoisia yh
teiskunnan jäseniä jotHa tietavat mi
hin puolueeseen kuuluvat ja mita
puoluetta äänestävät „-
Portland Me marrask 13 191b
KORVEN KOUKKU
Minkälainen on onnellinen
avioliitto
Tästä aiheesta oli kirjoitus Tove
rittaren 44 n:ossa Sen kirjoittaja
oli kylläkin tuonut esiin päteviä syi
tä joita vaaditaan ennenkuin voi
daan luoda onnellinen avioliitto
Mutta yhden seikan hän kuitenkin
on jättänyt mainitsematta joka milt
ei aina on suurempana tekijänä avio
liiton onnessa eli kirouksessa tar
koitan sukupuolikysymystä
Olen vielä nuori ja naimisissa olen
ollut vasta vuoden valheelle mutta
silti olen jo ehtinyt kärsiä kipeät ja
katkerat tuskat sn asian tähden
Mieheni kylläkin rakastaa minua läm
pimästi ja samoin minä häntä Meillä
on yhteiset Ihanteet sekä pyrkimyk
set Molemmat olemme terveitä ja
elämänhaluisia sekä rajattomalla rak
kaudella kiintyneet pieneen poikaam
me joka hiljattain on luoksemme
tullut Mutta sittenkin liitelee onnem
me taivaalla synkkä pilvi joka sil
loin tällöin uhkaavana peittaa elom
me kirkkaan auringon Ja kaikki
vain siksi että minä aikaisemmassa
nuoruudessani eksyin liian pitkälle
lemmen hurmaavassa nautinnossa tu
lematta kuitenkaan näirfi omakseen
joka minut siihen vietteli
Jonkun ajan kuluttua tutustuin mie
heen! Me kiinnyimme toisiimme ko
ko nuoruutemme hehkulla Hän pyysi
minua vaimokseen Kerroin menneet
vaiheeni Ne saattoivat hänet syvään
epätoivoon miltei raivoon Ehyt suh
de välillämme särkyi mutta ei kuol
lut Me tapasimme toisemme yhä
edelleenkin Ollen itse sukupuoli
sesti koskematon odotti ja toivoi
hän samaa siltä jolta löysi kaiken
ikävöidyn ja kaivatun Ja siksi hän
ajattelikin: "emme me yhtyä voi
niutfemme myös erota saata"
Lopputulos oli kuitenkin- se että
perustimme yhteisen kodin Me odo
timme lasta ja minä salaisesti toi
voin sen tulon tuovan unhotusta sär
kvneille unelmille Mutta niin ei käy
nyt Kun uutuuden viehätys hieman
haihtui huomasin että hiin entistä
rajummin ikävöi haavettaan ja syn
kät hetket tulevat kotiimme vieläkin
kuin mustat linnut jotka verenhi
moisina' raatelevat uhriaan On sietä
mätöntä kuulla hänen syytöksiään ja
nähdä hänen tuskaansa voimatta lau
sua mitään mikä toisi lohtua Ei
muuta kuin kärsiä kärsiä vaan "an
taa kohtalon ohjata ja elämänvirran
viedä"
Toisinaan valtaa minut hurja halu
jättää sievä kotimme mutta silloin
täytyisi myöskin luopua lapsestani
ja sitä en saata Mieluummin kuolen
kuin jätän hänet vieraan hoitoon
sillä minä en näe mitään mahdolli
suutta pitää häntä luonani jos mie
heni jätän Mutta tuskinpa ero valoi
sempia päiviä toisi sillä kaikesta
huolimatta rakastamme toisiamme
Onhan parempi yhdessä kestää hä
märät päivät — Hetken kestävä
erehdys voipi tullessaan tuoda elä
män pituisen kärsimyksen
Jos Selma-täti suvaitsee päästää tä
män kirjoitukseni lehteen toivon
että kaikki ne nuoret jotka tämän
lukevat muistaisivat kaiken mmm o
'hella että onnea yhdyselämään tuopi
myöskin molemminpuolinen koske
mattomuus Toivon myöskin jonkun
enemmän elämää kokeneen kirjoitta
maan tästä aiheesta enempi nuorten
osastoon Onhan se käsittelyn ar
voista mistä riippuu ihmiskuntien
siunaus ja kirous
"Itseään soimaava"
Naisten lailliset
oikeudet
Avioerolaki VVashingtonin valtiossa
Avioeron voi hakea seuraavista
syistä:
Jos on pakotettu avioliittoon vas
toin tahtoa eikä sitä ennen ole ollut
vapaaehtoista yhdyntää
Aviorikoksesta
Kykenemättömyydestä
Hylkäämisestä vähintään vuoden
ajaksi
Julmasta kohtelusta ja persoonalli
sesta solvauksesta jotka tekevät yh
dystlämän mahdottomaksi
Jatkuvasta juopottelusta
Perheen elatuksen laiminlyömi
sestä
Vankeudessa olemisesta jos avio
erohakemus tehdään vankeudessa
oloa jalla
Mlelivikaisuuden takia ja kaikista
sellaisista s}i:l=i mitä oikeus katsoo
kyllin päteviksi syiksi evioeron myön
tämiseen Julmalla kohtelulla ei tarkoiteta
(inoastacn ruumiillista kuria ja väki
valtaa vaan kaikkea sitä mikä tulee
jatkuvaksi kidutukseksi kuten jat
kuva pahanilkisyys ym
Avioerossa voi oikeus myöskin
määritellä omaisuuden jaon jossa tu
lee ottaa huomioon kummankin puo
lison a::sio omaisuute hankkiessa ja
ottaa huomion lasten parasta jakaa
ouiairuvs sen muxaaii iaittaa hol
hooja alaikäisille ja pitää huolen hei-
dän kasvatuksestaan ja koulutuk
sestaan Jos vaimon huostaan jää alaikäisiä
lapsia ja oikeus sen tarpeelliseksi
räkee voi se antaa kaiken yhteisen
omaisuuden! i aimolle eikä miehellä
ole oikeutta avioerojutun kuluessa
myydä eikä siirtää omaisuuttaan toi
selle Jos taas vainio yrittää myydä
'omaisuutta avioerojutun kestäessä
ennenkuin oikeus on hänelle sen o
maisuuden luovuttanut voi mies nos
taa oikeusjutun omaisuuden pidättä
miseksi ja vaimo joutuu maksamaan
siitä oikeuskulut jos oikeus hänelle
omaisuuden luovuttaa
Siinä tapauksessa et il oi ole o
maisuutta ja vaimon hoitoon jää ala
ikäisiä lapsia voi oikeus 'tuomita
niiehen maksamaan kuukausittain elä- t
kettä vaimolle ja lapsille
Jos miehen huostaan annetaan ala
ikäisiä lapsia on hänellä oikeus puo
leen omaisuudesta
Jos nainen menee toiseen valtioon
ja siellä hakee avioeron ei hänellä
ele oikeutta saada puolta miehensä
omaisuudesta
Avioeron saatua ei ole kummalla
kaan puolella oikeutta mennä uusiin
naimisiin ennenkuin kuusi kuukaut
ta on kulunut siitä päivästä jolloin
pvioero annettiin
Kuten ylläolevasta näkyy on oi-
keudella valta päättää ja siis omat
suus jakokysymys riippuu hyvin pal
jon erilaisista seikoista oikeusjutun
yhteydessä joten jokaisessa avioeros
sa ei tuomio omaisuuden jakoon näh
den voi tulla samanlainen
' ASTORIAN S S O OMPELUSEU-
RAN KOKOUKSET pidetään osaston
talolla joka torstai-ilta kello 8 Osoi
te: 262 Taylor Ave t
VVAUKEGANIN ILL S S O Vh
KALLISET KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol
mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip— Osaston ompeluseuran kokouk
set ovat joka kuukauden toisena tors
taina alkaen kello 2 ip Kahvia ko
kouksen loputtua
REUMATISMIN
kotipaiannuskeino henkilön esittä
mänä joka on itse sitä sairastanut
Keväällä 1893 sairastuin lihaksia
kolottavaan ja tulehtuvaan reuma
tismiin Karsein tavalla jonka tun
tevat ainoastaan ne joilla on sa
manlaista tautia ollut noin yli
kolme vuotta Koetin parannuskei
noa toisensa jälkeen lääkäriä lää
kärin penistä mutta ne huojen
nukset mitkä sain olivat ainoas
taan paikallisia Lopulta löysin pa
rannuskeinon joka minut täydelli
sesti paransi eikä tautini sen jäl
keen ole uusiintunut Olen antanut
lääkkeeni henkilöille jotka ovat ol
leet aivan epätoivossaan ja vuo
teenomana ja on se jokaisessa ta
pauksessa ollut erinomainen pa
rannuskeino Toivoisin että jokai
nen joka sairastaa reumatismia
mitä lajia tahansa koettaisi tätä
ihmeellistä keinoa Älkää lähettä
kö ainoatakaan senttiä lähettäkää
ainoastaan nimenne ja osotteenne
ja me lähetämme teille sen va
paasti kokeeksi Kun olette käyttä
neet ja olette huomanneet että sil
tä on apua voitte lähettää sen
hinnan $100 mutta ottakaa huo
mioon en tahdo rahojanne ennen
kuin olette täydellisesti halukas sitä-lähettämään
Eikö tämä ole suo
ra tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täydellinen parannus on teille
tarjolla aivan vapaasti? Älkää vii
vytelkö! Kirjoittakaa tänään
Mark H Jackson
No 411C Gurney Bldg
Syracuse N Y
Mr Jackson on edesvastuussa
tästä Ylläoleva ilmoitus on toden
mukainen — Ilm