Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 28, 1916, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
SIVU KAKSI
Tiistaina marraskuun 28 p
No' 48
Mielikuvia
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
Kello on kolme saman päivän Ilta
puolella Täydyn olla vuoteessani En
jaksa itseäni liikuttaa niin heikonsi
se uni minua Kuulen — posti tuli!
Ali! Toj minun lehteni pienen pa
perin) Ht!Toveritaren joka onkin
ollut minun ainoa uskollinen ja suo
rapuheinen toverittareni tässä hil
jaisessa yksinäisyydessäni ja erittäin
sMiauien aikana jolloin ihminen ei
pääse millinkään osanottoon yhteis
hyvässä nin se on somaa jos olisi
joukossa kun saa lehdestä lukea
toisten hommia Aijoin juuri sanoa
hoilajattarelleni että antaa lehti
minulle lal lukea ääneen — mutta en
jaksa Avaan silmäni ja näen kuinka
hän lukee lehteäni En voi auttaa
tuntuu kuin olisi jano — ajattelen
huomenna luen ehkä siksi virkistyn
Vaan miltä surkeus! Huomenna olin
vieläkin heikompi Ylihuomenna —
neljä viisi vuorokautta eikä edes
vieläkään £aE Selma-tädin kahvijut
tujen menofta selvyyttä
Nyt vaikeni kuudes vuorokausi
Tunsin itseni voimistuneemmaksi —
ei ole ketään huoneessani Kohotan
päätäni koettaakseui joko se painon
sa kestää Mitä? Toveritar vuoteeni
' vieressä pöydällä — jätetty kai' tar
kotuksella minun saada se ja lukea
Kiireesti tartuin siihen kiinni kuin
varas toisen omaan pjläten kadot
tavan! sen uudelleen Käänsin sivun
neljä Heti iski silmiini suurella otsi
kolla: "KAHVIJUTTUJA" — vaan
samassa astui huoneeseeni Mrs hoi
tajatar ja sanaa sanomatta otti leh
den kädestäni ja vei sen pois —
Sitten tuli ja sanoi kylmästi että se
on vielä liian aikaista aivoilleni —
Tiesin kyllä että hän oli oikeassa
ja tarkoitti minun parastani — mutta
silti jos ken tietäisi miltä minusta
se hetki tuntui Jos en olisi näin iso
ja vanha niin olisin harmista itke
nyt niin oli minulla paha mieli kun
pitkän kuuden vuorokauden odottami
sen perään Baa ikävöidyn käsiinsä
niin psraalla nautinnon hetkellä ote
taan se pois
Mutta nyt tällä viikolla torstaina
olinkin itse sen vastaanottamassa ja
sain lukea kaksi yhtä aikaa ja kun
kerran ne nyt sain käsiini niin en
hellittänyt ennenkuin oii kaikki yli
menty ja kun olin molemmat läpäis
syt kääntelin vielä visusti monesti
ympäri että jos jotakin olisi sattu
nut silmiltäni välttymään
Täytyypä tässä tunnustaa eräs pa
ha puoleni joka on nyt lannistunut
ja tämä mieleni muutoshan se saat
toi minut myöskin näin pitkään lör
pöttelyyn Kun lueskelen lehteäni
niin iskevät silmäni tuon tuostakin
katselemaan Toveritaresta ylistyksiä
jos miuldnlaisiiia erimuotoisina Ken
sommittelee siitä pikku kertomuksen
ken suorasanaisena kirjeenä kiitok
sensa tuo — olen silloin hermostu
neena ajatellut että eivätkö he nyt
enää muuta osaa kuin aina vaan leh
destään puhua — vaan nyt vasta
näin pitkän ajan perästä on minun
kin järkipahasenl tullut huomaamaan
mikä tärkeys mikä rattoisuus ja
viehättäväinen vetovoima tällä mei
dän omalla pienellä järjellisellä joh
dolla kulkevalla tiemme vlittaajala
on että: jos SEN tähden joutuu pu
laan ettei saa sitä käsiinsä niin
se panee väkistenkin ajatukset vil
kastumaan Siis olen lannistettu ja tunnustan
etten taitaisi väsyä vaikka joka toi
nen artikkeli olisi lehteämme kos
keva —r ja sanon myöskin älkää lan
nistuko te jotka tilauksissa touhuat
te tai muuten asioitte lehtemme hy
väksi — Ottakaa toimittaja esimer
kiksenne kun näette millä kärsivälli
syydellä ja kestävyydellä hänkin per
heen äiti lujittaa hermojaan niin
se pitäisi antaa kaikille innostusta ja
väsymätöntä voimaa koettaen jokai
nen parhaansa
Siksipä sydämestäni yhdyn nyt niin
monen ajatuksen kanssa toivomuk
seen saadaksemme nähdä lehtemme
moninverroin laajempana yli kymme
nien tuhanten lujana pysyvä tilaaja
kunta Kun naiset pikemmin alkai
sivat tuntemaan että heillä on jota
kin muutakin olemassaolonsa tarko
tusta täällä yhteiskunnassa eikä ai
noastaan kuulua kotilieden vahdin
toimeen yksityisesti — HELLE S
MEIDÄN PÄIVÄ ON
TULOSSA
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
Tänä iltana oli puhujaa kuu
lemaan saapunut joukko irlanti
laisia jotka nähtävästi olivat
ensikertaa sosialistien Shaalissa
joten puhuja käytti tilaisuutta
hyväksensä saadaksensa puhdis
tetuksi heidän päistään niitä val
heita mitä heidän päihinsä on
koetettu päntätä varsinkin ka
toolisen kirkon taholta
Sosialismin vastustajat _ sano7
vat että sosialistit hävittävät
kodin Nyt ovat juuri ne jotka
sen syytöksen ovat tehneet so
sialisteja vastaan itse särkeneet
miljoonia koteja Europassa
Sosialistit tahtovat häväistä
jumalan huoneen sanovat sosia
lismin vastustajat Nyt kuiten
kin sotamaista lähetetyt valoku
vat osoittavat että kristilliset
valtakunnat ovat tehneet juma
lan temppeli talleiksi sillä mai
leja varjellaan kylmältä kirkois
sa ja miulin lantaa voidaan löy
tää herran alttarilta
Sosialismin vastustajat _ sano
vat että sosialistit hävittävät
kirkot Nyt kristityt sotilaat pa
nevat kristityn kuulan kristit
tyyn tykkiin ja ampuvat kristityn
kirkon säpäleiksi
Sosialistit kannattavat vapaa
rakkautta ja laittaisivat valta
kunnan täyteen isättömiä lapsia
sanovat sosialismin vastustajat
Nyt on kuitenkin asiat niin hul
lusti että yksistään Englannissa
on '130000 lasta joiden isistä
ei ole mitään tietoa — äpäröitä
— eivätkä ne ole sosialistien 'hal
lituksen alla tehtyjä
Siis kaikki ne syytökset mitä
sosialisteja vastaan on sen vas
tustajien taholta tehty ovat tul
leet syyttäjien omalle kontolle
oikeen suurennettuina "Valheet
ovat kuin kanoja ne tulevat ko
tiin yöpuulle" sanoi puhuja "ja
kun ne lähtevät poikasina mat
kaan tulevat ne takaisin suurina
kukkoina" Niin on käynyt tässä
syytöstulvassa sosialisteja vas
taan joka on- vaan oletus siitä
mitä sosialistit muka tulevat te
kemään sillä eihän viejiä mis
sään maassa ole koskaan ollut
sosialistista hallitusta Siis kaikki
syytökset perustusvat olettamuk
seen ja arveluihin jotavastoin
meillä on tapahtuneet tosiasiat
todistamassa mitä sosialismin
vastustajat tekevät
Lopuksi lausui puhuja muuta
mia rohkaisevia ja innostavia
sanoja sosialisteille sanoen että
ei ole mitään syytä olla epätoi
voisia eikä väsyä kesken vaik
kapa työmme meidän läheisessä
ympäristössämme näyttäisikin
toisinaan aivan turhalta ja tu
loksettomalta sillä me emme
ole yksin tässä liikkeessä Ja
jos joskus näyttääkin siltä että
asiat menevät nurinpäin niin
kaikki kuitenkin lopulta kääntyy
meidän eduksemme jos me
vaan pysymme asiallemme ja it
sellemme uskollisina Meidän
päivä on tulossa!
Puhujan kehoittamana yhtyi
useita irlantilaisia jäseneksi so-
sialistipuolueeseen Myöskin hän
perusti "James Connolly luku
seuran" jonka tehtävänä on le
vittää James Connollyn kirjotta
mia sosialistisia kirjoja irlanti
laisten keskuuteen niin pian
kun mainitut kirjat ilmestyvät
painosta Cornelius Lehane on
hyvä agitaattori ja järjestäjä
Raportteri
ELÄMISEN OIKEUTTA
fJatkoa ensimäiseltä sivulta)
lajitellun pöydän kanssa Mutta
clipa sopusointua sen ja juuri
sisälle astuvan ylön lihavan rou
van kanssa — oikein pöytä notkui
hänen kävelemisestään kun hän
läheni sitä
(Jatk)
IIliilgESIHiiiiIIiilIiiyiIiiiIlliiii!liSIiSiiiiiiilIi!IIIi3SlilIIlSIglSI!IEilliä!II
rs
SS
KODIN OSASTOI
im
i
TUNNE TYÖSI
Kaikki työ olipa se siten mitä
lajia tahansa mikä ammatti tahansa
on ajatusta kysyvää ja ajattelua ke
hittävää jos tekijä tuntee työnsä
Ajattelevat oppii voittaa työnsä jo
tavastoin ajatukseen tottumaton op
pii vaan työssään tarvittavat liikkeet
kuin ulkomuistilta mutta ei koskaan
opi tuntemaan työtään hänestä ei
tule koskaan taiteilijaa alallaan
Ruuanlaitossa on syyn ja seurauksen
lain tunteminen ensimälnen ehto me
nestymiseen Ja ensimäfnen tunnet
tava on keittouuni Siispä minfi tah-'
don sanoa jokaiselle ruuan laittajal
le: keittäjä tunne uunisi f
Tämän kirjoittaja ei tosin ole kai
kenlaisten keittouunien kanssa ollut
tekemisessä mutta sen mitä niitä
olen käsitellyt tiedän että jokainen
keittouuni olipa se sitten mitä lajia
tahansa nuotiotulesta aina korkeam
malle kehittyneeseen sähköuuniin as
ti on kone joka tarvitsee huolellisen
järjellisen hoitajan ennenkuin se te
kee työnsä hyvin
Minä olen hoidellut enimmäkseen
vaan "sekenhänti" keittouuneja jois
sa poltetaan joko hiiliä puita olkia
jne On täytynyt tulla toimeen kai
kenmoisilla kehnoimmlllakin poltto
aineilla ja keittää ja paistaa Joskus
on uunini ollut niin ohkaseksi pala
nut tai ruostunut etä se tarvitsisi
vissin määrän nokea ja tuhkaa "röö
reistä" ettei se polttanut leipiäni uu
nissa Toinen uuni taas tarvitsi hy
vän puhdistuksen hyvin usein jne
Ei yksikään uuni ole aivan prikul
leen samantapainen Uunin tavat
myöskin riippuvat siitä minkälaises
sa huoneessa se on (puhaltaako sii
hen tuuli lattian alta vaiko seinän
raoista) ja minkälainen on korsteeni
Ilma vaikuttaa myöskin siihen "ve
tääkö" uuni vai "lämpiääkö se si
sälle" Ennen luulin että näin yksinkertai
set asiat jokainen tietää Se oli mi
nulle niin kovin yksinkertaista syys
tä että olin kasvanut syntynyt sii
hen Mutta jos olisin siinä uskossa
vieläkin niin en olisi ryhtynyt tätä
pätkää kirjoittamaan Olen elämäni
varrella tullut tehneeksi havaintoja
ja olen havainnut että keittäjän toi
messa toimivia henkilöitä löytyy niin
kin ajattelemattomia että luulevat
uunin tekevän tehtävänsä kunhan
siihen vaan tulitikulla tulen raapa
see tietämättä edes mitä varten pel
lit ovat uunissa saatikka' sitten sitä
miten tulta tulee hoitaa
Henkilö taas joka tietää jotain
syyn ja seurauksen laista voi tulla
juttuun melkein minkämoisen koneen
kanssa tahansa Esim on ompeluko
neita erilaisia Muutamat naiset kyl
lä osaavat neuloa "omalla" koneel
laan mutta kun tulee käsiteltäväksi
hieman erimallinen kone niin eivät
lie "osaa sillä neuloa" He eivät huo
maa että siiuä täytyy olla vissi
sääntö jonka mukaan jokaisen neu
lomakoneen täytyy toimia ja että
eroavaisuus on vaan tekniikassa ja
että kun tarkastaa ja "funteeraa" eli
"figeeraa" mitä varten siinä mikin
koukku mahtaa olla niin jopa ky
kenee neulomaan millä neulomako
neella tahansa
Ajattelua mietiskelyä tarkkaavai
suutta tarvitaan jokaisessa työssä
Jos sinä ymmärrät syyn ja seurauk
sen lain kaikissa toimissasi jos sinä
osaat ajatella työssäsi osaat sinä
myöskin löytää syyn ja seurauksen
lain yhteiskunnallisissa kysymyksissä
ja ratkaista ne sen mukaan — Home-steetari
3IlilllinilMIMIlilIillIHIlIIilIIKlIlH
ITALIALAINEN MAKAROONI
Kaksi kupillista keitettyä makaroo
nia yksi kupillinen tomaatoa puoli
kupillista hienonnettua juustoa yksi
hakattu vihreä pippuri yksi ruoka
lusikallinen voita kaksi ruokalusikal
lista jauhoja puolitoista kupillista
maitoa kaksi ruokalusikallista voilla
rasvattuja leivänmuruja
Tee valkoinen soosi siten että en
sin sulatat voin lisäät siilien jau
hot ja sitteii maidon sekottaen kai
ken aikaa ja kun keitos on vielä
kuuma sekota sekaan tomaatti ja'
vihreä pippuri ja mausta makusi
mukaan "suolalla Rasvaa
(Tähän ei löydy jatkoa! — Latoja
HALUTAAN 5000 INNOKAS
TA ASIAMIESTÄ TOVERIT
TARELLE1 f
—0
Henrylle syntynyt
SISKO
17 päivä marraskuuta jota aloim
me kutsua nimellä —
f
MARTHA SOFIA
Hans & Hilda Thitz
822 Perry St Aberdeen Wash
HOQUIAMIN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSET pidetään o
saston talolla Ahjolassa joka torstai
kello 2 jpp Osote: 315— lOth St
Hoquiam Wash
MULLAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-I-Iaalilla kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita
SAND COULEEN MONT S S O
OMPELUSEURA pitää kokouksensa
jok toinen torstai-ilta kello 7 Terve
tuloa kaikin! -
STOCKETTIN S S O OMPELU
SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-ilta kello 7 Saapukaa kaikin
HANNAN S S O OMPELUSEU
RAN KOKOUKSET pidetään jokai
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia
Jos haluatte sopivia kes
täviä ja samalla aistikkaita
KENKIÄ tulkaa katso
maan meidän jalkinevaras
toamme Me voimme tyy- q
dyttä teitä
Bee Hive
ASTORIA OREGON
'S