Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 28, 1916, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a
SIVU NELJÄ
Tiistaina marraskuun 28 f
No 48
TOVERITAR
- Amerikan suomalaisten työläisnaisten II
tnkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore joka
tiistai lue Western Workmen'a Pub Co:n
kustantamana
Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane ka
lujen kulmassa Puhelin 365
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmoituksista $100 ensimäiselt tuu
alta ja 50 senttiä jokaisejUuMvlJisää
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta $100 puoli vuotta 60c
CANADAAN
1 vuosikerta $125 puoli vuotta 75e
SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuotta 80c
TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
Organ of the Finnish Working Women In
America Published every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co
Advertising rates 50c per inch per insertlon
' SuisCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 monthi 60c
IN CANADA:
One yer $125 6 months 75c
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 months 80c
ADDRESS:
Entered as srcond-class matter July 18th
IIII at the Post Office at Astoria Oregon
(Inder the Act of March 3rd 1879
TOIMITU8
Selma Jqkela-McCone
231 Oili Sf Portland Ore
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
seuraavaa:
UUSIA ' 116
UUDISTUKSIA 34
KATKENNUT 66
iniuun:i!UiiKH3!iiMiiiiiiiii!iiin
§ Naisien toiminnasta 1
iiEniHiiisiEiiinniSiiniiiiiisiniiiii
MONESSEN PA
12:ta vuosijuhlaa vietti osastomme
tk 11 ja 12 p Tilaisuudessa suori
tettiin monipuolinen arvokas ohjel
ma Edustajia olivat lähettäneet Bel
levernon ja Glassportin osastot ter
vehdyskirjeitä Weirtonin Martins
Ferryn ja Daisytovnin osastot Juh
lat onnistuivat kalkin puolin tyydyt
tävästi Ukko- ja poikamiehet ovat ruven
neet sotatuulelle keskenään Kamp
pailu on siitä kumpiko puoli voi jär
jestää paremmat iltamat niin ohjel
maan kuin tuloihinkin nähden Uk
komiesten iltama on tk 25 p Poi
ka! jouluk 9 p:nä
"Daniel Hjort" esitetään näyttä
möllämme jouluk 2 p Jouhin aikana
näytellään "Ansa" ja "Noita Am
puja" H
sammekin on niitä kurjia viina
pohatoita YKSI JOUKOSTA
Jouluiloa lapsille!
Jouluiloa lapsille tulee tuo
maan Lasten Joulu 1916 mci inc
kauniine kuvineen ja kirjoituksi
lleen Siinä on monta hauskaa
kuvaa joulupukista jonka kaikki
lapset tuulevat
Monivärinen kansi-kuva on
pojasta ja tytöstä jotka ovat
joulukuusta etsimässä ja heistä
on pieni näytelmäkin tässä Las
ten Joulussa
Alkusivulla on ] lilja Liina
maan kii-joltania runo Jouluvalot
sievän kuvan _kanssa
Ja sitten n Lasten Joulussa
kuva "Vesipojasta" ja indiaani
pojasta rikasten joulusta ja köy
häin joulusta saksalaisesta jou
lukuusesta ym ym
Mutta kaikista mielenkiintoi
simmat lienevät kuvat siitä mi
ten näppärästi lapset esiintyvät
näytöskappaleissa Nonvoodissa
'Mass
Tilatkaa tämä Lasten Joulu
lapsillenne jouluksi
'VN''"-''"'''w'
KAHVI-JUTTUJA
Katsokaapas noita tilausnumerolta
tuolla yläkulmassa Katsokaa tarkoin
ja ajatelkaa! Viime numerossa oli uu
sia 74 ja katkenneita 100
Erittäinkin tahtoisin romaanien lu
kijoiden huomion kiinnittää tähän
Kiiden jotka moittivat sitä että "ei
ole kylliksi romaaneja"
Oletteko panneet rikkaa ristiin sitä
varten että niitä romaaneja saisitte?
Oletteko toimineet Toverittaren tilaa
jamäärän korottamiseksi niin että
lehti voitaisiin saada niin isoksi että
siihen mahtuisi romaaneja enemmän!
Ja ennenkuin lehti voidaan laajentaa
täytyy tilaajamääriin olla pysyväises
ti vähintään kymmenessätuhannessa
Ja sen johdosta että moititaan muu
tamia romaaneja annettavan vaan
niin pikkusen ja pitkien väliaikojen
takaa tahdon sanoa että ei pidä olla
maltittomia Niitä annetaan niin no
peaan kuin ne kirjoittajani kynästä
ehtivät lähteä mutta heitä ei sovi
siitä moittia jos ei sitä sieltä kovin
INTERNATIONAL FALLS MINN
Pistän jonkun rivin tämän paikka
kunnan uutisia koskapa tämän paik
kakunnan kansalaiset ovat melkein
kaikik Toverittaren tilaajia ja luki
joita lukuunottamatta muutamia har
voja aikaansa seuraamattomia
Joukkomme on täällä pieni ja mei
tä suomalaisia naisia vaan vähän
mutta melkein kaikki kuulumme pai
kalliseen s s osastoon ja olemme
kaikin yhdessä voimin toimineet osas
tomme hyväksi Itavintolahomma se
tahtoo väsyttää kun aina täytyy yk
sien henkilöiden siellä hääriä iltama
tilaisuuksien sattuessa johon on syy
nä se että osastossamme on niin
vähän naisjäseniä (Laittakaapas nii
tä miehiäkin vuorostaan ravintola
toimiin— Toim)
Minulla olisi sellainen tuuma —
olen sitä miettinyt jo kauan aikaa
että me tiaiset hommaisimme kerran
puolestamme iltamat ja kun jouk
komme ou niin pieni että ei se
juuri yksinään voi ihmeitä aikaan
saada niin eiköhän sopisi esittää
tämä asia toisen puolen naisille
Fort Franeesin naisille että löisim
me kaikin tuumat yhteen ja pitäisim
me oikein roima-iltamat ihmeeksi
meidän miestovereillekin jotka tähän
saakka ovat enemmän tunnustusta
ansainneet kuin me naiset
Sivumennen mainitsen tämän kau
pungin sisällisestä sivistyksestä ja
sivistyspaikoista Kuten tiedätte pi
täisi tämän kaupungin olla raittius
kaupunki vaan sitä se ei kummin
kaan ole Juopuneita hoipertelee pit
kin katuja ja rahanhimoiset mätä
pesien varjelijat nimittäin poliisit
sitten roikuttavat niitä kurjia uhre
jaan putkaan ja oikeuden valossa hei
luttavat sitä kunniakapulaansa kun
ensin pisneksen runnaajilta kokoovat
suojelusrahoja ja varjelevat niitä
turmeluslätäköitä
On surkuteltavaa että kansalaisia
nopeaan heru Useimmat kynäilijäm
me ovat työläisperheen äitejä kaik
kine perhehuolilleen ja vielä lisäksi
— joka onkin niin "yleistä ja taval
lista — ovat he itse heikkoja ter
veyden puolesta He sietäisivät saada
oikein kunniamitalin siltä että ky
kenevät sellaisissa olosuhteissä kir
jottamaan niin kunnollista että se
panee teidät silä mallittomuudella
odottamaan Olkaahan kärsivällisiä
ja lukekaa loppuun mitä nämä työ-läis-äidit
teille romaaneissaan kerto
vat Tarkoitan romaaneja "Viinirypä
leen musta terttu" ja "Eläminen oi
keutta" Kummankin romaanin kir
joittaja on perheenäiti joista toinen
asuu kaupungissa ja toinen maalla
ja yösydännä kun lapset nukkuvat
kirjoittelevat he teille huviksi ja o
piksl Täällä toimituksen huostassa ja pai
nossa joko ladottuna tai latomatta
on yksi tai useampi kirjoitus kulta
kin nllanimitetyista henkilöistä jotka
kirjotukset kyllä aikanaan julkais
taan kunhan tilaa saadaan: Esther
Autio Fernia Minnie II — i M— n
Regina II— s Anna Aro Mary Kanta
EUREKA UTAH
No niin! Ne kaksols-iltaniat on
nyt loppuun suoritettu Ehkä joku
ajattelee että miksikä ne oli kaksois
iltamat? Asia oli näin että osaston
naiset velvoitettiin pitämään jyry
iltamat ja me tuumasta toimeen Mei
tä tuli siihen komiteaan viisi tätiä
ja silloin se alkoi Kysyttiin haalia
Se saatiin Kysyttiin kaupungin isäl
tä josko sitä saa tanssia sunnuntai
na Sekin meille myönnettiin ja niin
päätettiin pitää iltamat lokak 29 p
ja ne onnistuivat oikein hyvin Ra
haa tuli niinkuin roskaa Me otettiin
näytöskappale "Sällin seikkailut"
vaan emme saaneet sitä siksi val
miiksi niin pistettiin pystyyn toiset
iltamat marraskuun 19 p ja esitet
tiin se yllämainittu kappale Nyt
olikin toinen ääni kellossa Yleisöä
oli vähän ja rahaa tuli vielä vähem
män Syy oli se että poikamiehiä
oli paljon työssä silloin Eikähän
sitä oikein huonosti mennytkään kun
näistä iltamista on puhdas voitto
?3920 senttiä Siis suuri kiitos po
jat terve tuloa toistekin akkain il
tamiin! Toveritar Mrs Hacklin käväsi Sak
sassa ja toi ukolleen terveen pojan
Äiti ja poika voivat hyvin
Ilmat olivat täällä koko lailla kyl
miä vaan nyt on ollut oikein kau
niita päiviä parisen viikkoa Lope
tan täilä kertaa ehkä toiste enempi
—E S
painovirhe koska oli präntätty että
Saimi Mäen mies tuomittiin yhdeksi
vuodeksi linnaan vaikka sen piti
olla yhdeksitoista vuodeksi
Jo täällä yksi väkijuomien uhri
ehti heittää henkensä mutta en tie-"
dä minne Sen vaan kuulin että
e6 mies Niemi nimeltään kutsuttu
myös isoksi Jussiksi oli kai viinaa
puutteessa juonut hokmania ja se
aiheutti kuoleman Se on ikäviii puo
li tässä asiassa että mieheltä kuuluu
jääneen iso perhe suremaan
Mrs Sofia Mäki pyyst eron Tove
rittaren asiamjestoimesta jonka hän
saikin Tilalle tuli Rauha Koskela
—ALKAVA
SAULT STE MARIE ONT CAN
Pianhan se on nyt meillä joulukin
Silloin sitä varmaan kokoonnutaan
suurin joukoin yhdessä juhlimaan
s s osaston talolle Lapsilla arva
tenkin tulee olemaan hauskaa heillä
kun on heidän oma juhlapäivänsä
Huvittaa kai se aikuisiakin nähdä
että ainoastaan lapset voivat esittää
koko illan ohjelman yksinään Lap
silla tulee olemaan ohjelmana näy
telmäkappale runoja laulua leikkiä
kertomuksia enkä kaikkea vielä niin
tarkoin tiedäkään
Joulupäivänä täsmälleen kello puo
li yhdeksältä alkaa "Naisorja"-nimi-sen
kappaleen esitys Muistakaa
vaan jokainen varata itsellenne etu
käteen tiketti sillä ei niitä ovella
saa juhlapäivänä myydä
Ompeluseuralla oli tk 20 p oikein
hauskat puuro-iltamat siellä kuu an
nettiin kahvin asemasta puuroa eikä
se mitään kaurapuuroa ollut vaan
oikein hyväksi vispattua marjapuu
roa se oli Hyvin se näkyi kaup
pansa tekevän
Tulopuolikin oli hyvä koska yleis
lulot kuuluivat nousseen yli 50 dolla
rin Ompeluseuran toimesta on taas
myyjäis-iltamat jouluk 4 päivä joista
tulot annetaan Mrs Saimi Mäen hy
väksi Viimeisessä tämän paikkakun
nan kirjeessä nitkyy olevan pieni
Anna J A Helle S Aino Husa
L S Klaudie Parkkonen Äiti E
N S Ella K Martta Niemelä Elli
K — la Emmi Miilia Victor Jokela
A Tolso F — x Kytömaa ja Arvo K
Lindeuall
Pyydän että kirjeenvaihtajat pani
sivat nimensä ja osotteensa jokaisen
kirjeen mukaan myöskin kirjeen si
sälle eikä ainoastaan ulkopuolelle
kuoren kulmaan
Se painopiru pejooni jota Toverin
Pouttu Pohjavaara moitiskeli tässä
eräänä päivänä se se pakkaa pistä
mään pilojaan Toverittareenkin niin
paljon että jos niitä lähtisi kaikkia
korjailemaan nin viimein ei lehdessä
muuta olisikaan kuin korjauksia ja
korjausten korjauksia
Mainitsen nyt vaan sen verran et
tä viime numerossa kun sanottiin
että Toverissa julkaistaan neljää jat
kuvaa romaania yhfaikaa on ereh
dys sillä tarkoitettu oli sanoa että
Toverittaressa julkaistaan neljää jat
kuvaa romaania
SItLMA-TXTI
SOUTH PORCUPINE ONT CAN
Halloo oikein pitkästä aikaa sillä
täältä south-endistä ei ole ollutkaan
uutisia Toverittaressa moneen aikaan
Talvi se näyttää tulevaa täälläkin
täyttä kyytiä Järvi on ollut jäässä
jo jonkun päivän joten on passannut
luistella minkä käpälästä lähtee ja
siellä ollutkin jokseenkin joka ilta
ja luisteltu niin että jää ritisee
Täällä oli osaston kokous tämän
kuun 5 p ja siellä yritettiin saada
Toverittarelle uusi kirjeenvaihtaja
kun entinen muutti perukkaa Mutta
siinäkös oli mutkia vaikka kuinka
vääriä Aina vaan kuuluivat sanovan
että en minä rupea kun el sekään
ruvennut Vihdoin sitten saatiin tove
ritar Hilma Vuori Kuulkaa naiset
pelkäättekö te omaa äänenkannatta
jaanne niin kovasti että ette edes
uskalla siihen kirjottaa? Ei se pure
eikä siitä paljon pahene vaikka jos
kus vähän kynääkin 'heiluttelee Al
kakaapas siis joukolla toimimaan ja
näyttäkää että ei sitä täälläkään
Kukuta niin kun tähän asti on näyt
tänyt Osaston toiminta täällä on ollut
hyvin vilkasta tähän asti mutta en
tiedä kuinka nyt käy kun on hyvä
jää Pelkään että ihmiset menevät
jäälle aina silloin kun pitäisi haalille
tulla sillä nyt on jo täytynyt kolme
kertaa olla pois voimisteluseuraa
harjotuksista luistelun takia
Ehkä nyt jo lopetan ja lisään tois
te jos tämä menee lehteen Siis haus
kaa vuoden loppua ja Innostusta
taisteluun sortajia vastaan
OKSA
EASTSIDE ORE
Marshfieldin s s osaston ompelu
seuran kokouksessa t k 16 p päätet
tiin lähemmin tulevista myyjäisistä
jotka pidetään jouluna Ja myös il
tamasta joka pidetään ompeluseuran
toimesta tämän kuun 30 p silloin
niin kutsuttuna "kiitospäivänä Näi
hin iltamiin tulee paljon ohjelmaa
josta voi lähemmin mainita ensi kir
jeessä kun pidetään vielä kokous
kaalilla torstai-iltapäivällä 23 p t k
Muistakaa kaikki naiset tulla koko
ukseen aikanaan kello 2
Osaston pitämistä naamiohuveista
saisi sanoa myöskin muutaman sanan
Naamioituja oli ainoastaan neljä
naista jotka olivat puettu Jaettiin
kolme palkintoa joista ensimäisen
sai Mrs Lindroos kuvaten naista
jonka Yhdysvaltain hallitus kutsui
palvelukseensa värväämään miehiä
armeijaan
Toisen palkinnon sai Mrs S Back
sosialistina ja kolmannen Mrs Koski
vanhanapiikana
Miehiä ei ollut puettuja yhtään
ainoastaan naamio joten ei heitä voi
tu ottaa huomioon palkintojen jaossa
Mrs VVhalman on valtuutettu asia
mies_ ottamaan vastaan tilauksia puo
luelehdille ynnä kirjallisuudelle ja
hänelle avuksi halittiin osaston ko
kouksessa Mrs Lindroos keräämään
nimiä joulu- ja uudenvuoden onnen-
tovotuksiin ja tilauksia tänävuonna
ilmestyvälle Työväen kalenterille
1917 Siinä on paljon hyvää lukemista
ja hyviä tietoja sc pitäisi olla joka
ihmisellä
Ja tahdon sanoa muutaman sanan
viime kirjeen johdosta joka oli täältä
Eastsidesta Siinä oli puolustus To
verin kirjeenvaihtajan kirjoitukseen
joka oli Marshfieldin kirjeenvaihtaja
kirjoittanut erään kerran Toverissa
Ei ole mitään muuta minulla sanot-