Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 28, 1916, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 48
tavaa kuin niille henkilöille jotka
eivät kuulu osastoon ja he ovat pitä
neet jonkinlaista puhetta siitä että
se oli joku persoonallinen riitajuttu
Sanon että en usko sen jutun ta
kana olevan mitään persoonallista
riitaa se oli tarpeen
Ne henkilöt jotka eivät tunne mi
ten kipeästi osastomme kaipaa toi
mihenkilöitä ja niitä on niin kovin
vähän Siksi kun meitä suomalaisia
on täällä vähän Ja pitkät tulevat sa
teet tekevät vielä enemmän vaikeuk
sia '
Entiset virkailijat laskettiin lomal
le ja uudet valittiin tuli hieman velt
toutta — ja_ toimihenkilöitä tarvit
tiin — lepoon lasketut virkailijat
kiihotettiin töihin pienillä haukkumi
silla ja soimauksilla
Ja ettei tämä kiihotus olisi "akkain
juorujuttuja" kai siksi kirjotti Marsh
fielilin kirjeenvaihtaja' siitä lehteen
ja joku Eastsidelainen vastasi siihen
ja näin ol!en sillä herätettiin lisää
toimi-intoa uudelleen
Reipasta toiminta intoa kaivataan
sen tunemme jokainen Ja se toteu
tuu vain sillä kuin jokainen teemme
parhaamme osaston toiminnassa
Ja osaston jäseniä jotka tuntevat
velvollisuutensa osastoa ja työväenlii
kettä kohtaan ei olo osastossamme
jotka pikkumaisuuksista välittäisi
vät Ja nekin jnlka ovat ulkona
osastosta ja kerskuvat niinkin vii
saasti ettei he halua tilata työväen
sanomalehtiä ja eivät sano haluavan
sa kuulua osastoon sanon että jos
he eivät tunne minkäänlaista tarvet
ta kuulua osastoihin ja eivät tahdo
lukea sosialistisia lehtiä — ei heistä
ole minkäänlaista hyötyä liioin työ
väenliikkeessä eikä osastojen toimin
nassa siksi että he ei tunne mitään
minkätähden heidän olisi toimittava
Mutta eiköhän tuleva vuosi jo ope
ta ihmisiä tuntemaan että toiminta
kiillotusta ja toimintaa kaivataan
Marshifeldin suomalaistenkin keskuu
dessa — sitä todistaa juttu joka ta
pahttri Smith Powers Co sahamyllyl
lä viime viikolla Eräs norjalainen
mies jolle oli tullut I W W-läinen
sanomalehti oli luettuaan lehtensä
pannut sen lautoja myöten "setissä"
menemään toiseen "paksiin" luetta
vaksi Se joutui herrojen käsiin Leh
destä otettiin nimi ylös käskettiin
mies työstä pois ja annettiin "aika"
kouraan ja uhattiin ettei ennen viit
tä vuotta saa tulla kysyynkään työ
tä Smith Powcrsin komppanialta
Mitä arvelette tarvitaanko täällä toi
mintaa ja 'agitatsioonityötä?
KIRSTI
SVENSEN ORE
Tervehdys Toverittaren lukijoille
täältä Svensenistä Ikävä kyllä enää
ilmoittaa että olen ollut osston va
litsema kirjeenvaihtaja Toverittarel
le jo lähes vuoden eikä niitä kirjeitä
ole montakaan taitanut tulla kirjotet
tua josta syystä olen kyllä saanut
toisilta kynäilijöiltä mitä kuuluu ja
kuka käski Mutta siihen on kuiten
kin monta pätevääkin syytä joista
pahin on huono kirjoitustaito mutta
koetan nyt kumminkin täsfedes ottaa-
sen oikein sydämen asiaksi jos
näistä Selma-täti selvän saisi
Ompeluseuran asioista mainitsen
että ompeluseuralla oli kokous 16 p
tätä kuuta ja kyllä siellä oli emän
nät iloisia ja ei ne ilot siihen lop
puneetkaan Päätettiin pitää oikein
hauskat naamiotanssit 2 p:nä joulu
kuuta Oviraha tulee olemaan 10
senttiä naamioiduilta ja 15 senttiä
naamioimattomilta aikuisilta Lapset
vapaasti
Seuraava ompeluseuran kokous on
jouluk 14 p E Hillin asunnolla
Joulukiireiden takia on se nyt viik
koa aikaisemmin kuin ennen
Mikähän lie vikana näissä syen
seniläisissä kun ne eivät näe asiak
seen kuulua osastoon Täällä on koko
paljon suomalaisia vaan ei niistä o
sastoon kuulu kuin kymmenkunta
henkilöä ja niistäkään ei tule koko
uksiin kuin puolet että ei tahdo
saada kokousta pidettyä Korjataan
nvt tästälähtien tämä epäkohta Men
nään oikein joukolla kokoukseen en
simäinen sunnuntai ensi kuuta
Ja te jotka ette ole jäseniä vielä
osastossa yhtykää oikein joukolla!
Tiistaina marraskuun 28 p' SIVU VIISI
Kyllä se on meidän jokaisen työläf mainittakoon runoja puhe Rauha mä vähän halvemmaksi ja heillä oli
sen asia kuulua puolueeseen ja tais- Latvalta laulua naiskuorolta kansan- koti täällä jo asuttavassa kunnossa
telia yhteisen asian hyväksi ja saat- tanssia sololaulua Aili Undalalta Tolsia on tullut tilalle kansalaiset
taa osaston toiminta paljon vilkkaam- näytöskappale "Lukkarin arkityöt" Johnson ja Hämäläinen jotka kevääl
maksi mitä se nykyään on torvisoittoa ym Kaikki ohjelman Hi menivät kaupunkiin ovat muutta
ja nyt kun on aikomus ruveta suorittajat ovat naisia— näy töskappa- neet takaisin maalle ja nyt aivan
cmaa toimtntahuonettakin hommaa- leessakin miesten osissa Sisäänpää- viime päivinä on tullut yksi uusi
maan Siis saapukaa joukolla ensi sy ainoastaan 25c Siis jokainen mu- asukas Evelethistä nim Oscar Makl
kokoukseen Siellä tullaan keskuste- kaan Muistakaa että läsnäolollanne perheineen
lemaan joulujuhlasta myös nimittäin hyödytätte osaston rahavaroja ja an- Nyt kun oli tullut uusia asukkaita
sen yleisestä vietosta) ja muistakaa natte tunnustuksen naistenkin töille kävin mina taas ympäri etsien tilauk
niitä suuria naamiaisia myös ja toimille Sekä itse saatte viettää sia lehdille mutta pieneen se meni—
Tervehdys Toverittaren lukijoille! nautintorikkaan illan - yhden vuoden tilauksen sain Pelto
Teidän valitsemanne Sunnuntaina 10 p on lasten Iltama ja Koti lehdelle toisille en yhtään
Siellä on arvokas ohjelma m m ru- Tapaturmaisen kuoleman uhriksi
) Muistakaapas mvös Lasten Joulu noja laulua voimistelua tytöiltä ja joutui täällä kansalaisemme Vilho
julkaisua — Toim " pojilta näytöskappaleet "Oikealla Väisänen illalla 31 p lokakuuta Hän
J tiellä" ja "Äitiä odotellessa" ym — joutui matkustajajunan alle Dulutll-
thardon OHIO Muistakaahan taas lastenkin töiden Mesaba rautatiellä Kamppanian mie-
u ' ' tuloksia käväistä katsomassa Silloin hiä on käynyt jo kolme täällä Pay-
ÄÄÄÄ =a sunnuntaina lasten ilta- Uedä
ole kina Työkokous 10 p marraskuuta muo- ta asti Hän kylä kertoi likeisistä
l t - W va M _ W rj en- doluii oikein pyörremyrskyksi Esillä omaisista täällä ja Suomessa mutta
laani koska tulin vantuKsi lurjet-u o] R Löppösen juttu Tai syy- nyt on kuultu ettei niissä ole mitään
V n-?nr 'toiminta täällä ei nyt ole tettiin häntä järjestön sääntöjen rik- perää ettei hänellä ole muita kuin
f u ? vnrta knn täällä on vä- komisesta svystä kun hän on toimi- ainoastaan äiti Suomessa elossa jolle
hän suo! talsia Ja HsS puolet 17 "Sosialistin" asiamiehenä joka hän vielä hiljan kirjotti Mies oli
han suomala f an"sta"k pu uä on vagtoin yMsäänestyksellä tehtyä 3C vuotias ja sanoi juoneensa ja
Ty„eVvaany "at UetäÄminä p ät™tä Siinä sitä heristelivät nyrk- hoopoilleen paljon sekä Yhdysval-
„? Oppiin m rlesta vaan kiään kumpikin puolue Mutta lop- loissa eUä Canadassa Vaha ennen
ntSTTSSbJSS Ä loPUksl erotettiin E Löppönen kuolemaansa Vilho pyysi minulta To-
k niinn Mutta kun paremmin 3-4- äänen enemmistöllä pois puo- verittaren osotteen että han rupeaa
okZTS- lueesta määräämättömäksi ajaksi oikein innolla sitä levittämään täällä
fpttJ huonmamaän että se on aivan Onhan se aivan turhaa ruveta uhmai- ja myös Du uth Hera dia ja sanoi
S-a= ™ ja urhe— nUU etta han kirjaa n„hm Pse
järjestöönsä Heittäkää po ye muu
ja jo ensi kokoukseen oi n j=
rangaistava Ikäviä muuten on täi- minulta yhden Toverittaren malliksi
tata katalaa rnstojarjestelmaa ™lIt retteiöt - oliai niitä koetettava että hän osaisi oikein siihen kirjot
Naisten toimimat iltamat ompelu- karttaa niin paljon kuin mahdollista taa puhvln kun eivät vaatenneet
Naisten toimimd i knntaia Tninpnkin riitaiuttu oli esillä nim sieltä Heraldista Mina lohdutin et
SrÄn rltctalanäS:"ys0liikSen'ilmo tä varmasti ne olisivat vastanneet
sesti °'"u'a tuhriminen Lindala nim mutta jos ne oivat ymmärtäneet
olivat marrask 12 p t™sen ™"r 1 u viliamieii- suomea Hän sanoi että kyllä sen
eÄiS taasLÄni Z n "henkiM oHsi jö'ssaki1 tarkotuk- olisi pitänyt ymmärtää kun hänellä
neulat luistamaan ™ mvyjäiset RPssa hänen ilmotuksensa tuhrinut on kerran kahden ja puolen taalan
ÄlTtaa Ä mLspuoli: 1 alus?a lo puun oli vain turhaa tulkki Virginiassa Niin Toveritta
hip että mUämoiin saamme aikaan pikkumaista rettelöimistä Loppuikin ren nuorten osastossa na hä
sil e elta maa rnn v summassa päätettiin nen "pisnes-puffinsa" Muuten oli
Vtokaehkä "ta'" ja ToisTe lisään Äeksumlslause" tulijalle"- miesparka viimeiseltä aWan sekein
J" E_ Sr ToiTen _£ nJX Kirje e ollut paÄÄ
3Ks_?2f£ stsä-sm as äsl rrÄ- =
nfta vuotta' kollinen on ollut joku likanen juuta- iÄS
uutta vuot pYYKKI-AKKA ]aispoika tai -tyttö joka suomen- ™?T~rrC7r
_____ kieltä opetellessaan on lyönyt likai- PARHAIN LAHJA JONKA VOITTE
BRANTVVOOD VVTB sen kätensä mainitun otuksen NSI ICHJLUKSI
päälle
ti„i nävttää tekevän tuloaan jo osaston huvitoimikunta oli hom- t -tt
If r na o ' tanut 1a kyl- " suuret naamiaiset 11 p mar- Toverittaren Selma-tadm tomttama
mä on ilmat Sillä ehkä näyttää-
111 niin knlkolta kesän pe-
„ivsns tähänkin kyl-
mvvtöen taas oppii
h _ näkyy täällä kaikki
ciic-nn he eivät kai jou-
dakaan iloisempiin toimiin osaa otta-
maan Olin täällä Brantwoodn so-
inli"tihaalllla toissa lauaniai-maim
tnnssissa vaan paremmin luiuui uuni
tanSl?!„' „„ „n„f siliä iuopunei-
L J lxiii
jtapaKa- " iniVoRSa
ta mienia m m p „
joina uuui
luule etta kukhhu
psta tanssista Missä lie onut iaiuu-
denhoita Ja koska ei ollut järjestystä
denlioita a Kobhd
pitamasbd
Pyhä-iltana oli sam alla ta va-
paat iltamat jollom joku f™
isäntä piti puheenldn Puhe tietysu
oli tyydyttävä raan ylmsoa el ollut
tätä kuuntelemassa tuskin kymmentä
henkilöäkään joten se oli silla pi-
Nivoisin että pidettäisiin parem-
pi järjestys haalilla ettei juopunei-
ta sallittaisi kokous- ja huvittelutilai-
suuksissa sillä se karkoittaa raittiit
ihmiset pois haaliltamme
Toivotan kaikille Toverittaren lu-
Viinille narhainta talven tuloa
lijoiue punia KURKISTELUA
TORONTO O NT CAN
Suurta tulossa Lauantaiksi 9 p
ioulukuuta 011 osaston ompeluseuran
naiset hommanneet suuremmoisen
Itaman ompeluseuran tarverahaston
hvväk"i Jo kokonaisen kuukauden
ovat il aman toimihenkilöt hikoilleet
hommatessaau ja valmistaessaan
kuultavaa ia nähtävää joten pitäisi
slHä hyvää tulla" Ja onkin sitä
karttunut ohjelmaa jo koko paljon
o f j j - - -™
™ ™ ~„a
rnskUuta Yleisöä olikin karttunut
naamioituna ja ilman koko haali tay-
♦„„ Kolme nalkintoa jaettiin par-
häille aiheille Ensimäisen palkin-
non sal ryhmä Pappi kapitalismi ja
maHman köyhäilstö Toisen painin-
non sai "Sodan voittoja"-rMjarikko
?„tilas _ Komannen pa
vjuutaiamen iyyjajtl
1 cQ!zltl Cnill I H A
la iu1Vul_u i"''" — --
"Nuori Luotsi" esitettiin lauanatai-
1S n Rsitvs sujui koko lailla
'" K'nm Annkkina Aa-
tnntnna "Nuorena
x a iiomiri
motsina ja j maa
Kiklundina saakoot ainakin _ minun
-iitnkspni Yleisöä oli vähän syy
v„„„„io „h vmitta
näÄT
taup hiljalleen tekee tu-
Lullta on jo hiukan satanut
loa™- J? lukijakuntaa terveh-
Toverittaren AUTIO
tien
' PAYNE MINN
Tervehdys Toverittarelle ja sen
yhä kasvavalle lukija- ja avustaja-
piirine Tämä meidän pieni kylä
on taas vähentynyt yhdellä perheel-
lä Victor Aho on muuttanut per-
heineen takaisin Eveletliiin Koilta
Minnesotan lakon alkaessa my Aho
itsensä juudaspenningeista komppa-
nialle poliisiksi menit miesparka
kapuloimaan omia työiäistovereitasi
joiden kanssa olet raatanut vuosi-
kymmeniä Evelethin maineissa Silta
aikaa tuli vaimo täalla sairaaksi ja
oli vietävä sairaalaan leikattavaksi
rltte hän kieltäytyi tulemasta takai-
sin maalleen tänne Payneen ja mm
oli lapset ja kaikki tavarat vtetavat
kaupunkiin takaisin Sanottiin etta
se oli karvas pala niellä tuon suuren
perheen isälle sillä maalla tulee ela-
Tr ' b!Hnttttnut mu ta eIvät s
_nat väs änneet Sitte hän pyysi
ffl
ZS&Ct$Mm
JMMaÄSMSt
"mff-
L lUi &T
tmiEMe m VMS
Jmmm'y&WM
X_5
A mWfm
UJPPSllPmftäl r W
ki
C_=
f t ITMV'rft rt __
mi
_mT l_ II T—W
_VV v2 l
y -
fi CTM
M 11 SijtUt
liUOIllf i
_ _ 3
y J %
JOULU '
-1916—
& Qn runsaastl ja miellyttävästi i
kuvitettu ja maksaa ainoastaan 15c
T0VERITAR Box 99 Astoria Ore j
Lahettakaa kpl LASTEN :
J0ULUA 1916 joista maksuksi seu-
? -
Nimi -
Osote
= -I