Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 28, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 6912
Wk
i
I
'A
Aiierikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of toe Finnish Working Kuinen In America
No 48
TIISTAINA MARRASK 28 P— TUESDAY NOVEMBER 28
1916 — Kuudes vuosik
Mielikuvia
Kun katselee elämää ympärillään
niin tuntuu kuin oleskelisi suuressa
kelluvassa laivassa — tämä ihmiselä
mä on mielestäni kuin tulen liekki—
joka joskus niin kauniin kirkkaana
loimuaa ja sitten taas yhfäkkiä vai
puu vain hiljaisen himmeään tuik
kinaan Kun istuu takkavalkean ääressä
pimeässä -huoneessa niin voi noista
tulen liekeistä loihtia esiin niin mo
nen monta eri kuviota — väliin näyt
tää kuin ne rauhallisina käsikädessä
rientäisivät suorana yläilmoille "va
pauden soihdun muodossa mutta
yhfäkkiä kääntyikin liekit alas las
keutuen kiemurrellen kuin entisajan
orjat voutinsa piiskaniskuja joka het
ki peläten
Mutta ei! Nyt leimahtivat ne taas
ja ovat riemuissaan kuin iloinen
tanssiva joukko
Mutta mikäs varjo tuolla on par
haan ilon keskellä? Vetäytyen hil
jaa tuolta syrjästä kuin musta pilvi
se yhä suurenee joten iloiiliekit al
kavat taipua painua alas
Tuon varjon kuvittelen kapitalisti
seksi sortovallaksi joka ei sallisi työ
läiselle pienintäkään elämän-iloa —
vaan yhä painaa ja kiduttaa sitä
pimeällä voimallaan — Sihisevä mus
ta liekki suurenee suurenemistaan
painaen äskeistä herttaista valon
liekkiä aina vaan pienemmäksi ai
koen sen vallan sammuttaa tuolta
koettaa se väliin pulpahdella esiin
sihisevän tummuuden lomista vai
voin vähitellen ponnistaen uupuneita
Toimiaan Alkaa tuntua kuin sam
muisi valon elämä kokonaan sorron
alla
Mutta kas! Jo näkyy tuolta taka
reunasta niin heleän kirkasta sieltä
pikkuliekit alkavat kohottaa huippu
jaan — sen kuvaan nousevaan nuo
risoon joka kirkkaalla mielellään ja
uudenajan ymmärryksellä käsittää a
siansa koettaen nuorilla voimillaan
päästä eteenpäin — Jo alkaa lan
nistua pimeyden valta liekit yhä
suurenevat painaen sihisevän mus
tan varjon näkymättömiin ja lopulta
on taas silmäin! edessä kirkas loimu
jonka liekeistä kiehdon mieleeni tule
vaisuuden vapauden ajan nousevan
polven voittamana!
On niin rattoisan lämmintä istua
huoneessa takkatulen ääressä myrs
lin että miksi olen syntynyt ja elänyt
sateen pieksäessä akkunoita — Olin
kyllä vähän ikävällä t ulella ensin
kun toiset pääsivät nauttimaan yh
teistoiminnastaan haalilla sillä näin
yksin olen saanut istua jo monen vii
kon lauantaina ja pyhäillan sillä olen
niin pitkälti ollut sairas Kuinka ikä
vä sana ihmiselle — sairas — ja
näinkin nuorella ijällään juuri kun
ihminen pitäisi olla parhaissa voi
missaan Enkä tiedä taitaa olla vielä
hämärässä kaukaisuudessa se aika
jolloinka työläis-äidillekin koituisi sel
laiset olosuhteet että ei heidän tar
vitseisi tuon kapitalistisen riistojär
jestelmän uhreina monenkin sortua
ennenaikaiseen hautaansa
Kun viime viikolla läksin kotoani
torstai-aamuna mennäkseni lääkärin
tykö joka oli minut hoitoonsa otta
nut olin niin arka ajatellessani kuin
ka monen heikon sydämen on se
nukutusaine pettänyt Eniten ajatte
kyn tuolla ulkona ulvoessa tuulen ja
näinkin kauan tätä elämää jolla ei
todella ole ollut mitään tarkoitusta
yrittäen aina joskus mielestään jo
tain suurempaa vaan sen paremmin
koskaan saavuttamattani päämäärää
ni köyhänä työläisperheen äitinä
Ja silloin siihen aikaan kun olisin
voinut jotain muutosta elämässäni
tehdä silloin elin uskon pimeydessä
oli mielestäni synti ajatellakaan nous
ta puolustukseen kapitalistivallan sor
toa vastaan ja ottaa osaa työväen
aatteeseen Olihan opetettu että olla
kuuliainen esivallalle sillä se on ju
malalta Siis ei olisi paljonkaan mer
kitystä jos yksi tällainen katoaisi
Mutta ei! Herään kuin unesta
Voinhan palkita oraan kadotlamani
— onhan minulla kaksi vesaa jotka
kerran toivoisin tulevan ajatteleviksi
'työläisriveissä taistelijoiksi Rohkai
sen itseni Miiuin täytyy elää lasteni
tähden saadakseni opettaa heille sitä
oikeaa joka itseltäni oli pimitetty
ja löysin vasta sitten kun se oli jo
myöhäistä Sain kuin rauhani takai
sin saadessani mieleeni muutoksen'
Astuin lääkärin osottamalle paikal
le ja kun hän asetti unikopan nenää
ni niin häipyi kaikki ristiriitaiset
ajatukset — alkoi painaa ruumistani
niin omituisen mukavasti kuin va
joaisi' se maan synkkään syvyyteen
Mutta mikähän kumina? Yhfäkkiä
juolahti mieleeni kuin pilvistä että
tänäänhän on torstai Toverittaren
tulo vaan hyvästi kaikki — korvissa
ni humisi lääkärien ääni kuului kuin
kaukainen mehiläisparven surina jä
senissäni kuumensi vielä pari tukeh
tumiskohtaustn sitten oli kaikki ohi
Herään unestani Siis ei pettänyt
kään minua se aine — minä elän
elän pojilleni joiden kautta saan y
rittää nostaa kadottamaani elämää
Pänni on vielä kuin kuumeessa mut
ta silti tunnen missä olen — sikeä
uni jonka aikana nuo ihmisteuras
tajat ovat saaneet täyttää työnsä —
jätti jälkeensä suuremman tuskan
kuin mitä luulin
Elämisen oikeutta
Kirj ANNA
(Jatk lokak 17 p mmi)
JOHDANTO: Kertomus Suomesta
Koivulahden rannalla on toisella puo
len muhkea kartano toisella puolen
köyhän vaimon mökki Kertomuksen
alkaessa tuo köyhä vaimo vanhinta
tytärtään rikkaaseen kartanoon pai
mentytöksi Kartanossa valmistel
laan häitä Odotetaan emännän si
saren tytärtä Ainaa tulevaksi aut
tamaan hää valmistuksissa
Aina on kaupungissa asuvan muu
rarin tytär jonka äiti halveksuu
miestään" sentähden että Uän on työ
mies On juuri ollut muurarien lak
ko Aino ymmärtää isäänsä ja työ-väenasennia
(Jatkoa toisella sivulla)
Meidän päivä on tulossa
(Jatk)
Vallankumous odottaa Euro
pari maita sodan jälkeen mones
takin syystä 'Sillä aikaa kun mie
het ovat olleet sodassa ovat nai
set ottaneet miesten paikat ah
taissa kaivoksissa rautateillä ja
kaikilla aloilla eivätkä he luovu
täten saavutetusta asemastaan
sodan jälkeen He sanovat että
koskapa' me kelpaamme palvele
maan maatamme sodan aikana ja
teidän sanojenne mukaan teim
me sen kiitettävän hyvin niin
lienee oikeus ansaita elantomme
samoja töitä tehden myöskin
rauhan aikana
Kun miehet palaavat sodasta
löytävät he sisarensa ja äitinsä
samassa työssä mikä oli ennen
heidän Ja tulevatko he niin
vaan alistumaan maankiertäjik
si? Mainittakoon esimerkiksi mi
tä tapahtui Buuri-sodan jälkeen
Englannissa Englannin hallitus
oli luvannut sotamiehille hyvin
palkittuja töitä sodan jälkeen
Englannin sotilaat näkivät rik
kaat timanttikaivokset Etelä
Afrikassa ja he tappelivat hyvin
voivan tulevaisuuden toivossa
'Mutta jo sillä aikaa kun Eng
lannin Jussit tappelivat suurissa
toiveissa kuletti hallitus kiina
laisia työhön kaivantoihin ja
Jussit löysivät jo kaikki työpai
kat täytettyinä kun olisivat ol
leet valmiit työhön 'He palasi
vat kotimaahansa rääsyisinä
keppikerjäläisinä
Ja yhtenä aamuna saatiin Lon
toon kadulla kuulla outoa mu
siikkia Se oli tavatonta huo
miota herättävää ja mielenkiin
toista Se pani ihmiset ajattele
maan Tuhannen miestä buuri
sodan aikuisia sotilaita marssi
järjestyneissä riveissä pitkin
Lontoon katuja -Marssinsa oli
tahdikasta Kolme askelta he as
tuivat äärettöminä ja kolmelle
askeleelle he lauloivat yhteen
ääneen kolme sanaa: ''AV e vvant
vork" (Me tahdomme työtä)
Näin 'he marssivat pitkin jokai:
sen Lontoon huomattavimman
kadun Ja mitä tapahtui seuraa
vissa Englannin vaaleissa? Van
ha hallitus joutui aivan jokai
seen mieheen asti pois hallituk
sesta ja uusi vapaampi hallitus
valittiin tilalle Tämä olkoon
sanottu vaan esimerkiksi siitä
mitä voi sodan jälkeen tapahtua
Puhuja sanoi että 'hän jo
kymmenen vuotta sitten on la
kannut lukemasta kapitalistisia
sanomalehtiä ja siksi hän voi
puhua tapahtumista niiden todel
lisessa valossa 'Kapitalististen
sanomalehtien sotakirjeenvaihta
jat näkevät vaan taistelun tomua
ja sitten he kirjottavat siitä
amerikalaisiin lehtiin suurilla ot
sikoilla ja lehdet heittävät to
mua lukijaiusa silmiin Te näet
te lehdissä kerrottavan taiste
lujen voitoista ja tappioista suu
ren suurilla otsikoilla mutta
niistä yhteiskunta vallankumouk
sellisista tapahtumista mitä Eu
ropassa tapahtuu jos mainitaan
ollenkaan mainitaan vaan pienel
lä otsikolla jossain vähemmän
huomatussa kulmassa lehteä
Sanomalehdet eivät ole tiedon
jakamista varten vaan tietojen
peittämistä varten joten olisi
parempi jos ei osaisi lukea ol
lenkaan kuin lukea kapitalisti
sia sanomalehtiä "Olen tavan
nut lukutaidottomissa työläisis
sä paljon selväjärkisempiä ja
paremmalla ajatuskyvyllä varus
tettuja kuin niissä työläisissä
jotka osaavat lukea ja ammen
tavat joka päivä päihinsä "tieto
ja" sanomalehdistä" sanoi pu
huja (Jatkoa toisella sivulla)
Tätä ei olisi Ainon pitänyt sa
noa Hänen vaiteliaisuutensa oli
kylläkin ärsyttänyt äitiä ja nyt
hän vielä vastustaa! Oh! Se
oli jo äidin mielestä liikaa Äiti
oli melkein tyrmistyä niin äkki
arvaamatta se tuli vaikkakin oli
hän sitä jo kauan pelännyt
"Tätä vaille se pH vielä'" huu
si äiti
Aino aivan katui hillitsemättö
myyttään että juuri lähtönsä c
dellisenä iltana tuli tällainen
kohtaus Häu oli vain sydän
lipeä ajatellessa että minkälais
ta on ero tällaisessa sovussa O
lihan hän odottanut jotain haus
kaa tästä matkasta yksitoikkoi
sen elämänsä keventämiseksi
mutta nyt tuli tämä häiritse
mään jlta kului Aino sai vaatteet
valmiiksi silitettyä Äiti oli vuo
roon vaiti vuoroon puhkesi ilmi
purkaukscen Aurinko oli jo las
kenut mailleen kun Aino väsy
neenä istahti kotinsa portaalle
Kaikki olivat jo levolla kuu hän
siihen hiljaa hiipi Juhannuksen
aikuinen kaunisfo vi voinut ilah-
(Uittaa häntä sillä katkerat kyy
neleet vierivät alas poskiaan
Kesän kukoistus ci nyt häirinnyt
häntä tuossa hökkcliläjässä
Mutta sillä aikaa kun Aino
kotot aan koki siihen asti elä
mänsä katkerimman illan istui
hienosti puettu tyttö punasessa
silkkihameessa varsinaisessa kali
pungin rikkaimman ja hienoim
mas elostelijan aistikkaassa ruo
kasalissa kyynärpää nojaten
muhkeasti katetun ruokapöydän
upeaan tuolin karmiin Tyttö
oli noin sentsemäntoista vuotias
hyvin kalpea ja heikko Tummas
sa tukassa oli punainen ruusu
Näytti kuin olisi suonista puut
tuva veri asetettu pinnalle vas
tineeksi Väsyneesti veltosti is
tuessaan ei hän ole ensinkään
sopusoinnussa tuon niin hyvin
(Jatkoa toisella sivulla)