Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 28, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina marraskuun 28 p
No 48
NORVOOD MASS
Naisten ompeluseura näyttää alka
neen tänä talvena eriomaisen pirteä
nä Ompeluseuran uudet työt keväi
siä myyjäisiä varten on jo jaettu
Jokaisella jolla ei vielä ole käsityu-
tä tehtävänä käyköön ompeluseuran
kokouksesta hakemassa Muistakaa
han kaikki Norwoedin naiset käydä
torstaisin ompeluseuran kokouksissa
Kahvi on ollut alnahyvin keitettyä
kerma on ollut hyvää ja leikin las
kut siinä mukana tavallista huvit
tavanipia Ukkomiehet aikovat iltamahommal
Jaan lyödä tyttöjä ja poikia korville
9 p on se ukkojen juhla kannattaa
sinne mennä väkeä kuin kansainvael
luksen aikaan siten antaaksemme
heidän hommalleen kuuluvan arvon
Iltakoulu jota osastomme hommasi
lähemmäksi suomalaista asutusta on
alkanut toimintansa ja edistynyt uu
dessa paikassaan paremmin kuin van
hassa Osastomme jäsenet runsas
lukuisina käyvät tavailemassa läksy
jaan Toivotaanpa vaan että ei in
nostus lihn aikaiseen lopu!
Osaston työkokouksessa 19 p kes
kusteltiin min seuraavista asioista:
Joulujuhlaa tultanee viettämään kol
mena päivänä Lasten kuusijuhla
järjestetään sunnuntaipäiväksi mihin
tilaisuuteen hommataan vapaa ravin
tola ja lapsille jaetaan heidän joulu
lehtensä Veri-sunmintain muistojuhlaa kyläs
sämme taas tänäkin talvena viete
tään täkäläisten vieraskielisten osas
tojen kanssa yhteisettä juhlana Va
littiin kolmelienkinen komitea avusta
maan juhlan valmistamisessa
Osastomme jäsenistössä on vakava
virhe virhe sellainen joka todistaa
kasvatuksen puutetta yhteisiä tilai
Miuksiamme kohtaan Pulleiden ai
kana ja koko ohjelman suorituksen
aikana yleisö jonka olisi pitänyt
tulla kaalille ohjelmasta nauttimaan
ja oppimaan siitä jotain pitää mete
liä sellaista että niille jotka ohjel
malla antavat arvon käy mahdotto
maksi seurata sitä Tämä on huo
lestuttava puute Jäsenistössämme ei
kä kuitenkaan sellainen virhe ettäkö
ei voitaisi parantaa Rauhattomuus
ja kuiskiminen kaikista joutavista
asioista ohjelman aikana täytyy lo
pettaa Jokaisen omasta puolestaan
täytyy laata vallattomuuksien ja ei
välttämättömien asioiden toimittele
misesta Mitä olisi pontta meidän
yhteisissä pyrinnöissämme meidän
kylässämme jos ei olisi sitä aatteem
me antamaa kasvattavaa ja yhteen
-liittävää vakavuutta mitä puolueky
symysten selvittely meille antaa
Huolestuttava virhe on että itse yti
molle nim apioiden selvittelylle ja
opetukselle mitä osastomme jäsenil
lemme jakaa pannaan vähemmän
huomiota kuin seuraelämälle Muis
tetaanpa että tietoisuutemme kasva
tus luokkakasvatus mitä ohjelman
suoritus pyrkii tekemään on se yh
tenäinen voima joka lupaa ja ta
kaa taas puolestaan toverlllisempaa
seuraelämää
Osaston perhejuhla 12 p oli varus
tettu runsaalla ohjelmalla Soitto
kunta soitteli lausuttiin runoja lau
lut yleisö palkitsi kättentaputuksella
Kai vanujan toimittaja J F Syrjälä
puhui työväenliikkeen saavutuksista
Eteenpäin menemistä eikä taaksepäin
pitää työväenluokan aina totuutenaan
pitää Työväen joukoilla on oma si
vistysvoimsinsa ja vilkas seuraelä
mänsä mitä ei ole porvariskoplakun
ntlla täällä suomalaisten keskuudes
sa Vakava opetustyö on kuitenkin
tärkeintä eikä sitä pitäisi laimin
lyödä eikä jättää sivualalle seura
elämään nähden Esitettiin kaunis
yksinäytöksinen näytelmä "Hyljätty"
Jäsenistöä oli tilaisuuteen kertynyt
tuvan täydeltä — E S
joka tarvitsee vakavaa huolenpi
toa Seuraava päivä oli Uudenvuo
den juhla ja Anton auttoi äiti
ään vielä aamulla Veronan hoi
tamisessa istuen Veronan vuo
teen ääressä sillä aikaa kun äi
tinsä nautti kipeästi tarvitse
maansa lepoa Sitte hän itse le
päsi hetken jonka jälkeen lähti
kööriharjotuksiin Hän oli ikä
vällä mielellä siksi että Vero
nan sairaus tuotti hänelle lisä
kulunkia Hän ei tiennyt mi
tään Veronan vanhempien olo
paikasta eikä hän myöskään
tiennyt mitään Veronan raha
asioista Hän kuitenkin arveli
-että Veronalla ei ole mitään Hä
nen mieleensä ei ensinkään joh
tunut lähettää Veronaa hospitaa
liin tai minkäänlaiseen armeliai
siuislaitokseen koska Verona oli
sairas ja sairaus voi kohdata
ketä hyvänsä ja milloin hyvän
sä joten tekisi minkä voi hänen
hyväkseen -Jmitta lian ymmar-
HUOMIOON OTETTAVIA JUTELMIA
OSASTOILLE
KIRJALLISUUSKOMITEOILLE
YNNÄ MUILLE
ASIAMIEHILLE
KÖYHÄN PIKKU SISKO
(Jatk 3:lta sivulta)
maan Äiti ja poika eivät kum
pikaan nukkuneet sinä yönä
Lääkäri joka kutsuttiin sanoi
kuumeen olevan vakavaa laatua
Joko olette kaikkialla alkaneet keräämään nimiä siihen suureen To
verin joulunumeroon siten toivottaaksenne hauskaa joulua tuttavillenne
Toverin kautta? '
Olkaapas asioitsijat nyt ahkerasti liikkeellä saadaksemme Toverinkin
ilmestymään suurempana kuin -avallisesti
Toiset lehdet ovat edellisinä vuosina olleet aina edellä Toverista johon
heillä kylläkin on parempi mahdollisuuskin katsoen suomalais-asutukseen
vaan nyt uskon kuitenkin lännelläkin olevan siksi paljon kansalaisia jotka
haluavat saada onnentoivotuksensa 10 sentillä lähetetyksi tuttavilleen että
niillä voidaan täyttää useampia sivuja
Näyttäkääpäs länteläiset kuuluksi tullutta lännen kurssia lähettämällä
Jokaisen paikkakunnallanne olevan- suomalaisen onnentoivotus tänä vuonna
Toverissa Julkaistavaksi!
Listat ovat lähetetty jo aikuisemmin asiamiehillemme ja osastoille
vaan vaikkapa Teillä ei olisi listojakaan nimien keräystä varten voitte
ottaa nimiä paperiliuskoille ja lähettää ne rahan seuratessa 10 senttiä
nimeltä Toveriin
Samoin sopisi Toverittaresta tehdä suuri Joulunumero lähettämällä
onnentoivotuksia Toverittaressa julkaistavaksi Koetamme saada sen ulos
si mitä se merkitsee hauen pank- jos vaan nimet olisivat täällä ajoissa Jo joulukuun 12 päivä Toveritar on
kilasktiilleen omalle levolleen ja parhain onnentoivotusten välittäjä sillä Toveritar menee ympäri koko
maan Siinäkin maksaa onnentoivotukset vaan 10 senttiä nimeltä kerran
julkaistuna
Joulukorttitilaukset ehtivät vieläkin ajoissa painostamme ulos sillä
annamme niille erikoisen huomion Ja painamme niitä sitä mukaa kun
saapuvat Kiirehtikää siis joulukorttien kanssa Lähettäkää tilauksenne
mitä olette ottaneet heti tulemaan
Samoin kiiruhtakaa joulujulkaisu-tilauksianne saadaksenne ne ajoissa
—TOVERIN KONTTORI
äitinsä tervevdelle Äitinsä oli
hyvä sairaanhoitaja mutta häntä
arvelutti se josko äitinsä voisi
kestää ponnistusta
Kipeällä sydämellä oli hän hy
vin puetussa kevytmielisessä
hymyilevässä seurassa jotka lau
lullaan antoivat taiteellisen täy
dennyksen sunnuntain seremoni
aan Kokonaisia maailmoja oli
heidän ja hänen oman kurjan
poljetun alhaisen seurapiirinsä
välillä He eivät voineet edes
kuvitella mielessään sitä kaupun
ginosaa missä hän asui tai mil-
ollet koskaan kysyneet
missä hän asui ja jos
häneltä
olisivat
kysyneet olisi hän antanut heil
le väärän osotteen Hän tiesi
että jos ilmottaisi alhaisen ase
mansa merkitsi se hänelle vielä
suurempaa alennusta ja unhoi
tusta Ile eivät tahtoisi enempi
häntä seuraansa
Mrs Raymond oli mennyt niin
pitkälle että oli kertonut ystä
villeen Antonin olevan jonkun
puolalaisen aatelismiehen poika
joku karkoitcttu prinssi tai joku
muu yhtä romantillineu persoo
na "Hän oli niin hienotuntei
nen että hän ei halua kertoa it
sestään" oli Mrs Raymond va
rovasti selittänyt ja Anton ei
oikaissut sitä Jos se kuvittelu
miellytti häntä ja hänen ystävi
ään niin miksi pilaisi hän hei
dän huviaan Ja ilmeisesti se
miellytti Mrs Raymondia tai
Ionille kolme uutta oppilasta tapahtumaan Ja kuitenkin hä
nen asemansa - oh äärettömän
paljon parempi kuin se oli ollut
muutamia kuukausia sitte kun
hän oli niin alhaalla kuilun pi
meydessä eftä ei edes vilausta
valosta ylhäällä Ayt
sen nancta Kuitenkin ja
Tämä sai Antonin melkein iloi
selle mielelle Se enempi kun
korvaa ne tuldt jotka lappuu
kun täytyy jättää työnsä puo
dissa viikon perästä lian saat-
laista elämää hän eli Ile eivät toi Mrs Ravmondin hänen asun- nähnyt
1 1 _ i _ i i i _ i - '
noiieen ja hartaasta pvynnosta nan voi
astui sisälle juodakseen kupin tiesi että se on siellä
teetä — joka todella olikin lasi voisesti hän riippui ajatuksessa
valkoista viiniä iuhlaöäivä-leivos- vlösnäin johtavasta tiestä sillä
kanssa Jurs Kaymondm sis
ja pikku Margareta jotka
ten
ko
tulivat tervehtimään "äitiä" yh
tyivät myöskin pöytään ja iloi
nen puolituntia kului ennenkuin
Anton voi pakoittaa itsensä läh
temään Takaisin egyptiläiseen kahvi
laan hän kiirehti takaisin paik
kaan jota hän inhosi Siellä hän
soitti sillä aikaa kun mielipuoli
nen meluisa joukko väärään joh
detulta nuorukaisia — ja jotkut
va n h e m m a t i h m i se t — j ti hiivat
jäljennetyllä viinillä kehnolla o-
tiietia ia siiaircteiua luutta as-
hän tiesi että toivo on lanka jo
ka auttaisi häntä kiipeämään y
iöspäin Kun Anton oli syventynyt näi
tä miettimään tunsi hän hätäi
sen vapiseviin kosketuksen käsi
varrellaan Kääntäen päätään
näki hän hennon kultakutrisen
tytön seisovan vieressään ja vat
sastaanpuhujan tavalla sanoi hän
hiljaa liikkumattomin huulin:
"Kortti on taskussanne Luke
kaa se" Samalla hän katosi ja
kaikki mitä Anton muisti hänes
tä oli hänen kultainen tukkansa
Se oli niin tuuhea ja täydellises-
keiset tapahtumat pyörivät hänen tl pullan kellcrvä
muuten hän ei olisi keksinyt sitä ilettäräisyyttä
mielessään nun voimakkaasti et
tä 'hän ei niin suuresti huoman
nut eikä tuntenut ympäristönsä
Köörin jäsenet tervehtivät
häntä hymyilyllä ja hän teesken
teli iloista mieltä jota ei kuiten
kaan tuntenut Mrs Raymond
oli hyvin ystävällinen käytökses
sään häntä kohtaan ja hänen
läsnäolonsa miellytti ja hetkeksi
poisti synkät ajatukset persoo
nallisista suruistaan Mrs Ray
mond oli puettu pronssinväri
seen samettipukuun joka lisäsi
hänen silmiensä hehkua ja teki
hänen kauniit kasvonsa vieläkin
suloisemmiksi Ja hän hymyili
niin ystävällisesti Antonille että
hän hetkeksi unhotti oman kur
jan elämänsä
Harjotustcn jälkeeni ilmott
Mrs Raymond hankkineensa An-
Ilänen elämänsä näytti saa
vuttaneen käänteen missä se jo
kiikkui kallion kielekkeellä me
nestyksen" kukkulan laidassa
Hän näki selvään edessään alas
päin vievän tien ja ammottavan
kuilun alhaalla Ja hän myöskin
näki melkein yhtä selvään ylös
päin vievän tien missä aurinko
valaisi huippua Kaikesta sielus
taan hän ikävöi auringon valoa
ylhäällä ja pelkäsi pimeyttä al
haalla Kaikella voimallaan hän
tahtoi pyrkiä ylöspäin auringon
valoon joka kruunasi 'huipun
Mutta hänen jalansijansa oli niin
epävarma ja niin paljon mur
tuvia kiviä jalkain alla että hän
tä pyörrytti ajatella mitä tulee
Työnsä päätyttyä otti hän kor
tin taskustaan ja luki: "Oh jos
teillä on sääliä niin tulkaa huo
neeseen No 12 Annex"
Kannattakaa niitä liikkeitä jot
ka ilmoittavat Toverissa
Jos olette
ipeä
Pyytäkää VAPA LAAKE KIRJA Nft 8
Jossa yli 25 erilaista miosten ja naisten tautjfc
on selitetty sekä täydellinen luettelo suomii
laisista lääkkeistä- Liiliottiikiiii tautiin nim
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikä
lääke olisi' tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole ptiteuttilääkkeitii veao
tosi suomalaisia lääkkeitä)
(Tiimiin kirjan saatte vapaasti 5a pitäisi olla
iokasen suonialisen kodissa sillä ette tiedä
oska tarvitsette silii Varokaa humbuukj
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
- — LignelTin Apteoki onsunrin— —
——suom Apteeki Yhdysvalloissa—--P
A LIGNELL CO Superlor Wls
I